Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
'íV1 ÍS# '- íljíí'íijííWj(„i
Pokrok Západu
1
i
nAVV ZAKUNIČNÉ
í
Tfgrafli
Perlín p dn ti tVrvencří
ř)#-n zraky Nímtft rakouských
V I loukmtriouů UM upřeny
ljf k cVskřmii místu Cli bu kď
x fcdbýti s míl nlmt-rký lidový
Cic-n rá Ihi 11111
J stlíe budoucím ittff rt ř)l
I ilřany fHlřitHMny byly k boji do
I křajnoslí profo laM násil nebylo
M d# vyloučeno ph mol ntí sráJte
C Un rnzvállivosii nímetfcýth lído
výtlt ZÍstUpCŮ jest fřl (fhovMll Že
v~ ± it
7 0n I- křvcpřolill minul Ohled
- nfi vládního nařízení b ť-rýfrt lído
% vý den v Chebu zapovídá po-
fUnci vydali prohlášení žádajíce
SAmíAAUn íu ILÍZI ltti: L
ltn prokUmutf ftlcft nřiiif-fM
řcí mla tti lifloncf ťifinfk
V přovoMní lumlo vyhovili nř
l tíU(U íá(l!)if i nrrili mí5 neviní
i i
ínrm11 w' umu a f rtiriirii li'1'
tiHckílio liili (míní kh říkálnl
VJ J! A
ntm-tkA lidová ulrana) povolo-
řn í k 4 lidová ulraiia) iovolo
vány jimi fjfadn nthňv nám
' 9
ne- 1'roČř l'ouíijťme vH th iro
flřtdkň nám k ruce stojích h ahy
f 'hofi dosáhlí zatlostiiíinřnř lín-
IťUm lak flouho proti javkovíni
nalltiiíni vystupovali ní vládu
porazfnu ať jo to llad nova nt
bo jiná" MčMo také na (o hI
nřiiKtkího dne vzalo na nřmt
tký háv slavnostní Skoro s kaí
dřho domu vlál prapor komkoli
oko pohlédlo vsudt! Vidčlo it rno
čcrvino-zlaté barvy (vtlkonřnie
cké) ulicemi proudily zástupy
poboufencho lidu a včtSina mu
žň nesla na klobouku vclkoncuic
cké barvy vSude nalézal výrazu
patríotism Nemcft aniž by pře
kročil hranice policií vykázané
Dvaapadesát nřmeckých lidových
zástupců následováno bylo 200
purkmistru a starostů okresních
( zastupitelstev za nimi ubíralo se
na tisíce německých mužft k střel
nici kde nřniecký den mři b'ti
odbýván Pos celé délce cesty
průvod byl lidem zdraven Pravý
příval kvčtin snesl se s oken na
muže rozhodnuté zakročit neohro
zenc za pravá soukmenovcQ a
rVystoupiti proti nespravedlivému
a záštiplnému jednání nerozumné
vlády Při svém příchodu k
místnosti zástupci Nčmectva na
lezli tuto obsazenou policií která
iim vstup zabránila
iNaStal IirOZ- I
ný povyk Okresní hejtman Stadltr
vyzval žandarmy aby použili ná
silí učiní-li lid pokus dostati sc
do místnosti Německém
krokovému poslanci dru Funko-
„vv
se lid upokojiti a zabrániti každé-Ur
kt mu nemoudrému činu Za zpčvu
"Wacht am Khein" dal se průvod
znovu na pocnoa a aosiai s'í az
nauvori raunice Koe ouDyvana
byla schůze pod Sirým nebem
" uuacnuu niavou
mluvit tu ]í ehrnmíSíítiínm nJImnr I
„ — j
kym mužům Vyzýval Nčmce
aku svornosti a k nezlomnú oposi-
pusiucnace
nchvitití kteří nlní naitír-nf nrn I
V i vt V v
y vui-vh y auvu ncmecKu a ne-
V " — o firany mauu
V učinžna byla rozsáhlá opatření
aoy preuesio se xazuemu nasune- f[ 8e prňVod( který táhl k pomní
mu činu Policie na koních pro- k svobodomyslného císaře Josefa
iUv uvvM '""iiu:
bajonety v rukou uzavřeli tržišti
w 0 m m awa w m
Akčnost v posledním okamžiku ne-
pyia zaoranua oujezau jiz zapu-
___# _ 1' mf I
v ceného vlaku AS-Chcb bylo by sc
í dostavilo na místo iistč množství
oviuiu o i v miniu mnu jaa 1
bavorské tak i saské úřady uza-
vřely hranice Vzdor zákazu
vládnímu byl dnešní den mocnou
V
i' demonstrací nčmeckou proti pol-
Skčmu kabinetu Une la čer-
vence telegrafováno z Berlína o
-lemonstracích chebských jeSté ná-
l_J í Tl V _ _ É I
í O y 1
vlo se ze počínají si tak jako
fy úkolem jejich bylo vyvolat ná-
snnosti a neuarzet pořádek leuen
český žandarm (ubozí NČmci!)
