Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1897, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
4
I
v
f
W
lA'
v
)
v
h
-í I
Movy Cílní likon !
' týdenní ďbalí plij! ly t
komíní v sobolu odpob dne m
nálu knnj(p u nový 1 1 Inf zákon a
potvrzen jsa i llé Mim? odpobď
li přrsíďnbm nabyl lim ttriM-
ilí I'řď! I rft! lil vřliinOti tX
ocVkávannu totiž 40 proti yt Ida
%fim Hlasovali pro j ho 'fij'H
J7 republikánů 1 demokrat (Mi:
í'rtrf y IoiiiMfiy) f stíílmí
(Jonn X N vady) I inMilí!
(Sl warl t N vady) Proti riňtiu
hlasovalo jH d mokrala a J popu
Iislé llarris a íiifinř Stříbra?
fVII ř populisté Albu Holti r
zdrži li hlasován f ač byli pří
lomní 1'opulista Kyb' h tííbraf
l' MÍKři w ze Sulli lakoty e Ida
sování vyhnuli
Příjtim tohoto zákona splnín
byl i'dn dibů republikán
kýeh V pUtíořrní st-louísské
zaujímala otázka ochrany tělní
místo ne-jpíední jU položena
jsouc f f ti v mi líními a ví
váno bylo jí skoro polovici? té po
zornosti a toho místa co v tu
ostatním otázkám dohromady
Požadavek Iti položený byla ob
nova nebraný celní pro ná$ prň
mysl a naše dílnictvo vycházejíc
X toho přesvídienf že pouze jen
tím systémem národohospodář
kýrn může talo zemi a vr chný
vrstvy obyvatt Istva její prospívali
Nutnost ochrany celní pociťována
a uznávána mírou nejvítší v stře
diskách prňtnyslných a proto také
v státech promyslových vyslovilo
se voličstvo tak rozhodnou včtši
nou pro zvolení toho muže za
presidenta v nimž vitŠÍ mírou
než v komkoliv jiném ztotoŽnina
byla idea ochrany celní McKin-
leyho Tento učinil co za po
vinnost svou považoval a v zápit
po svém nastoupení povolal kon
Křes ku zvláštnímu zasedání aby
této naléhaví cítiné potřebí od-
pomohl Průbih jednání o no
vém zákonu celním jest našemu
čtenářstvu znám V snimovni
poslanecké přijata byla opravená
předloha celní bez dlouhých prů
tahů za to ale v senátu kde re
publikáné nemají vítŠinu rozhod
nou protahováno jednání celé
dlouhé čtyři měsíce
Nový celní zákon sestavován
byl za dvěma účely: přední
vzhledem k tomu aby obnovena
bylá ochrana celní a vzpružen náš
průmysl a podnikavost našeho
lidu za druhé pak proto aby
rozmnoženy byly příjmy zemi
kteréž po minulé Čtyři roky byly
nedostatečnými spůsobivše scho
dek skoro $150000000 a jsouce
hlavní příčinou rozmnožení ná
rodního úrok nesoucího dluhu
Z příčiny prvnejší zvýšeno bylo
clo hlavní v tčch oborech průmy
slu kterýž zde trvati aneb pro
spívat! múŽc i Vzhledem k po
slednějšímu zvýšena aneb ulože
na byla cla na mnohé předmřty
jiné tak jako na cukr kterýž po
zákonu McKinleyho přivážen sem
byl úp! ne bez cla
Ani o zákonu tomto nelze
říci tak jako nemohlo ne
tvrditi o Wilsonovém že by
byl úplným výrazem přání vČt
5iay snžmovny poslanecké a vlá
dy" čtenáři naši se dojista ještí
pamatují že zákon Wilsonftv
přijatý před třemi kty byl mno
hem radikálnčjŠím ve smíru svo
bodného obchodu v původním
svém znŽní tak jak přijat byl ve
snčmovnŽ poslanecké nežli v zně
ní v jakém vyšel z rukou senátu
V povodním znční docházel schvá
lení vlády avšak po změnách jež
senát v nčm předsevzal neuznal
pak president ani za dobré týž
podepsati a zákon nabyl tehdy
platnosti bez podpisu presidenta
Clcvelanda jemuž zdálo se že ve
smíru svobodného obchodu nešel
