Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1897, WEEKLY EDITION, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
— - Kearney a ohnit navltíveno
f pondlí po 4 hodině prudkým
rupohitím j(mj( úroda na ttut
rozloze úplné mičena
— V Hřofcen llow tUn Iry
V llftn 30Í1 tý starý mládemc
Fden Whabnz Ltokenvdl" pro
řn4ilniř 7 b té ho MitklVa
— VV 1'alls City započato po
Úlkem min lýdn dolováním
fiat Zda dolování vytláteli se
laflt mftje llkije tf V fif jMlJU( h
dne h
-— Blair o hanini se I?
tamnímu obě a nu í„ V Oshornovi
nabídnut ty 1 presidentem McKín
l' )fi konsidil na Samoísk ýc U
ostrove tli
— V Pea(ríe pohodin ¥0 stře
du n U t tni novinář T II lul
Ion F I- Wbilnym jehollo
manželkou po jký čas nedovo
lený poměr udržoval
-- V okolí Sidney panoval v
úterý prudký liják jfrnl pře 1000
stop tratě I' I' dráhy odplaví no
Navážka v místech těch jest 15
Stop Vysokou tak lf Škoda ioiií
značnou byla
— V Grand Island vypuknul
V neděli odpoledne od gasolino
vcli kamínek požár v příbytku
(i A Killiana a než plameny
uhašeny ra více jak laoo škody
spůsoheno
— Ve West Point rozhodla se
rada mělskárna číslování všech
budov Ve Čtverci lule sto čísel
1 v obchodní části připadne jedno
číslo na 35 a v části rcsidenční na
33 stop průčelí
— V Bloomíitld přišel v úterý
v noci o Život Jo Taylor Iiulian
kmene Santee Týž nalézal se na
cestě do uushville a jsa ve stavu
podnapilém ulehnul na trati a
ranním vlakem přejet byl
— U Buttc spáchala ve čtvrtek
samovraždu zastřelením farmářka
pí Goodwinovámatka dvou dítek
Učinila tak následkem hádky
kterouž dne toho s manželem
mčla
— V Lincoln inkorporována
ve středu nová dráha Omaha &
Northern kteráž z Omahy skrze
okresy Douglas Washington
Buřt Thurston Dakota Dixon a
Cedar do Yankton S D vésti
má
— Ve Schuyler zničena v nedě
li z rána požárem stáj a kůlna JW
ShultzečímŽ Škoda $300 přesahují
címu spůsobena Požár rozšířil se
naprotějŠÍ stáj John C Sprechera
jemuž za více než $200 Škody
spůsobeno
— V Tecumseh zabaveny ve
čtvrtek na zakročení tamních pro
hibičáků všechny nápoje naléza
jící se v temperenčních hostincích
D Frosta a Martina Kazdy a
vzorky poslány do Lincoln ku
chemickému prozkoumání zda
alkohol v nich se nenalézá
— Ve Schuyler zadán koneční
v pátek min týdne kontrakt na
stavbu továrny na cikoríi a sice
přijata nabídka H II Woodse
kterýž nabídnul se provésti stavbu
za J9850 Stavba provedena býti
musí do 35 září kterýmž „dnem s
prací v továrně se započíti má
— V Johnstown přišel ve čtvr
tek neopatrným zacházením se
střelnou zbraní o ruku mladý
íarmer Paul Kaash Týž vytaho
val totiž pušku z vozu hlavní k
sobě při čemž rána vyšla a kule
kost mu rostříštila tak že ruka v
lokti mu odejmuta býti musela
— U 0'Neill nabádá prý čer
nošský kazatel Heubcn Beackim
své ovečky k vyloupnutí jednoho
oka a sám šel jim v tom dobrým
příkladem napřed Opodstatňuje
to veršem aa z kapitoly 6 evan
dělia sv Matouše kterýž praví:
'Svíce těla jestiť oko protož jest
li že by oko tvé sprostné bylo
všecko tělo tvé světlé bude"
— Tec umseh chlubí mt ín nř
děle divotvorným lékařem který!
