Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApaju
ZřRÁYY ZÁMOŘSKÉ
Phvuhil ? Iftmfiht ráfefná
budou uvrtli na jak jsme jíž ve
zprávách Utegrauckýcli oznámili
na — tipelivý lid v Německu Na
nová im tu puSky ru no
vé Im1í V pltfině posic dní ozna
muje nflíciosnt "llamb ťoir" Že
v IfStkém mičiuu bude v zimním
zasedání pmMna U illoha o úvě
rech na nové lodí vUčiié a Že I1
prý se "nadití" že katolická stra
na cul j jíž ! 1 1 a 11 v osud pfťtllnliy
závisí zaujme potom k ní pHfii
včjSf stanovisko Uliti- prý Žádá
no šedesát millionů ím obručné
křižáky a devadesát millionů na
jiné jeStě liwlí tit vnf Celkem
tedy !5' millionů jen na nové lo
di válečné Obnos ten hražen
mi býti půjčkou Také prý ro
vněž ) st už rt)liolnuto zavěsti
novou zd-Aonalt nou malokaliher
ní rrpetýrku Jedná prý se tu o
nový vynález Mauserúv a dle
'Leipziger Taghlattu" byl v sa
ském sboru armádním už jeden
rapor novou touto puskou na
zkoušku vyzbrojen Jak dávno
ji st tornu co pro vt škt ré vojsko
něrnecké opatřeno nákladem mi
lionu stotisíce repetýrek a ji? opět
jsou zastaralé Kdo a kdy učiní
konec tomuto Sílenému předstiho
vání ve — vyčerpávání finančních
sil lidu? Zajímavou zprávu ku
stálému zimničnému zbrojení i
přezbrojování v Německu přináší
"Avenir Militaire" Dle listu to
ho pozval Vilém II vojenské zá
stupce cizích států ke zkouškám s
novým rychlopalným dělem 1'ři
tom vyprávěl císař německý že
přikázal by čtyři armádní sbory
byly novým dílem vyzbrojeny ale
Že připraveno jest uŽ všechno k
vyzbrojení všech armádních sborů
novými děly a Že přípravné práce
tyto sahají až do r 1889 S us
pokojením pozoroval prý císař
"překvapení zvláště ruského a
francouzského zástupce vojenské
ho" "Freisinnige Ztg" dokládá
ku zprávě té že o tomto tajně
provedeném přezbrojení novými
děly na něž náklad teprve doda
tečně musí býti povolen! — byly
veškeré strany německé (tedy ta
ké socialistická!) vládou už od
prosince informovány ale že za
chovaly o všem tom nej přísnější
tajemství
O fiomc~ru Rakousko-Uherska k
Rusku rozepsal se opětně petro
hradský dopisovatel "Nordu"
Označuje ráz jeho následovně:
"Osobní přátelský poměr jaký
byl v mladých letech císaře rakou
ského k caři Mikuláši I byl ob
noven s cařem Mikulášem II s
takovéto přátelství jt-st nejlepší
zárukou míru a prospěchů obou
sousedních říší Toť jest zajisté
mnoho ale jest to také všechno
Osobní přátelství dvou mocných
panovníků nebude však na pře
kážku abv obě monarchie sledo
valy svou vlastní politiku a krá
čely drahou již jim vytkly jejich
tradice a zájmy jejich národů To
samo o sobě úplně stačí aby celý
svět pochopil že nemohla býti
uzavřena nijaká zvláštní dohoda
politická mezi oběma vládami
Rusko nesleduje než samostatný
rozvoj národů balkánských což
poněkud se příčí známé politice
rakousko-uherské Opakuji tedy
osobní přátelství obou panovníků
jest skutečnost reální a jakkoliv
jest zárukou míru není nijak na
úimu různosti zvláštního směru
jích říší"
íeítť není autonomie tro Krétu
definitivně schválena o podro
bnostech její ani nemluvě ještě
není ani nadobro ujednán způsob
za jakých okolností bude potom
guvernér Kréty jmenován či volen
a již se uvádí stále tvrdošijněji
stále určitěji jméno pravděpo
tlobného nrý kándidáta pro úřad
g '
ten Numy Droza Šťastná vo!
