Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1897, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokhok ZÁPADU
UralrIivilnúliÍslorlo
m řrr a m ťv
f ii nilf h korun Mlnf alf akl
t-t-ml n Mtl ttm In-ÍM
fť ťc i fltmmi v KMt'Mf (v fá
bortktij li pfírHí "nnliáf" to
ty t# to přáli do křvr A
plen lo n-nl }r unie íW-ho n boř
5k kff li bádáni nVb loo n i
i du jírí vím! :
a l4vrtýr l dob litovali Kam-
lítí ¥ řádní íítfii vlUtnl
riMK nitmi hiit kfM řilt Mk
jYcVnou halap-irtnii kt fotí j fi
nťt(ká(h tubou f)4 't'M'iti Hnil
vali tit prodbním pliřoíe-
hýrit iif m vít í prommla líto
hAl to Hi)li'! Stt} ÍhU' Vt
wínovy thoti- namohla protni
ntla v nic jmího lř i
A kiitičnč Mla A ní
Opřavdovtkí vjffj fiJH? Kd)2
ittk nfktrí (iiuilti mlátil
obilí jmhUI r do řádní vl
nit' pro ot tni Ani Jethie táti
— nul jM" "lmliái"
Ji-tlnolio fami kd)l j íě do
Prahy chodilo pm tam také )
d n t Kamhuka a t clomnaj
t po Oirwnm trhu a vln po
domech porazil l-it-'' n(iíi#ovo
ct ní Pába sc naň otopila: "I
ty hulváte!" Tu nU venkovan
zaražen obrátí a volá podive
ním "Pajmámo což mne znáte
že jtc-m Kambeřka?"
Tamté! mají také památnou
Ireubu na ktroti troubívajf proti
mračnům kdykoliv hrozí krupo
bitím 1 jet účinek toho troubě
ní tak zázračný že ní jstarl-í lidé
nepamatují aby bylo v Kaintn rku
potlouklo Avšak nedivme se to
mu neboť není trouba jako trou-
ba a tahle trouba jest prý "od sa
mého papeže svěcená" a od arci
biskupa Khuenberna do Kamber
ka darovaná — a to by v toru byl
čert aby se jí mraky nebály!
V Kamknici Horním (u Stankov)
"mají zvláštní důmyslný stroj na
nadíváni jirnťc který jest společ
ným majetkem veškeré obce Vy
nález to znamenitý a přece tak
jednoduchý jako Kolumbovo vej
ce: obecní nadivač vyrazí ze stolí
ce nohu 1c povstalé tak díře při
bije zespod střevo a — nadívá jitr
nice pro celou obec Avšak ať vás
nenapadne tázati se tam jsou-li
řerstvé?
V Kamksici nad Lípou kdo ně
co vyfoukne sluje brkařtm Chy
bil kdysi Kamenický obejda v sou
sední obci husu za kejhák a sup s
ní pod kabát 1 V tom ale vyřítí se
naS sedlák se statku a chňapnuv
pobertu za kejhák táleseho kam
s tou husou? "I mám psát a ne
mám péra potřebuju tedy pár
brků" vymlouval se dareba Však
prý sobč v Kamenici i sám sv
Václav taká jednou ''abrkařil"
když ztratila se v mřstž jednomu
občanu kráva a druhému máslo
oboje nalezeno pak bylo pozdřji u
sochy sv Václava na námřstí
V Kanicích (u Stankov) beda
tomu kdo by sc optal komu to
ironií Jel v zimě ze sirkárny z
Kolovče kočí a ztrátu houni Ob
čan jeden jda tudy domů do Ka
nic vidči ji ale maje za to Že tam
leží nčkdo zmrzlý vyhnul se jí z
daleka Přijda doma oznámil vče
