Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4' !
POKROK ZÁPADU
- 4 V
MU- tMnň ni im jmi
"tnty-l hfty do ruky rt nro
'' I l'Un njfc h řřitifi jiMr n !
jlMni (Imfff „ 14 rVff r
řř' I"' 1'fíjud tiř kt im vaImi
"'"( ťy mdu"d yf t Vltf
drnu u ii'i tt r ý 4 jtfy
£n iy ntliMri jf j tjifi rt
'"'f'M i!y fyj( fc(„ UhV4t
f r rnfí VI lil jařili ďdn
i fiy f onď- Mfcftv jrvort
"dfňíliy" jidn ffldljy jovft
ťydh lí v fmfi liM (imíí fif u
(Mdnfk atturírký lí'niiil urři'
ltl j'lífui t mč nic (í DoMl
Ovlí lM lfltf flí llHIotlO nkfíi
liyl II of in k koupt ný ''iti
IIMUtl lfj dfíve Vkift Sílil
Yottmí ihl do rÍMf se J
(mu N ti 1 mi i j )i!(uit i ttt to ih
mohl 1'oráM alrortty vykopl
kofVny vl-tl-n kolik
(_ rWlirt c My otdy ohydl nfi ž nt
htiMými t-ty noiU rwiuktt a ji
nou nutnou ntravn To I ty
MČálky cYtkýfh if jdi j řV
MkhÍKinkc'm kde li lidc
fcttří prožili j takoví zaMlky
ty tvtťt) a psoty anáí né5 Ji
nou a dětmi m Jlí jenom čátt v?
J ' o nového vhtMníctvf mohli ze
t„ildřlky a hopodlfky zužitko
vali Nemíní pracní- n př hl In
prérie Ntbrasky ohřán ny v úrod
ný kraj tlruínf a první oiilitíc í
pfííll in a tu sí zakoupivM
UpíahíWili a h ttrali v n 1 1
ském namafián( a v n15 nf vSrth
utrap jakých poskytuj'1 krtj na
dal ko Široko neobydlený a pustý
Tak maiť e včti brachu Kdo
V Americe dne co má musil si
vydobýt to v potu tváří Nt ble
dé k tomu 2e tisíce a tisíce jiných
do krve obětovali ten pot práce
ivd — - ale nic nemají Záleží prá-
vč vSechno také na okolnosti ch
rftzných a podmínkách "na Stč
stí lak sc říká vsi obecne — tam
jako tady
Tčch kteří píiSIi do Ameriky a
koupili si hned pěknou farmu in
ní jistč mnoho A ti kteří to
mohli byli by i v starém doniovŽ
na základfi té zámožnosti hladem
nezahynuli ovk-m při píli vše
X tranné a přičinlivosti bez níž
šak také v Americe nepořídili by
fk tam ještě ménř i s hojnými pe
nězi
Zakoupit se a usednout hezky
do hotového nastoupit v Americe
hospodářství selské asi v našem
smyslu (snad někde aby bylo
blízko do města a do hospody) -
lo nový přistěhovalému dnes na-
~ prosto nelze musil by mnoho pe
J ntz s sebou přiné-ti Ve státech
s kterými vystěhovalci naši v obec
v jen počítají jdou ceny farem do
r tisíců dolarů Nevzdělané pudy
jak osazovali ji první osadníci za
okolností líčených (kdo by do to
ho měl chuti) tu vňbec již asi
není
Jest jí dosti takové půdy i ve
Spojených Státech rozlohy mno
ňokrát vétsí našeho státu zde v
JEvronč Není ovšem pochyby
f že í ty jakož i ony klimaticky ne
bo jinak nejnepříznivější pro Ev
ropana kraje jižní Ameriky stej
ným způsobem časem osídlí se a
zalidní Není pochyby také že
tam budou též Cechové kteří jak
známo nescházejí nikde při ni
čem Ale dle vší pravděpodob
nosti podmínky osazení všude
