Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1897, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' f v
I'
0 r
Pokrok Západu
13
y
Střední Amtrlki
min i a
{l'%hltltm k nynjUm hnuli itnh
idnmu tniiH vlili )
t rww i— rrani r4r
(ikf nn4řil
Jts lomil Nt í fok til vlád
guatemalská elávnoh ion myMénkn
vojí stavění oné dráhy počala
v lívot uáilťtí Učinivši jm
výhodnými poelmínkami a nčkoli-
ka podnikáte ly ze Soustátí pod
jejichžto dozorem měla e latáŽ
slavětí smlouvu vyžádala si aby
se co n jrythb ji ve siavhě pokra
{oválo Jelikož lito nemohli zb'
obdrželi dostatečný počet dělníků
obrátili zřete I svůj na Spoj Státy
navíce na New Orleans kdež
obyčejně pracovních sil bývá nail
bytek Zfskavíe v místí tomto
několik agentů verbovali lid na
bízejíce mu kontraktnf prácí pfi
kteréžto hravě vydělali prý možno
#300 denně kdežto prý strava
J400 týdně nepřesahuje Ony
pak dělníky ktefí cestovné zapra
vilí nemohou že přeplaví na úvěr
Vzhledem k tomu množství za
hálejících tu dělníků přihlásilo sc
na takové lákavé náhídky jichž v
New Orleans nebylo by se jim ni
kdy dostalo hojný počet a v kra
tinké době bylo odtud několik Ret
mužů do Pucrto liarria dopra
veno
Jaké však sklamání stihlo ubo
žáky když dostaviv se na místo
shledali že není jim možno při
usilovném namáhání více vydělati
jak £200 denně mizerná pak
strava stála $500 týdně Toto
však by nebylo právě to nejhorší
neb cosi podobného stává i zde
Hůře však bylo že mnozí hned
po týdním svém pobytu tamže na
zimnici ochuravcli stavše se ku
práci neschopnými Společnost
nepostarala se jim o Žádnou ne
mocnici ba ani o žádného lékaře
Co nejvíce pro takového ubožáka
učinila bylo darování několika
dávek chininu Nešťastník tako
vý ochuravč-v nucen byl ležeti
venku bez přístřeší na dešti neb
žáru slunečním bez obsluhy a Ža
lostným hlasem soudruhy své pro
sil o doušek vody neb jakousi
úlevu Zemřel-li vykopala se
jáma do kteréž beze vší truhly
neb jakési čistoty jednoduše byl
hozen Uzdravil-ii se což zřídka
se přihodilo honěn byl zase do
práce aby společnosti dluhující
obnos zaplatil
Kdy mu to bylo možno učiní
si pojem každý sám na základě
těchto číslic: Za přeplav jedné
osoby počítala si společnost $20
ačkoliv sama více neplatila než
io Za slaniník a podušku což
každý nevyhnutelně potřebuje
$3 Hyl tedy každý takový dělník
sotva že vstoupil na pudu střední
Ameriky dlužen společnosti $23
Nyní musel platit $5 týdně za
stravu ačkoliv výdělek jeho neob
náŠel denně více než $150 Nyní
dobrá polovice těchto dělníku ná
sledkem častého ochuravění ne
mohla pracovati každý den tak
že velmi často se stalo že si ne
mohli ani svou stravu zaplatiti
Že jim majitel strávního domu
nečekal rozumí se samo sebou
ftádíla tedy zde nejen zimnice
ale i hlad Nalézali se tu lidé
kteří již tři měsíce na oné dráze
pracovali ani centu nespatřivše
Uprchnouti odsud nebylo také
snadno ana společnost ustanovila
několik dozoren jichž povinností
bylo hleděti k tomu aby žádný
kdo dluh nezapravil neuniknul
Podařilo se sice jednotlivcům
utéci s jakými však obtížemi mu
seli zápasiti any kolem na mnoho
mil jsou obrovské bažiny nelze si
ani představiti Mnoho z nich
následkem vysílení a zimnice na
cestě zemřelo Na ty jimž poda
řilo se zpět dostali do Iklize byl
velmi smutný pohled se podívati
v jakém stavu nešťastníci tito se
nacházeli
Následkem stížností l I11110I1
tran na společnost vedené tnu
sela lato V době poslední alespoň
nemocnici lam vystavěli V jakém
slavil vlak lato se rialé41 Jestiť
lo mizerná bouda v které když