sadil níffiec kotu WUVf-um předan
il který I účast fM l itiriMif ne
dth bajonet rt pra a r4rijf t
drVri byl jen zakroč uím lidu
JÍŽ jízdní palřoly kťrí často
potiídy poboční zl-Mfií uř plocho
l mnohí zm la i vinrM poranil
Vzbudily vb-rU'nrni („ vidi
bezohlední hiu JoMnťfi si počf
fialí sVdčí okolnost la J i 1 „
"' MÍmI byli k
' ""X" rnesia mimo
il I
Mii iřiřltiíiii tifrmlfnlkv
" otiatfiij lři?il4 piiliřii vl V
rovní rff hřilníf i n htIi ari
darmém jirl-ii jfitříiviiiy (dk
lito 'vUInf vfiiC koiMíi rniHiIÍ
Uk lnUo tUhi)nmi Ittt 9 km
říf (mi Jahelky Vhr ttuc vl hly
Xlrv-n bylo nkohd xvMltnM
vif' kf'íť 'lily €
"'"'"' N ř-nhii Obalní
7 i-yia pritifílVí íM
1 „„
Př"o vlak kl fý v piln r
'" " '" n iu voj
ko atím ro v Cl # ř1
hrávaly ncťny již vvlííi-nť nah al
? Ií5ký jolafic ťttortf Sfhor
mrcr v WahNin-trnu v Ha volit fi
kdp na lis(t níftií c kýt li riiuM i
obou Mran hranic RťSi Rlo Tamní
fifady vžak upozornili pana Stho-
JAPANSKÍ VY8LANE0
1 _
Toni IlOfthl itlhfinttklř Vťalnncp v W líulilmrtni b )►' 5 i
1 [ i —
VlfJI-fll IIllWflIHlíft Ull MIW1I Nliiirim
" V AKirt" Americe h Jot dohro uchopen liíalu který
bývati veřejnou schůzi jež předem
neuyia oznámena lim ovSem se
cřin „řt
Urovi nnrtařlln uhm „rnc
Lřkolik slov která nř-nnekými
muž s „adSeníni byla přijata Den
8cc mnui bez váŽnčíSÍ události
„ež večr mČI poskytnouti přece
Jcn příležitost k zakročení ozbro
_ n
jene moci usneseno touž ze
Lí - m:
na „ádraŽÍ aby uvítali Schoenere
ra a jeho čet„ nÉmcckýcll IllUŽň
_ i i
va-cJt 8 z uavorsKcno vvaiu-
sassenu Nevylíčitelná scéna ode-
hrála sc když vlak se objevil nad-
gcní ncmři0 koncc Na to utv0
u na tržiště za zpěvu "Wacht
am Khcin" a jiných patriotických
+ _ _
vidčly že třeba zakročit žandar-
mové a policie vrhli se s bajonety
v rukou na bezbraný lida bezohled
ním ZDňsohem vvklidili mfsfo
1 ivs iuu uwu uyiu iincno a mnO'
ho lidí vzato do vazby Mezi
zatčeními nakzaií se lál nřísliS
níci reichu PotčSitelné it-st tak
j
praví se z nčmecké strany jednání
strany ústavovčrních vilkostatká-
řů která vyzvala drIJatmreithera
bývalého parlamentníka a nčkdy
w
- v j #
icrát o zamýšleném česko-nenu
ckém vyrovnání Řečená strana
za DředsednictvI hrahřte ()wa i
na-Thun Hohensteina Člena panské
fiřinoviiy iřfl(IUíl4 ) hn ve
polku a iiMíiffiími N'mt oi hoina
jf ornolmii - jd(i1ftí vyrovná
rlho vllílfthií hvíUmiÍ abť
bují' íf íofo uři t ní bylo prová
no ňtdky toho fi jotf jíího Xpfl
solní přoti vládi HAiulh iiíiiií V
íí lťlfl flllM (IVII iiftnobílo 1111' 4"
flí lolo firiiiírfio!i rdoti hlvo
VřřMÍ V lkřnMtl(4i likáuli kori'
ti- jtofi f )'iiii N7fiit J-in4ní
hralirl' IÍ4d fia IiMjIo ii kr
poj ní národního nmcttvf kl
vjjma riitoíkýi li kb-rikálo a kf
lit w
i anikyř ii tmtiAMt foholne v
jmu ívýth práv a svho smýMt-nf
vyttipii' V ( řlovti v Korida
řti i )t iVaslnilo nt' mnoho ď-h-gá
Ifi parlajián koru(ankýh NViu
tn kdř- tíitHÍfřio }e odvolání
