Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KnitoclivilnáliMori
f ir mlrh ittttwj t ifofáf ltlř
! f ftfl lftr fcibitka
krSi
Í pro h tm d Uvit r t
vidím? l'fd mýma mkom
"dlíhým tahem CHí'ifv4 f l4
hnou" {4 lílIov%k)f vlitími ni
hubách drlln kllki frmjff olí
kti §tafria na iolíl od cxtatnít b
pylní ? kotikf-tii Jltitfii? Nilí
mn lak aby m mohli komati
ponlvadl' přihodilo h- latu
kdysi komtti ukouati no a jiné
mu ípodní pyk l f vlak
til koteati nemohou
Chcťl-íi dtrMaf IihM frttvijf
kdy lam blo připadl třh V
Chutnovte loti! odbývá j f - I
Itídffm ihnm ttfi na hanby o
trhu hlídá náměstí irk nní ifde
cajt mající na hlavě korunu t n j
vltlífio hřibu N jprvnčjM hulat
v Chutnovtr naívá "Obfhfí-
baf"
Chvatíhi i Mf Pokřikují na plav
cc kteří na lodích od Krumlova
no Vltavě vozí tuhn: "lloíi má
to bon pracharandu?" (Též
"prachanda" t j roz mkté stí
ché hrušky) začcŽ od nich dosti
vají zpropitné ale irIm rnou min
cí
UrioNHfcť (u Žambtrka) nejvíce
pozlobí kdo jim řekne "holaní"
anebo na náměstí jako býk zabu-
li Mají na obecním razítku ťý
ka a v tamější krajině nazývají
býka "holan" I přihodilo se
tam jcdenkráto že obicní pastu
cha přihnav pastvy postavil
učitelovi do chléva místo krávy
býka Taní učitelová dělala
obědu knedlíky a majíc na spěch
povídá k svému manželu: "Po
třebuji mléka skoč mi starý tro
šku pocvrnknout" Učitel po
slušně se odebral tedy do tmavého
chléva namakal potmě kravičku
a chce dojiti Ale mrcha kráva
byla dnes nějaká divoká kopala a
oháněla se a nedala se podojit
"Ouha malá — no no no!" do
mlouval jí stařeček ale nic naplat
kráva Že se nedá podojit ne a ne
"I ty prachsetmilionská kůže
rozhněval se učitel "však já tě
skrotím" Otočil si tedy konec
ohonu okolo krku aby "bestii"
skrotil a abv mu nemohla šlehati
do očí V tom však milá kráva
jako kdyby do ní vsichui ď?si
vjeli dá se do bzikání a počne
rejditi po chlévě až dvéře vyrazi
la a na náměstí vyběhla táhnouc
za sebou ubohého učitele jemuž
se byl ohon okolo krku zadrhnul
Zde teprv se objevilo že to neby
la kráva nýbrž obecní býk a sou
sedé zvěděvše oč se panu učiteli
jednalo dali se do křiku "Mlíko
holaní! mlíko holaní!" Zdali
sledkem této události býk octnu
se v Jablonétn na obecním razítku
nelze nám určitě pověděti
Jan kov (u Votic) stal se smutně
památným bitvou kterou zde cis
generál Goetz roku 1645 svedl se
Švédy pod gen Torstensonem
bitvě této císařští utržili hroznou
porážku: 6 generálu 185 důstoj
níků a 4118 poddůstojníku a spro
stveh bvlo nm zajato mimo to
'
měli 4000 mrtvých a raněných
přišli o 45 štandár 32 praporců