f jsou mnohem jeŠlě krutější nežli
jak líčeno nahoře dle prrvdy A
co den dočítáme se o mnohém ža
lostném zoufalém návratu z odváž-
ného skoku do tmy
Krupobití
1 Farmenká VzAjemml foJiAfujírí Hpo
J lecnofit proti kruximi
FttlrAold Nobruaka
i Hnolnrotwt Uto Jest tfplnfi vsitjemnoti
ltelínou inkorporoTunmi viitjcmnfi poji
Wujícl ipoleřnwiU prolt krupotíitl rt
V tM-
vyí dftl&í poIrobDo§U přiblititte k r miU
! 9 IW" HleUJÍ m JcdnMclé
J M BANKO KD
ta mim
J J WUITTI2R
UtMl
Yti rohodnou ikouikoul
Ve dMiíitiodinii fiínil f ki
Ml minullio flvrlkit (l n m)
ti% U íi duí tí liř Ilaď iin ko
IM!) j-dii lnodíc zpřiir vM u
kýili litfiv o přfiilfdf íih 4
kýih ly ' Inifl vbbbl nthopil
proti nMi (k obolrukf i nlivc1
I titlanovf no prý ! li dvojím
pídn' ) v 1 í ' f rtmvoli pohne-
iki (nemovitý řady ííítk? díív
l'ikud litiiilí h' ftriu tu hřívu-í-itfi
jsou Mk dittf' jidití H
ilfcrorMii }v tu budotl vffe dvííli
vd"ru rrfbi4lnirlt v- unhiwvui
opikovati fiwto! jf jí třvulrui
iktnd ly ruíiti ' dfufifí roko-
vlrif o ftp-itřt ní h j ik)'mi by tni-
li vlbh zafcrořití proti onřm nf
fiH(k)'m ittupil ltvfim olw rníin
ktirl (tořnou nrf komrfiido 2
pr?Who nřrm ckho krfitia proti
nlitu tivkovat Jak známo vy
zvali již vfidrové nřiiif r ko pokro
kové strany Punkovým obřlnl-
kun starosty nřtiutkírh obcí v
Čtrliárb aby rul poloviny příštího
tiiNfre tdefttalí vybírat pro stát c
k přímé daně aby přestali dodá
vat obyvatelům svýth obcí výno-
y a vyříenl c k politických
ťifadftv ano aby odepřeli státu vé
spolupůsobení píi obesílánf bran
cftv aby přestali vésti evílenci
vojenských dovobneftv záloJní
křiv ať důstojníkův ať mužstva
zálohy neb náhradní reservy neb
zemské obrany a konečně aby ne
vymahali taxy vojenské
Až dosud nenašlo se k tomu
kuráže než při — pěti německých
představených obecních — skrov
ný to začátek po tak dlouhém rá
musu ale vláda páně Hadenova
nicméně podle starého moudrého
pravidla: "principiis obsta (opři
se počátkům) již rokuje o tom
jak a kterak tento poslední touš
německo-centralistické renitence
přebiti Listy vídenské nesdělují
na jakých opatřeních se ustanovi
la a rozhodla Pro ten Čas "ú
řádní tajemství" — ministeriálně-
strategický "tajný plán"
Jsme naň opravdu žádostiví
Dude to pro nás a pro příštího
politického dějepravce novodobé
historie Rakouska jedna z nejza-
jfmavějŠích studií: pozorovati jak
sobě povede jednou vláda rakou
ská proti Němcům sáhnou-li tito
opravdu ku nejostřejší zbrani
opposiční jakou se vůbec proti
správě státu sekati dá a může —
Historie ví jak si titíž němečtí
centrajisté se svými vládami vedli
přes dvě desítiletí proti opposici
našeho národa Prohlašovali ji
za protizákonnou a protistátní a
volali na vlády své: "Řežte Če
chy ve jménu zákona a svobody!"