unn ten dosti daleko Tak jest
íV''' zákonem Dingleyho Ten
" it nAvodnž rřiiat byl ve snč-
Y movniS poslanecké rovnal se v
A ohledu ochrany celní zákonu Mc
Kífib-yho Víak v nálti nuřnn
yl v mnolifth ohbdí ih viiká
vfSín whi f(U byl v #ájmu
nílf iií íh Jenl iny vhilfie dí-
fU kofupfriniHti i 4k Irlkifli
loji jt n) im nklí ř výminky
ki iipři'tlř d nu i tkVmum Mc
KínUyho #4kii''m WiNnO'
výru Tk ku pffkUdu Mk VJd1
kíiitrnn boří kbfrí pUlil' p'
ťákonu MiKifď yo 53 pr nt pi
Homi Wihonovil yt prorrnl
buď- nyní phtiii y ytnrt-nt Ir
li lánová boíl orlofiriil podř l'i
íld tljtié ve ví d li li% li ákm i h
lolil řio přou ni (i)Vjn' kh"
nhifi láhvi pUhly tu zákon Mc
Kinbyho jd 11 r nl Wilnia
Ifi Uvtf nyní platili budou
npt jď n ii nl N4 kl labulo-
{) obnoveno no db" t ikon a
McKinbyho ď n kovy a vý
r'bky kovové poiniháno vrtíiuou
lak jik by lo v zákonu WiNonovii
iiMlými výininkiiii Uk jko ku
pf plech kťrýŽ db' záknfM Mc
Kinl yho phlil i j-ioc dle zá
kona Wihomna 1 i-jc a nyní
platili bude ijíc Na zboží no
žířké bmle clo vyWÍ nežli po
záknnu Wilsonovu avUk niŽM
než dle zákona McKinleyho V
oboru pu&kařském zvýšeno clo ví
většině případu na tu samou míru
STÍ
PIUNC ARISUOAWA
Synovec cÍHBře Jiponitkeho Mutsiibito
# ě __ ff
Dpolenycn materii nnvftievnu
—1 TI11 ( „i 11 In
na jaké stálo za zákona McKin
leyho Na hřebíky a Šrouby bude
clo nižší než za zákona McKinley
ho však vyšší než dle zákona
VVilsonova Na rudu olovčnou
obnoveno clo McKinleyho ijc
na libru kdežto dle zákona Wil
sonova bylo poloviční Na ho
dinky a hodinářské zboží clo po
nžkud zvýšeno Na dříví a vý
robky dřevčné obnoveno bylo po
včtšinč clo McKinleyho neboť
většina týchž po zákonu Wilsono
vu byla cla prosta
Cukr surový kterýž po zákonu
McKinleyho přivážen byl bez cla
a po minulé tři roky platil 40 pro
cent podroben jest clu 95c na
100 lb a cukr nerafinovaný který
po zákonu McKinleyho platil půl
centu a po zákonu Wilsonovu
osminu centu a 40 procent pod
roben bude clu Í195 na 100 lib
Na tabák obalový clo valné
zvýšeno Po zákonu McKinleyho
platilo se Í275 na libru dle zá
kona Wilsonova obnášelo pouze
50c však nyní obnášeli bude
$250 Na tabák do vnitř dout
níků (íiller) zůstalo clo nezmčnč
no a na jiné tabáky jest jen nepa
trní zvýšeno
Na plodiny a výrobky hospo
dářské i nichž mnohé po zákonu
Wilsonovu byly cla prosty aneb
podléhaly jen clu skrovnému ob
noveno bylo clo po vČtŠine jak
ukládal je zákon McKinleyho Na
semena kteráž po zákonu Wil
sonovu platila 10 procent a po
zákonu McKinleyho 20 procent
zvýšeno clo na 30 procent 9 vy-
jímkou ři"kl fMi 4k1t ku pf i
mák rŘ kUtf luNnoyino tlo 15
M lilO fi4 ImiM N jižní ovorř '
jko d4il' olivy niMfMiy t p
kli řrŽ din ákořM Mi Kilibylť
nipodllialy iIm porn chário pří
bližní do AA uklidil r4kon
VVihonnv N4 víno n liíiovioy i
pivo obnoví no clo MiKífibybo
kUtéf po vtím bylo ponkud
vySÍÍ ni Wilionovo
N htitnti lálky píibliiij'
noví fb Iint(l''y b' p" vitké tť
Vint clu WiUoriovu tu f na lo
l pblni clo zv'5no v iikť-
fýih přípjdih í tu výtku 1I4 Mc
Kinbyho
Na bn kotiope a julu léŽ po
ínl obnoveno clo McKinb )ho
% nřklf fými (nfiami
Velká ziiirna 11 inftia byli v
clu tu vlnu kl ráž pfívá na I 1
%i tu po zákonř WiUonov111 !