já jsem přítomen byl směstnáno
bylo a dvacet lidí kteří museli
ležeti na z' mi O lůžku ba ani
o podlaze není lam ani ponětí
Jestiť I" pouhé místo kde člověk
píed deštěm poněkud kryt i M
Ze lékařská pomoc není valná
jest na bíJední Takováto ne-
mocnite je v Saftlo Colai několik
mil od Livíngstonu zřízen jsouc
pouze pro ňlevu nemocných děl
nik fi na dráze pracujících Že
dráha nepokračuje dosvědčuje se
tím že v devíti měsících postave
no bylo celých devět mil Iratě
Vylíčil jsem zde proto tylo po
měry aby některý krajan který
snad náhodou přijde do New Or
hans od nesvědomitých agentu
nebyl pro takovou práci lákán
neboť vzdor tomu že již veškery
listy new-orleanské proti tomu
dělníky varovaly přece vždy mno
ho obzvláště Němcň se jich vy
skytne že na tyto rady majíce je
za přehnané nedbají jdouce si
sami pro smrt do bahen guate
malských
Zdržev se v Fucrtos Parrios a
St Thomas dva dny vrátil jsem
se opět do Livíngstonu abych
odsud po parníku dostal se po
řece 1'olochit zvané do vnitř ze
mě až ku Cobanu města to asi
sto mil odsud vzdáleného v je-
hoŽto okolí rozsáhlé kávové plan
táže se nacházejí Druhého dne
z rána opouštěl jsem již Living
stone směrem k Fort San Felipe
malému to asi 20 mil vzdálenému
městečku
Cestujeme-li po řece jeví se
našemu oku jednoduchá stafáž
Iiujná vegetace pralesa po obou
březích se táhnoucího v prvním
okamžiku sice vábí hledíme-li ale
na ni déle tu jsouc beze vší pro
měny ztratí úplně své zajímavo
sti Asi za šest hodin po vyplutí
našem z Livingstone nacházeli
jsme se ve Fort San Felipe malé
špinavé to díře jež druhdy bývala
pevnůstkou od kteréhožto místa
při jezeře Isabel skrze nějž řeka
1'olochits se vine k městečku té
hož jména jsme se dostali
Isabel čítá asi 1000 obyvatelů
přebývajících v malých ponejvíce
bambusových chatrčích a zabý
vají se skoro výhradně rybářstvím
Městečko má skladiště na tabák a
kávu a jest pověstné svými tipli-
cemi (mosquitos) kterými v ba
hnité této krajině běloch zvláště
seveřan strašně trpí Mimo těch
to trápíván bývá ubohý Evropan
netopýrem broukožravým jehožto
domovinou krajina tato jest a kte
rýžto nejen lidem ale i dobytku
jest na obtíž
Od městečka Isabel začíná se
krajina ku Cobanu pomalu vyvý
šovati a čím více se k posledně
jmenovanému městu blížíme i za
lidfiovati Město Coban rozkládá
se na rovině asi 1200 stop nad
mořem při úpatí hor zvaných
Santa Chisets a leží téměř ve
středu republiky guatemalské V
okolí nalézají se velké plantáže
kávové jimiž nabylo město své
důležitosti Čítá asi 5000 obyva
telů většinou míšenců a Indiánů
kmene Guaramis kterýžto v mí
stech těchto jádro obyvatelstva
tvoří a nejvíce prací co námezdní
dělníci na kávových plantážích se
živí
Doufám že čtenářstvu vašemu
se zavděčím vypíšu-li mu byť í
stručně pěstování kávy Dude
snad každému známo že káva
daří se na stromech zvaných ká
vovník kterýžto strom od 12 do
40 stop výšky dosahuje Sázívá
sc od sebe asi pět až Šest stop da
leko a obyčejně ve výšce jednoho
sáhu se ulezuje aby mohly větve
více se rozkládali V třetím roce
obyčejně možno již z něho plod
sbírati V pátém neb Šestém roce
je v nejlepířm zdaru v fote Iři
iiátlém m!i (iriiádéru přestává
pak nosili ovoce Květ jeho jesl
krásně bílý a ovoce jeho dozrává
v říjnu neb listopadu 1'řftmřrný
výtěžek po zaplácni daní obnáší
Jak mi uděleno J100 po akru V
dobách novřjMth dává se řd
no pěstování kakao neb dle
mnohých úsudkn má prý býti j
ttř výnosnější Ostatně majitelé
kávových plantáží v okolí Cobanu
dobře si stojí A proč by ne?
