Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MřHnf Amerlki
( ťtlrj 4 mnfiin hnuti 4-
11'nfmti in- t f II fn i )
! ?tU l
Vil 04?fý HfVlfílí llf kdl
jirill (ipu!f N W ( If Ir !! f 1 1 !
ř4j- ' ! Mf dul Atif fíky Kůné
Mylifíky probíhaly tu)!í mou
plyfi4 knbiu #nÍíh)h ftti 17 hů
Mottffm ppi 4 V fpUllt!i4 M n
kýth řiV"lfi( n tt jikým V'd lil
jfn luty plul Pbudl! pum
pri jiM i rf r ! % 4 fivno
t uk n 4f !wif'if I tkl
rlnvlnl jt!!i f y m v oné
flJffl t f ! f Vfjřnl II Jio 'láuil
fíiti p viitiv řič Vf
" ři- v ' k {fh k"M- y
řu' rt J'f I" Í il w erb ft" íf
ř INtky kt řv'í luí jikřl kl
julii tik i il N l li nulWb
ni lk nt a i' jfti jy ff r
S'ulátl { !) i ř( ú fi li M?řú
kl lí !"! f ki'd 4 if!v'fn ("íi
tnu do t:" ' iiMmI '
ňřjvbe 1)1) fi trníll J í třr 4 I4
AřlfHiy tf))( ifti riiM
přp kt v iti ťtft 4m phnáMt
hU b lpít íl M jí r ffti J
Utisky pru {ktil4i Zakoupili
ít4! k pik iki-bUl - bdí roz
dílných 4VI1 I ' ' í í r f ii Z4 U'-
MÍtti
(' l4 nám {o-h % 1 utilitu
takŽe Jíl čtvrtho ! ll!l!Hllt jttltf
01 f O ("nuttu I kl ) p?tí e V)
lofřiý lal-ik i t'!=) i )ííI-'m
doutníky řiuijí ri4 ctlm jihu jo
% I i fi'}I 55í '4tio tlrif j4k ii
tt t f !t ttt k lUhff t'io
kfiluvin' fflílO % J t hrniflíllO po-
ťřc-l í až ku ffít4tu Siu Juan l I
Nottf
Stf lnř n l Ct ntral Amerika
co do ži fuJpmn4 n4ihy rojro
stírá tm ti k 55' st iH jH"
vrn( Šířky a oj jt"a?j 40" í
j4(Jn{ iK'Jky ml íir nwiíh a dřlí
sc na tt rozdílních rt-tutlik
pak dAUÚ zvané dlf vlastnící
vlády Uritícký Honduras
Jm?na republik jsou: Guate
mala Honduras Nicaragua Costa
Rica a San Salvador Nijvit£í
délka jeví se od ř ky Kio Hondo
až k Tont Uunica obnáší asi 800
anglických mil a Šířka pak místy
od 80 při zátoce Nicoya k Piurto
Limon až k 600 mil od přístavu
San Sebastian k mysu Gracios a
Dios dosahuje Hranice její tvoří
na severu republika Mexico na
východě moře Karaibské na zá
padř Tichý oceán na jihu Spoj
Státy kolumbické
Celé vnitro její prostoupeno je
horstvem jež nepravidelně po ze
mi se rozbíhá dosahujíc místy až
12000 stop výšky Při východ
ním břehu vyskytují se jen jedno
tlivé vrchy z nichž nejznameni
třjŠÍ "Congrehoy I'eak" 7500
stop "Poyas" 6500 stop výšky
dosahují Horstvo jest původu
sopečného z nichž mnohé až po
dnes v činnosti se nacházejí ze
jména Antitlan 11 jezera téhož
jména v Guatemale Los Votos a
Maravelles v Costa Rica jmeno
vati sluší Vnitřek horstva bohat
jest na kovy zvláŠtž stříbro a zla
to takže se v posledním čase se
stoupila zvláštní družstva k jich
vykořisténí
Hlavní plodiny zemské jsou
káva tabák indigo cochinela zá
zvor gumy araby sarsaparilla
balsámy jižní ovoce aloe kakao
vanilka zvláště pak bohatství ze
mě pozůstává z překrásných lesů
mahagonových jehožto dřevo v
obrovském množství do Evropy a
severní Ameriky odsud se dováží
Co do historické části jest re
publika středoarnerická velmi chu
dá Iíyvši na počátku Šestnáctého
století za Gila Gondalesa de Avil-
la přivtřlena k vládě španělské
náležela k této nepřetržitě až do
roku 1820 v kterémžto roce se
vzbouřila a neodvislost svou dne
15 září v zmíněném roce prohlá
sila
Mto llli' prvnf ř řifjdub'
