Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "w Sk-- VBJ=
i# i
Pokrok Západu
Slnchy ni líchy
!!# ipfáv é ťiťiyy panují lam
Vrlkrf obavy iVinku Halí IlO flO
Vh'f tťlnUiO fikniM Hned kdyl
V mínuM Vo v(il r i tt í
kán Vyklád4nti vil ttví fit rivl lil
m KvIiuml myílrky m hrany
ftlnf i (moi-ny vMb nífodn
f vropuký" h hlavto i Mi od
řii hl h jvlt e kupuj mi vykl id4ly
v lom mytlti výnam volby Iftba
řdejM tb hiokřatif M iy dovoo
ly ftt # mjrdnalo o liMiHt
olní nýbrl pone o Mfíbro Kdyl
pak preni-b nt MřKiní y ihiM f m
svm naitoupriř vot konsa 1
kil KvIiStníoiu Mdití iýy
t t K v ropy obivy r4ť i'f
do4 Oififíny tdní pro Afi-řikii
dfíve ltJ itikávali Kdyl [MkH" I"li pik na ti vtaMfií al po
liVřil Mfi 4koti i n{ kr kín -
řřtmii tíii'l{ ríili( v fvri'
olavy přu! iiífti tou řořuti l
Ftantii komora řfioffií íl)U ku
křjn(inu poiř !ku !{# UIi
D4 Kcnatory nílio konr!! rír
ktilif y Mí rml praví
"NiivrJt n1 yhAA m n(oc tir
nou nltrl 4poviI Vy tA(Uu
novou válku řn nfnl liorU n i
válku oliyťr jnou ('4%f tif trliň
tii rickyt h iloriutf tfoiíol
či lou lropu ku t nt vUi
CU i4 iiK fitk') plodiny IhhIou
vjR i)y toutéž mírou trpftfohy
vatc-Ulvo Kvropy jojf ku ío
kolování valk fi ploílín'
To jl lly příiní vshroHa
Vlak la lojiu piliní ! in
ukálu ru hoť m ní ani té m jmrtiU
příčiny proč hychoin jí katí
musili IU ona n přímo imp rti-
nencí 4lná amiritká komora
olcholní nrodvážíla s pozlatí
:li !„ ! : I r
nnmlir nu I [íin ariMI 4C'IIH-
cka kily! ohS ty %cm£nc z4konc m
ďlním ale přímo zápovřdí proti
Americe diskriminovaly V K te ch
osmli!8ítýth Hísniark v N7un citu
a po nřm Francii zapovMy
přívoz amirickílio masa vtpřo
vého pol smySk-nou záminkou
Že m'áso jist trichinovité a pří
voz hovřzího dobytka pod zámin
kou 2u jest tube rkulosním Mimo
toho různá jiná obmczi ní byla
přijata ániž by k tomu byla jaká
koliv příčina neboť tehdejší zá
kon celní byl dosti mírným Až
teprve když zákonem McKinleyho
přijaty byly opatření reciprocitní
donuceny byly tyto zemfi k od
volání tech zápovčdných opatře
ní kteráž namířena byla pouze
jen a výhradně proti nám a nu
proti zemím jiným Sotva vSak
padl zákon McKinleyho a s ním
reciprocita obnoveny byly ony
zápoviídné zákony a rozšířeny tčž
ještě valnou měrou a to vzdor to
mu že jsme míli pak demokrati
cký zákon celní kterýmž ochrana
valní umenšena v zájmu a prospí-
chu tich samých zemí evrop-
skveh neboť nřívoz tovaru evron-
ských do naší zemí na ujmu
šeho vlastního lidu se rozmnožo-
val Troto jest to impertinence
oni obchodní komory francouzské
když opováží se vftči tomu náui
vyhrožovati
Spoj Státy nevyhledávají žád-
né celní války avšak také nemají
ani nejmenší příčinu sejí obávati
a máme za to že nic nebylo by
ku vítšímu prospíchu této zemí
nežli neco podobného Jsme to-
ho pevného přesvídčení že kdy-
koliv průmysl této zemí dospíje
toho stupni abychom hraditi mo-
hli všechny potřeby lidu našeho
pak také nebudeme mít i žádné
přebytky potravin pro nčž bychom
ouoyi v irzicn zanranicnycn nic-
dati musili neboť pak naše vlast-
ní dílnictvo spotřebuje vše co rol-
