Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Pokrok Západu
H- E4II
!'nMIhit -r fvWrív fclift t (V
Ull h iith Ht iVl i
Vylitá i
TUkifiké DruJilvo
TM4fii UM líl I 114 rll
ftijicf rtiaMoř
Fr-i 4)y kn i i'íii ne rk ti m
nlil Knthfm AfttrffrVmi fct
Kmitl fcirnl 'ti-tfitl iM4 fi
Hiiii filiii til Jifrdill
i tn h i'lp i t fi t Ifl'fl
#}miIh Kiiltinmi Airl kod 11
OMU-
firtlrt r'#n4 i h Uk t }í)'m nrmm
k-n tnlrl u m k ilii'ii4i' tólit) Ji
7 lri'iit ilr'in I (
#nhul I yye t w# ti-mli tu Iřilifíl #
f Af hiíifil llhjUl #Ttřt jiti
n II 'II M nlx It fctf'í4 Jnřf(
Mwttť ksMl jiiiJM i'Hni ťl ttt
n' jak k ! iSW"l i mii l i- I Vfif
f -! i4 J-II llr( (lfli l- tiolll h
i!Élil
Z4itk fWHaf
Jl n)!'!!-""'!'! M tm kiti(l na "'
Hfh tf-H 'Minrjr ílfitf" í1 Ml'1 M
- Tl řlflf fil-aiflM l (! fl lK
u fa é fa nu litniiiiYni ) liit K li
rh illlt 'f Jitt-kMii " ft lniW nwNf nl
"aSřrnl ! ' trlo ti lulik m'im (lUitl
lun fa U li kn!ki-l miiti nť k-iutii iinUi
itfl n Oinahu nit jtito nh Hrm 1Ttru N
nili ifliinh j-ní iříjiřmi Irl
lr(itn niter V hnr Aiilt jr h hf lni
tu I
WMISIIÍ UXJ IIXIIII
íuirtjurboit Kdrnwjit [MiuMtk'
Pokrok Západu
Omtin Dcb
Omaha Neb 21 Čcrv'cc '97
ftntovř M iHi ifro imhsv nintHi
nuli a jestli v) pukne v ftecku
válka poznovu tnly Im!ii rnoci
utíkat tak dobře jako dříve —
jestli ne lepe
IVlSUNrC SlMINON liiIiAI V KÓN-
gresu návrh aby zvolen byl výbor
k vyšetření trustu cukerního Jen
aby to vyšetřování nebylo tak
marným jako minule
V EVKIIPĚ NKlJlíf SK Sk NOVÍ
celní zákon To jest dojista jedna
příčina proč míl by se Ubiti nám
neboť co prospívá Evropč jest
nám na újmu a naopak
V KOZňííiKNřM MĚSTĚ NfcW VuKKU
bude letos více než půl milionu
voličů coŽ jest více než bylo při
první volbě v kteréž se volitelé
presidentští volili hlasováním li
du což bylo v roku 1824
Komise omiustí!ovací v Minsk
sotě odmrštila Žádost o propuštění
odsouzených na doživotí lupičň
bratří Youngerových Zastanou
tedy v bezpečí k velké radosti
všech pořádných a poctivých lidí
Pan Anokuk větkoi-iavkc ktk
rýž chce v balonu obeplouti se
verní pol vydal prý se v neděli
týden na svou odvážnou cestu a
sice ze Spitzbergú Vítr i pov{
trnost byla mu příznivou — jen
aby také byla příznivou jeho ná
vratu KXMKN ÚKAZU V KONrKRKNU ONOU
snřmoven kongresu o předloze
celní jest clo na cukr Senát ne
chce ustoupiti od položky jakou
sestavil v zájmu trustu cukerního
a sněmovna chce aby vešla v
platnost položka Dingleyho Iiylo
by k přání aby snčrnovna zvítě
zila Kdo ví jestli nkikstankm v Nfu
rasce neočekávanou návštěvu Z
jižní Dakoty kdež v někttrých
místech byly střhovavé kobylky
sděluje se že prý se stěhují pryč
Tak ku př Rapids City v jižní
Dakotě bylo prý jich minulou
středu až slunce zastiňovaly a le
těly prý k jihu do Nebrasky
Demokratičtí zlataííI v Kkn
tučky nezahodí zásadu svou k vňli
dočasnému prospěchu politickému
a nechtí míti nic společného se
žádnou stranou jejíž účelem jest
znehodnocení naší měny V poli
tice jako i jinde dosud platí že
právo a spravedlnost zvítězí ko
nečně přec a klam nemůže míti
dlouhého trvání
ZBOŽŇOVANÍ WltXIAM jVnMVGS
Uryan jehož každá kapka krve
M kuMý ťiibr ifibe pNtf p(ii'
j fi iiec iw'mu lidu a ltti
Irpítím a iitíkliovuným pl ptý v
ImmI vAťfiy h nořiiíi h ttolilídi