htl ftí ítittfi v mfrdní Ant ri j li
ttiřtfi Kuřtiibíknt ItUvrif mřMo
jk rtíf MMM fillto íWhiií
k)( t odporu ím ítfhn rí
fiiut ilifý titjf vrtit křísnou
Míhlýinl p4ltti4f!Í j4k mtnt rttttt
polohou M4jíc křUtií příftfiluí
ph'f4r řtbiírfm pi obftu f
ff li fi ky ko mfnt mi $tnf
obchod Anglií 4 Hyl SMty
kftl p r I r í" dříví mariíifofiovrf
urificliy h'ikM(vf vyvtl 4 ) f
vfiber jrtíui t fi dAl JiťjU h
pHitívft v Ařn ft
fii) niv vat lil t usi
dvř tř tiiiy jc'i plnokrevní t t nr
ti M4 př4vt l Iru uhf 4
úhbdn Vftiintiu tlírvín jd(o
p4lrov domky tuttiot rumor
nu Mvib Inf ri4if%H boř
p4ffl mfikAkou jt dl lil KU
v#rtif4 Vf'jk týliřádn t lu-
mi :( klid4)í( pi Jdky 4
i!n litt boru pólu jitího Sbor
pfb jtií f ít l 56 řiiuíu Afkfdiv
p t fUHtl H l llkí1 f i V i
tlí !iíf ptiuf jri íimtMtiíl
kýfhf7il 4fiuři(kýrh I 4t
t¥4 a třv) ) y hkoltk }t
t li (t ki (ii 114 upfidnn ftifo
í 11 dftvod k tftnt myilífii
fHibuť k práii Obyl# M li
ttí tř íl pilnA 11 ll4tl i
ii řttkou iiiooly '
Takt! o koittly mní tu í4duá
nou' rilti ! 4i t
chrámA roličnho V)fi-lní Sko
d4 h ru ní d o Ukoly tak poiM
řáno Mimo loho aby bvl ve
í U lutí c b k úplný jou t4iu dv
MlUiry !
Vtpuj di cíínec do tni I4
první jeho pohled zapité utkví na
černých prodav a? ká h mouky a
lultřnin 7-eny ty po ipňsolui tu
řeckém sedíce na zemi hlavy mají
ovinuté dle vzoru turbanu ňadra
úplně obnažená hlasitě na kotem
jdoucího pokřikují a zboží své ku
prodeji mu nabízejí Zdá se nám
jako bychom se octit nřkde v
lCgyptě Ty samé zpftsoby ta
samá íysiognomie
Obchody vlastní zde skoro vý
hradně běloši a sice ty nejvřtŠÍ
skoro vlastní Němci Iíolný po
vzdech vydral se mi z prsou
když kráčeje po ulici Market a
Albert počítal jsem tu německé
firmy a sice nachází se jich tam
osm Zel že mezi námi máme
tak málo mužů kteří by poněkud
měli více obchodního ducha
Dále utkví zrak cizince na ma
lé u jisté vzdálenosti od sebe při
moři vystavěné budky Na otázku
co asi ty samé jsou dáno mi za
odpověď že jsou to obecní zá
chody Nápad právě Šalamoun
ský měl magistrát města Iklise
Chtěje zachovati čistotu města a
nemaje peněz na zřízení odvod
ních stok vystavěl tyto záchody
aby Čistota města byla zachována
Dále mezi zvláštnosti městské
patří také starožitný hřbitov kte
rý nachází se na místě druhdy ja
kéhosi starého indiánského pohře
biště Náhrobní kameny nejsou
tak jako u nás postaveny nýbrž
po délce hrobu položeny do země
Tvoří tedy tyto venkovní stranu
celého hrobu Na hřbitově sa
mém dosud nachází se lecjakés
památky z dob prvotních obyva
tem země jež od dávno vymře
lých některých kmenů indián
ských ve Spoj Státech v podstatě
se liší Analogie jest tu zcela
rozdílnou proti oné v krajinách
severních Průmysl v Belize
není Žádný ana mzda jest takřka
skrovnou Výdělek řemeslníků
obnáší tu průměrně $150 denně
a dělníka námořníka $1 Veškery
potřeby Životní pak jsou téměř
jednou tak drahé jako ve Spoj
Státech
Celé území britického Hondu
ras čítá pouze 25000 obyvatelů
Živících se výhradně pěstováním
kokosových ořechů a děláním dří
ví mahagonového jehož lesem
laKmer ceiy povrch uzeml za-