ha Fřancie propaguje jej a Droz
skutečně ukázal se už ve Švýcar
tkli výborným oiganisaiorcm sprá
vy j M mužem svědomitým lnuli
ým řádným a vášnivým pfítun
filhi lh m m — - ale musíme — v
odporu lít l4 i k )i) lnimi in f
nřní růných "nvřiových" listů —
rojevit poth)bnot dojde li uku-
tcnř r a jHio jmenovaní Mál
Numa )ro 11 velmoci lé chvíle
nr tkli pfátrbkých Kinka a
Německa vroubí k: j st lak vá-
Snivým stoup tu 111 spojení hréty
fctkm h vydal nedávno v tmu
směru I provolání k evrgpske ve-
cjuosti v němž neváhal sultána
označili jako nejme -mne jíího mu-
svřta - - jsl protři ova lil po-
hvbno lost zdaliž v Imon ne-
kmIvoIÍ odporu sultánově proti
ttirnuto muži íNuma Pro smi
y by ochoten uvázali ste V úkol
' ! I
onen ale leu prozaiiuine yt-
% se zpravotlajfini novináf-
kým poněvatU! prý by rolinř j ho
)lo definitivní se usazení na
Krétě nevhod Ncruá-liž lo b)ti
napovězením že sam oče kává a
chce aby autonomie Kréty byla
ri mostem k její sjednocení
luckem? Připomínáme zatím jen
že Numa Proz zvolen byl už v 27
roku víku svého do vlády rodné-
10 svého kantoruj Neufthatelu ve
Švýcarsku v 31 roku pak — spol
kovým shromáždčním i do
polkové vlády švýcarské Od r
1K92 řídil úřad pro zahra
ničně záležitosti a dvakrát byl
zvolen za předsedu švýcarské re
publiky Osvědčil se ve všech
úřadech těch jako výborný orjía
nisátor správy a muž naprosto ne
zištný a do úpadu pracovitý
Schůzka krále l-elického s císa
řem l lionem II v Ktelu Kral
jelfíický zavítal 26 června do
Kielu Ač okolí jeho vykládá
cestu jeho jako pouliy v) let za-
avní by shlédl regattu Vilémem
I v Kielu pořádanou a aby také
jiná místa pobřeží baltického pro
své zotavení navštívil francouzské
frankofilské listy belgické nedů
věřují těmto výkladům a obávají
w t-i l_ lA
se Ze jeuna se spise o porauy uu
věrné mezi oběma německými (ro
dem svým německými) panovníky
tom jaké stanovisko zaujati by
měla Belgie pro případ příštího
konfliktu francouzsko-německého
by nevadilo postavení její akci
Německa a jak by také za účelem
tím měla upraviti své vojenství
V tomto směru již minule jsme
ojímali význam návštěvy té a
není příčiny ustupovati od názo
ru toho i dnes když se již skut
kem stala Ničeho na tom ne
mění že až dosud zříkají se král
belgický i Vilém II při schůzce
své všelikých projevův politických
že si v té příčině ukládají zdr
želivost Ta jistě jest úmyslná s
ohledem na nevrlost jakouž cesta
ta vyvolala v Belgii v lidu i v kru
zích vlády a na postavení nesnad
né jakéž tam má panovník oproti
ostatním činitelům ústavním Na
počest krále Lepolda II pořádá
na hostina už mimo nné zúča
stnil se i císař Vilém II císařo
vna kancléř Hohenlohe anglický
vyslanec na dvoře berlínském
římský vyslanec Německa šl Uue
low atd ale dle depeše kielské
oříoitkv pronesené při hostině té
Vilémem II králi belgickému
(vedle přípitku královně Viktorii)
— a králem Leopoldem II císaři
německému — neobsahovaly pro
jevů politických Nemalou po
zornost — dle dvorních zvyků —
prokázal ovšem Vilém II králi
Holcův tím že jak oři hostině
mu oznámil vyznamenal jej vřa
děním v německé námořnictvo
v Belgii zvláště ale ve Francii
bude tato pozornost — velmi po
zorována
Alíský tnřm nřmecký byl 26
Června schváliv ještě bez debaty
dodatečný úvěr na zaopatření no
vých děl obnosem 44 milionů ma