jtykovýíli naříifil nhh! býti
j'dirioii nahou N'rmrfi Ilral-ř
Hid ní lak konří rifrn-rká Zrá
v vyvolal boj ji finiŽ podlehnouli
Stih ítit nfmttkhh th(t v čethárh
' lkává se v hkým fiaikt tií Je
l víiik proufídk tarý již jínd
vykoiiti ný který se vSak nt otvřd
ftip neboť - ním nadřlá více
ftkodv vlastnímu občanstvu nž
ťiřadťiin Po litomf ficíth za po
Čala Rtivka v místech Žatci Mo
te Teplicřch DřČínř Trannwal
— f t v int a iniuinni
tlu a prý an 40 jiných velkých
VK WASlIINGTONř
r'' nwi 1 # iiti iir(iiini priMi při
loat 1(1 nbft „1 X 1:1
mÉstech Odpírají vládč SDolunft-
sobiti při vybírání daní dodávání
soudních obsílek povolávání re
krůtu vybírání a odvádřní vojen
tKu taxy a pou o cez ovSern sc
musí pak starati dotyční občané
sami
Lublaň navštívena byla ve čtvr
tek z rána opčtnc zemčtřesením
Prvý slabfií záchvčv snozorován
byl o 4 hodinč ranní druhý pak
iiinuucm mocncisi dostavil se
kolem 7 a trval plných 6 vteřin
hkody na budovách jsou velké
Vládou francouzskou vydána po
čátkem týdne žlutá kniha kteráž
hlavně zajímavou jest tím že no
tvrzuje dosavadní domnčnky že
Kiisko v koncertu evrooském
vzhledem k otázce východní hlavní
úlohu hraje a že Nčmecko dosud
tou hlavní příčinou zdržování bv
lo a to nrotO an nalchaln ďnmut
na to by proti Kecku přísných
kroků bylo učiněno Dále z listin
tant uveřejněných vysvítá že Pul
harsko a Srbsko hodlaly vládu
tureckou požádali o povolení růz
ných výsad a ústupků v Macedo
nu že vSak z toho slSIo jedinč
násletlkem toho an Srbsko ode
přelo jakékoliv spojenství s vládou
řeckou kteráž k požadavku onomu
přidati sc chtěla
V tnřmtnn? Jran(0Hukf vyslove-
na nyia v sonoiu 347 proti 114
I 1 _ _ _ _ - la V Š
t
niasiim tiavera viade a sict-v yvo-
lána otázka tato dotazem na mini-
eřlvo vhh dem k jeho polilíte
Vy f hoilnf
V infmťtutlmntuHi ik bylo by v
poriif 11 ffiiniiiernivo málem utrpí'
io pofáJku kltrál a fMUtoiipenliii
p ho lofolnoii y bívala Mirii-
ileřlveni řinín totiž návrh aby
odlomeno bylo prozatím r
jktiváiií O předloe klrřotiz pfí-
(ne daní novu upraveny biti mí
ly a lo v zájmu Ifídy řolnitké
Proti návrhu rninitertva praro
váno hlavní se strany dotíalistů
kteří na bezodkladné" projednání
předlohy naléhali n ph irvím
ídaiovátií ikuleíní tnVé vláda 170
prtili 113 hladům poraít na 1'ři
pfeihevzalíin íiovuhlaovánf V?ak
pomíř hlaifi r obrátil a stanoví
sko nunistrrsiva 170 proti 137
hlavům sthválefio Tvrdí se Že
ministerstvo zachráníno bylo před
pádem jediní stávající restou
presidenta Paura do Petrohradu
nt boť mnozí % poslanců hlasovali
se stranou vládní jediní 2 toho
důvodu an by pádem ministerstva
cesta presidentova nemožnou uči
nína byla
CaHhradu oznamováno v ťiti
rý že v poradí ministerskéktcráŽ
odbývána za účelem rokování o
společné notí velevyslancň evrop
skýth rozhodnuta bylo od dosa
vadního stanoviska portou zau
jmutého neustupovatí a za každou