nitivu vypesu jesm Evropa ne-
bude od nás chtít kupovati bavl-1
nu pro bvc továrny lanaK a mno-
hé jiné suroviny my jí dojista ne-
ouutm mum
Zajímavým jest vyjádření před-1
sedy obchodní komory kterýž I
pravl ze následkem nového naSe-
ho celního zákona bude tisíce a učiněny býtí některým Členům
tisíce dílníkfl ve Francii vyvrženo Jopposice neboť jak známo jsou
pflte C řl lo IIMil miř ( o
"♦ Vfilit Vi U tt Id fttpfá
hfltf fiarltnení Pvropann proti
I H' fíttM lílllMU IkOlHl' řiď
' práv loitiotou f # ft
ďa oní komory fibt hodfil nanad
lofii rtti ni n( výroby rvropvkri
l'ř" ýn Aucnky Atoptk
Hunem my imI Iri'!! mdottar
k"" l I m buď nu- kupovali
výrobky d'btit tva viop khn
Mi"'" P""" '""' ndoitkiro vý
fotku kdy byl Skon MiKitthy
pMtmmti privy pobli
káuik Nikohvf (mmi n4
I""" I vV Na rnhl
"-4 M Jf( dbiíkií vropik ft h
kli ff v mifiulyt h b i b pracovali
l'ř" ív"' " kM H
I I' f" miliony bdí ahál
"' " J' KlřÍH přa'ovi n
I vytlLIvti iíj ffffvti t"l
p roop lbtiol jt pro ti-t Imy
JvrMvy % (fi4řu a ilotili
'"'Vho iitnOio íikoiu k l r I
I4UI V I vrop !ln!řV ponlří !(
Avík rf píittid tidlsAjf ? fri4
tití iMlpúrí i m lifátiy 1 1 lni k! l( í
po th tfíll)'fi tVsU no(i Ji j#J
Ímh ruřli 11 fliifiokrtii k'iit tlí iii
ř4l'ji ly víUlí kol U fdlii
noui utrAI Sní iitrjM iií j hol
jtiii' zi vlily ( l v hitulovy ulili
lo vta m ílí ahy t4ilí 11 ostát-
nimi hUholivtu Mkviu kIviiuU
u° " ml T l'Y rt puhlikin
nkfi m tiMtiou n lni
í MŘI
fíňŮmM §WiM
MIM -1 :f)WmT
rňKDSKDA CÍltKVK MOHMONSKÍ:
Wilfortl WooiIrtilT nynřjii přrdttcda drkve
mormoiiHkyrii oxaiinlkO Utahu kteří
niuiTicKoii poimi u iiHďini o v ' -
Blani-m lezeře Woodrud junt nyní
rnoriiioiiHkó piulourtliluto painntni Hlavnosti v Malt Lnkn
Nový celní zákon
Koneční vystupuje nový celní
zákon ve formč v jaké nepochyb-
platnosti nabyde Tředloha
na-U)'říly'° přijatá snřmovnou
Jal známo zmíněna valní v sená
tu a I)řtt' 2 týdny vložena v ruce
Konferenční komise k urovnán
neshod mezi občma snímovnami
Tato skončila sví práce koncem
min- ýJne a předložila předlohu
upravenou dle usnesení republi-
bánské vítšiny snímovní poslane-
cké kdež po tahodinové debatí
prošla brzy po půlnoci v noci na
'"rek
Podrobní nelze ovšem o nové
předloze jeŠtí referovati a pouze
jen o hlavních rysech o hlavních
zrninách neb usnešeních můžeme
se zmíniti
Včtšina oprav senátu byla kon
íerenční komisí i snímovnou
schválena llylyť velmi mnohé
zmčny nepatrníjŠÍ v senátu přija-
ty Jiciz potřeba a prospíšnost
lyly zřejmými proti kterýmž se
strany vítšiny nemohly Činiti se
nijaké podstatné námitky a které
Iyla by snčmovna sama učinila
kdyby si byla vzala více' času ku
projednávání předlohy Jiné o-
pravý byly ústupky které musily
rrpoMikátoí v nrriltu v mflíuř n
nový ibií lAkoti mohli proM!iti
pouf' ji pouioil n'klryh hUu
popokrfi kýi li ri4 lo mtiíU
nt MiovfM pot4(tík4 ohhdil br I
li
ť'Mu#k VithtijM to- t nikř
nutní n lik h- podtl no t lo u
ttfntfi i nitrm í'í tA rukr !'
lupnu b 114 ř4řiri4du porn tlil -ri4
poo fMmiri4 11 nlu dj)'ílio
li í'uk#řňfiřMi IrtHtu l4n# k l n
přopj ověřit buď jk lMř !
