Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    )
POKROK ZÁPADU
V lví-
tntvutt f tmu řf nrř n af omih ů
A t MsTTK
RCfcwlK XXVI-- ČÍSLO st
OMAHA N 1 0 VE Sířit
VJvÉNCE I897
rMill4 fofcrnh IímJd 11 10
tu
1
1
' Pan P K Vondroj
nit rcfttiijfc f jednatel vydat f
tímto týdnem ni jih Navltíví
nfjdfívr Oklahomu a ládárn víe
chnyfamljtí naS pfliniva a od
Mratftr aby jej ve na liAt ti ji lm
podporovali Zvláltě ale žádám
ty ktll nám dluhují aby dluhu
jící láníky jro něho pí ipraveny
měli neboť hodlá víechny navští
vili Vázne nim za pp odběra-
triy tamnějlímí idulná částka tě
kali jsme trpělivě když jíme m
domnívali in jest ohtíZno dluh
vyrovnali viak leto musíme na
léhali na vyrovnání neboť nutně
a ncvy hntdelně potřebujeme
Vyd Tok Západu
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Lesní polity
řádí jak v úterý z Oraville Cal
oznamováno v tamním okolí a
značné Škody na majetku již spú
sobeny Požár vzniknul nedále
ko VVhitcwash Trces a rozšířil st
áž k Palermo kteréž mil vzdá
leno jest U Robinson vypukly
též lesní požáry a dle posledních
zpráv zasažená prostora 96 čtvr
mil měří
Ziílel tu vlaku
Na vlaku Northern 1'acific drá
hy ze San Franciska na východ
jedoucí minul se v úterý s rozu
roem M Cary do Butte Mont
jedoucí a v návalu pomatenosti
podříznul si krk vrazil si nikoli
krátě nůž do prsou načež k tomu
ke všemu ještě z vlaku skočil
Poranění jeho jsou smrtelná a lé
J kari v Misoula Mont kamž do
praven bvl vzdali se veškeré na
děje na jeho zachránění
ZvUítní nemoc
vypukla v okolí Atlantic la me
zi dobytkem hovězím Dobytek
zachvacován jest totiž jakýmsi ne
dubem očním kterýž pokračuje
velice rychle a úplné oslepnutí za
následek má: Nákazou touto za
saženo bylo již četně stád a státní
zvěrolékař povolán byl za tím uče
lem aby o zamezení dalšího šíře
ní se pokusil
Musí platit
Chicagský mayor Harrison po
depsal v úterý ordinanci kterouž
ukládána jest zvláštní dan jak na
bicykly tak t na veškery ostatn
prostředky dopravní Daň na bi
cykly obnáší íi ročně na ostatní
j)ak prostředky dopravní phměře
ně iest stupňována Počítá se
že daří tato vynese městu při nej
jmenším $450000 ročnč kterýžto
obnos na popravu ulic vynaložen
bude
řritrií mračen
navštíveno bylo v utery v noci
okolí osady Carnegie Pa a Ško
dy za více jak $25000 spňsobeno
Voda přihnala se tak neočekávaně
a stoupala tak rythle že horníci v
tamních dolech zaměstnaní s tím
? } museli pakli Životy své zachrániti
cnicu
Neostavnlm
prohlášen byl v úterý v obvodním
soudě ve Wayne Co Ind zákon
sněmem indiánským v roce 1895
přijatý kterýmž zakazováno pro
dávání v obvodu státu výrobků
( 4 m '
Vi rvliStní lieense státní vvzved-
j nuta a záruka v obnosu $5000 by
Cr 1 tínáni Zákonem tím zároveň
nctmnvnvino že veškeré zboží
Vj 1 1 1J_II I rn nrblai tr%
[fXakOVe Kuyt vy y ytw~t
1
opat feno býti inuoí hijí'in rh j-
mě Mí)fi ím 3f výfik !ii f 1
ír-tan( k j'if řtilMlrititl
tohoto ulili no prý ImiI- ovMnl
k Hondu in )vyt'(imi
Lhořtll
V Jíiuhanan Wi riutt ii bjl
v úterý v ni poíifn nitb-dkrni
výbuchu p( troii juv l-impy vnik
ym příbytik I l'rhIU a t) v
damr in c h ulifí I Manží lka j
10 'lí pok 11111 ru xatlir1iilní man
da svlbo kterýž dlouhou tu mo
cí k lůžku poutin byl ntrplla tak