vždyť Indimé jím pracují na nih
za tys rtalu lez stravy (ameri
ckých H tento) Iťoztimí se
1
nio eioti ze šírava lakového
f lověka musí býti pramizernou
1'otravou jeho výhradně jest
ovoce nazvané planlatos t je
hožlo mouky jw kou si chléb dále
jedí j j vařené a smažené Chléb
t obyčejné žitné neb pšeničné
mouky jest pro něho příliS drahý
tak že si jej může dopřáli jen o
velkých svátcích To samé platí
o rýži neb brarnboreth Ochutnal
jsem sthvalně plantanového chle
ba abych zvěděl jakou má asi
chuť nemohl jsem jej ale ani po
zříti Chuť jeho jest asi taková
jako jistý dndi mastné hlíny kte
rou někteří divocí národové asiat
Stí požívají Jediná jeho slušnější
potrava jest káva
Oděv jeho skrze celý rok pozů
stává ze slaměného klobouku plá
těné košile a plátěných spodků
Toť celá jeho garderoba O bo
tách nemá chuďan ani zdání Ta
kovýto Indián jest v tom hůře
nežli peon mexický Má-li někdy
nějaký reál pohromadě běží ho
nem do kořalny jichž je tu pře
hojný počet
Mezi majitely kávových plantá
ží cobanských nachází se také ně
kolik Němců kteří byvše dříve
vojíny v armádě Maxmiliánově v
Mexiku po pádu jeho sem se
uchýlili a vytrvalostí svou k znač
nému jmění si dopomohli U jed
noho z nich pana Sealaía býva
lého to důstojníka ve svrchu jme
nované armádě ubytovalo se nás
několik již v úmyslu jsme měli
podniknouti cestu do hor a zla
tých dolů hondurasských odtud
pak dále do hlavního a sídelního
města této republiky Tegutsi-
galpy
Laskavostí páně Sealaíovou
bylo nám dáno několik užitečných
instrukcí dle nichžto umínili jsme
si pokračovati a jež taktéž na ce
stě naší přišly nám velice vhod
Vůbec řečený pán jakož i jeho
příjemná ženuška mladá Pařížan
ka chovali se k nám velmi poho
stinně což s vděkem od nás při
jmuto bylo Při odchodu našem
vyjádřil se pan Sealaí že má v
úmyslu plantáž jakož i dva své
obchody vyprodati a do Havany
neb New Orleans se přesídlit
Učiním tak k vůli své manželce"
děl "neboť jsouc tato Životu vel
koměstskému uvyklou a teprv po
našem zasnoubení z poslednějšího
města sem se dostavivši nemůže
zde nikterak si uvyknouti a to tím
více ana mocna jest jen jazyka
francouzského a s domácím oby
vatelstvem smluvili se proto ne
může" A to víňie co k vůli
mladé a spanilé Žínce obstarožný
manžel neudělá Zlá íama ovšem
pravila že vzala si jej pro peníze
a k tomu ještě že ona nosí vlastně
kalhoty o čemž i my upřímně
řečeno jsme nepochybovali a je
den cestovník náš z Wyoming
Territory pocházející honem za
pěl nám tu nejnovější od Chey-
enne jejížto varianty na toto thé-
ma se ztahovaly
(Pokrmováni bud)
Slalié nervy stanou se během hor
kých iuů letních jufitě slabšími a neu
ralgie náslwlujn Užívejte Olej 8t
Jakiilta jenž nervy hphíIÍ a Ixtlewll od
straní Pánům úřadníkfim spolků
ťVctnf (obchodní) knihr jako Ledír-
rr JournaU denní knihy a jiué od
5c nabora u l'ukroku £ipadu
I NAŠEHO MĚSTA
— KI'noniká firma Shook
Sellner Co zadala v úterý v kM)
ském soudě žalobu proti II & M
dráze na náhradu v obnosu 1 1 1 )
n kb noly kteréž t knírň te
slujdílio jejího j'dnalee l Červ
na v nádraží dráhy té v 1'almy ra
Ntb tikraď ny byly Dráha se
zdráhala po dobrém firmou vy
rovnalí Ivrdír že testnjfií kufry
lak cenným obsáhnu v nádraží
přes noc n bávali neměl lýž
vSak hájí se lim že na stanici
onu jřijr vlakem noním a že