26 děl a o všecka zavazadla Špat
ná tedy poklona řekne-li se o ně
kom že pořídil jako Kec (Goetz)
Jankova
Každý z Javorníce je s třinácté
íkoly A jak to? Inu do Kyeh
nova nad Kněžnou měl k soše
Mariánské dovezen býti dlouhý
resp vysoký kamenný sloup Pře
mitáno sem přemítáno tam jak
Dřivézt a nepřerazit? Nikdo však
-
nevěděl si rady až Javorničtí se
dláci na to kápli Nastlali slámy
sena hrachoviny a podobných vě
cí na cestu a tak — slyš světe! —
sloup p teti na saních šťastně do
Rvchnova přivezen byl W dva
H tkfitirh Itudovanf páni ne- přiváli pnom tf iMk Mfit
Mlí i rudy ab Javorníku na lrKři in j l tlf jánimrk
lití milí 14 tilim 11 pfoto poti- Jinak Nm fii-mají nic pjftini h
k f ft nuk I ffpkbm íe ju ftho bd ## ihtil Hht fl
thntftf ftif n Jvifnit wtultrf'! t' ifiiJ) Vlm ("lil do
ji 'Ikoloti thnátfřní' fikí poÍMih n tt M fl a pan
lit t 1Í J
SMfni v filrví fKfřť "vl-id "' MJtf Mjfo 1 '
Krm VSnt h n n leh ni pí k"j MiM "lo m tnmuv
rrMUmjU pdfdkifi í 11 1k kif 1 1 ' ""rř " }'
rr Mim tumult kO M j %l lolll tul hi Myt ik
' li 1 i n in 11
f ' lt i lol &t I t li inu 111 il 1j 111 h ( r li
JHlit t r litu lil iliHiíin I " ' - - "i
f ljLit jKII "iiiin' "iifnl
1 il Id" h rhodii
in 1 ani ilri litilkv 1
ť „ tii „e s lt " ra" lrw v J'''"
f i- t „l f u ií: iíihii h lift ii iit i i um
i lt i I f i in htiiit limu Ulil'" 1M l'F
)okud b)lo yMl ítr brt řnUmliN
Sí „„i fťtf řv b " "mh
I i'ii
1 !
f ul ť poinínuln J ftovika
t jniíidito f xin Ati : pfi duř plb-
kýth vytf4Čenjih kíen ta
Iřidfé {Hidle modrého pulkii do
fthol 4rmibovano!l pláničku
íi kn čně podle žluté grošové
kudly kterou w% tě ítpatjiltě o
Xnou ok!o pisu n ii nlinn
t to u Wm okolí co "i riivač-
ka
Na zámku JísiSím (u Jšrniil)
zvon k smutně trnka: "loj
iída! to j bída!" A tato bída by-
a příčinou že v kostelíčku JistíS
nkérit archandělu íiabrielu se ztra
tily vážky Dlouho stála jeho
solka na oltáři s vážkami v ruce
až v oné době kdy se v zdejším
okolí zmohlo broušení a stkáni
uu iiu( " 1 — trn((„rth„m„r"}Jívmiv(i Iu
odváděly jenom na váhu války z m iiini M: "VUý rmn
riil v íirrhanIMnvv naíi dnotl zmí- Vil l k All'ii' tuna llitMin Hlirnl Jm
- it i l T I Milínř vi tm (MtlriMi rk4 ml kn'li a imlu-
tiy rtianiu vm iam i-hii „U l„ I jt lim JU pSlw KW m'"
prve po delší době když výroba s- '
m - 1
kleněných korál ft opět zanikla
octlv se vážky na dveřích sakristie
n u ua Airtnnmmi
iiiiiiiu ivmn
ttb' nrvř'
111 juknu by mu dU ířtuu
I'foft ptala J1iivm "'o-
biii( ln i nífíi j4 buh i tnlUla
jwfník # ln víui ti jikou bifinu"
"Inu kakrahfílt " míní Jtchaviř
ani lo n víí? Když spravuje!