rek uzavřen Zasedal od 10
stonadu m r ovšem s několike
rými prázdninami z nichž nejde
M b)ly pohlední ritl ti kvřlnu
do Jí fcrvii Polilicky zajíma
vé di haly vedeny byly v tomln
aiidíiií putie ci požadavcích pro
nné lodi vábeni klerél mirm v
míf řiiačnř imenlené povolil
dále o známých odhaleních v
"llamb Nm hríchli n" o umlotivA
řinko-riniec ké a Tmwhovř aí
íéři: lopid ífky ldl žitým by
In Kchvábnf předlohy livnotlcit
ké I'ílíohoii lnu jejíž 11áko
n rif oblriikci rniafili i ri4ndní
lib rálové i vobodmytiln4 frakce
Kiiht rovA a Kic kertová marně fte
namáhali zavádí průkaz i(i
sobiloKti pro Vy c hrlil tlí bezpe
čím prováděnou výrobu řemesl
nou Ti Se rozešt I ne tentokráte
fíšký niiém německý a možno Iv
V tomto složení nest-stoupf se již
Není v něm vřlíiny pro daleko
sáhlé plány Viléma II ve plíčínř
lodí válečných a možno proto žc
tento bude lihděti zbavili se
' vzdorného" parlamentu rozpu
štěním Ovšem 9 čákou že příští
bude ještě — vzdorovitčjsí Pru
ské sněmovny musí za to dále za
sedali Snad až do pozdního lé
ta jen proto aby vláda zkusila to
ještě jednou prosaditi své ostré
znění novelly ku spolčovacímu zá
konu Poslanecká sněmovna zmír
nila silné znění to výbor panské
sněmovny ale nejen text vládní
předlohy obnovil nýbrž ještě jej
za souhlasu ministra vnitra velice
přiostřil K podrobnostem vrá
tíme se při jednání v plenu pan
ské sněmovny Tato zostřený
text předlohy jistě schválí a proto
musí předloha znovu do posla
necké sněmovny Tam schází
oběma stranám konservativním
jen malounko hlasů do většiny a
zostřené znění předlohy mohlo by
proto schváleno býti už kdyby
jen na příklad šest národních li
berálň k hlasování se nedostavilo
Vedení národně-liberálnf strany
ujišťuje že se tak nestane a že
dyby přece některý člen nátlaku
hůry se podrobil byl by nemilo
srdně ze strany vyloučen Uvidí
me záhy! AŽ dosud ale nebývala
tato strana v odporu proti vládě
říliš vytrvalou
Z ČESKÝCH VLASTÍ
lilda mezi tkalci Bída tkalcův
ttrouž Gerhart Hauptman tak
dojemným způsobem líčí není jen
výplodem básnické fantasie Ze
est i skutečností zel až příliš
pravdivou to zjevno jest ' 1 ze
zprávy kterouž podal člen libe
recké obchodní komorv ISauer o
žádostech obcí Mládkova a Celné
v příčině odpomoci proti bídě mezi
tkalci Vyjímáme z trudné té
zpráw některé údaje jež mluví
samy za sebe: Rukodělné tkal
covstvf neposkytuje nijak zaměst
nání po celý snad rok Dostatečná
ce iest len od listopadu do
března Tkalci jsou proto nuceni
abv v ostatních měsících hleděli
si prací hospodářských a staveb
nich a tím činí ovšem soutěž stá
lým dělníkům těchto oborů a stla
čují tak i mzdy jejich na minimum
Přes to mohlo tamní obyvatelstvo
až dosud aspoň holý život uhájiti
Nvní iest tomu ale onak Volba
McKinleyeza předsedu Spojených
Států způsobila nejistotu v příčině
další budoucnosti lnářského prú
myslu a tkalci ocitli se tím teprve
na mizině Dostavil se 1 hlad
mezi ně Ale nejen v oněch dvou
obcích které u komory za odpo
moc žádaly propukla nouze
Kozsáhlý jest to kraj jenž stížen
jest tu bídou — bídou nejkrutějšf
Stěží jen vydělá si tkalce za tý
denní někdy teprve za čtrnáti
dennf práci dva zlaté mzdy Tedy
30 kr nebo dokonce jen 15 kr
denně A z toho obnosu žiti má
často rodina čtyři až šest Členů
Čítající Ne bída již jen nýbrž
hlad skutečný hlad moří a nič