cenu státt na tom aby nové hra
nice thessalské upraveny byly tak
lak Torta toho si přeie Velcvv
glanci přiSli prí k tomu náhledu
že veSktré dalfií vyjednávání íiplnč
marným jest a hodlají proto vSech
¥_ITP_I 1-1 # _
laisicn uipiomatickvcn stvkň s
Portou se zdržeti dokud určití vč
detl nihiidotlk lakvm krnkňni nA-
silným příslušné vlády jejich jsou
j
odhodlány
Wa dle titěrní zprávy berlin
bKc posiaia t-ersii ultimatum v
ty _ _ 1
kterémž požaduje odvolání voj
ska kteréž nedaleko Terbella
na území tureckém rozloženo jest
V ultimatum zřejinč prý se praví
že nevyhovění požadavku tomuto
za prohlášení války považováno
bude I vrdí se že za vládou ře
ckou stojí Rusko následkem če
kož prý již předem jisto jest že
požadavku tomu Persií vyhověno
nebude
Porta následkem odpovědi icž
od velmocí na protest svůj proti
podmínkám míru obdržela obráti
la se a počíná nyní pozvolna při
cházet! ku kříži V poradách m
nisterských bylo usnešeno že
Turecko požadovali bude válečnou
náhradu v obnosu nejméně 6000
000 liber Ster UsneSení to no
tvrzeno bylo císařským iradc Zá
rovgřl podána byla zpráva v níž
koncert velmocí označen byl jako
liga kříže proti půlměsíci Kdvž
sultán prohlédl onu zprávu vydal
následující irade: "Isem Dřesvěd-
čen že úsilí a snahy velmocí smě
řují k tomu aby udržely mír a
zamezily další zápletky Za tako
vých okolností je nevyhnutelnou
povinností Turecka jehož úmvslv
jsou rovněž mírné učiniti konec
nepřirozené situaci lá nařizuji
ministrům aby co nejdříve nalezli
prostředek aby vyjednávání o mír
bylo skončeno a mír do čtvrtka
podepsán" — Tvrdilo se Že vy
slancové při poslední poradě
usnesli se na následujícím aby
1 urecko donutili k povolnosti v
případu že by vyjednávání o mír
dal&í překážky v cestu kladlo
t i_ _ _ 1 1
ivusku zamokaduje uospor a
Anglie Dardanelly kdežto Rakou
sku přijadne ňloha aby zmocnilo
se dráhy do Soluně -
Na Krtf nabyly ví tržnosti nň-
sobenč zpupnvm oočínánfm si
Turků rozsahu takových že admi
rálové loďstva evropského uznali
za záhodno vydati proklamaci v
kteréž prohlašují že přikročí beze
vSech okolků k bombardování Ka
nei jakmile ve výtržnostech bude
pokračováno aneb Jakmile nějaký
dalSÍ útok proti členům posádky
evropské bude učiněn
éYií AV1I0M0 v úirý opími
k novým výtržnostem v iiirhž
Iři antclit kýč li námořníků iisturte
tio Voiskn tureikrf učinilo totiž
úlok u Kandi" na oady křesťan
kfi a když vojsko t lodi an(jbf Vť
v zájmu Pol diiřiUí h zakročilo
obrátili se Tůni proti ním Ztrá
ty na obou strunit h Ly ly prý
došli znační mí Následkem líto
ráJky uznáno za nutno admirálem
loilstva anglitkrho vyslání piti
lodí válečný h do přístavu kan-
deiskího tak aby dalíí výtržnosti
ptillačeny tam byly
Alhit oznamováno V sobotu
zásttipťovd Velmoc í V poslední
poradí své snížili obnos náhradv
váleční kte ráž Řeckem Turecku
vyplacena býti má na 4000000
lib řleř a na druhé straní jak
zase Iv učinili ústupky Portě
