Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k-OKkOK ZÁVADU
Adresář spolků
tko-5Iav DihlUf řoJfoř JťJnoty
M iiiiii-wfa Iwi Wlnnti N-Ir
k a oM iMkoty
II lat ni nula lfilmrrt
(hfl(m wlita k'iltl !- ! I
tni ►' V lfl li iínt Vr("tH-il
V J YvUtf V iíw-i l-n'' Mi ♦ V 1 1
fci'rfir JfM K "t V lk pik I vlil k J"
Maníka
(' I Hntiuwrt Mlan
tvIMfá M k Mnt O trii mIOI
titi I f't ímii ft k HtnrU Tulmnik
lt# (Velmi J K rkil nkiin(k
ÍU II líUVf It I I rwr Onfrr
M lnni-ml
iwllfvá o Miv k t i t f itiít v
inl p J IVrimikr 1'řfnl-í-íli Jikiih Kn nli
talnWk V Al(in I- ÍH(ř' Minu li:k
V' Hriv pnklivfň J IVcmiIM
( III M Iwl Mlnn
f„l4 k MI J f tlv
'rHlr!t Jan lilt: ljlltii t i 1mV
k i i i '( r 'M t
lnuli it M 1'mil Mínu
I' IV Mlnnpll
rtfrá wM W '!"'! 4 n-t' H f rii l v
aitll t Wfttillltftin 1111 Wlilflítli l !
VtfSvi ! tr iMruk laj Ir Jl'i'iř m IM
Mrliit V AVliifc r Mik #-~ila
Mlfll-pil l tlili
5 f ' Praxi Mlnn
fKplfvá V kMMMll fwKII T m''l
l'lt!-l Volla rtiiiliin-ikt lul ř 1 ot
nf aYlník Jn Ji líiť k iklnlo!k Jk ul -
o rl' I m(ui imii
t"' VI f lín nard Mlnn
xlliá aé aWitt I n-!ll v mi't I'řl
kfl ťiitfr iliiiilN Vá VfWk til Vulf
fwivak f ii-nlil- M I li li ťVrtmk J I't' k
~ i i _
poaiaoiiia tm r unir
Savá TřrlHiíi ! Ml Mlnn
rwlbfví iv m-liW WaMotl I iiihIíII v mř!i
'Mlii Jun S'k laj Jun 1 i i t r i Kllkn
nj Iiifiř ' Mlnn úYiník Ml Turtk
pxklajtmk r'in lurrk
(' VIII Hiitnnt Owatiintt Minn
odhf á4 m-Mm k'ťni I m l"il v inficl
Mrl'ni'k Owíttoiia Minu ůttiik
inirillt l'll) W r l L tal V
lr
The Chicago
Rock Island
& Pacific dráha
! do Cttllfornle ilvolítn rnřrin Ji-rtnu
vtt pbvabiiou krajinou pK toi)l'Al
druhá po TEXAS DKAZF Wi:TIIKIlN I'A
arw Pimiwinřiíi uit}f jižní cximm
NIK rychleji nll kterákoliv ilrlia Jiná
Yýlctjr du ('alifornli jki Koťk I!iiinl
Janu iicjiiliíííiťníj! u tí w vftí rinl rt-ll
ri ktereKnít Jln urin- pik)ftigu- vjlcliit
fi m ncJIrpAi tMiiiirnijNti a polimlh
NEJLKV N řUil (KNV )lhit-b lwt kfi do Ca
lifiirnlK možrin nh vvlUMh t'ihti tlociílll
Ni-JmiK'!? Jo f'Bllfiml tlokuil }u iieolxlr-
BII na " j imri-ř roiucr oluahujici imipy a
amřr :tiy i jiné poiiuufuiií
Uvvuj ÍÍKtků Jilní-b i"líwli) u kU'rhoko-
lir Ji-limu it! V li i ec V uy„ aneli (iopii na
John Sebastian
V V A liiraco ni
i ¥ozy
1)0 TEXAS
?awo?7 EnffetoYé Spací Yozy a Yoln6
po1ioíI[ot6 yozy nayšccliTlaUcí]
Ncjiep( draná do všucb tuínt
Kauitas Indiaiikkni území TťxaHU
Mexiku a na 1'uí illckťiu puhfrií
Jde pf-ímodu
Eodson Shoman CroenTilIfl
lallas Ft Wcrth Eillsbora
WazaliacU8f¥aco Twnplfc
Saltco Tajlor OainerriHo
Lockhart Hesrietta Sas Iúa::c:
LaQrao Dcitca Alrarads
HOUSTOíl GAIVESTOÍI AUSTÍÍ
I Wi ÍHTONIG
Cechové l
J(xl-t-ll do aluri vIílkU raft nolti tapama
tovKii ie etujíft Jkh kufry bru-d po pH