tlžkých popálenin že v krátkosti
jim podlehla
Mrtvou literou
jest Ve většině okresů o dakot
kých zákon posledním sní" ment
přijatý kterýmž okresním komisa
íňm nařizováno jest ukládali pe
níze okresní v těch bankách ku
rčž by nejvýhodnější podmínky
totiž nejvyšší úrok okresu nabíd
nuli Zákonem tímto zmenšena
býti rnlla zotlpovřdnost pokladní-
irense Mami vyvidnnia i M
_
ér— 3 —
KANMÍ)ATfc UUVEUN&RSTVÍ V OHIO
Viieobecně ne uinívá ie IctoSní politická
víllkftm hliiií n v(Hci velkou dvchtivoBlí V éele tikety republikán
íkó Mnjf iriiTcrnír nynfjií Ahh
jest llorace L Clmpniitn
ků okresních leč jak se podobá
banky o opatrování peněz těchto
mnoho nestojí neboť jak nyní z
Chamberlain se oznamuje ve vět
šině okresů vůbec odmítly jakou
koliv nabídku okresním komisa
řům podati
Nepovedlo se jim to
V Odell 111 vstoupili v úterý 1
do banky McWilliamsovi dva lu
piči kteří s revolvery v rukou ka
síra Van Uuskirka ku vzdání se a
vydání veškerých peněz vyzvali
ten však nebyl jedním z těch kte
ří tak snadno zaleknouti se dají a
uchopiv revolver kterýž po ruce
měl lupiče k útěku přiměl Tím
však nebyl spokojen nýbrž vyběhl
za prchajícími lupiči na ulici a
učinil poplach tak že záhy po
stopě jejich několik set občanů se
pustilo Lupiči hledali úkrytu v
kornísku jednom nedaleko města
se nalézajícím leč toto bylo ob
klíčeno a lupiči záhy v rukou řad
níků se octli Má se za to že
jsou to ti samí bídáci kteří před
chozí soboty o vyšinutí výplatČího
vlaku dráhy Wabash mezi Fairbu
ry a Forrcst se pokusili
V Utah
započato v úterý s oslavou 5olcté
památky usazení se pionérů mor
monských v území onom a sice
řada slavností na několik dní roz
počtčných zahájena byla odhale
ním sochy postavené prvému
presiďnlti cířkv' hiotmonk
llriiham Vonniovl Slavnost
bájena nyní j fm pr íď iiteni cír
kve tnořllirlilkf'' VVofffllílelll N
po odhalení ftot hy pfidíie na řel
hviiotní n jitarUni nynem 1 akla-
)teb- dfkve ti- který! pfítomnl-
jedním apoštolů tnonnonkýc li
jet vláítního lekti dodalo
ilaviio-sti té udílení rlatýeh pení
íů pamětních jj pionérům kleli
jsou HůMtkem prvních osadní
ků ktří pfed 50 lety tam ne usa
dili Nt jst-uUm z pionérů tle lito
jest president církve mormonské
Woodruíf kteříž pfed několika
dny ooleté narozeniny své slavil
Kukluxové
pol (nají opětně řáditi v Alabarně
Tak oznamuje s- t KanIolph Co
Že znaěně občanů tamních od sa
mozvanyth soudců třtlito pio
různé domnělé přestupky by lo po
trestáno a jedna žena k vůli tomu
že dceru svou do Školy neposýlala
zmrskána dokonce tak hrozne že
smrt za následek to mělo Tři
náct předních občanů zatřeno by-
kamnafi v Ohio bude tlotlfilá a tuhá
H Bushncll a v řelo demokratické tikety
lo na podezření že členy té ban
dy jsou při předběžném přelíčení
byli z nich pouze 3 soudu krajské
mu odkázáni
Hledají práci
Z Houghton Mich oznamová
no ve středu že v posledních
dnech přibylo tam několik set
horníků z Ohio a Pennsylvanie
kteří panující tam stávkou vypu
zeni bvl i a v měděných dolech
michiganských práci hledati si za
mýŠlí Přivábeni tam byli zprá
vami že horníkům tamním dobře
se daří a že přítomně vyšší plat
než kdy jindy dostávají To jest
sice pravdou zároveň však prav
dou jest Že následkem toho nahr
nulo se do krajiny tamní daleko