VyliČovali nás před trůnem před
vládou a před celou Evropou jako
buřiče jako Feniany kteří zneu
žívají svobodných zřízení ústavy
cislajtánské podle a drze za cíli
zábornými a podvratnými: jejich
řečníci a jejich časopisy dokazo
vali bez přítrže že takového
vzdoru proti samé své existenci
takového vzpurného a revolučního
rušení bacení a podkopávání své
správy a své autority Žádný stát a
Žádná vláda na světě sobě nemo
hou nechat líbit — a proto "jen
na ně" na ty české tvrdohlavce
"bez milosti a bez pardonu vý
minečnými stavy Kollery poku
tami žaláři rozpuštěním jejich
obecních a okresních zastupitel
stev nepotvrzováním jejich staro
stův vkládáním vládních komisa
řňv a vojenských posádek do
renitentních obcích českých vy
hladověním a lámáním opposice
české krok za krokem třeba
dragonádami To bývaly recepty
německo-ústaváckých liberálů
vlád jejich po celá desetiletí prot
nám
Nuže tázali jsme onehdy: dá
vláda Hadenova pocítit nyní také
německé té opposici v Čechách
podobně železnou ruku jakou ně
im' (M její h dífiůkynČ Mj4IívIí
n4ř-
Nr pfejeillf lolifl dvffU n pfátr
lůru n nr7btim1 toho futprrmlo od
vlbly Htdefiovy ifolnjíilj jíme
ýovnr1 ttn lomto mítf dnr j{
tu fuí "J drflerl toho aby
(horu Í přálí odvrty l litfprní
vrj 4 pribádrflí vládu lladeno-
vii IVÍ opliitky Nikoliv!" A
toto nvi nikoliv opakuj'!!! vftťí
rfxtii vM niko Yntavátkho tí-
ku kt rý nit pravřho opak i
♦ iní zvřeným tůram
Nit řr lá 33b tá minulost thránl
zaítitnje př'd podzř(i!Ím n
Mitnliivoii jtkohythom kdy byli
odobnýrti obmyslů chovali I vůči
rotivníku tak n Štítivému vr vol-
zbraní a lak náchylnému ku
nUilniflvf jako byli a zůstali ně
metftí iWavári My vidy bojo
vali proti police jnímu slitu a za
itít právní za stát poctivě kon
ttítuční a svobodomyslný A my
ani v dnešní chvíli nesmýšlíme
jinak kdy celým národem naším
tak bob stnř otřásají skutky b ze
Iné surovosti a zdivoČilosti fana
tismu německého jako jsou ná
silnosti spáchané proti českým
rodičům v Koíťanech k vůli tomu
: chtějí míti pro své české děti
českou školu jako jest kameno
vání českých studentů v německé
obcí u Dvora Králové jako jest
ztýrání českých výletníků z Cha-
ařovic a Teplic když chtěli se
sejití ku pospolité nevinné zába
vě a jako jest přepadení a krvavé
těžké zranění bezbranných Če
ských dělníků ve Stětí když zce-
a klidně z práce se vraceli domů!
Tážeme se kde jinde našel by se
národ jenž by vůči takovémuto
trýznění svých rodákův zachoval
chladnou krev jako národ náš?
Jaký světoryčný povyk strhli by
Němci pro jediné podobné ukru
tenství spáchané od nás na jejich
rodácích! To by bylo křiku po
policii po žandarmech po inían-
terii kavalerii i artillerii proti nám
až by sg to celým Německem roz
léhalo
U nás křiku takového není My
trpíme a snášíme vše to s porny
šlením: "Cest la guerre!" "Jsme
ve válečném stavu" — Ale jak
daleci jsme všeho volání po poli
cii a po výminečných stavech po
Kollerech a dragonádách tak ká
ráme vládu Badenovu že nepou
žívá své ústavní a zákonné moci
státní aby stavila podobná ohro
žování bezpečnosti svobody zdra
ví a životů občanů českých tak
káráme tu naši českou trpělivost a
netečnost která nevolá ani vůči
takovým vzrušujícím a hrozným
případům vládu s veškerým důra
zem pobouřeného lidského a práv
ního citu ku ráznému včasnému a
povinnému zakročení na obranu
ohrožených práv i životův našich
rodákův
Veškerá naše městská i obecní
zastupitelstva měla by tušíme
přímo zaplaviti vládu Žádostmi za
pronikavou a ráznou ale vždy
zcela zákonnou ochranu našich
svrchovaně ohrožených bratří v
krajích zněmčených vlasti naší
To jest naše stanovisko stálé a
přesné vůči tomu neochabujícímu