ihned představenému a ten vzav s
sebou dvé radních a vypůjčiv si
povoz pánč baronův jel pro toho
zmrzlého Když přijeli na místo
a nenalezli leč houni naložili ji
na vůz a jeli nazpátek Kaničtí
však domnívajíce sc žc vezou
mrtvého jali se hned zvoniti umí
ráČkem — a od třeh dob se jim ta
ké smřjou
KaSkovíií (u Kutné Hory) ani
íiLtiha jarwaiku nrmajl Mívali
sice druhdy dva ale když jim po
dohně jako Kutnohorskům stříbr
né žíly vyschly musili jarmarky
prodati: jeden st od nich koupila
Labská Týnicr- a druhý Nové
Dvory chudáci KafikovŠtí pak se
llt Mnu na tut ti i
yUjvjl yly( t"ť n4 ovfi"
ní limn jí irtlli ifitr nmttlt kdy
Y rif(m tn byhi Viliků ntltf
tl j mihbi klyl jmi vylioM j-i
ř A pfttř intU tflbí ku
ktfil b{ U)oiM li j dioltu
t Iibpfiíli4 f l -bili k I I pk
ob-tftí luh4 jíl v tffii!ití n
poptafh ťf!i ionm itlíkíkil
oami 1m ní i ř4tili Mj4 hhtt
ilU fii kolík a k piM-
řt ofn ptimpnvat r-iny ť
li? to ! ittÍ4'tr Jítii fř fitf'
litr $im hlmh't f' Chíltipník Uť
til n rn iklrpí iďJd í lifitfi-
ftry Aš t f í k m k y a v tom v h vatu
na nť j kr na m rt timnf Od
M d"hy i íi!í nUvfií k"ffií vidy
ťtlft dni ff(Í W pf(ddM(nt
líibjku
Koh rií4t ttm€ lidi kdyl h'
ti vidiV třdío poíb ti- d K
h řo řtfridťJ Ab ( luWtv n
bi l-ííf4ík'i ikIi ru na jx-
tfí'!'j tt)l) baniiatku uk fit
na (ťramt-n lť tam pro ť 'm
nima pilívi" píírn na afida l (-
r híl- tn f f li-lova sku
pa Jtárovťfl p"tfiík m prýíttl ta
ké trolj f íntínf t niřaí iié
ho nudil dm vody pnuukujít a v
li lu domnifnl btidkí h- je tam
přarnen J trolejový
V KťvHÍiii (u Strakonic) o-
bídvají o hodinu dfí%i protoli
jim iittJzl Jidinlt tl hiuitHii od té
doby co jím hrom na vříi jd
níctkti vyrazil
V Kunwí jsou samí imoiaii
jimž léjH- jest se vyhnoiiti což te
da i rny f in f nic
KLaruvnisťM přezdívají madtíJá
fů že chytili medvěda který jim
chodil do radnice na brambory
tam uschované ale nebyl to med
věd nýbrž městský písař v kožiše
srstí na vrch obráceném
Však my víme od čeho Kuimín
sil dostali příjmí tltoUkufai V
blízkém Obříství chovali na zám
ku ntkolik pávů kteří jedenkrát
zalítli až do Klomína Ubožáci
se špatnou sc potázali vrhliťse
na ne Klomínští schytali je a vše
cky činčané brky jim vyškubali
ba nékteří docela tvrdí Že jc ošku
bali a snčdli! S jiné strany doví
dáme se Že prý Klomínští chtčjí
ce se přesvčdčiti má-li páv také
mozek chytili jej a hlavu mu na
vrtali nebozezem pročež nazváni
jsou fávtikové Mimo to víme je
ště na Klomínské Že z jeínjch do
ík& vařili fivo Přemítali asi tak
to: slad se dčlá z ječmene a zrno
dostává svoji sílu ze stébla proč
by tedy ječná sláma nemohla míti
tutéž sílu jako ječné zrní zvláště
když jest tak vyleželá jako došek?