puno hu c Ik ( aby tnČU br-
mu co pak ni iKUf I u
ní kopyto vid rtu tdy nacpej
p tník do punčochy a inU formu
hned" bchavcová tak učinila a
mela prník podle punčoc hy
V Jisi ( m zavírají vždy o po-
etinacu vwcny maic tuu uo jar-
mar aby jítli Polednice neunesla
velké pak dětí musejí až do pťd
jedné běhat jo návsí aby jí tak
ošálily
I'nkri'iv t liml
fi li
I"M
K ii
Pii ttif lfhtt Imifrin lfniftl nt ijlr4l fihy
- tiiL á
h titufÍMl ttSlli lřrleh ( lřO lorrtf I™
hvlul nrliielK ři-l íiM Oldfkjř ijto lk
Jllí (M IH fc-fii MlM'# 114 fllf ff
t4d il'lř( rr ilk #4 liřMř4 J- ř- I'
blhrf llliy dr JtkM lmf4 MřiiČřfe' I 'řM
IH-jmll 'rM'll4fii lll iii-lfkt # tí r'rrh 7A IV
ifiMi4mř knuii jíin' líťkř ir'vllán#
ollrk ktrí m jř láw I íl hru I 'k"l
iti t#it# Ol himII lixíUíi (ruleh fliIrkAfh 'A
t-r' rylfK ! Ioiiií iďfh-ijl t"H NIiM# lib
hm Iřllílfiif V IMÍ Mi fUfi nln kil lnuti ilHlfrli
v4 iií#i Jako ofru ťiuilo Př ieí iMek) JM
tím-lij l I lo rok A Ibiltji kiu-to liifl
4
1
t
UKUU NKI1
m
7
Tíď o piiii firíři
koráiu 4J!i
{rot rťte tálkjr relé
pTaiiia roku trrkiilřU: l
Dr E HolOYtchiner
český lékuř
metáš QjSC®'
dm
Vrř' Ji:TKici(ovitKřr tavkiiřt z tHli e tm rWiu ! a llowanl ni Sh
Jkžova Malího kolomazníky z
Žova ViLicfHo (u VoŽice) a Kosto-
mlatské hapousky — kdybychom je
hodili do jednoho pytle a jimi za
míchali neb' povříslem svázali
a s kotce skulili vždycky bude
ten nejchytřejší na vrchu
Jkzovaj — Křupa
brambory lupaj
protože nic jiného se jim nerodí
Isou to dve německé vesnice v
J tr 1 lili _ L 1" _ t „t
okresu Iiělském Česky se tne- =-" " '""
nuií řrríf a Krufd
V JiCíNř: jest asi velmi zle po- U bydli
ně vad ž tam žebrák o posvícení 53 již 20 n!M lIiž St Mary Are
urnřel hlady
Na sousedském divadle v Jfuiř
(u Vysokého) provozovaly Se kdy
si pašijové hry při nichž se při-
házely zhusta směšné výstupy
Jedenkráte teŽ provozovali kus
Vzkříšení" Ten co dával "Je
žíše" náruživý kuřák použiv ma
lé chvilky v meziscéně zapálil so
bě dýmku a baíČil Najednou
však volali jej aby šel vstávati z
mrtvých 1 pospi&il na jeviště a
vstával z mrtvých — s dýmkou v
ústech Jindy opět v kuse 'Umu
čení' když týž Ježíš v zahradě
Jetsemanské se modlil a jeho syn
právě na tom stromě seděl pod
kterým on se modlil a k němuž
zraky upíral událo se když otec
pronesl slova: "Ne má ale tvá
) Ilhxk ě i(H 210
Trhlou I43H
V iiUirnft V tinlwnt lid 10 do 13 hod lit fino
I Z ili MtMiiiii a mi 7Uo !
Ohj dlí v Čísle 1I9 Center nllff
Trlrton 1074
Dr G Ror
Ofiíce:
Tlron 1217
OMAHA - NKltKASKA
T Mluví řenky
DrGalbraiMLord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce
Office f 1'axlun llliiek na roli a 1(1 a
Farnum ni Omaha Neb
Jm tel k iiniťf ní kiliKli-ii4 St Jo !
tn-mmnlil llh o
1 1 CCI nadtuícní chra-
1 1 A kj L l_ i"'1 boletl na
' prou íúd uch íií-
net clirijiku nemoci plic vyl6 í
SEVERŮ f BALSAM pro jilice
3S S ct
ZENY
a dívky trpící nepra
vidťhíOhti iiiPfciéní
beltokem lilofclí obticmi
S- vtřhotenutvl po porodu a vjenií?