obyvatelstvo toto Jedinou z pra
vidla potravou jest pro obyvatele
ty skýva chleba někdy když jiné
výtlaje se nauk) lnou ani lé m ní
1 na pólo kalené brambory jtoti
jim - vyloiiJenou lahůdkou
Okruril lir jtmarxlví dalo sice pro
vésti Mavby a ohmu 4 i 000 zl
aby se liladovícfm práce poskytla
ale prostředek len Heslařil aby při
nesl Irvaloti pomoc Následek
jsl že kdo může stěhuje se t
kraj- Obce (Ylná Mladkov a
ješlě dvě jiné obce čítají úlkem
17 rodin tkalrovskýth s Xni čle
ny lito skorém všit hni — až na
málo výminek — jsou b Z práce
b Z výživy
Chtfl utmt liti tllátem tebe a lénu
Končeni června byla obec Opato
vice v okresu i eko-krumlovHkém
jevištěm zcela zvláštního pokusu
sebevraždy Tamní 4 lit tý zedník
Josef Vítek jemuž byla před ně
kolika lety odňata levá noha chtěl
se zbavit i svého života a tu vzal
nejdříve nůž a pak dláto a bodal
se jimi do krku a pravé ruky Na
to vrhl se i na svou ženu a chtčl
jf zasadili ránu ale bylo mu v tom
zabráněno Po té všecek zbrocc n
krví klesl k zemi
kciatkou tmriaťcn Jan Ventil
35letý ženatý nádenník byl 2H
června dopoledne ve Lhotce 11
Hodkoviček zaměstnán postrko
váním jetele do řezacího stroje
Při tom nešťastnou náhodou vložil
levou ruku poněkud dále do stroje
a ostrý nůž uřízl mu dva články u
všech prstů Dříve než mohl
stroj žentoiirem hnaný býti za
staven byla dělníkovi zachycena
další čásť ruky a nůž odřízl mu
ruku až do záprstí a k dovršení
neštěstí za okamžik odříznut byl
pahýl ruky až úo zápěstí Odříz
nuté součástky prstů a ruky byly
ze stroje vybrány žena zmrzače
ného dělníka složila je pozorně do
uzlíčku a nastoupila s nimi cestu
do pražské všeobecné nemocnice
kamž večer Tendl byl přivezen
Žena domnívala se že lékařům
poštěstí se ruku dáti opět dohro
mady
Dvt dítky se utopily Více trapný
)řípad přihodil se dne 26 června
cihelny p V Práška "u Strna
dů" blíže Vraného (okres smí
chovský) Při koupání spadli do
jámy bletý Jaroslav Červený a
ojetá Marie Poláková Sestra ho
šíkova 1710tá Anna chtěla tonou
cím dětem pomoci ale počala
sama tonouti a jen spojenému
úsilí P hmanucla Lharotizka a
kolem jedoucího kočího Josefa
Trefila podařilo se tonoucí chůvu
zachrániti Na záchranu obou
dětí nebylo pomýšlení poněvadž
zmizely rychle v prudkém proudu
ve hlubině
PorAleni dobytka 0 závod Píše
se z isoveno iíyuzova: une 24
června byli jsme přítomni poráže
ní hovězího dobytka po americkém
spúsobu Zdejši společenstvo
ezníků a uzenářú pozvalo totiž
ezníka pana Aug Karnana kte-
1 t i i
ry 11 roku pracoval ve vennycn
závodech amerických v St Loni
su Chicagu Novém Yorku a jin
de a který před nedávnem přijel
do vlasti své na zotavenou aby
jako na ústředních jatkách praž
ských i nám ukázal jak poráží se
dobytek po amerikánsku Chtěli
jsme nabýtí přesvědčení je-li ten
to spůsob porážení výhodný a pra
ktický Den kdy pan Karban
našemu pozvání vyhověl byl do
staveníčkem všech řezníků z měst
okolních Pokud se dalo při o
hromném návalu zjistiti byli pří
tomni řezníci z Hradce Králové
Jíčina Jilemnice Chlumce Král
Městce Hořic Milctína Vys Ve
selí Smydar Skřivan atd Po 2
hodině počal p Karban v jatkách
porážeti Jakmile dobytče bylo
poraženo přikročil k jeho spraco
vání Dovednost hbitost a hla
vně řezy páně Karhanovy vzbudi
ly všeobecný obdiv Za 13 min
byl pan Karban se stažením úpí
ně hotov -Kůže byla prohlédnu