řél vy Sviny joii ol př du odo
beny řílitiř!) Iři— Pi%n4 sh
le tukový titul lidu opíff e pro
pbitolirath hoví or v ht
vábíí kpfWiluli lákový olrovkký lf4)k
4 to %b b trfili í!ýí ní ludy o
Mfiln 11a lutir Um ta my v
On4e phtífiií' ťníoii ríific dřá
f 40 ti na tunu mii n při ve
zení tuny uhlí ht jj umt yt-%
MÍonri ktřý uin til podivy
čtvrt milionu pravíme r oba
ny nl%Vé pfce nctra)kiij rn
(Matně byclioru ale vhtně Mraj-
kovat míh
Vklštt MOVAll fiRdproVf A tH'
tikové ktifí by rádi postavili kot
Am riky tínkoii jtuT proti přiilí
hovalrniii evropským n rozpaku
jí se ani v nrjrni nííin horlili pro
pliv tři' ní llawaika j hož obý
vali :'Ilvo ani rte 2 jedné di tmy
1e pK'ítati mizí lidi civilizované
Nad aMrftskýmí barbary zavírají
obě oči avšak lid evropský bu
diž jakoliv civilizovaný jest jim
proti mysli
llťVALtf VMMMK KVtffcfr !'(
T V 1'owdefly byl ustanoven ko
niisařt in vystčhovaleckým v New
Yorku 1'owderly jest zažraným
nepřítelem přistěhovalců a bez
ohledným nativistou a za j ho
správy budou přistěhovalci dojikta
vysazeni všelikému zbytečnému
stíhání a pronásledování Presi
dent Mc Kinley se dojista neza
vděčil žádnému přistěhovalému
občanu touto nominací
I)VA ČÍNŠTÍ POIlNIKATM-f v Chk A-
ru perou se o to který z nich má
dostat koncesi ku čínské výstavce
na výstavě zamissíssippské Jádro
celého sporu spočívá v tom že
chtí importovati pro tu výstavku
500 Číňanů jako by jich zde ne
bylo dost 1'ovážíme-li že za
propašování Číňana přes hranice
platí se 50 až 100 dol snadno
vypočítáme co bylo by "vert"
svobodné přivežení 500 najednou
V MINCLtfCH DNKCH 1'fclNKSLI NĚ-
které české Časopisy zprávu o in
terview který měla slečna "Vale
šova" s presidentem a nezdají se
věděti kdo by tato "slečna" byla
'odotykáme proto Že jest to
manželka krajana pana Valeše
kteráž 11Ž dříve nežli se provdala
známa byla co agitátorka v kru
zích dělnických a sice nejprve v
Minnesotě kdež též se provdala a
později proslula i v jiných státech
Z ČIRĚHO FANATISMU IUIjLE DkNNT-
ce Novověku: "Kongress bude pak
nucen ať to ústava dovoluje nebo
ne ujmouti se železnic jako uči
nily některé vlády europské a
spravovati je ku prospěchu celé
země a všeho lidu" — A to má
býti pak střízlivý časopis a slou-
Žiti ku poučení lidu! Každý Ško
lák ví že by kongres nemohl uči
nit! co ústava nedovoluje a kdyby
tak učiniti chtěl žc by to neobstá
lo ani okamžik
Čím ukv tím LfcHšíl Ted zase
lhou demokratické časopisy že
prý strajkující uhlíři strajkují proti
snllenl nudy ač dobře známo jest
že mzda snížena byla jim na míru
nynější za blahoslavených dob de
mokratických a strajk nynější jest
o docílení vyšší mzdy a sami straj
kující ve svém provolání uvedli za
příčinu proč strajk započali že
chtí se podíleti na nastávajících
lepších časech Lhavost demo
kratičkých časopisů věru nezná
mezí
Pozůstalost m hokkoiikuhu Uar
ney Iíarnato kterýž nedávno na
Šírem moři spáchal samovraždu
utopením se a kterýž začal život
co praobyčejný židovský petlák a
skončil jej co vítaný spoludruh
urozených a bohatých obnáší prý
I mezi patnácti a třiceti miliony ač
byla ( ý dob kdy h'iU lo jmnl
j ho Vir h 1 iť'w ikMte Ifbk Krl
by lvindb li j ho druhu 1 1 1 1 ni
h ďvali j fn pKMtuf Svit by
byl o i pMm 4 SlVilnějíím
íl't ťllt MU(sři II KM r(