Ulil bůh vf odkud 'dl a porno
ti ulov 'o)lhi viUfliriy tnntné I
n liioJM neduhy IfVÍ Oblerf
jesl v dlouhá tt tnA roiifltff uk
atidily n nohou a olylí na jtu no
Muliip Laudona
V Viafitif jdíímina l-nd v
neilliilneN nřptm tainol 11 jrd
Koko! lu ivakit Ní rodní Jednoty
SokoUM a výnamni wn%i
ml'n bud' trýlrtem ktrřýl t
pol 11 ťtřin kováni nokohkýth j-ď
not t Omahy Sr huyh ř Iinwood
Alíf líruno a Vrton do háj?
yinh Madtova uipollil4n mA"
— V NIíkIi ifabavrno bylo Vp
f I vři ft po díjdu ft předního
vhkii Jf prérijní h i pír l H
pííiiim odboru ilifinibním jřáko
nni potMIrny a % ( Imrwatrř a
olintowit do trhu oinahkho po
ýliny byly Cena zabaven) cli
ífpíc piřl ik a ťa)lat btvíf
podléhají (thtnt pokutě $ i tnut
Zabavení i žaloba proti atýat"
Inm pKJn t popudu místního
klubu honebního
— V Lincoln odbývána ou-d-lí
schne státního výboru r pn
blikántkého v níž tunelem il
bývatí ítátní konvent! dne aO
srpna v Lincoln ' exlnak stra
ny v souhlase a opraveným ním
zákonem volebním zvolena ame
rická orlice — ZaMoupení v kon
venci ustanoveno tím poolw m
že na každý okres jeden delegát
za celý okres a po dalším delegá
tu za každých taj hlasu pro
presidentskélio velitele liurnhama
odevzdaných připadat! bude
V úřadovny státního audito
ra dána ve čtvrtek výstraha poji
šťovací společností St Paul Fire
Sí Marině Insurence Co ze St
Paul Minn dle kteréž muže ji
snadno povolení k provozování
obchodu ve státu našem odejmuto
býti Jistý I W Keely z Cam
bridge pojistil se totiž u společno
sti té proti Škodě krupobitím
nyní však zdráhá se společnost
škodu mu nahradit! Kelly poště
žoval si auditorovi a jelikož týž se
přesvědčil že v právu jest vyzval
společnost by bez odkladně po
jistku vyplatila jinak že ji povole
ní odejmuto bude
— Z Gibbon oznámeno v úte
rý vážné poranění J Jelínka as 8
mil severně od městečka bydlící
ho Týž koupil novýžentour pro
mlátičku a při odvážení téhož ko
ně polekáni jsouce pískotem při
jíždějícího vlaku se mu splašili a
on s povozu svržen tak nešťastně
že přední kola přes tělo mu pře
šla Byla mu dvě žebra přeraže
na páteř porouchána a jinak ještě
vnitřně poraněn tak že na zachrá
nění jeho pramalá naděje jest
Manželka Jelínkova usmrcena by
la as před rokem a sice též při
splašení se koní
— Schuylerský "QuiH" píše:
"Návštěva polí osázených cikorií
kolem Schuyler svědčí o tom že
úroda jest v dobrém stavu -Každé
z polí těch vypadá krásně Mnozí
hoši a některá děvčata též nalezli
o prázdninách v polích cikorko
vých zaměstnání Děvčata jak
praví zaměstnavatelé pracovaly
uspokojivěji nežli hoši' To jest
dobrou školou pro mladé lidi
Ctíme hocha neb dívku jenž pou
žije každé příležitosti aby vzali
na sebe část břímě podporování
rodiny Takoví hoši a taková
děvčata dodělají se zdaru"
— Creteská Vidette sděluje že
p James z Pleasant Ilill stará se
pilně o výstavku okresu Salině na
státní výstavě a rád by docílil
první ceny pro okres Salině Ne
máme pochybnosti že se mu to
podaří jestli čeští hospodáři učiní
svoji povinost Čeští rolnici v
Salině počítají se k těm nejúspěš-
nějším a požívají pověsť co-nejlep-
ší hospodáři Však nesnaží se
aby tato pověst pronikla i mimo
jejich akres a aby na státních vý
stava Ji iuvMili se le ovřt tu
zasluhují VXirhni jsou hrdi na