tinl parokxlfi doprmvujl m po tulexiild II KZ
rLATNft ai do inísl Ilromeo ChceUi-ll no
M UHpoUtl abrU-řnych vydáni noířuJi pii
pUmánl lodfi nikomu tii-kety a kufry nyhri
poef krjt a tím aidnjy1ct do rníntu Břemen
a pak t-pr# ndcvxdejta é tlckety a kufry
dln4 íeaki SrmC:
Kareš &- Stotzký
V II H KM EN
29 - Bahnhofstrasse - 29
yUi m fm kufry bcrzptnft do domova
dopraveni ttl mobil ID- Giu
ZÉeskpniIýnfi
lit tiKKKY HkHlK "TÍM
Jjk pjnotte JjnatJ (oznit
lljvliikj
"JímJ jť lyih n jí l!" itlflil
iifi otti: IjimU t mtUhn $n
inti lil 'ť tl n a) Uiiii(
iniHkiiiy
"Nu no jMiii- ntřr jmihuIii
vil)ť n itn vyHlf( liUc pivo!'
MimIÍ llos'
pal "fAMl M řMIK' pupilu li 114
%Uviiof imni lu Havlíčka?! J i
ktry ln nlinř znal kl ry m
pro nj napUkal jko dotká pru
iiiiIIhi kilž tiirn ho íMlvt h il'i
li Sit fi- lnt rinkíS kilu rmi rltr
iMo j i k t rý liyt h li Sh ihIII
k iu t liffilni vyliratul — jí abych
ilntna kil) i (hIIi-íIiijiiii v
lltIr pomiifk llavlířkftvt"--
T-falr Sokol ImmIIi' podal praví i
roborb riiiiu panu olei potfál
mu if a: "Odpusťte" doložil
"ji nevfdťl Iv lakový horli
vý tlít I navi ho Karla nadto! 2
jstr ho oolnif znal"
"Ale boj-" — usmíval s? 'po
koji ný starouSi k výrai m blahé
samolibosti — "dvakrát byl u
run' vt- inlýnř nlvstřvou a dal mi
svou vlastní dmku na památku
přijďu- sí: na ni podívat cha tedi!
A což pak kdybych vám mři poví
dat tu Švandu jak jsme s poznali
To byla baráce!" —
"I vypravujte pane otče! To
musíme fdysVt!" ozvala st jedním
sborem celá hospoda a hned míl
hospodský plné ruce prázdných
sklenic aby je znova naplnil —
l'an otec si zapálil pohodlní
vyhaslou porculánku rozkouřil ji
až byl zahalen v oblacích dýmu
ze kterých se usmíval jeho kulatý
začervenalý obličej s tím bílým
vousem a s tírna sivýma oČkama
jako "mísíČek mazaneček" když
vylézá čtverák za horami na
toulku do krásné letní noci — a
ovlaživ si hrdlo řádným douškem
počal:
"Bylo to tedy asi takhle po
žních léta Páně 1850 když jsem
se vydal do Hory enč jsem
řekl že tam musím za obchodem
ale nebylo to pravda Pustil
jsem se tam hlavní a vlastně jen
za tím ťíčelem abych konečně
jednou poznal na oči toho zna
menitého našeho Karla Borov
ského jehož Noviny a Slovana
jsem čítal jako evangelium a do
kterého jsem se zamiloval tak
Že bych byl snad do ohně pro ně
ho skočil "To je chvála pánu
bohu konečně jednou ten pravý
sekerník jaký nám míl přijít" —
říkal jsem uŽ od roku osmačtyři-
cátého — "to je ten jediný který
nám náš stíhaný český mlýn při
vede zase do pořádku a bývalé
slávy!" A Čím déle jsem jeho
spisy čítával tím více jsem byl o
tom přesvědčen tím více jsem té
hlavě poctivé blahořeČil která
uměla takhle pravdu hájit aby jí
pánbůh požehnal!" —
"Toho muže musíš poznat!"