bol Ijíl tikotpd 4 pfivfl tUh't
rukřu loio ri4 rfc ttu fi litu
io d tímítulfi v iiM(t ji ilii íoio
ř lni pfi diií přitahovali don
ko I4 a bud" pflJfvitfí V)ly
výt-ri( 1 i rt4 k M ly t Uty
N4 UUÍf iHMnovilj koní r řtni
kotoiif flo i) proi itilvio í' pro
ti nl f)4r fi) I t 1 1 1 1 1 01
Vlri4 pr Iří ly buď phfili 11
nlři lib druh Ifídy 1 1 4 lfli
třídy ťt
Olovni rudí lit olovo
llřOVí' 'C lb V V II t Ilt4
uovt no
lílilí mkM lip Iiiim 11 t
vrhu nílu (Iřtlbdi4 Imk1' V
íi navrhoval obnov ní i a M
Kinbyloi 75c)
Tabák Jutový 114 obal doutnf
kový 1173 bb (I'řoli4
lyh'i it4vrhoval4 ÍJ75)
Clo 114 prkna ié borovic
přijato jak navřeno blo přto
I
nionnoiiHki Jt-nt jodndn z pnvtxlních
v letoeň ítyřicAiyfli pirkrofili velkou
y'iri kmhiiikmiu iwmIiíi řeky Jordánu iřl
W rokft Htflr h hude o poifduti vo velktS
hou Dingleyho — $200 na tisíc
stop
Článek o reciprocití zmínčn v
ten smysl že počet předmítíi vyt
Čených v předloze Dinleylio o-
hlední nichž by smlouvy vzájem
né uzavírány být i mohly rozšířen
ale nedáno presidentu tolik práva
co by míl po předloze senátem
přijaté
JJalivo a obruče na bavlnu py-
tlovinyžoky a rohože na podlahu
jež senát navrhoval cla zbaviti
podrobeny clu ač menšímu než
jaké kdykolivík na ní uloženo
bylo
Článek podrobující akcie a dlu
hopisy korporací kolkové dani byl
vypustili
Clo na bavlnu neuloženo
Lze považovali za jisto že tato
předloha projde v toni zníní jak
konferencí schválena a jak v sní
movní prošla neboť nepodléhá
nyní jiŽ žádné podrobné debatí
žádným podrobným opravám ný
brž zpráva konferenční komise
musí co celek buď přijata aneb
zavržena býti Snímovna ji při
jala a senát ji dojista přijme též
Dostaneť se jí dojista hlasů všech
hlasů republikánů a několik
potřebných hlasů populistů ba i
emokratň Pouze jest otázkou
jak dlouho debata o zpráví pro
tahována bude jak mnoho času
t ) M pokyfii iiiipfrlřůiii aby
ťxfy tf roHHioliti tioíhli ml
pfdloli4 v platnoii vi j-lf V
iiíIm jk itlnio im ní pravidla
db' ilioí by ' mohlo fířlkřoitl
ku koftfir i( tbbfy nýbrl dt-baia
j %i m oluuí n n i pokud fi vy
třM4)( vlirhni kdo! mluvili MÍ
v vSdk míli t lo fa n jď'l" ď
koute loholo riif e k ld4ov4n(
i- ďi-ipj- } bdy po pfí'třm
Iffiot přilbd4 V ptalfifMf í JI
Voitpf
Nkft-W Shrmu dl minuly
td tl Vi Ir V)%f4tW i II lt 0 v Au
Klu ku íftotruk'!' obťdfo 1 Wt )io
ti moř' l!i ringová ji(n'ďil jím
př4VOU bouři V ř4OpH f VI f
Iflitkťiir S kntíf v řiiviwbi vm
př4vf fmi )IM)?lll:
' vpit-oď j4Íi)'iii vlbla anglirk
Kottiiu vf poviuuoMi poitjn
pinii' f tibtxfuulř íkoufr r n ' pa
flink'-1 j %l v patrnii -!jořii
Ji ji iHÍbtv itiíot by íř iit b)l
plibl doby pravid I uřírnýili
Fovinnotl vAti dohlfdfcti Ve vo
d b h !! aby pravíl!4 lo byl
porutovin4 lhmi pytllt k)'mí
pifvi i ptuii mrou na kaídt5
vlil dd)'f nich" S'4 ilůkar ja
Afmlitko ípafiié I Iři foht(tiull
kotil rt nt p4fílké uvádí h
ror H( Spoj Sl-íly mťly
moři ! řiniovř U bnlí ku hlídáni
p)ll'ko kďito vlídj jiriulic ki
ptťk)lla lof potMe jnlllil V řor
iSji j b)lo lam pť t IikIÍ ain ri
kth a poue tlví atiKlitké Mí
milý rok b)ly tam Iři bulí anli
cké avak tento rok pouze tlví
A praví d íle: "U t toho vidťti
žř křižáky brítitké n poskytly
žádnou id ii? bii hlídačftkou v le
ringoví moři a zdá % toho vy
svítali Že vláda jjí Veličenstva
vyrozumřla Že americké křižáky
samotný mají konati dohlídku
naproti tomu křižáky anglické ž