svou Halin Co a nyní rnají příle
žitost aby podílením s na výnta
v alM fpefilj jí první renu Ko
lik x nalirli fodÚu hud výstavo
válely? — Nál státní auditor p Cor
nell řriá flosl Vyjel si onehdy
do Colorada a ml tím co byl
pry prozradil n který x jeho
klefkft Je latii jeď Spekulovat S
nijakými jslatodoly on stfíbrař
Aby toho bylo víre prozradit ta
ké lm manJelka p ( ornr Ha jest
jdnírft ifízefif n v jeho úřadov
ně aby jen fodína vytelila co
molno nejvíet? t úřadu toho Nad
tím dopili! p Cortuil a vydal
úkaz lf Žádný xe zííentn v jeho
úřadovně nesmí ani pípnout ani
odpovídat na jakékoliv otázky
ohledné obchodu a ápisek úřad
nich a kdokoliv by chtít ro vř
d'li co v úřadě deje e musí k
auditorovi samému a len sdélí co
11ná za potřební A loje potom
úřadník lidu! To je populistat
— ' Chadron pífU' nám přít I
naVho listu pan Henry Štěpáni —
''Musím vám zdlit smutnou sprá
vu o m hodA která Se stala v neda
li dne H fervenee Pan Kaípař
1'iierst a pan Frank Blažek si vy
jeli na hon zajíců a na lov ryb k
Blé řece pozastavte 11 řeky pan
Pnersl šel lícit udice na ryby a
pan Bla7ek ostal Sd'l V kofárktl
Po malé chvilce přiběhl pe pana
Blažka vyskočil na vozík a náho
dou schodí Ilíntu která byla
ostfe nabita rána vyšla a celý
náboj projel p Bla2kovi pravou
ruku Po návratu do města bylí
k němu všechny doktoři zavoláni
a uznáno jestli má p Blažek při
Životě býti zachován Že musí být
ruka odejmuta neboť klouby a
též úplně kosti vpravém lokti byly
roztříštěny Ubohý muž stratil
pravou ruku 4 patce od ramena
Nejhorší při tom jest Že pan Bla
žek není žádný kapitalista a byl
jen odkázán na své dvě ruce k vy
dělávání živobytí pro jeho dvě
dítky a ženu"
— Krajané v Prague Neb a
okolí budou se zajisté bavit! v ne
děli dne 8 srpna tak jako nikdy
před tím Tamní Těl Jed Sokol
uspořádá totiž v den ten velkolepý
výlet do háje p Macha li míle
záp od Prague na oslavu svého
přijetí do svazku Národní Jed
Sokolské Při výletu súčastní se
všechny místní spolky a sokolské
sbory z Omahy Schuyler Lin
wood Abie Bruno a Weston jež
uspořádají všestranné cvičení Že
o dobrou hudbu a vše potřebné
jest hojně postaráno dokazuje
hojný program na plakátech
-— Státní výbor equalizační do
končil v pátek svou práci a dle
zprávy jeho odhadnut jest veškerý
dan! podléhající majetek ve státu
našem na 11650855839a proti
$16707837037 v roce minulém
Daní uloženo na základě odhadu
tohoto celkem $117541554 pro
ti $118768895 v roce minulém
Z odhadu a obnosu uložených daní
připadají na okresy v nichž znač
nější počet krajanů usazen jest
částky následovní:
Odhsd: IHB:
lUiyd I ÍI8M3 00 I MS0
Ruffalo SH75SHSH ílKftlí
Buller 1U34M1 lfHMU
dny í370Tn 1711993
Coir IWWHMM iaWM8
Cumlnit t8ll!OM J7SIWM
Cumr S08H(JOIOí UIK3D7
ivmIk IOWIÍ10IM wMHar
DmiKlU íl870WJW IB3ÍWH9
nilmor t5H0U4 IH70M
Kurniu I&I5IW4Í 1079577
0K 478MIU 7I76I
Holt SS4IÍI7IÍ0O 16lttIIW
llowurd laUIKW) t01080
Kyal'aha MiIW00 tB06
Knos 173IIW0 l!a43
UmuHr JMIB6I9 W37IU0
MiuIlHon 9IMIH7UJH 190BISI
rawofW 13HSMBI16 177IMI
lllrt 14MÍW7JO 947MS
Hivl Wiliow M15Slft0S 7I79S
KlohardwMI JIU031 0rS9
Kllne S4SS72SW KCCM
Haundors aIWiaííO #52719
MiruiitD IM9ia5S 15W
Vlly BW517H0 OM
ttól V AMEflltX
% "Svornost" vítala min lýdn
"Zapadni Česko Břstnlkoii J