cla nyní vtik bud platili clo od
4 do l a cinlft libra J íte vřlU
clo než to uloženu bylo Uk na
hailry tluky a jiné odp-idky vlnř-
né kteréž za zákona Wilnonova
též b cla sem píiváŽcny a Vi I
kou mírou k výrobě thalmýili
látek používány byly nyní
podrobeny budou clu 10 až 30
centů což jest skoro tolik jako
ukládal zákon McKinleyho za ne
princ Tnkehito AriHiiKawa nalezd m c
t }K vili n ul AM tmliinutili
jchi niuwm urU au tvjcnMni
nain lwlniíwi n nilmořtil lfttiir
hoŽ přívoz takovýchto padělků
úplnč pominul Na látky vlněné
zvýšeno clo ač v málo jen přípa
dech dosahuje výšku McKinleyho
□ Na látky a výrobky hedvábné
obnoveno clo McKinleyho a v nč
kterých případech i zvýšeno
Na papír a výrobky papírové v
níkterých případech ponecháno
clo Wilsonovo však ve vČtšinč
případů zvýšeno částeční aneb
na míru na jakéž stálo za zákona
McKinleyho Knihy tištěné v ji
ných řečích než anglické pone
chány prosty cla hlavnč na zakro
čení senátora Thurstona z Nebra
sky kterýž redakcí Pokr Západu
byl ke kroku tomu vyzván a jemu
vysvčtlenot že clo takové nebylo
by ani ochranným ani k vůli při
jmu nýbrž pouze clem na pouče
ní a vzdčlání
Různé předmíty shrnuté v se
znam N po vČtŠine obtíženy clem
asi prostředním mezi zákonem
Wilsonovým a McKinleyho Vý
jimku Činí kůže na kteréž uloženo
clo 15 procent
Reciprocitní opatření ustanovu
je že president může vyjednati
celní smlouvu s takovými zcmčini
z kterýchž dováží se káva čaj
boby vanilové boby tonky liho
viny vína obrazy neb sochy na
základé kteréž smlouvy bude clo
uložené zákonem tímto sníženo
když podobných výhod nám ony
zemž poskytnou Se svolením
kongresu může president uzavříti
smlouvy ohledne jiných předmčtů
načež nastane snížení cU na tyto
o 20 procent
)f noví zákon plní ott kivánl
v lýl klaď uá příipťj k novému
tiivzn ni rovoii naliho prů
myslu a In df tomu h' pfi)'lí
Iio protahováno v mnálu fk
HIS kytmiti byU plíbžiťnl impif
lrřim zásobili mnohými výrob
ky o tom 11 máme poi hyfřiili I1
nejrrcnU Ha jrti' é t řM
! jr- ) bud" pinnbtli zákon i řilo
t prnipířiji n Jli pnobd zá
kon MiKiriteylm l' proto
roli onomu povulal záhy w píi
lij' ho pfdinlk živrný piln
fjh Inými proroky klfí vzďiř
tkuli niobii a ktiS nottí neušlá-
valí tvrditi íf zákon I n j"t zemi
f)4 újmu a požadovali j' ho odvo
lání JťbkoŽ zákoti MfKinbylm
přijat byl až v mí íi h po
iiatotip nf prf iď nt4 llarríiona
piinz' dva roky pfed náib dujíí I
volbou při id nlikou aviak
Uče proti nifiiu lyla il samého
polát ku vlmi m zfítnou nemřli
podnikali lé a prdmysluíf 1 tijiMnif
Že ib Kí dobu trvalí buď tož mí
lo Spatný účinek na podnikavojit
Jinak bude vUk zákonem I in
S{byho TýŽ máme v platnosti
za pít mínit n po nastoupení no
vého pn sid ti(j a zrnina podstat
ná nemůže Žádná učiní na býti rul