Z vyleželých došků pak musí býti
pivo taky vyleželé 1 jali sc vaři
ti došky a ochutnávali tak dlouho
až — nic nezbylo
Kníno se vedlo dobře dokud
tam dobývali zlata ale to přestalo
od r 1424 kdyŽ jim Husité doly
pobořili a chudáci horníci musejí
cul té doby bídu třít Jakmile za
číná mladý Kníňáček behati vy
vede jej matka na vrch Chvojnou
vezme jej dlančma za uši vyzdvi
hne do výšky a "ukazuje mu Pra
hu" řkouc: "Vidíš tam jest ta
zaslíbená země tam se budeš do
bře míti" Potom obrátí se k zá
padu a řekne: "Tam nechoď tam
jsou lř'JnkJiir(loťú v Dobříši)
V KNÍznaÁnu IWmm (okres
Vltavo-Týnský) mamo bylo by tá
zati se ve kterém "lumeru" bydl
představený neboť stala se mu
osudná nehoda Že mu kráva lume-
ro slizla
Nejbohatší kratochvilnou histo
rií honosí se Kocourkov jehož slá
va známa jest daleko Široko po
vší vlasti Kde leží ten Kocour
kov? Abych věděl určitě to ne
vím ačkoliv bychom jej na mapě
marně hledali vc skutečnosti na
lézáme jej ledakdes a co při tom
zvláštního že dnes sc vyskytuje
tu zejtra jinde Neboť možno o
něm říci že AWourkov se píše a —
jinak sc vyslovuje: někdy se vyslo
vuj" Kiipatp ní kijy K flint ba I
7#i I vru fiíbyli bychom
ihtM poc hybilí kttyhyrhnm tuto
'křatot hvíbtou" hnťrii byli n-
Kfili biori( "kM otif kovkni"
Ostatní híUři KofOiitkovA )t
tk tal juko m t jn ff
bt-ft ovili Vh-tli tn "ititl
Utmé tn lhi'ltt fdc# NoHÍ
jí vldjl h AVií4ř inkil Anlif
nt na Stbové bi)ifí na
Vi-ř- folii I na 'a ant Stovici
na (' aťl '' podíinií
poiir n'klik kocoiif kovakýt h
kciki'i jko na 11 kiíkti nikdo nám
ajit vr tt vjklí-lali rte buď
n ťoť jit ťi lilka tak bohatá K
íi 4'ii 7 f iMti ftl Nal to
pak jí nniili j-řib)'ví a nad ni
kdy jí n htd' kom 1
A nyní ') chutí do toho!
Kocourkovtkým n doptávalo #
cd jklia (aíUI mtit k5
Aby ji n# iHtMi li kupovali aa dra
hépní" ufM lie h i na#-
joii na rdnení po pan přímá
toř moudrť b nid náhl po hvá
lil a tlíbil h t jara dá li pln
bůh rlrat( — ' Mam- jak íobe
pííjou PI1U0 klitné jaro sůl
% la a vliehni prosili pána
boha aby byla hojná úroda A
hlr: ifil přknf ujala veíU vl
mi hiťlě a v krátké době bylo po
le plno -kopřiv KdyŽ pík hez
ky odrostly shromáždila se měst
ská rada 1 se svým primátore m ž
piijdou té soli okusit zdadi už
dosti uzrála I shltdali že jest
už na kraji moc palčivá A co
teprve v prostředku tam musí
býlí ještě slanější! Ale jak se tam
dostat aby ji znalec nt pošlapal?
Z těch rozpaků vyvedl je primátor
jenž rozkázal přinést! hnojná nosí
dla posadil se na ně a čtyři tnuti
musili jrj donéstí doprostřed po
le kdež sůl pohodlně ochutnal
Měli jsou v Kocourkově oU-cní
krávu která je každý rok obJaíila
telátkem načež oni telátko po
každé prodali a za stržené peníze
něco sobě pořídili ' Jeden rok
dlouho přemýšleli co nového by
si měli zjeunau rvonecne napa
dlo je Že si UŽ dávno přejou míti
před kostelem vysoký kříž I
koupili kříž a na památku zavěsili
naň tabulku s nápisem:
Z olwcn! lei
kUilll Juni Spiuitlf
Pokračování bud
Dr E HolOYtclier
český lékař