ujmut jest Vláda anglická sna
ll4 ' K e (ďf 4tl(í fll fikfffo
kolono krf OHMoí vlb
o n' povedlo 1'inliilní liokui
od rloíi fitnifké kolonii 11 i
tifii b roku iMi v kťrrnilo
řire noru ho e ií dm h f lift
ikýih vi7nífi uluď filft poJ4d4tl
4figlu koti vládil o d4ř'iv4'ií
rMitky poititkrt v ftktiM vř ti
nud kl k'mj tf přopih hí
tittk(h yhov r) Vládánu
Kluk i byl folmiii tik utuiti Ii4
l-í# j fř pru ooii nkřrt po niku
bud V dní Indii lo b flíilu fc
Aliuřiie 4 tný pícpl il ni
níifo 'u kráiki v!! řvoíibi
iidiu oriih pást u 10 V)l"ř přu
dlfnil nu nké kobuiu' v um
tto 4 j li IiImi) fnkti li nďto
jvYIki novťho bnov4 V)db'
0
)u(4vh ft4 fiítt vr lni ttii
ní nicii4Íl rk Ufn4f i bujfUi'1 r
14 í 4 ! VÍlIrO pí M' tlí
41I4I1 b f 1tt b ý tu ItitfíUl biiitib
lu k1 píávy ti b' I k Imuiu aby
ď f ttto přu tuto kf iiťukl4
pnu (k!t 4 tk o4biíky 1 4 n
divábdi rol i v U r y iflfftké
ity o!ikl
rii%I ilk' tu
td
o
♦ vdlo a
1') řO'llU 114 lllťl pflMlttUJIl l
váH!iíir brkrlii boÍMtnutí
I'řit4 11 1 řídilo mttall
ti ní l4fo Uk vt jk hinnkél
tv liíily řiifton 1I4I1 pbt
hutí do prái Kd l ! rap'!
tjdnu 11 id dkt tu riřimue 4 %třa-5
nťho horka OHtti luh tuři lo a
lruí p4k li uMáh' lu linu ni byli
očali na onu kf4jinti jinými kly
ii učil a fuKoím }kii nu vr
v)4tí navrátilo drul V do
vímIi ťihlů uvita ne fopráMi S
biím íb fu-m bývalťho tohoto
výboru bylo mi dopřáno tkati
v U líe a na ákllě ib nl
ho dé jiný této německé kolonie
rtle do Vclejnortí poíbívám
t'Íadní ítč v c!ém britském
Hondurai j-t anglická obyvatel
stvo tuzemské ponejvíce ale mluví
španělsky
Pobyv v líelize asi 14 dnů po
mýšlí I jst ni na další cestu na jih
a sice především do Guatemaly
První městečko při atlantickém
oceánu jest Livingstone asi too
anglických mil od Belize vzdále
né s kterýmžto udržuje nepravi
delné spojení Stává sice mezi
nimi několik městeček jelikož
ale nemají do sebe Žádné zajíma
vosti nebudu se u nich zdrŽovati !
a přikročím hned k svrchu uvede
nému Livingstone
Městečko Livingstone tento
jediný důležitý přístav Guatemaly
při moři Karaibském čítá as 2000
obyvatelů a jest střediskem ob
chodu pobřežního Hlavní plo
diny kteréž se odsud vyváží jsou:
káva kteráž činí celou polovinu
zemských příjmů pak sarsaparil
la ovoce banánové indigo tabák
a něco vanilky Ležíc v nížině
při splavné řece Polomie obklope
no jest hustými lesy a bažinami
je velmi nezdravé a stalo se v po
sledním čase řáděním zimnice po
věstné Odtud asi 14 niil jižněji
nachází se při zálivu Honduras
ském ona dvě místa San Thomas
a Puerto Harrios odkud se staví
dráha jež spojevati má břeh
atlantický s tichomořským kteráž
již v krátké době velice mnoho
životů lidských vyžádala Slyšel
jsem již v New Orleans a v Iieli
ze o ní vyprávěti měl jsem však
za to že pověst bude přehnanou
Piohužel že vskutku tomu tak
bylo
ďokritovátii buij)
Wahanh železniční a paropla
Tffoní Hpoleřnost
Jízdné do všech částí Evropy :
zpět v nfjlevnřjikh (tndh
O dobu odjezdu lodí drafty vy
stavované do Evropy aneb jaké
koliv jiné podrobnosti hlaste se v
úřadovně VVAHASH dráhy 1415
Farnam ul (Paxton Hotel Plk)
aneb dopište na
GEO N CLAVTON