aŽ po 4 b teth a v lích tří b ti ch
jež uplynou niž se přiblíží příttl
volba presidentská bude b-psí pří
ležitost důkladní j j vyzkouší ti a
píijíti k poznání že zemí pouze
j n za ochrany celní prospívali
může To bude mocnou vzpru
žinou podnikavosli a hledíme
vstííc budoucí presidentské volbí
v tom přesvídčenf že strana de
mokratická neodváží se opít otřá-
sati ochranou celní kteráž tvoří
základ našeho blahobytu
Co se týče rozhojní ní příjmu
zemských i o tom nemůže býti
pochybnosti že k nim zákon nový
povede Však pochybno jest
zdali stane se tak již prvým ro
kem Jak jsme již mnohokráte
připomenuli za ty čtyry mísíce
co přijetí zákona v senátu prota
hováno bylo přiváželo se sem
velmi mnoho výrobků takových
jež zvýšenému clu by podléhaly
Tak ku příkladu zásoby cukru
přivežené sem postačí skoro na
celý jeden rok a tudíž nevyplyne
ze cla na cukr JuloŽeného žádný
prospčch pokladní vládní nýbrž
prospčch ten bude míti pouze a
jediní trust cukerní
Až zákon vejde úplní v působ
nost splní dojista očekávání v níj
kladená a učiní konec tím ncustá
lým každý mísíc se opakujícím
schodkům jež panovaly v pokla
dní po celou dobu správy demo
kratické jakož i zastaví dojista
rozhojňování národního dluhu
Proto s políšením vítáme celní
zákon v tom přesvídčenf Že jest
nám zárukou lepší budoucnosti
Zákony proti obilní loterii
v Německu □
Na bursách nčmeckých tak ja
ko na našich a vůbec celého svi
ta provádíno jest ode dávna ve
velkém prodávání obilí které špe
kulanté nemají což ovšem není
nic jiného než sázení se na cenu
nebo-li loterie obilní Naši čte
náři snad znají dostatek tuto ma
nipulaci Spekulant A prodá
Spekulantu B jeden milion bušlů
pšenice ačkoliv není majitelem
ani jednoho jediného zrna prodá
ji k dodávce nikdy v budoucno
sti řeknčme v prosinci za cenu
ujednanou Jestliže cena do té
doby stoupla tedy nahradí prodá
vající kupujícímu rozdíl totiž o to
zvýšení ceny Ku příkladu jestli
stoupla o 5 centů na bušli tedy
na 10000 biiŠlích obnáší to $500
Jestli naproti tomu klesla tedy
rozdíl v cení zaplatí kupující pro
prodávajícímu 7 toho jest pa
trným že to není nic jiného než
sázení se na cenu
Kdy by toto sázení nemilo žád
né vlivy a působení vedlejší kdy
by to bylo pouze jen osobní zále-
J!itofí oníc b názrpVÍ h a li
uspoknpli výsbdkim jak by ♦
dostavil by In by In ovsem ý n
jjib osobní zálŽil"t nrrnfl
by proti lomu nikdo co k namítá
ní Víjk laln pktil4 ftrzŮ
stírá b Z vlivu tu v' ob řlý líh
obilní Sp kulanté na bursárli
dlí se na dví líf ly totŽ y kťH
ku pfVdu prodali a usilují n tla
íf ní cny dolu a pik ty kťfí od
nich koupili ktiří ov£m usi
lují o zýíuí cíny Náldkm
tohoto jjith úsilí a mhin?í
lává } nikdy mi obilí cnu
mpíímfiní nízkou a jindy opít
n -pfmií í ní vysokou a to ji st