mají rozhodovat! o platnosti zaba
veuí lodí anglických"
Odpovídaje na dřívíjší dopis
lorda Salisburyho v kterémž po
pfráno jest Že by stád tuleňů
ubývalo uvádí výsledky vyšetřo
vání v tom smíru a výroky znalců
a praví dále: "Vzhledem k tak
rozhodné mluví jest tíŽko roz
umíti jak srovnati může lord Sa
lisbury odmítnutí návrhu presi
denta se zájmy svých vlastních
krajanů nemluví ani o přátel
ských stycích kteréž udržeti ho
dlá se Spoj Státy Huškem i Ja
ponskem Na to uvádí pak vý
kazy a důvody další o tom kterak
tuleni spíjí sVénm vyhubení vstříc
za nynějších opatření"
Naléhaje na to aby zahájena
byla v Anglii nijaká jiná politika
vůči lovu tuleňů v moři Deringo
ví praví sekretář v závírce
"President proto chová nadíji
Že asjoň v této pozdní dobí vláda
britická poddá se často vyslovo
vánému přání aby odbývána byla
konference mocí interesovaných a
při odevzdání tčehto instrukcí
sdělte prosím že president s po
tišením a uspokojením uvítá kaž
dou známku se strany vlády její
Veličenstva že ochotna jest svo-
itt ku konferenci"
Nad tímto sdílením jsou časo
isy anglické celé u vytržení
Vztekají se a dovozují že jest to
ortišením slušnosti že mluva
jakou sekretář vede jest nediplo
matickou kteráž musí vésti nevy
inutelnč k porušení míru a dobré
vůle mezi námi a Anglickem a
vyhrožují naučením jaké prý
Americe dají neboť pry je již na
nejvýše potřebuje a přímo k nímu
vyzývá
NuŽ pravdou jest že sdílení
sekretáře Shermana není diploma
tickým jestliže diplomatickým
)ýti znamená obcházeti kolem
věci jako kočka kol horké kaše a
nevyjádřiti jřímo a otevřené co
se míní Též jest pravda Že má
rnglicko záminku hnívati se
jestliže pravda otevřené pronesená
j l pfíínou ku hnívu Vlak
řovnM j l pravdou h Sji Slily
titfhlí Afilifko i lir! Mí rtil
pofu # ním vy hlrd Ivali riybřl
polrtdujř poie 4 jidutubií" o tn
) il At:di krt povinno koo ií ku
ítniM ' faviabi 4 ft inu kotiíf
r ntí pwřílikoti nlo ft no bylo 7i
dný obťaii am ri ký ďiil4 i%
bud míli i M i kr líří Shf
manoví } prttuďiiril bivi ro!
bodti in I ď j tf fi'jýt na atr
aby přípono nulo byl" Angiifk'
U4 vou povinnost 4 f ititii
byla { i!ř ni ku ř t litiv SmÍ lul říu
Kdyby tdi mo opotiíj li j#
lit rok n b dva bdy pk nlid
apolftbí op(f ří !nfh lml
vadí pk u budou bbií bil nov
o nť! by piovíno by'li mbi
Jt!Ji íatnpny arilifkil iřití
míli na nkoho thni my fy ni
vyvolili vou vln vládu n bot
tn lo kťtii )tt v b lo vcí
thybujftÍ4 pfipitttí i aby Itib ní
4fuk)i oi hrotili lim j d(io důl
íiléodylvi prňmybi vé víaitní
tttf
HOVORNA
Ih 1 ft1m Ininrm lMt mmO4
ii)ll uimitil (! II li
ttal 4 ononiinnl wir(fn
p4lnli k0
CinCAliO III Projím d'llf
v llovoruř jik ji lomu dávno io
byla ptislrtlnf rt -volutě v Nícara
Kua j K
OiutivM: Ptitb ibií fťJiiftnA re
voluce kl ráž píiti-bda převrat
udála si- před čiyfmi 1 ty když
nynťjU prtxídrnt ZUya doinoht
ne křt la miniitt rkťh(i
TRŽNl ZPRÁVY
("lil aXu la trrrrw
Il'hni tli In Mlii uHI Mit'ittl hIihi pnuli
♦lll i' o litrlt 4r nt Ctlílnr IíImi )mtn
I'
111
Itlui nitMitiill 11 attiiitinuti vlo nialml-
! iiiilit( in v t rcí lt miKMi k '!! tMi
nuti iri limkDM iuluiiinMt lvt m Ii it rit
lin tv J 1 ImO fitv4 Jxrhtfi 1 nrtMlári
' t 1tm'„ ni iH ' urMliiM' Vil
Culinka ř rn ii řU t Jtt m tCTSj
KuktlHi' H 11 IflwllU V ! 'Iflilllk bi u
t' prou!! s iirmlniHiiriíí
lvi J M-batileJIt í tn Kytl?