70-tí) Omaha Neb
Amerlki
ří'ř 1 M mmo
VI
V ku 10 1 nhráky dmi fb
rkfifl íiffo A fttií opf4Vf
i4íni4vii ti nvláMní ly ti'
o'ík it db"li Vi řik'tvké( p'
4b #vfj l fcoulo: Í4fnétiui t
fohA nkdy ídálo: 4ly ytUtht
ivl rn v oku v Atfi řui j l
iihim )'- ftputtini U nl ft4
fub vnnitffb n jm n t kf 4jí li
dále riif 4 }"-i'f 4 ft fi r( tu
t tím fitnlft' ji trub ji tu fnú
být jxkri yt vl4tllílll tlř4Vl flfll
%(if fcd oví'0 hvnt ft4 o
přijď- jik i kdo lám ho ulvofí
Ir ii nj vif rřui4 il Í4řiy
jr dábttl líni vdíbn)!! tUn
) t (di4lt 44IM4 4 řo#áhb jM
vl4lrií j l l!ř4oíi r Kdo řád ro t
% fnt k4iit4řá liiky karty 4
It4h linpinld fc4J ly ibil př to
hn není íiřn4 uriurifki
I 114 ti4l f cit ítřmbli i i- v
c#lku ddd- jí 41 tUl k Im
o í 11 nái n4 vi viiiri Hlíně jtou
tti4lé (11 pťid4 v U-tnl produkuje
4 f Jivl tím oblivtli lul
o? řtbriuu C hit je dř4Íti
kdo be4 lil inui' ' om jíl ol )de
4 j'řái vykoná ám výmí
lidmi Í4k j l lun dobře kdy
by fnuiil pUlil nad by ani neyy
♦I
K výpoinrf"i iun té nu 4t ♦ botl
Ivolívají jakéti udřiiíiiií K lida
lu klinř do utohů narovnané
únxly jd ne lé okolí na j dnu
íarmu druhého tlm inlátíčka par
ní jede dále pomoc shrne su
všechna t ní lam koiihiiI soite-
dti j mít poskytnutou práci oplácí
tA pomoc jeho dá mu pomoc
svou jMníze se nevydají Výlo
ha j st jen % pohoštěním a to je
koneční jako práce též tím zpň-
soiM-m vzájemné též se v Americe
jídlo mnoho nepočítá zejména
na farmě která všecko to co
předloženo hostům sama dala a
jen pití nějaké že snad k uctění
hostů se koupí což domů vzato
není drahé jen v hosjíodě v Ame
rice mnoho se propijí K jídlu
rnimo kávu v domácnostech ame
rických se ostatně nepije a z pra
vidla v běžných dnech nic liho
vého ve spořádaných rodinách vů-
ec pod střechu nepřijde
Mnoho našich krajanů v Ame
rice jest ve farmách roztroušeno
po různých státech někde celé
osady tvořejí čeští íarmáři
Roztomilou a tichou nějakou
idylou snad jak by se zdálo —
ne to Život amerických farmářů
není Mají i oni své svízele
strasti trampoty zajisté jaico
evropský sedlák Stránek opravdu
stinných amerického farmaření
jest ve skutečnosti hojně a velmi
zlých
Na růžích ustláno aspoň vždy
také nemá takový farmář Zejmé
na kdo by pěkně %ia línou kůži"
chtěl si lehnout přepočetl by se
šeredně Farmář se musí dřít
věru pořádně chce-li něco mít
nejen sám s celou rodinou musí
pracovat v potu tváři i s dětmi
jichž sil i nejslabších nutno vyu-
žitkovati placená práce jest kaž
dá drahá jak praveno a všecko
spočívá jen v prácí vlastní
Dobré bydlo spočívá v tom co
půda rodící poskytuje přímo aneb
co živí tím co z ní se zrodilo
Peněz mnoho farmář neutrŽÍ Co
odprodati může babku za to do
stane ceny jsou stlačené za vše
cko Obilí namnoze jen pro spo
třebu se seje i oves kukuřice na
mnohých místech svou prodejnou
cenou nestojí ani za dovoz na mí
sto tržní ku dráze více mil třeba
od farmy vzdálené
Na západě za dobytek se trž
peníze značné namnoze kde na
rozsáhlých lánech pasou se celá
stáda a v stádech kupují se pro
obrovské jatky to jsou ovšem
farmáři velmoži Než 1 menš
Í4fm4l vlndi tni dubylka pomiř
ni mnoho 4 Nk nu n'fn jlm