lim popudili na ! hopdife
V ICvrop- tak jako zď' V nať ni
kongresu jakož i v státním snímu
illínoisskm i stud jiných íiníny
byly jiŽ ní kobkřále pokusy ti zá
povíf Mkovíto ktiio e avlak
narazily vždy na obtíže a překáž
ky nepřemožitelné N ní to ji
ze odpor njw kulantů takových
jaký pfij tí zákonu obmezujíc írb
kUdou nýbrž j st lo npHe n snáz
a obtíž upravíti zákon tak aby
nepři káži I ukut íné b (itimní pro-
deji Tak jako jst Žádoucno
aby n ztírná spekulace a jroleí
níí ho co se v državf a majetku'
prodávajícího nenalézá byly za
mezeny tak bylo by ruspravedli
vo se strany druhé aby nesmíl
ku př nikdo jenž jet ve skuteč
né državí nijakého majetku pro
dali tentýž s podmínkou že od
vede jej až nikdy jxizdijí Až
posud nepodařilo se tenlo gordi
cký uzel rozetnouti a sestavit! zá
kon takový kterýž by zamezil ne
přístojnost a přece na újmu legi
timnímu obchodu nebyl
V Nfmecku vychází jak zná
mo zákony z vůle vlády a ne z
vůle lidu jako zde a jelikož vlá
da jest více méni neobmezenou
jest tam snáze provésti mnohé co
tady působí obtíže Tam podjala
se vláda zameziti spekulaci obilní
ale jak se zdá není výsledek
uspokojivý Hursiáni nemajíce
příležitost ku spekulaci zastavili
obchodování vůbec neboť prodej
toho nepatrného množství skuteč
ného obilí neposkytuje jim dosti
příležitosti ku obchodování Ne
jsou tedy žádné obilní bursy v
Nímcckti aspoií neodbývají Žád
né schůze a nekupčejí s obilím Ná
sledkem toho není žádné vodítko
a miřítko jímž by se místní ob
chodníci obilní řídili kteří kupují
z prvních rukou od rolníků Také
nenalézají tak snadno odbytu ne
boť musí soukromými cestami vy
hledávati si odbyt pro zásoby jež
zkoupí kdežto dříve o kupce se
nestarali a vše na burse za cenu
veřejní prohlášenou odby ti mohli
Za tich okolností jsou místní ob
chodníci obilní ovšem opatrnými
a platí skrovníjŠÍ ceny tak aby
byli kryti v pádu Že při prodeji
by nepochodili jak očekávali
Tak musí jednati poctiví obchod
níci kdežto obchodníci nesvido
mití mají ještí lepší příležitost
rolníky dříti neboť tito nemohou
se přesvidčiti jestli dostávají
slušnou tržní cenu
To jsou první výsledky zákona
čelícího k obmezení nezřízené Spe
kulace a s všestrannou dychtivostí
hledí se vstříc jaký asi bude ko
nec Povolí vláda a zruší zákon
dříve přijatý? Či povolí bursiáné?
Opustí špekulanté bursu a pone
chají bursovní obchod pouze jen
v rukou tčch kteří obchodovati
budou se zbožím skutečným a
vystříhat i se budou Spekulací?
U vidíme!
itná voda
oIi-hIiuJk mnoho ilnivi íkodll vcli áuk
ŠUMÍCÍ BONBONY ffi ftnWBl
rmW-luJiui IÍIwjiA rtiulnujii-l nM}
Malířek lOr llediiiika 10 hal $240
II Uvnl jioltiutflii:
VcímoIv Ac Co
MU £ KTlhfU
New Vork NY
hikdXmk VSU-K JKDNATKIE KjUi
míiio Mjlalll k vtlou builoucnunl