v nocí nikoho k odvržení knírů
zjednali si nemohl že společ
nost železniční zodpovědná jest
za maji lek v ošetřování jejím za
nechaný — V úterý k Večeru zalČen byl
ve Fort Crook plíručím šerifa vo
jín I1' I' Zable na obžalobu 1 pa
dělání podpisu na poukázce ban
kovní Táž zněla na $t$ a udána
by la v obchodě Nt braska Cloth-
i ng Co
— - Oznamuje se že jízdné do
města našeho sníženo bude po
čas výstavy státní do vzdálenosti
lnu mil na polovici a Že zároveů
obmezena bude nejvyšší cena líst
ku zpátečního pro mjvzdálenější
osady ve státu našem na $rj
— řerií McDonald upozornil'
ve středu odsouzeného zpronevě
řilého pokladníka státního Joscyh
S IJartleyho že pátečním večer
ním vlakem bude jej muset v sou
hlase se zněním zákona odvézti
do státní káznice v Lincoln aby
tam přisouzeny trest 2olcté kázni
ce nastoupiti mohl což stalo se
nutným následkem toho ana zá
ruka v obnosu $125000 nejvyŠ-
ším soudem ustanovená za něho
dosud složena nebyla Na ozná
mení toto odpověděno Hartlcyem
že jistým jest si toho že záruka
za něho složena bude mimo Če
hož prý ujištění má Že nejvyšším
soudem provedení rozsudku za
staveno bude Ve čtvrtek také
skutečně dodáno bylo šerifovi na
řízení vrchního soudu kterým
rozsudek krajského soudu se zru
šuje a Uartley do vyřízení jeho
odvolání se v okresním vězení po
nechává — K vážnému a jak se ukázalo
smrtelnému úrazu přišel ve středu
večer F Stabrei jeden ze starých
osadníků nebrasských Týž pro
jížděl se na severní straně města a
na 16 a Izard spozoroval že ně
jaká sponka na řemení povolila
Slezl proto s vozu chtěje chybu
napraviti v okamžiku však kdy
na řemení sáhnul svalil se k ze
mi následkem Čehož kůň se lekl
a několikráte jej kopnul Stabrei
dopraven do obydlí poblíže by
dlícího lékaře kdež zjištěno Že
raněn byl mrtvicí mimo čehož i
těžká poranění vnitřní kopnutím
koně mu spůsobena a lékař ve
škery naděje se vzdal — Stabrei
zemřel ve čtvrtek o 4 hod odpol !
byl 68 roků stár a v Nebrasce
yl usazen po 31 roků
— Hugo Donzelman z Chey-
enne Wyo kterýž jak známo
jmenován byl konsulem v Praze
nalézal sc ve středu s rodinou v
Omaze nalézaje se na cestě do
Washingtonu a odtamtud do New
Yorku odkud 27 července cestu
na místo svého působení nastou
pí — Pan Donzelman jest roze
ným Němcem z Kolína nad liý-
nem a v Americe jest 37 roků
Povoláním jest právník a před
ety usazen byl v Omaze odkud
roku 1868 odstěhoval se do Chey-
cnne kdež jedním z nejpředněj-
ších politikářů ve státu jest Jest
mužem statným zevnějšku i cho
vání přívětivého a redaktoru t I
bylo milo s ním se seznámili
— Ve středu zatčen byl ho
stinský p Jan Šimánek na obža
lobu pro útok a ztlučení kteráž
na něho Karlem Skotákem vzneše
ná byla Žalobce zatčen byl před
několika dny na podobnou obža
lobu fcleráž vznesenu 114 řiHlO p
Síiiiářikmi N dle toho loá hýli z
Ičenf oo V odvetou
— Ve Člvfťk VeČeř odbývána
V Paulou hotelu shůze stfíbrař
ký h republikánů v níž jednohla
sné usneseno pracovali k lomu
aby v státní konvenci slfíhafské
nominace našeho krajského soudce
Sc olla pro úřad Člen riejvysíího
soudu siítnílio prosazena byla
— K vážnému úrazu pfiSel v
út# rý Louis I lumpal zaměstnaný
na vyvážení pozemku Armouro
vých TýŽ pracoval pří parním
prohlubovat i když tu pojednou
řetěz prasknul a on kusem téhož