předsevzal jsem si hned jakmile
jsem uslyšel že se přestěhoval do
Hory Ale co šlak nechtěl: zrov
na se mi tenkrát rozstonala žena a
ležela čtvrt roku jako Lazar já
se nemohl hnout z domova Když
ale bylo po Žních a žena zase
jakž takž zotavena neměl jsem
více stání A třeba byl plný mlýn
mlečfl já nechal všeho a hajdy do
Hory neboť Havlíčka musíš spa
třit!
Přijdu tedy do milé Hory byl
zrovna trh Prvního Kutnohorá
ka kterého jsem potkal tážu se
kde bydlí tady Havlíček?
"Havlíček?" zevluje na mne
Který? Ono je jich tady víc" —
Nevěděl jsem na mou duši
mám-li se zlobit nebo dát do smí
chu Havlíčků prý je tam víc!!
"Kar1 IlivlíMc to vyd4vl
"Slovanu"" doložím millmu
Kttlnohorákoví h-dy po lopat
ort mi ukial uliti tam Ir už
doptám —
Sktilířnc jin p ké doptal
Je Mil lo Hinr řím vk ] in k
tomu domku lol bydlil pfichi
tí tím vfttf krátil d# mi duh
nrdťP mí tfo lione j jako fto
váfkoví před první bitvou Ob
iháím sbíráni pokašláváni
nic naplat: kur4? la lam jako by
lo na mne hodil 'ÍHf mi le
prv fob řr lo ! vjslfi£ ani ne
vím in do malou áminkiit 1'lcf
mílám alt- hlava jako almluJna
Na j 111 připadl vli r ko mí
dálo býli hlotip Je by na první
pobb d prohlídl jaká ji lo b ž A
lo by 11 loho muže pravdy
přímosti dal! Ne ne i telý
%ít jmi U tu 't IhvltVkovi pfijíti
M lží! Stojím ledy pak pfe há
zím jako ni snu' lý ž i)ih až mi
napadne že přue dojistá chodívá
Havlíček také nekaní do hopo
dy Tr la! tohle bude la nejh psí
plíb Žitost ho ponat a po případě
i ním e seznámit Při pivě lo
jde nejsnáz lo si člověk už pí$e
dodá smělosti-—
Umíní no vykonáno Vracím
se do místa na náměstí a vrazím
do posud onačejší hospody kt rá
se mi nachomejtla
"Nevíte kam chodívá večer ná$
Havlíček?" vyzvídám na hostin
ském "Karel Havlíček?"
"Nu ano který jiný?"
A kdo vypíše mou radost když
hostinský hrdí se pousměje vestu
si popotáhne přes bříško a odpoví
mi:
"Nikam jinam nežli ke mní
Tady ho máte večer co večer jak
padne sedmá!"
"A 11 kterého stolu tu sedá?"
"Tamhle!" ukáže mí hostinský
na velký stfd v rohu pod hodina
mi I)obráimyslím si honem si vy
hledám stul kam bych se já zase
uvelebil abych ho pohodlně mohl
vidě i slyšet po celý večer Do
toho bylo ale ještě skoro celé od
púldne Jak je zabit? Inu my
slím si prohlédneš si u té příleži
tosti památnosti města I sko
kndroval jsem milou tu Kutnou
Horu křížem krážem od sv Bar
bory až na královskou haldu až
mne UŽ nohy bolely Jakživ mi
ještě čas neubíhal tak pomalu
To odpůldne bylo jako moře ne
mělo konce O pal sedmé seděl
jsem již v hospodě Byla ještě
prázdna Uvelebil jsem se do
svého koutku a upíral oči zbožně
pořád v tu stranu kde mi hostin
ský ukázal že obyčejně sedá
Havlíček Představoval jsem si
v duchu jak veje: Statečný vy
soký junák rázného vzezření ja
ko habr Vkročí všickni se
zvednou zvolají radostně "Slá
va!" a nastane hned život Havlí
ček bude vypravovat co se zase
nového v Praze a ve Vídni přiho
dilo jaké pikle vláda kuje a jak
musíme býtí na stráži: vyzve nás
abychom se nedali a nepopustili
budeme připíjet všem statečným
upřímným Cechům potom si za
zpíváme husitskou — inu zkrátka:
představoval jsem si v duchu
Havlíčka asi tak jako Šimanov-
ského když hraje Žižku a byl
jsem abych pravdu řekl skoro
nerad když vyrušil mne z mé za
myŠlenosti první nový host pa
trně KutnohoVan neboť si počí
nal zcela po domácku — a roz
hlédnuv se po světnici beze všech
okolku přisednul ke mní Sklep
nice přinesla mu pivo on se ptal
co je k večeři a dal si přinést
roštěnou
Z počátku byl nemluvný a ně
jak do sebe zabraný
Ale že jsme tu byli pořád ještě
jen my sami dva dal se se mnou
do hovoru jsem-li z okolí ptal
se máme-li už po žních dobře-li
jsem prodal na trhu a tak dále
Při druhé sklenici už jsme se tak
Irodiu urynániilí já e tou ivříil
na koho Iu vlmtně tt káru on !