více horníků než jich práci dosta
ti může a již nyní nalézá se jich
tam kolem dvou tisíc na zahálce
Je prý Živa
V New Yorku oznamováno po
čátkem týdne že prý policie tam
ní po ruce má svědectví kterým
nade vší pochybnost dokázána
bude nevinna chicagského' továr
níka A Luetgerta ktei"fŽ jak
známo vězněn jest na obžalobu
že manželku svou nejen ze světa
sprovodil ale že zároveň i ték
její různými kyselinami ve své to
várně na salámy v masitou huspe
ninu přeměnil Jistý A W C
Grothy kterýž s rodinou tou v
Chicagu znám byl sešel prý se s
ní loiiž 7 května v New Yorku v
edné úřadovně uro trM tíi-
davnííh IMkň a při té příležitosti
rý jí dvěma výrn plátelůrrt ylrth
Uvil Tito prý liž dobře na n I-
láni ono ne pamatují a zároveň
jsou si jisti ž drothy paní tou dána jest Jeho vlastni dcerou kic
o Chicatru mluvil a Že táž kil jiné- řᎠjedinkou dldilkou jest a kte-
nu avému se znala
StivU HomihS
trvá dosiul Iwe změny a doposud
není lé nejmeriM naděje Že by v
lnech nejbliUíth tím nehoním
apňsobem vyrovnána býti mohla
Vzdor všemožné snaze a nátlaku havovael rozkaz na majetek kle
nepodaldo se totiž dosud Rtávku- rýž by v držení j jím se nalézal a
jícím přiměti soudruhy avé kteří sice učiněno tak bylo za tím úle-
v některých oblastích dosud pilně lem ahy vyrovnán lyti inoni roz
pracují kn zastavení práce a tím!ulek proti ní ve prospěch jisté
také naděje na vítězství stávkují-! půjčovní společnosti vydaný Vý
cích horníků mařena jest Pracuje sledkem nebyli však věřitelé asi
se totiž v někte rých dolech tak [ '"tc potěšeni neboť rif podal
pilně že v jedinkém týdni výtěže- zprávu že vůbec ničeho nemá a
novíce uhlí než v předchozích " jedinký majVtck kterýž by je
dvou měsících a uhlím tím záso- Stě na prodej byl byl by její man
vány jsou závody v těch distrik- lvi oho prý bez toho žádný nc
tech v nichž následkem stávky koupí
úplný nedostatek uhlí nastal Je-1 CIlce gty 5e podikoval
likož pak veškery prostředky do-( x jv Watson loňský čekancc
savadní jimiž hornicí v dolech mfstopresidentství na lístku popu
těch k zastavení práce přiměni iistckém uveřejnil ve středu v
býti měli s cílem se minuli roz- £as0pise svém v Atlanta Ga vy
hodli se v úterý stávkáři k násilí cnázejícím článek v němž vyzý
přikročiti Prvý krok chystán je vá scnátora M Iíutkra aby se
na uhlodol Allison as 3 míle zá- VZtlai ůřadu předsedy nár výbo
padně od Cannonsburgu se nalé- ril strany p0pulistické V článku
zajíci a obavy jsou že k vážným tom praví mezi jiným následovní:
výtržnostem a po případě i ku s uutiercm v fcle armáda naše
krveprolití iam dojde Sérií od- pOStUpovati nebude Máme již
přisáhnuto totiž má na 300 příru- dost i3lltlerova bňdlerismu Zkla
čích s jimiž důl střeží a odhodlán mal nás a kianie nás j nyní neboť
jest za každou cenu pořádek tam jest Vtj spojenf s našimi nepřátely
udržeti Dle zpráv ve středu z právž talť Alkn jest Nemú
West Virgínie došlých není nej- žcme bojovati proti íusionismu s
menší naděje že by agitátorům se fusjonistou v čele a nebyl by v
podařilo horníky tamní ku stávce tom také 2átJný rozuin Strana
přiměti neboť tito pracují nejen nagtí oprávněna jest mít i předsedu
za mzdu značně zvýšenou a vyšší kterýž cj10va Sympathie se smě