inoliU ýíh tnřiíí mt"lié
vytnihílí a byla by lép- iÍ!iih
Proto )t pr ! 11I Nfr Ktrib y h j
ni pfipojmí f íin(iiÍia n r f pří i
ny 4V4OV4II k lélo pubtit e li lnu
fi piiťhliÍrtkoi ktianu Tím méně
jM pfíčiny ilovoMvali oMbiil
opalfov4n( pluli přistěhovali fini
když pfioli bovaNtv Mk jk lak
ubývi a kd připojili HiM4i4
jetl v lakovéni křiklavém odpofu
dovol iváttířll ' píotfi ní íko
lift pťiii přiil Itovah ňm
NlAÍI4l'i HtfiIN -Vf i VI Mi
lí lé llhliMlolft flfllill Vvlinvll po
Žadavkfiin lii!vu)( í b iihlilti
N'palrné zvykni mdy J lioi n
iliníii iIoumImjí tx poíiiiíf by ani
rntjiťté iihbtobi ani otibova
i lé uhlí avUk [ro uhlíře a ty
j nž ih 11 iíb Uisl činilo by to
rodil ohromný Mimu lo poskyt
nuta bude in j jil lom ii b 1 1 t "I n no
vým celníru ákomm ojt l p'í
ochrana a n ní proio příčiny pro
by neměli zvýšit mdu kt ráž miÍ
žena byla klyž Mííhno bylo do
(i inokratii kým zákonetit celním
MiMltf %tKUt tik ihm uisv Cak
ile odhadoval loni běžné příjmy
vládní za právě skonči ný rok
úřadní na 3MÍ příjmy na 31 a
schodek tedy na 64 milionů Až
clo 4 března I r s předpovídání
Carlíslovo splAovalo neboť tou
lobou byl schodek skoro 4011ti-!
lonfi Však tím dnem nastoupila
správa republikánská za kteréž
yl rázem učiněn konec schod
kům a nastaly každým měsícem
třebytky tak že celoroční st ho
lek je pouze H milionů na místě
očekávaných 64
Čím iifiK i ťsoní v Němu ku z-
kon proti spekulaci s obilím na
lursáth tím méně 'zdá se Ubiti
Tak sděluje se nejnověji že rolní
ci nevědí co by měli chtíti za obi-
í Zádně tržní ceny st nikde ne
uvádí Následkem toho jsou rol
níci vydání v šanc nesvědornitým
vydřiduchům a spekulantům Ce
ny obilní od května klesly na mí
stě aby stouply jak předpovídal
Von Kanitz navrhovatel a původ
ce předlohy proti bursám kdežto
ak známo ceny obilí v jiných ze
mích tou dobou stouply Vláda
si neví rady ačkoliv jest známo
Že vláda německá není u výběru
svých prostředků příliš vybíravou
a choulostivou
Nkwyoksky Sun ktlkVž oi svě-
ho založení byl neustále ultra-
demokratickým avšak stříbrařství
nepodporuje napsal onehdy ná
sledující pozoruhodná slova vzhle
dem ku otázce celní: "Když se
vše uváží tedy clo přestalo býti
otázkou politickou Většina lidu
věří aneb se podrobuje ochranné
mu clu a ostatní nenalézají v něm
zájmu ani nyní a sotva nalézali
budou v brzku Zápas vede se o
věci jiné Clo o kteréž se nyní
v konferenci jedná zůstane nepo
chybně zákonem po dlouhou do
bu jestliže přinášeti bude potřeb
ný příjem vládě Kdyby nepři
nášelo příjmu dost tedy potřebné
změny nebudou vycházeti z poli
tiky Ochrana jest pánem situa
ce" Jestliže Sun se vzdává od
poru proti ochraně celní pak do
jista nemá ani nejmenší příčiny
aby se nazýval nadále demokrati
ckým
V MINULiCH řJNKCH OOIlVVAL SK V
Omaze sjezd učitelů ze škol in
diánských a byl v mnohých ohle
dech zajímavým Ve sjezdu tom
to upozornil superintendent Pierce
z Oneida Wis na jednu věc
kteráž obyčejně přehlížena bývá a
to jest že kdežto pečuje se o
vzdělání mládeže indiánské když
tato vyjde ze škol není o ni pečo
váno aby pokračovala na dráze
lidí civilisovaných Následkem
IoImi phni ně mládě! vrí ♦
pk na fiKefViMe a lij nadále dle
libyi 1 jů kmetif Mého Nemají li
bylí liiíímě vyhaovdiiy ly miliony