iiřiiál M k iH Mialmu ttiMiiii potě
h ní proj vil ml laké co dobrý
juiámý Havlíčkův Studovali prý
polu v Urodí pak lU rif ví
a! jf de náhod uvedla
jtiiMioval Kohouti k byl
rrjfrnf bořím
To byl vod na mftj mlýn
Starý známý llavlíčkftví Nu Imi
lí apnfl nro poví o j ho mládí a
Žívolí piimykiíiii í a dychtivě
unáším nláik plnou otatkn
Ale lomu milmu panu Kohout
kovi %t jaksi do toho mmIiIČIo
Solva něco o Havlíčkovi povřdl
už aie loii lič v jinou ttrariu a
vytahoval foumy mne Jaké
máme o ttá ktiíe jakho fttaro
Iu jak Že e siillbi ná4ijl a
doinkáfi mrioho-li o nái Čte
atd Já vlak pořád jako na Irní
a očima um dv I ích br li v
riih objrvl mfij drahý Havlíček
t 'ž jsme v£ak dopíjí li druhou a
on pořád m přichází I Pustili
jsi!) tedy do politiky a tu jv m
pozoroval že je pan Kohoutek
také pilný čtenář Slovana jako já
Srovnávali jsme ne úplní v ná
hledí ch a zásadách m-vraždi l j
ní na tu holubičí nai náturu
která pro uvoii m trouíabrsť všu
de přijde zkrátka až jsme přišli
na ty mizerné duše mezí námi
které r 1 848 dělaly se takovými
našinci tni ale zalézají anebo
pro pecen své přesvědčení zapí
rají a od našeho praporu odpadá
vají Tu se tni začínal ten pan Ko
houtek líbit Ač pil teprv třetí
přicházel do ráže a utěšoval mne
že pro to přece jen zAstane nám
ještě dosti poctivých lidí a takový
jeden pevný člověk Že vyváží pa
desát ramenáfň a netopýrň
"KéŽ by jen tak mohl náš
Havlíček" řku "tu svou stateč
nou hlavu rozmnožit a všem nám
na ramena vsadit! Ale co to Že
zde pořád ještě není?"
"A uŽ myslím také ani nepři
jde" — poznamenal pan Kohoutek
lhostejně a podíval se na hodinky
"ba uŽ ne safrahelte vždyť jde
na desátou to jej ten krásný ve
čer vylákal nikam na procházku!"
Můžete si myslit přátelé jak
mi každé to slovo trhalo kus srd
ce —
"A to by bylo krásné!" zabí-
duju "nic naplat já naři počkám
a kdybych tu měl pobýt do půl
noci!" —
"Nebuďte bláhový já znám je
ho hodinu když nepřišel tož už
svatí nepřijde " týral mne na
novo ten pan Kohoutek zavolal
sklepnici zaplatil a zvedl se k od
chodu "Nu tak s pánembohern!" a
stiskl mi srdebně ruku jako kdy
bychom se léta už znali pak se
rychle poroučel ostatním a já tu
zbyl u svého stolu se svou lítostí
a sklaplou nadějí jakej sirotek
Dopiju rychle na tu zlost a dávám
si nalejt čtvrtou
"Nu to jste si pantáto poho
vořili" usmívá se hospodský
'Eh" mrzutě já na to "jediné
slovo Havlíčkovo by mi bylo mi
lejší Že prý ale dnes už nepři
jde"
Hospodský na mne vyvalil oči:
"Vždyť jste tu s ním seděl toť
byl Havlíček!" v
No neptejte se jak mi bylo!