lo prsou tak prudce ZilsaŽen že
mu Iři ž hra při ražena
- Výstavním řiditi Istvem ote
vřeny v úterý nabídky na stavbu
promyslového paláce Podáno
jic' celkem lo a sice 4 z Chica
ga l ze SI Louis a 5 od kon
Iraktorů místních a při otevření
jich seznáno že nejnižším podá
váte hni je omažský kontraklor
Ií C Strehlow jehožto nabídka
na Í3HiHj zněla z čátky této
vcdiiým jest odrazili JI 1 700 když
iy jehly pro základy správou vý
stavní zaraženy by ly Mezi uchá
zejícími se o kontrakt nalézal se i
český kontraktor Swaziek jehož
nabíelka na práci tesařskou na
£42514 zněla k provedení stav-
iy požadoval lhůtu 2H5 dnů
— Ve středu odpoledne odjel
na zotavenou do Denver Colo
) K W Ilartoš náš vážený od
ladčí prvé wardy Denver vybral
si k výletu svému hlavně proto
an dozvěděl se Že v okolí tamním
ro hicyklisty výborné cesty mají
a on jakožto náruživý přítel spor
tu tohoto o pravdě toho osobně
)řesvědčiti se chtěl Doufáme
že Denver pěkně líbiti se mu bude
a že i jezdění na kole dobře k du-
ur mu tam půjde a on o hezkých
)ár liber lehčím se vrátí — Jen
tak mimochodem při tom podotý
káme že ničeho pravdy není na
zprávě čtvrteční Fce jako by se
býval pan Dartoš do nových zla
tých polí v Klondyke na Alasce
odebral aby si tam nějaké ty
zlaté oříšky nahrabal Jest sice
zlatařem od kosti a ty naše zla
ťáčky také dosti rád má leč má
se při tom příliš rád než aby na
podobnou nebezpečnou a dobro
družnou cestu se vydal Jsme
jisti že prozatím Denver úplně
mu postačí
— V krajském soudě zdejším
zadána byla ve středu proti B &
M dráze Žaloba na náhradu v ob
nosu $50000 ElTie M Jacobso
vou kteráž 29 srpna 1893 ve stá
ří 14 roků v Greenwood na tra
tích dráhy té o obě nohy přišla
Uvedeného dne dle žaloby ubí
ralo se děvče z večera přes tratě
dráhy na nichž právě osobní vlak
stál a při tom zastaveno prý bylo
jedním zřízencem železničním
kterýž spustil prý na ně tak zhur
ta že leknutím omdlelo a na tratě
v bezvědomí kleslo Než vědomí
nabylo spuštěn parostroj vlaku
osobního a obě nohy děvčeti roz
drceny tou měrou Že odejmuty
býti musely Mimo zmrzačení
poškozeny byly prý i její nervy
tou měrou že ze schopné dívky
nyní nervosní snadno se rozčilu
jící ženština se stala tak Že živo
bytí vydělati ani provdati se ne
může Částku $50000 co náhra
du považuje za přiměřenou a pro
to také na obnos tento nyní když
dráha po dobrém vyrovnati se
zdráhá Žaluje
V tejtoísiiti tcnifjf-l yli-e m-mornrtiCntiir
lie-m m í vírntl iMttHtntinl iiftiiic'iiil dnliro
niNily te-pryo ihft málo lety povníoVKl m ta
lii-miN? iie'vyWlUlnou I' in noho a mnoho
rk& lkiiM JI tiruhiúillt r ni-imxi miolnl
iřt-lplHovll l t mÍHt iii leky a kflyl tált mi
nuly n lKinWi'iii iiimiiiio vylnMtí pmlilfc-tlll
JI novylWtW'liiiii
HPtniM iiniloi poiMitiJn ři Aolavnl I Wtit
Ilitll ův ('Marii Cure vyrálx-n u ' J ( hi nry
M e' Tiilexln OIiIm jtl Jeillný ůMhviiÍ rk
Vfcm vik (inkaiitni n miiírn jiwt atuavni
v trhu Ji-nt uoiilivAii rnlirnč r etávkárli x
10 kiepe-k clo kívov lílřky On urliikiili-ímvim
na krfv llxiini4 fKtr trcni oni naliÍM-ll
loiollnrfta kiUelt lihinl ktvrt nrlivl l kfin
tímto vyhoji-n I'iiUi l r iliuiky a
elutvrni Ailr-ujp
K J rilENr!Y A ťK TulwlisO
PriMlivá mt Iřkárnifh ut 7r
llaiť raiiilly 1'llla Ju mJlrjil
I
K
1 "
t t
t
K t
i ' '
í ' "
"
-I'
'
' V "
v
t
i
e '