'nicp 11 11 rohu 15 a lloward ul hhw
IJliK-k ř dví H 210
Telrřo 1438
V ttUtrn k ntlitpnl nd 10 An 13 hodin rílio
xl 2 (MlMiUlrie ixl 7 do S Třťcr
Obydlí r ěíle 11 1 i vnU r ulice
TelFlon 1874
Dr G Rosewater
Oflicc: '
iii Iteo IUil)ř roh 17 a Faroam ul
Telefon 504
Obydlí:
&S3 JIŽ 26 ul blíže HL Mnrj-4 Are
Telrfoo 1S17
OMAHA - - NKIIUANKA
pr Miuvt ekjř
DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí Ženské nemoce
Ofllce t Paxtun Illoc-k na rohu li a
Farnom id Omaha Neb
JlKPU tel k DHl-)lli kuMnl iin V Ht JlMK-pn
Oř Rudis-Jícinsky
ČESKY
lékař a ranhojič
V ( ri-to Jtrhr
Ordinuje v lékárně p Vt Neděly
TMřKo aa
ZMĚNA
jltjin dff'Mlm )íiliii'p dl4(d ♦fUito hfikn a f
ljlfh nu„i h f i iM a Jlnfrli hiirntiiiliA Mf tk hřl#tM
ili)#i f - (llyři-jti Mí kotul ntiy iifiAri# thmlrtuffh k
tlBiilttioi ttkit ati vsli řl-t' N rl'ií i-lfth fc'M'l
)4nt rti-Hil-em tlro řá' n nibni" nrti nl-li-lift ittri fřil-U M '
mi r tht lil Hrw)Un t haMřHl Jf mn ř-fafrtia
tlovlti ilMířjM ci-iy mtlllmc wmi íjlrti ♦ lt tuk )
(Mtlťíinoti ri Itrtll li 4i t% Jainnt Jnl#
řt(f Mitr řlMtřti fc s4ih } fb'j
- - 1 r 1 — " " " '" ' ' ' ""
ft # -l-l Jím H4 '"
Jí1 r-řllřiiíth mUtíinrh M #ktr4 )nt Ml lH k Hlílttií
i-fd Jrt ttítím H-rtU)rH utoýílrofM i ♦ i-llffc ů Mi i IM
přit tiiJiiíU a i t tt vrtřoA tloty tíll ImiIni t-k
řtíliítpuy
Onimcní přestéhování
K-lrn I (íjfirt }tVttJliMjtnc ť tt I no ltiljr na ř-ln
l' a ťíirtiHiii id
m tfM f iMtliut k Juliu Ulokl iíkimí nilhJy I _-a
Aí IJI I iJ)niHtii tkilvtf Iludkť řpitlné I vSCl
tílIVl KJ U4řiii tl tMltl hlavy vy Iťčl I
lpiílUftt ioliffu @gyfeunhin
r~rs r~+ "vmaii-m dnu miluMániliií I
Mf 1W I hí uulLW údu a klm14 t-ioi( od- I K on
1W 1 L-W „anlvWy jilě úťiokujiVt I 7VW
WMs OGB tHj(D00 HO WIKflUJ
Ml?! I IPl luclřf ni kh-f-c ujímáni UleMÍ v ži-I f!
I IV-'' votJ! a v iířcvách prBjem vylfí I 50Ct
siimnniV' m mm mwwm a ihhumii
v kterch cítíte bolest netio luli!()( nabudou
5V3IVV ružnwi' bolesti rcvrratkké a ncural- KOCl
gleké natnozeniny boule otekliny e ztratí
w A m f A roatjoll horka a namáhání a příliSného I
T1 1 1 A V A pu- b?ní' 7e cpy- iHit ncrvfl I 2sCl
1 1 JLrfilk T im Ale vždy pomohou výtečné I
rCDW" jiné clzopáaniky Skrkavky roupy I
vClY I často i tajemnici t lldk5ho třla vypudí I aÍD"
nedávejte prudkých kkti proti rácpě Lk pH- I
llAtPiTI jemné chuti a jit!ho úřinku bez bolesti namá- I %Ef4-
Uni a ch náhkdka výteřny proti aicpS I
~mmmm "™™™ kolice a vetrfim jest - - [ - - - -
HambursKo-Amcr akciová paropl spol
— ~rr~~=irříilarní ceny-: :
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 11 h
Z Nw Yorku Z Hnmt-urku
do llamlmrku: doNewYorka
Po piirolxlíeh expresimích 132 00 t3860
„ „ pravidelných 13000 MM
„ Union linie' 127(10 13flno
HaltliuorBké linie K700
„ „ Daitické Hule do Štětina 2700 te Štětina 13400
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG - A MERICAN LINE
37 11 mail war i i"-i'"iini ořMilovny I X W ror Randolpb A LaHalle Htrrf-U
'i
m i'ion jř th
ftlf aha m:h
LA4tW