Kdyby z čistá jasna podlaha se
byla pode mnou propadla a já
chtěl nevím kam — nemohl jsem
být dřevěnější než jsem byl v tu
chvíli Pak jsem se ale dal sobě
do srdečného smíchu a za chvíli
smála se se mnou celá hospoda
Tak jsem poznal Havlíčka"
Tarokyl Taroky!
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110
Použijte nízkých cen I Zašlete
objednávky pod adresou :
Pokrok Západu Omaha neb
DávKa
WftM tlM Mwrl I iflIUilr!wa
r4rnl MaJlV hikM
farU-fmrrh frtMfca
DRA PETRA
HOBOKQ
l riirf MflřW jířlpratf l pr nrJifUl
I4f bHhwt 0 Jr rrkM f pAwHral
fwIrMif r 4týtMfcé i IrtaM f éla
flrh bfl tWh rhrbaVb fpAVrh
ar Mit krti Jak
ktilcícRf IJtiirr tjmf
llirjf trNitiYR roli raba a rkfla
Jrb iréstft Iwatl a tirbatfrabf
imlnUk nrmmU
5rní na pr4rj a lkámlkí ajbrl
růlnh itlaÁtnlrn Jflnat#ll JíftMI
k dimtini fri tairm blí 4pUl aa
Dr Po tor Fahrnoy
1PMM S Hoftifl Air
(HICACO IU
Ml
UVJ
králem všech krajin
— vhodných —
R MLÉKAKENÍ
Poněvadž Jet to přirozená krajina
luíitiHiá VŘecluiv (Jriihy travin di
vokých i obyčejných routou tam v
hojněn ti
Jeat tu přístřeší pro dobytek dříví
ku stavbě dobrá čistá voda a neulává
neliezpečí rtráty úrody náaledkem su
cha Trhy jsou na blízku jelikož jest
poure 09 mil do St Paul a Mlnneapo
lit a K3 míle do Dulutli a Superior
ISeroun jest již nyní přední Jfiskou
osadou v krajině a během ěaau stane
ne mlékařeuím jednou z nejlxdiatšfrh
Připojte ~Se k OBadě této nyní do
kud 8t Paul & Duluth želmiiíní ujmi
leěnoHt prodává poremky lacino na
sečkanou jěl až deset roků
O O mapy a podrobnosti pište na:
JOSmi CIIALUIVKÝ
Iol Oirri-oiMindi-nl
HKUOUN MINN
ntb na:
HOPKWELL CLAItKE
" Ijind CdiiimliialoniT
ST PAUL MINN
H5t Ot31l
Bicycles
pro imuík luny
illvky m nm-by
plní Wr ta
m JniíSI cony
Ili "(íakwood" im Mftm
# Arllngum" r H7W)
#f " tu tir m
M) lil-ykl m IIOTft
174 ' MaywiMMl" ii'JJiflnliiiíI n-jMlIof-J i
lili-ykl n h u-inl t-tJM Kola rurtifru a -lou
mi na eO I k iirolitiíiliiuli l'n(M řádné
nu (ih-il Kupujlo iiiinioíHt vyrnlilN-lů lilniH
tm ilm pnMviltw J-iliiaU'l6in Vi-lký Itluatru
vany kataloK Klnrin Alrujl
Caah Huyur-a l nlon 163 W Vo llnmnHl
TIMT3l -lr II S57 C-blKMffo III
Pitná voda m
iilmahujti mnoho tdravl kodllvťh lálk
ŠUMÍCÍ BONBONY ZtniiturSl
oWíuJieí a lilx'u vhutnajii-i nápoj
ItalíVk lOr Itdnirka 30 bal 1240
Hlavni Jixlnali lá:
Vfw€Iy Sc Co
WH B Iříth ft
NwYork PfY
IILBnáMR Vt OK JFDMATEIE KMf (
tfi&Iai KttllMtll aikvÁMiati hinLnuiHi!
lbliilí