než jakou stávkující požadují ale rcm jakýž v Nashville vytčen byl
zároveň i mzda tato pro zbytek i0pulismus nemůže zvítězili leda
roku zajištěna jim byla Z Far- s p0pulistou v čele a to vůdcem
mington 111 oznámeno ve středu kteryi zasady cení si více než úřa
že zástup stávkujících horníků du a kteryz u2nává co největŠÍ
zmocnil se tam nákladního vlaku chybu v umístění strany naši v
dráhy Uurlingtonské za účelem korruptní šachrářství o úřad jiným
dostání se do Duníermline kdež nepřítelem Mějmež hlavu kte
250 horníků následkem zvýšení rčž jy jtíden kaxjý důvěřovali
jim mzdy do práce se vrátilo Zří- mohl"
žencům dráhy podařilo se paro-
stroj od vlaku odepnouti a stáv-j DROBNÉ ZPRÁVY
káři po 5 hodinách přiměni byli
přivolaným šerifem k opuštění V Richmond Va odsouzen
vozů tak že vlak v cestě své po- byl v úterý k smrti provazem čer
kračovati mohl noch Joe Fiíe kterýž ve čtvrtek
Výbuch
udál se ve středu v továrně
IT III"
nodána bvla ve středu v Auburn
N Y Před nějakým časem usmr
cena tam byla pí F M Sheldo
nová manželem svým a týž pro
zločin onen k smrti odsouzen
Mezi manželi panovaly roztržky
již po delší dobu a Sheldonová
manžela svého opustila vrátila se
pak k němu teprve tenkráte když
Sheldon záruku v obnosu $2000
složil že Žádných násilností vůči
chester Arms Co New Haven 1 Úpadek učinil ve středu v
Conn při čemž dva muži a čtyry Chicagu pozemkový jednatel a
ženy na místě usmrceny dva děl- soukromý bankéř T II Shintz a
níci další smrtelně a téměř tucet dluhy jeho na $750000 odhado
jich lehčeji poraněno Výbuch vány jsou Mezi věřiteli jeho dle
se udál v sále v kterémž patrony zpráv spojeného tisku jsou hlavně
nabíjeny jsou a kdež přes 150 děl- chudí Němci a Češi kteří u něho
níkú pravidelně zaměstnáváno je úspory své si ukládali
Jest to poprvé co při práci oné v V Chillocothe Mo událo se
továrně dotyčné událo se neštěstí ve středu vzbouření v tamním ú
neboť strojů při kterýchž výbuch stavu pro nepolejišitelné dívky
se udál užíváno jest tam již po Třináct jich vypovědělo totiž mat
minulých 20 roků roně poslušnost a když k tomu
Zajímavá žaloba násilím donuceny býti měly cho-
?se nedopustí a že o ní jako pe- mokraté samostatné Čekancc po
s y : řgarostlivý manžel starati stavili vyslány budou nákladem
feí
Záruka tato vsak byla
latnou neboť jednoho
don manželku svou za-
Jak jiŽ uvedeno odsou-
en byl vrah jejlk íwirlí nyní pak
podána proti němu a proti rul ile
lům kteří na výíe uvedené záruce
podepsáni bylí Žaloba civilní na
vy placení náhrady v obnosu na
který! záruka zněla žaloba po-
ráž zároveň jdi přelíčeni hlavní
JtvMfcyní roti němu byla
ChuiJkl
I ndi znamc- popiiiisiickc agiu-
lorce f M r Leasovó vydán
byl ve Wichita han soudem za-
min týdne o znásilnění dvou bě-
lošských žen se pokusil
P"y se 2ldlt a vSt ho co P° riice
měly následkem čehož rozvinula
se záhy všeobecná řež ba Vzbou
ření skončeno tím Že 13 děvčat
bylo dáno do samovazby
i V New Yorku odbývána ve
středu schůze výkonného výboru
národní strany demokratické za
účastenství téměř všech členů
Výsledkem porady bylo že do
Ohio a Indiány kdež zlaťařští de-
národního vyhoní řečníci a že
hlavní zápas soustředěn býti má v
Kentuckv kdež letos volba zápis-
nika odvolacího soudu předlehá
[-
¥
j
v
i
u
f
l"
I
í
í
V