f vynakládají kaMoroně na
vi4ří fuiloi ho pk j' M apo
lf bí poskytovali jun pí f f lítolí
aby vil'láiií jež nabyli mohli
poulili l'iie k lomu r II i navr
huje povh'1ováitf umíní lva
lni i řudoi liy lak aby kdyl Vy
jdou íkoly mohli fialéli vyli
vii půo!H 11 lidi 1 minovaný h
obvyklým
A tíi vf vir r um' )iiiř Novo
věku při minulé prt identkké
volbě hoilila op pro uvob-nf de
fiiokialii kého navrJr nrf vdor
lomu Že nemohla popříti }v d-
iiokratiká vlídi a mokralíi ká
politika piiohila í fiii VÍ11 utř-
ti( a bídy a ly ftyry roky před-
iháejitf nežli zakusila řiiié kdy
koliv před tím a podobnou dobu
Píle totiž: " oho vtífko vy-
víti )t i na blahobyt j ítě lija-
ký l 11 týden pov čkáiile do lé
doby si lid na lu tiy njíí psotu lak
zvykne l' e ní nebude chtíi
-nu rotmičit - a bub-li přece
umv I bude pro ní plakal jako
maiižtl pro hubatou ženu když
mu ji "pán bůh val" Denriír
%v ani spoléhala í- kdy by by I Ivo
b n Pryan bída by trvala dál a
Hd by tak byl na ní uvyknul Že
by konečně za ní falešným proro
kům díky vzdával Denníce by
radji viděla demokratickou bídu
než republikánský blahobyt
SldíliHAfcvKO- iilt LlsR Kli- IHMiH
litický kandilát guvtrnérství v
owě White píše v Dis Moines
-tader: "Čím tK-nize lacinější
tím jsou lepší" Nu tohle je
řece kus moudrosti ! Dolar jest
epší než dvojorel cent lepší než
lolar iroto Že lacinější a když
jsou tak laeiné Že nemají žádnou
cenu jako na jihu při sklonku
války jako pajtíry konfederační
aneb jako asignatky ve Francii
pak jsou nejlepší Kdyby tak byl
pověděl starým Čechům před 50
ety že Šajny byly lepší než stří
bro proto Že lacinější dojista Že
by se podívali na něho zdali ne
dázní ale v Americe je těch sa-
in
ých starých Čechů dost kteří
takové bláznovské moudrosti
Whitovské věří a pro "laciné pe
níze" by chtěli jiti třeba do ohně
Falešní i-rokoct kteří i-rkd i-ěti
lety od zvolení Clevelanda slibo
vali ráj a škarohlídové kteří by
rádi viděli aby i nadále potrvala
bída a nouze v zemi proto jen
by nebyli poznovu usvědčeni ze
lži domnívají se že zaplaší lepše
ní se časů když neustále budou
skuhrati a lháti že je zle a hůře
Jest to sice pravda že když by
chom nemocnému člověku neustá
le mluvili že vypadá čím dále tím
hůře nepřisjíějeme tím k zlepšení
jeho nemoce aneb ku pozdravení
a tito falešní proroci snad chtí tím
svým skuhráním návrat lepších
časů odvrátili avšak vzdor těm
sáčkům a kulichům hlásajícím ka
lamitu časy selepší a budou lepši
li Kolník ku příkladu kterýž ví
že dostává průměrem o čtvrtinu
více za vše co má na prodej letos
než dostával loni a po kolik před
cházejících roků musil by býti za
trápeným troupem aby si dal na-
mluviti od falešných proroků že je
Čím dále tím hůře Naopak čím
déle budou hlasatelé kalamity cpá
ti svým čtenářům takové makavé
lži tím dříve prohlédnou tito a
ocení je po zásluze
Minltř ikniiěií ustanovil guv
nebrasský Holcomb většinu komi
sařů pro transmississippskou vý
stavu a sice s jedinou výminkou
dle dříve vysloveného úmyslu
Původně totiž ohlášeno bylo Že
bude v šestičlenné té komisi za
sedati jeden republikán tak aby
byla komise úplně nestrannou to
tiž 5 proti 1 Strannickou by se
ovšem nemohla počítat! jinak
nežli když by byla 6 k 1 totiž
iři pnpokfaln k I i publikánu