"furoru teutonskému" jenž pře
padá klacky kamením a zabijáky
naše bezbranné výletníky školáky
a dělníky — jenž Štve Němce za
hranicemi proti "polské vládě" v
Rakousku a jenž podněcuje něme
cké obce ku odpírání daní a re
krutů potud dokud vláda nezruší
jazyková nařízení činící právu
našeho jazyka ve státních úřadech
Čech a Moravy jen dosti skrovně
zadost Méně žádati trváme ne
mohl by od státní autority ani
nejtrpělivější národ pod sluncem
A proto jsme svrchovaně zvě
davi jak se za této situace zacho
vá vláda Dadenova? Na jedné
straně má šestimil národ histori
cký který požaduje od Rakouska
prostě tolik aby se vrátilo k sobě
samému: aby dalo svým národům
což jejich jest — a vyhradilo říši
roj roumtifl její jest — nadruhri
Hranil má proii tomu meníinu ba
onnou kolrrii zhýčkaných násil
níkův kb lí poradují od Rakouska
iron absurdnost aby pod formou
ustavní udři In despocií ftyfmili-
onové menšiny nad 'milionovou
lovanskoit většinou aby v zemích
fiřuny českrl udrželo nadvládu
tří milionů Němců proti 6 milio
nům Cechů TáŽemu se: mní a
fiiůŽ která rozumná vláda 11a ten
to libný absurdní požadavek
Srho nereřů punků Irů a VVolíň
Ustoupil? Neznamená že by
plněním jeho Rakousko odsou
ila ku neodvratné smrti a záhu
ě?! Jaká to ubohá malir hrrná
olitika chtřti v Ikonřnií cké ptá i
ny choutky tužby a cfbt prušá-
kjdi Srbo nerrrň Wolfů a Irů
zkonejšiti utlumili potispati a
oddálili tfm že by se jim vychá
zelo vstříc couváním od kroku ja
zykovými nařízeními učiněného
tím Že by se znova zapalovala
oběť něm cké centralizaci tím že
iy se vláda vídenská znova odří
kala vštlisé revise ústavy prosin
cové ve směru decentralistickém
autonomním federačním — Jak
lnes věci stojí znamená každé
couvnutí před státobornou revo-
uční ohstrukcí Schoenererovců
'unků Wolfů a Irů — nesmírné
toškození netoliko autority vlády
rakouské alébrŽ nezávislosti a
svrchovanosti samé říše habsbur
ské Proto jsme tak dychtiví ja
kou ráznost a energii ve válce té
vláda Badenova objeví! —
Trpíte záilurhmi neb letní zimnicí t
Ltíkiifská vřítil konuf nč oznumujc Jintý
!t'k proti KftriuAij a letni rimoirl v olxli-
vuliodnc Kola J lunt noveno Dotimickeiin
to objevu na Congo řece v zitpniint
Africe Vyléčeni Jf npfinoitené jwiu
vfkutkii pozoruhodné Itt-v JL Comha
t MnrtiiiBlnirir West Va lyl i( vylo
éen ze ziiduehy třicet letého trvíni a
lion Ij U Cluta 1 ureeley lowa no
HVtMlru jc že po (loliu tH let musel spíiti
opřen Uh v řidli následkem letni zimni
ce nimoha ulebnouti ani ve dne ani
v noři The Kola ťlnut uzdravila jel
okiuiitf Pan Alfred C Lewis redaktor
Furmert Mamnine jehoí stav se vidy
horšil v (iol)č letni zimnice nemoha
ulehnout! z únavy před zadufiendn byl
lékem tímto též vyléřen Jiní dívali
poilohnd dosvřMlcenl schvalnifce jej Jako
obdivuhodný lek Jestli trpíte znducuou
neb letní zimnicí radime vnm abyste
zaslali svol i adresu na The Kola Import
injr Co 1164 Broadway New York
kteři aby dokázali účinky leku zašlou
velkou skřínku leku toho každému cte
náři Pokroku Západu Jen? to orná zapo
třebl noStou liplnfi zdarma Viecoíádá
mo iest abvttte vvléřeni dosáhnuvše
řekli o lom svým sousedom íiesloji vns
to nic a mčli bvste to tudíž zkusiti U
KUPTK HI
přeplavní - lístky
DO ANEIiO Z ČECH U
J J Heivelkiy
ZA NÁSIKDUJICI CKNV:
" " Čáslavi 45-45
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4420
" " Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzně 44-7°
" " Písku 45 20
" " Prahy 44-95
' " Tábora 4580
" " Domažlic 4520
" Teplic 4455
Adresujte: J J HAVELKA
Luku Shorw A Michigan Koiilhcrn
PeiHiL ChlrL'o IP
Th „Imtitrává ixi1ii'ni ca nrlnliAÍ cen v
v C lil r van uuren ft itoom si
Naivštívíte Omahu?