řiřrfi f bylí 'kolí iiH 11 ffnf
vtlk 1 rik ttni jen notuMvl
Vidi ťd Je výlbov týlÍM
dibytk vilkiho I in 4 1 ho fi lkifil
řiť loMrofi 01 fpHtb buj- f rodil
p't fi 4 jtuk fo nlitkovíf rul-
řnb ř t Í4nru ne n k-ny
M filé pe4dy přodívá ď nu bl
ti n pťÍMn f ' tŘ tnálu
pěni ly př'il4mctvfié bfdny koi
pifiy překupník-rit pík bi'ou e
lu Mámili pář I ulft bU knb"
říih řifliť pff lom romiki
jidiottlit {'ou ii nny
4řny t ři drhái li MilU k
Milí ju h do mi iřulitkujf ml4
ku c4fu' řáio ď ( b vi Uudd 4
pí (dijíMí fvláílřtl "mUfné vb
ky" Uiht 4 Mkovýitt vtaki-ttt
jti j ul niMdno nií n i ť'd4 f
ti4Íim ''burnb m" líké nikbi ru
rie Mk kdo řieinutí j l lo vUk
uo filkh I výln bii mléka Mi-
b Í4i(4vilje Uf iví fl jen R4
4l4'iuíli lc i iii'7i ti i4mi ni
kf iJ'V4tkáf li fil kd ttkěi Í4ř
máli aby naloítli kovové drbány
iiilki 01
Ovoic broskve víno ) 4 Id k 4)
lííí ' fiojuě ri4 ÍJřiná h 4 pro
tivá e g Í4flll jl vtak i v
Ifobnnt probjí ovoce tkornu
dirtno tu bot Kalifornie a í lo
lida víhn trh ajdavují tuj
krátficUtiii plody svými jiihl
áeěně rodí IJ iiiÍkI (armáfi na
(ilýth akrech pttují jahruly Ul
tliřest aby docílili leplfho pněž
ního užitku z půdy
Snad by %v lo v8e celkem vza
to nav tnu venkovanu hodně za
lulouvalo líbilo se mu
"KjM pomyslí si "To by tak
řece jen bylo něco Mám toho
tady doma všeho dot beztoho
Dluhy jedí se mnou z mísy daně
mne škrtí Vyprodám se tu a za
to co mně zbude zakoupím se
tam Vzhůru do Ameriky"
NeŽ — ouha příteli! Počítám
že ti zbudou opravdu nějaké pení
ze Považ však cesta tam wj
Ženou a dětmi to ztráví hezkou
Částku A pak nezapomeň: víš
že za stovku dostaneš jen 40 zla
tých za tisícku 400 Dostanel
dolary ovšem pěkné dolárky ale
v Americe dolar je ziatka s dola
rem se počítá — a nutno tak počí
tat — jako se zlatkou Kdo vy
dělává na dolary všecko v pořád
ku ale kdo si zlaté přiveze ten
dostává tím bití
Farma teď zejména poblíže
měst je pěkně drahá Tu je po
zemek již zdělaný tu jest pěkná
budova — to stojí v Americe pe
níze A s tvými zlatými když je
proměníš mnoho polí nekoupíš
ani velký dům tam v Americe
Arci "Šli lidé odtud" ty na
mítneš — a tolik peněz neměli
ani jako já Měli peněz méně s
sebou než já budu míti A za
koupili se v Americe"
Pravda Jsou i čeští farmáři
kteří ze staré vlasti Šli s několika
stovkami a dnes co do hodnoty
svou usedlost vlastnickou za mo
řem neměnili by za nejpěknější
statek ve starém domově
Myslíte však pane že si kou
pili ty farmy své tak jak je mají
dnes? Pěkně vystavené jako klí
cky o jednom poschodí stranou
stáje chlévy stodoly a kůlny
půdu zoranou a lány pastvin vše
obehnáno hezky drátěným plotem
v ohradě koní houfy a stáda krav
vepřů krocanů a slepic nepočíta
je všude strojů plno a všecky
vlastní pod kolnou kočárky dvou
kolé ve kterých se tak lehce
jezdí
Mýlíte se liyl tu prales ten
krát hustý neprostupný na celé
té prostoře když stala se jejich
majetkem Takový pozemek si
koupili za své peníze Člověk
musil drát se mezi stromy křovi
nami houštím Nebo jedinou pré
rií travou a Ixjlím porostlou plo
chou do které nikdy ještě rýč se
nezaryl bylo to všecko Stavení