notu" slovy následovními: "Ačko
liv ftf které listy cVikrj-amrfH ké
zasypávají novou ortjanisael týi I
Ifcaml h j pouhým bořením a
odtrhováním od staré národní
balty nati yde č S V Spolkn a
ačkoliv tituluji ty kdo sláli v hU
tohoto hnutí názvy w přilil licho
tivými přece jn nelzf upřít} pra
vdil toho I tyto V novou jednotu
se sestupujíc! lápadltí tí'f č H
P S Iiyly ku kroku tomu lWÍ
dohnány a lUmitrtny pozorolimb
nou lhostejností jaká vflti jejích
zájmftm lyla jevena il ihh kdo
rnli dosti }řílelilostí odítepenl
toto Jahránílí a předejiti Nelze
v řití e nvfdoniMÍ řfMlir I naU na
resko americkém fápadě chtli
bofiti orKanisaci která po mnoho
let byla a jistě bude chloubou Svo
bodomyslného čelstva bí tí zá
padní krajané byli tímf l dohnáni
a donuceni svými pomfry k lomu
aby postarali se sami o své lájmy
když na naléhavé žádosti jejich
nebyl brán cdibd Ařkoliv je
Ikoda kaXdélxi řádil který č S
P S ztrácí přece jen oranisace
la zůstává stále dosti mohutnou
aby í na dál mohla být dobrodi
ním a záštitou vdovám a sirotkům
Úřel západní Jednoty je stejně
šh chetný stejně vznešený činnost
její je teprve v začátcích a tu zaji
sté neasluhuje si těleso lo aby
již předem by lo odsuzováno Vy
čkejme času ten nejlépe ukáže
která se stran měla lepši důvody
a které zařízení platební se lépe
osvědčí ()lě orjíanisace jsou
bratrské obě maji podobné účely
a není zajisté radno předčasným
podrc-fiováním Činit neblahou tu
roztržku větší Ostatně doba bu
doucí může beztoho ještě nikdy
přinést smíření a nové spolupůso
bení všech starých řádů v jich
vznešeném lidumilném posláni"
V New Yorku přejet byl v
pondělí min týdne 4letý hošík
krajana V Zajíčka před bytem
rodičů Čís 434 vých 73 ul po
vozem cihlami naloženým a vážná
poranění mu spůsobena Neštěstí
zaviněno neopatrností vozky a týž
zatčen
1í V Clevelandu postižen v so
botu 17 července v Harrisonově
cihelně neštěstím krajan Bureš
Odpoledne o 3 hodině z pravidla
zanechává se tam práce a dělníci
upravují zem pro pondělí Upra
vování sestává v podkopávání lo
žiska hlíny Touto prácí byl za
městnán Bureš který nejspíše
podkopal hlouběji než měl Po
jednou se podkopaná hlína sřítila
na nebohého Bureše který zasy
pán AČ utrpěl vážného poranění
stává podstatné naděje že bude
zachován při životě
1 Marnou námahou obdržet za
městnání dohnán v Clevelandu v
noci na pondělí min týdne Jan
Dušek bydlící v Č 335 Lincoln
ave k sebevražednému pokusu
Dušek je stár 33 let a ženat Po
slední dobu byl bez zaměstnání a
marně sháněl se po práci Zahál
ka a její nerozlučná družka bída
jej trápily strašily tou měrou že
počal uvažovat zda takovýto život
stojí za žití a přijda k náhledu že
nikoliv odhodlal se k sebevraždě
O 11 hodině v noci střelil se z
revolveru do hlavy Koule veli
kosti 3a vjela do čela v němž
uvízla Zouíalec odvezen na roz
kaz přivolaného lékaře do nemoc
nice kdež prohlášen stav jeho za
leznadějný
H V Chicagu pokusil se v sobo
tu v noci 17 července o samo
vraždu zastřelením krajan Joscí
Káclia Týž zaměstnán byl co
domovník v budově Plzeňských
Bicyklistů leč následkem neduhu
Žaludečního musel se postavení
onoho vzdát a konečně jím i k
pokusu samovražednému dohnán
byl
% V Chicsicu událo n f nďli
veef neltěstl na oulicnhh ktrické