vzhledem vytčení nových hranic
Co týče sc- ostatníc h otázek hlavně
pak upravení nové smlouvy vzhle
dem k právám jichž na dále obča
né řečtí v Juretkii požívali mají
potucháno bylo k vyjednání
samotnému Kecku a Turec ku bez
zakročování velmocí evropských
lUrKna oznamuje se že hlav
ní záležitostí jež projednávali se
bude za pobytu císaře německého
v Petrohradě bude docílení doroz
umění mezi Německem a Ruskem
ohledně protianglické politiky na
východě zvláště se zřetelem na
Japan a Čínu a v pádu moŽnýth
zápletek které přivodili může kri
tická situace v Indii německý
císař zaváže se podjorovati syste
maticky ruské zájmy v této části
světa Politiku tuto zcela schva
luje kníže Ilohenlohe německý
kancléř kterou jak doufá jeStě
více osamotní Velkou Pritanii
Rusko zase s druhé strany slíbí
působili vlivem svým na prospěch
Německa v případě přivtělení Sa-
mojska anebo jiné země k Něme
cku Císař doufá že vzdor přiro
zené žárlivosti Francie která z
programu tohoto povstati může
dohodnutí s Francií v četných pří
padech bude možné Tento pro
gram Anglicku výslovně nepřá
telský jehož náčrtek navržen bvl
již za schůzky cara ruského a císa
ře německého roku 1806 ve Vrati
slavi byl toho také příčinou že
císař německy držel se zpřt při
jubilejní slavnosti anulické králo
vny a že německý vyslanec v Lon
dýnů za slavností těch počínal si
velmi chladně Praví se též Že o
předmětu tom nemohl se císař
shodnouti s ministrem záležitostí
zahraničních Marschallem kteráž
okolnost také odstoupení Mar-
schallovo urychlila
rorluealskťwu korttsu předložen
byl v pondělí ministrem finančním
Kiberiem vládní státní rozpočet
v kterémž učiněna jsou opatření
na reorganisaci banky portugal
ské na obnovení veřejného dluhu
a na zavedení vládního monopolu
ve výrobě a čištění cukru na pro
najmutí dosavadních dráh státních
a na změnu dosavadního monopo
lu tabákového a sirkového
Z ostrovů ífiicberesMch doSla v
pátek zpráva že prof Andree na
stoupil v neděli po poledni v ba
lonu cestu svou k severní toční
Vystoupení stalo se okolností ve
lice příznivých a za prudkého se
verního větru
IwrelwchiS irtiJVnl h)
luit 1ÍI2:
j — j u iiunin
JwtpliMviií aíii-te nám
viiíii JiiiKtiu a mjr vám
limi no ťprvsu n
t:tt I) ku inililťriiiuU
I'CiIiiiii tyto krásné
U k UU'iii tHizliiťi-né
hMlInkt jutfcuii HimIIii
kv tyto Jmiii pro ninPii (
#(iiy íi-vnA iitiihoVBi-í
I IHHiinuVHrí Jwnifiim-lN-tiy
kniiii-ny iih n
Ihi Lutn A 1
-fc "" 'j mu 'lljr H
mltiif Hiimvrirhn
maji innl :v(in niřiiriivi li ImkIIiu-U m
rnřMiCrh n J) rtká JtoIII Imiici ku iknii nl
IiiplHtít f(rsiil„ni J(ml t-XM n ui
imrvu a holinky J-I vhU: Zinilárnn itárnku
In mbtvto hiHlInky xanlHtl i-t lH ln-mlilnf-ho
roku kdy muNnkojí Jn koupil „Hi
prodáte Jich tlm vám Joilnv nlnrtnn
NATIii44l i'iivmiI iiiitl i
ltlikHin WZ Stati st Cil K AUO llL
Předplácejte na Knihovnu' Ame
rickou pouze Jioo ročně
( )
n