bil ř2J'
Jwínwn J Ulo lvnm ř7t-1lf„ tlld JaktMU
liii iirt ocmiMiti xtoit i i na MMf„u4(?
Iliilivtitk lliiv! drií mi v flint iiIwIiIiib Imi
Jiikřkullv xMltiitníJl niifiiy Voli JaOiií
priHliirBjlpnl) #iHvHtfi a tYHi třkní ai
(In li IM viill V irifl: laij Jnt'ínl krívy
a JulllVll í! blMM t:)
lrill 1'CMUvá m ví tAliniii [xi ♦lwýclfW
HimhIiu 19 furVIHKH!
'Mvint (Ititivtka IidvíIIiii 1 vciitiivélto bvl
v niliuiliiiii lidní MHK-kuil IiiiImí ÍAIni luk l-
fU"tl tii-lf(liijlriliit iiurovtiAni:
llovřl Vi-nh Sknn
7a lýtUin kuní 17 forVui I52?i wrnu 4tU
m fcrvvo I2vm antó "m
" " a řTv'ce iíimii whh h7
" " fttrvna Hm ?ia 5íii5
lit íurvna 13smi UtUMl 10l
IkilivK-k ImVÍl litsl nn Nkiini iii'iium'nA
JiiU-Vni vnll trHlávaJi ho io ifiíMihii krávy
jniTiii!tM"iMii run k Mru tn!(ijii
Vfphiví ilotiytťk hm upřt v cnnř xlopilli o
WiUiťiíc 1'riKlávim! nyul IX) H x'7'm3W
Vi'Jin Jhimj Htálu lovní ml 7e tni! Ilnrknm
e Jich in ii ii ho kai iititialixiiou-ll ráoin ul
uytu
Máslo lint tví liu-lní ntivft-jné k iakláUu{
7i!„ iiřktió Htolní xvviikova IU ai lícv mAlo-
L!tl W1ÍM!
8liilct Jhdu tlrafil tnidt' Kufala lamí dril
mii v orní vulnl ilolirú IU až llc libra
Hriunlxíry iui Dwinl drfi vcunA Hučím kturé
ři vlil nlo niiii)uhybiiA Ju v íirřmtu mJrulo
iu za tmo
K ňfe Ihiih oťny imiviiA Hynivé líKttA: milfiié
7"ío HUňunii Kt6laJ tnIlHil (KíJk
Hl Ixiuíh III íťrvtmrn
rhcnlciMKl iiilniiltílio tvílnn kkiiiiiIh Prnlává
nytif orltnka tn a mívá ta 7ao mará Tik:
pni ri proHiuou
Ku kli Hon JdhI ciiuy mivii a vyJSi ItY&gilí
lUvlnii Ju cimy pvnť 7 -1
nejstaríl íeský Iťkdmik v Nťbrasce
má Iťkdrnu v Praguf Neb
J vždy čerstvé zánileu vŘeml do
mácíml hojivými proHlíedky Uyliuy
kvéty kolínky kapky olejííky ACA
vlčky práiky niattté pru růzué liolt stl
jiiku potllom (fťllon) mast pro otravu
krve zuchlající v končetinách linuté
pru ktiRnkri ImlAky léky pro kuflukoii
olikii ruzuá inaicáiii pro lidi I pr ido
inácí zvířata to vše připravuji dle
(llniiholtttýcli OHvřticených rkuVuoatf
'roatřetlky itkoro okamžitá áóiukující
proti pícháni v iisfcli proti rýmí pru
ti bolení zubu tt lolení hlavy maat
proti kuřím okám užívání pro játra
ledviny Elexir pro změnu života ti
ženakych a kdo ví co Jiných vřef
(in mi oviem zásoba Ifkň vzrostla
tak že mohu vyplnit kMý recept a(
ho psal kterýkoliv tinktur Involáva
e ne Vafií piíné itmifám ž v čas
potřeby iiuviiivItH vždy
A IAAlNIU