p nS života uznají za nejlepíi Idk
Ě SEVERŮ? BEUťLXTOK
ženských nemocí $ioo
Dobrým měřítkem zdrávi jent
$T — u mft kjídlu Kdo trpi
fcl li III nrzúzivnotllalo-
Vili w 1 tj po nemoci tH
lostí toho uzdraví
ŽaludeČni Hořká
fc' ěbtt byllaný lélu-
30c a $100
VLASY
hutet jemné
lesklé dodávají
Jfc oblírčji krásy Chcete-li ni je ta
kovýml uřinitl a udržeti nalex
fZ nete nejlepKÍm lékem
§ÍÉ SEVEKŮV 8ILITEL VLASŮ
5oc a $100
Severova Zlatá mait na oři
odittrani každý zánft o"i 25c
rB-lř''-14 Ít základem
[(Hry ídravLVy rákytá
11 l lou unavenoktotpa
lottt tlnbont pohlavní nemoci
kožní choroby odttraní
SEVEHLV KKVEČ1STITFL
$100
BOLESTI
snámkou choroby I
v láJech bý
vají čaito
snámkou choroby ledvin tlb
tiže močení páloni Kravku vše
chny choroby ledvin a niěchýře
vy lěcl
Seterflf Sllitel ledrla a Jater
73c a $135-
Holektné zoubkování horkont bo-
PS0TNII(3i-9
pokoj odstraní
SEVEUŮV TlSlTEL DĚTÍ
UtlSí uspi a vyléčí děti
JS ______
irřrTnV zácpu nepravl
V I K I i"0 tollee
f L 1 l I ibolefctl kolem pa
tu nadýmání vyléčí úplně
SEVEROVI PILULKY
pro Játra
asc
Severova Mat( proti avrabu a
vyraženinám vždy pomflže 50c
1
Dr Rudis-Jícinsky
ČKS ký
lékař a ranhojič
V ( rete Sebr
vůle se staň!" že syn zcela hlasitě
prohodil: "Ale táto vždyť vy Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
neposlechnete ani mámy natož I tmkkon aa
&r Zvláštní leky ca $300 poSIcte-II popis nemoci
W F SEVERA
— CEDAR RAPIDO IOVA %
Ze Schuyler Neb
° Dr LHSixta
a 1
ČESKÝ
JíUivŠií prodali své jarmarky a
kdvž potom viděli Že tím město
trpí újmu bylo jim toho líto
vypsali cenu: Kdo v Jílovém za
tolik a tolik koupí Že dostane
porci prčene a maz piva Ale nic 1 v 1 v
naplat nikdo nepřicházel Co ICKar d TtlM HOJÍC
vEalr nriiinili IflnvStí? Vvhnall
' I aváwli íirému olncentvu v znimt teel
vsecnen svoj uonyien na r nu v „ hurb-r umuIU a kmt K-iiin na -
kdež jeden druhému prodal BVOji voláM kaWému pomul lklké hliajidmu
krávu a pak sli na obecní útraty ikiuiu PorwiBi aoM mie4 a poi
# poítr v HolIiinWorktt druhem líonchoitl
Jisi a pil uruneno unc si Krávy r 4]Am
vrátili a iedli a oili do "íarmarku'
zase NeŽ ani to nemělo dlouhé- — Úplný seznam knih v knih-
ho trvání a když jídlo a pití do- kupectví Pokroku Západu zdarma
Slo bylo opět po v§em Teď tam l Dopistc m o něj
Ilambursko-Amer akciová paropl spol
Přeplavní reny:
o parolodích expresních nejrychtejSÍ jízda přes moře za 5 dní ai h
Z llitmtmrku
do New Yorku:
% Nw Yorku
do Hamburku:
Po parolodích expreBsiilch I-OO t350
pravjílelných ou
Union Unie I27IW tW50
llaltlniorská linie I2700
baltické linie do Štětina 12700 re h třtinu I340U
1
Ohledně přeplavu hlaste se 11
HAMBURG - AMERICAN LINE
37 Ilroadway
Sew l'rk
- i i i )
w 1 vwwmnt itij
' 1 ipolemmll
X W ror Ramiolph k UHalle Street
( Iiiratfo Ullnola
V
1 '
I1
l I
" 1
Ví
0'
K
y
r
-