dráze Citero A Proviso při nml
několik krajanů k Jv4!livýin n
hodlm )Mlo Nejvíe# poraněna
pí ?n berberovi kterál i raněna
na obou nohou a aynáěek j-jí
kterýž utrpěl poranění vnitřních
— Neltěsfí javiněno bylo brzda
řein klefýj přilítnou prudkostí
k ostré atáěcr károu přihnat
tak U vylinutí léze t kolejí násle
dovalo % V Milwaukee stal i v pon
dělí krajan Václav Soukup oMlí
neznámého italského vraha j'hoI
vypátrali dosud policií nepoda
řilo Soukup zaměstnán byl 11
komisionářské firmy (iodírey A
Son roz válením ovocn a v pon
dělí kdyl i nákladem banann S
nádralí se vracet Vyskočilo naA
mezi Mílwatikcn a Jeřferson ul
několik Italů kteff počali naft há
zet kamením Soukup ohnav
bíěem zasáhnut jednoho t nich do
obliíeju a sehnal je konečné vieth
ny dolů Mezitím al co ujížděl
t místa toho třyf vběhnul jeden
t IlalianŮ onen poznamenaný bi
čem do blízkého domu v okamži
ku na to ozbrojen revolverem a
nožem utíkal za vozem Na rohu
ul Jcíh rson ho dohonit a mezitím
co Soukup sahal po biči počat
střílel První rána se minula cíle
Iruhá vlak a třetí zasáhla vozku
tub bylo vidět jak se na kozlíku
svém zapotácel čtvrtá pak lla
opět mimo Vzdor tomu že dvě
kule pronikly nebohému zády byl
s to dojeti až do obchodu svého
kdež vše ještě vypověděl načež
omdlel By l dovežen do nemoc
nice kdel po bedlivém prozkou
máni shledáno že obě kule vnikly
do zad jedna pronikla ledviny a
druhá se usadila v páteři Ubožák
skonal v 9 hodin večer Vraha ani
příčinu napadení Soukupa nepoda
řilo se policii vypátrali
V Clevelandu pokusil se ve
čtvrtek min týdne o samovraždu
krajan Jan Tichý zaměstnáním
kameník Tichý poslední dobu
byl nucen zahálet rmoutil se
hledal zapomenutí v pití a odho
dlal se k zbavení života jemu ne
pohodlného Když o půl čtvrté
hodině odpolední blížil se paro
stroj dráhy Nickel Plate ku kři
žovatce na Bolton ave vrhl se
Tichý tělem přes trať a aby nemohl
být zachráněn oběma rukama kře
čovitě se držel kolejnice Stroj
vedoucí spatřil čin zouíalce Stroj
byl rozjet a vzdálenost mezi ním
a mužem byla tak malá že na za
stavení stroje nebylo ani pomyšle
ní Nerozmýšleje se zarazil stroj
vedoucí páru utáhl brzdy a pustil
zpáteční páru vše skoro soudobnč
načež seskočil a jakoby s větrem
o závod pádil před parostrojem
k zoufalci jehož uchopil za nohy
a tahal z tratě leč čím úsilovnčji
tahal tím pevněji se Tichý držel
kolejnic Mezi oběma muži nastal
zápas o život: Konečně podařilo
se strojníkovi stáhnout zouíalce
s tratě v okamžiku kdy parostroj
se přiblížil
1 V Chicagu stala se v minu
lých dnech 5letá BaruŠka Linglova
obětí italského chlípníka P Fu
langera kterýž již za mřížemi se
nalézá Ohledáním lékařským
shledáno že netvor zároveň i še
rednou nákazu na děcko přenesl
a že toto ve stavu povážlivém se
nalézá
1 V řadách' Č S B P Jednoty
povstala k vůli novému spasobu
placení podpory úmrtní roztržka a
iak 'Volnost' oznamuje odstouply
dva řády Koruna čís 40 a Slove
nu Čís 30 a přidaly se k "Jednotě
Česko-Slovanských Bratří"
í Joc B Marek bydlící as 3
míle východně od Grangcr Tcx
byl min týdne kopnut mulou
při čemž rozbila byla mu lebka
zrovna nad pravým okem na drob
né kousky Lékaři odstranili roz
bité třísťky z hlavy a jest prý na
děje na jeho uzdravení