Jestli ano ncoponicnta xiiHtuvitl no npn-
thd Prahy u starého snámého
J Ondráčka
jlžnl 13 ni
Oo mi pro via v My neJIopM OtnB?kř 14tr
Importováni kořalky a vina vieho druhu
jako! I dnliri doutníky Moja Importováni
fcrinftkijest Jmllni Uho druhu ve mhttí
ZaittavtA Nft u irtiě a phuvtdf t tm Ul
Předplácejte na Knihovnu Ame
fickou pouze $100 ročně
11 Iffl
9
í)ilfivl'
lrii)in
v5 chny neduhy vnitřní rychle
vyléčí
Pcrry Davis
Pain Iíiller
Zkouška j'ho jest nejlepŠím do-
oručeiiím C učinil pro jiné
může uČiniti pro vás
1'amatujte ž jest pouze jeden
'ain-Kilbr Odepřete jiný
Na prodej ve všech lékárnách
o 25c a 50c láhev
y DetíOÍI Minnesot
' ' i"fiai n a aipIa
iiadraco NUřiintnN rAUiriu
Mám na prlej přes 200000 akrů
rlťziiičiiích pozemků jaou to
lesy a prérie
Prrrtjnl peitmky kde si ti% bofcatoa
íarooa emlel pradim a lvni enr LnnU
poxnkT loilol pudl ]xr BiJl vrlki vjhodjr
pro řrmcr
PdMmky tyt prodávám
od do G(HI zi akr
n piU ttb lOlvtra Ihlta Vtoky % to
Pi1 )t Utni a mnoho jzr v vlkoll Jm
pMflaou I tyto puseroky Idoa rjebU a
odbyt Dtihs Mortbera fMtflo dává aovým
oudolkiia ty m-j-lapt! výbody
PH:tfu pokad mim holný vybirt
KU Tf knJn by st přál vytvitlant o ikolnieb
ab vládních poiemoloh v bflUDMoti nb o
wipy a dalii vyvátli'nl hlMtM w a
James K1uk61c
Boom M Coort Blook
BT PAUL MI5H
aneb u:
Win XI Přilpps
Land Oommltlonar M P B B Oo
BT PiCL MIKU
aneb a:
C "W Mott
0n Km AKS1PAUUM1NN
ANT MASINDA
Jedl"
český t lékárník
v Praze Saundcrs Co Neb
má na skladJS všechny byliny kořínky
všelijaké the kapky oicjiCky stavt
Čky prášky mastí náplabtí (flaatry)
vwlicky pilulky zkratka vm co mo
!'! ír 11 v natři lřiiv-avuic též rozliřné
mazáni pro lidské neduhy léčcbniny
pro diimáci zvířata a vetMin aucm
trefí vžuy na to pravc icku nevero
vých a jiných t zv patentních má té£
hojný výh£- jakož i barvy Stčtcc olej
ni liirvcn! i na htroie zkrátka víc co
v lékárnČ mívají ŽvláSfcjJ velkou zá
sobu má všoth vřcí z kterých ae
recepty připravují ať jsou již Z Cech
anclx d doktoru zdejších Dlouholetý'
cvik dal mu mnohou zkušenost a ta
přišla a přijde mnohým krajanům
vhod — Xvlaštul aiaroblUVObi věnuje
receptům
HOUKO
mi velkf ůf liu k nu íhíívmI HHinUvn C lo
ví k řemrlll atricl chnr k Jidla poIUIii
mnohým churrihim fciludkovym a ith-vulm
Pani Jiihms Nsietuvi a PlatUniooib Neb
pUc: '
Scvcrfiv Životní IJalsiím
Jet lim Dv)le4!m likem proti xivratl tiv
choti k Jídla a nUbwti ZknIU Jxcm bo
Jen M bo ainrl oiivntl pravldelnt
Scvcrňv Životní Hnisám
oprava) talivinl udutniBaJn xicpn v kot-
dém pHpiidi a tólo ťea TSc
Letní průjem
dřti I doupelýrb koliko i ainM tth-v rvchto
odptranl Hovrrftv Wk proti rbeter a pr6
Jma Ona Se a Sc
mi k Osaila
5
v
%
4 -
i -
i'}
4 -
i
h
'i
i-
ř-
- ' 1
1
i
í
a-