Vlak fcdyl 1I0M0 k jmenovaní
rozmyslil ni lo guvernér a na uí
Mě ť Dunhama na vlhnul ildno
Vrata C A Whítíorda l Ařlína
Ion (Matní Honoví! korní Jawu
l dislnkiti llarry M- IloyrNtofi
Nebraska Cíly i J litř VV
A Poínleř # Albion t 4 ilial f
C A ťaspef i David Cíly i 5 J
dul W M Dutlon t Maling a l
ř tUnt Wiii Nll Norlh I
Plallf Nu kdyl kdy nyní
1 lá komise píipokfatir kou buU
dokonala nestrannou! Zajímavo
je ! I ké Čatopjky k tr rým
lak vilífí na tfdcl l#-lí Ip prini-
bul M Kinley povud lidného
či ha nnitlanovil konulem n-vl
o lom kterak pan Holcomb po
hrdá českými pnpokraly v Ntb
řašir aěkolív aspíifl poprvé dojí- f
ala potip jři jejich hlay i volen ( #i
díisihl Ze v5dh fch úladli M
ůřádků j I pan lloli omb na ioí
dání m1 a kťrél čítají a na la
doslalo pouze jednoho j diného
nepatrného llálxčku jednomu kra
janu v iob píovní v Krarney ač
kolív Čichové dle počin avýth
hlasů a popokratícké horlivosti
oprávnčni jou při nejmrnMm ku
osmí I díti procr ritů in vrlkrré 1
patronlie Ale to nic Pan llol
iomb aneb kterýkoliv jiný popo
kratičký úřadník jest jim pánem
bohem jak známo co Im činí
dobře činí
AiřnA Lim oiNsiiřiiii nisum
Ponacuma a kněžf kteříž rnu
opřeli nechtíce snášetí křivdy jel
na nich páchal táhne se do ne
konečna a dojista žc není milou a
jdíjemnou kruhům katolickým
Jak známo nedávno vynešen byl
rozsudek papežským bgátem v
kterémž velmi Šetrně bylo jednáno
vůči biskupovi Disk up Učit vý
sledek jakoby bývalo dáno jemu
za pravdu v každém ohledu a
jakoby Kev Part z Michigan kterýž
v Dubuque rozhodnul proti bisku
povi býval uznán v neprávu Na
to se ozývá týž a odpovídá v
Detroit News a sice mluví o našem
Nebraském biskupu bez obalu
Počíná slovy: "Život jest pHH5
krátkým nežli aby mohly býti vy-s
vráceny vsecliny klamy biskupa
lionacum Považuji biskupa za
tak ztraceného pravdě že není
za své lhaní ani zodpovědným
IJiskupovt bylo během projedná
vání té záležitosti dokázáno íalšo
vání podpisů a zúmyslné lhaní"
- Dále praví: "Zpráva biskupa
Ponacuma o diocesi Cheyennské
jak každý ví byla samá lež jak
co se týče obyvatelstva tak i zdro
jů což bylo velice na ujmu bisku
povi Durkovi kterýž podniknul
cestu do ftíma aby dokázal její
vylhanost a dostal se z oné diocese
Však charakter a zvyky biskupa
i : -1 jl x : _
ijuiutuiim jsuu iokuvc £e si ue- %
může pomoci a musí lhát to jest
již jeho obyčejem" — Před ne
dávnem bylo nám sděleno žc ne
pochybně vyšší církevní autorita
chrání biskupa Ponacuma protop
že by se a ním jinak museli sou- X
dit Má prý biskup všechen cir- r J
své jméno osobně a ne co důvěr- J
nika církví a proto prý jest trpěn
i jeho křivda a nespravedlnost
s jakou vůči kněŽím jedná
Pan F K Vondrejs j
náš cestující iednatcl vvdal se i
' - 9 - ' y —
iimio tyuncm na jin ixavstivi
nejdříve Oklahomu a Žádáme vše- J
chny tamější naše příznivce a od
běratele aby jej ve snahách jeho'
podporovali Zvláště ale žádáme
ty kteří nám dluhují aby dluhu i
jíct částky pro něho připraveny I
měli neboť hodlá všechny navŠtí- }
viti Vázne nám za pp odhěra )
tely tamnějšími slušná částka ěe- J
kali jsme trpělivě když jsme %t% i
domnívali že jest obtížno ďuh
vyrovnati však letos musíme £'
léhati na vyrovnání neboť nutněajv6
a nevyhnutelně potřebujeme
Vyd Pok Západu
4
i