ta: ni jediný řez na ní ani na ma
se Odborníci byli překvapeni
Doznávali že taký způsob porá
i ní podává pěkné vysvřdťf ní o
ynab zavosii a úspornosti AmcrU
řaiiň Cas jesl jim drahý Uči
níme také ti nás konečně pokrok
tomto oboru? Nejlépe by bylo
kdyby získán byl sám pan haf
iaii aby 11 nás lento prakticky
"porný způsob porážení avaděl
odborníky v něm vycvičil
Ohtsit st ve tíženi V okolí li-
oinČfit kém známý dodavatel sena
mích t Trnovan 11 Litoměřic
zatčen b)l af června když právě
o Lovosic m ubíral a dopraven
o věenf krajského soudu litomě-
ic kého Příčina zatčeni jeho nc-
iy la oznámena proslýchalo se ale
llelmich dopustil se zpronevě
řil zatajením nálezu peněz v
obnosu 17 zl Hmd v noci po
svém zatčení oběsil se ale llelmich
na
Šálku kte rýž na mříži v okně
yl upevnil
Ihah ffefiden Z Kýmařovft
(Morava) oznámeno 36 června
i- hrabě František Harrach byl
ředchozího večera v janovickém
se kam si vyšel na procházku v
ústraní úkladně přepaden Z hou
ští vyskočil na něho Člověk v děl
nickém obleku a bodl po hraběti
nožem který odrazil se však o
ř sku Šlí Když útočník sápal
se na hraběte tento na krok ustou-
il a vytáhl kapesní nůž k své
obraně Neznámý bodl potom
eště několikráte nožem po hraběti
nž rány odvrátili nemohl Na
to
strhl se krutý zápas při čemž
oba muži upadli Hraběti zlomil
se nůž tak že byl proti útočníkovi
eze VŠÍ obrany Konečně poda-
ilo se hraběti odstrčit útočníka
terý zavrávoral a naraziv na
strom upadl loho užil hrabě
larrach a dal se na útěk Utrpěl
vi 1 t t 1 a
jenom nekoiiK lerikycn ran a uyia
mu sedřena tvář Útočník zmizel
eze stopy a četnictvo jej nevy
pátralo Myslí se Že to dělník
iropuŠtěný z blízkých hraběcích
Železáren jež však jsou již čtyři
eta pronajaty Poslední dobou
musilo se mnoho dělníků propu
stiti Možná že útočník pokládal
iraběte za příčinu svého propu
štění a siáchal útok ze msty
Dtv!átko utonulo přistíráni tři-
trk Kodinu manželů Bláhových
milicí v domě čís 772 v Holešo-
vicích-Bubnech stihlo 25 června
odpoledne kruté neštěstí Jede-
náctiletá dcera Anna Bláhová v
odpoledních hodinách odebrala se
na vory nalézající se pod viaduk
tem státní dráhy v Holešovicích
aby tam nasbírala klestí a třísek
Když se děvčátko s náručí klestí
vracelo z voru na břeh tu ne
šťastnou náhodou při přeskako
vání z jednoho voru na druhý
sklouzlo a spadlo do vody Vlta
va v místech těchto je velmi prud
ká takže děvčátko v malém okam
žiku pod hladinou zmizelo a pod
vory bylo vlnami zaneseno odkud
pro nešťastnici nebylo více záchra
ny Děti na pobřeží si pohráva
jící úpěnlivě volaly o pomoc leč
ptskařúm a plavcům vorů kteří
neprodleně po nešťastnici pátrali
teprvé po () hodině večerní poda
řilo se mrtvolu vyloviti
1
Když soustava tělesná stížena
jest nechutí k jídlu třeba hned
změny Užívejte dr Augusta
Koeniga hamburské kapky a shle
dáte že zdraví opět se vrátí a chuť
k jídlu nabyde
Poloviční jízdné
do víech východulch stanic
Po
Burlington
dráze ve dnech
16 17 18
ždý pátek a
19 20 21 a ka
pondělí po té až do
13 srpna
Jeďte na východ v kterýkoliv
ze zmíněných dnů a ušetříte dosti
na nahodilé cestovní vydání — '
lůžko ve spacím voze jídlo atd
Navštivte místního jednatele ťp
čísle 1502 Farnam ul neb dd
pište na J Francis G V A fc
ÍV
y
f
s
(t
Jf
v Pí
v
#
t v ř
Ú
í
U
V
1
I Omaha Nehk t4Q-3
Ví