Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ir
Dvícet roků pflsobení
Minulou neděli odpoledne shro
5 máždila e včt&ina Členů řádu Pa
lacký e rtvými rodinami v Syndi
catc parku aby tu ve volná příro
dě ve minu koSmých stromů
vespolek ne pobavili a pohlednu
na romantické okolí pokochali
Nčktrří hned dopoledne na místo
e dostavili vsak velká vět&ina
přítomných přiMi až dobou odpo
lední x není tsnad nikoho kterýž
by litoval času tu ztrávrněho Pro
řábavu sice nebyl připraven žádný
obiírnřjU program nýbrž vlichni
bavili s v kruhu buď užSím aneb
liríím úplně volní a nenuceně
Uihern odpoledne promluvil něko
lik slov red t I p Jan Kosický
Připomenul toho Že řád Palacký
byl prvním založeným na západě
(vyjma řádu Čech V Minnesotě)
jsa Šiřitelem a buditelem myšlénky
bratrství a vespolné výpomoci v
Sirých těchto krajích západních
Od tč doby zrostl počet řádů
Č S 1 S v Nebrasce na 26 a v
ostatních státech západních měrou
je&tě vetší a mimo to vznikly mno
hé jiné spolky české kráčejíce
tímtéž smčrem a za tímtéž účelem
tak že v tčehto státech západních
čítá se aspoň na 150 různých bra
trských a podpůrných spolků A
v5em tČmto byl řád Palacký tak
řka otcem a dojista vůdcem a pří
kladem klestiv cestu všem ostat
ním Nyní po dvaceti letech an
slaví v kruhu užším takmČř sou
kromém památku svého založení
ne bez politování hlásí se ku nové
Západní JednotČ jež tento mčsíc
založena byla v kteréž podle
systému přijatého Hlavní Úřa
dovnou této Jednoty tvořiti má
číslo 1 co bývalý řád Č S P S
s Číslem na západě nejniŽším Ku
přistoupení k té JednotČ vedla jej
ta samá myšlénka kteráž vedla
ku založení jeho Když byl za
ložen před dvaceti lety nebylo tu
spolku jiného v kterémž by lépe
pčstováno mohlo býti bratrství
nežli bylo Jednoty ČSPS Však
její zařízení mezi tím časem zasta
raly jelikož většina řádů k Jedno
tě té náležejících ncchjěla brát i
žádných ohledů na změnu poměrů
na pokrok který učiněn byl spol
ky toho druhu a následkem toho
řád Palacký jako i jiné na západě
ohrožovány byly ve svém vlastním
bytí a trvání klesajíce na místo
vzrůstu a pokračování Jestli měl
řád Palacký i nadále pokračovati
ve smčru jaký za svůj přijal před
dvaceti lety jestli mčl býti nadále
nositelem a Šiřitelem myšlénky
sbratřování se musil usilovati o
uvolnční té svčrací kazajky kte
ráž mu i jiným byla na tělo vlože
na a tak ocitl se v Západní Česko
bratrské JednotČ s tou pevnou a
dobrou vůlí aby i nadále působil
v tomtéž smčru v jakém působil
po minulé dvacetiletí Mezi jiným
připomenul řečník tčch kteří byli
zakladately řádu Palacký a sice
sdčlil že dne 10 června 1877 se
šlo se v bytu p J Michala ku
vyzvání uveřejněnému v Pokroku
Západu nČkolik krajanů kteříž
usnesli se- na tom založiti zde
od větví Jednoty ČSPS Hlavním
horlitelcm pro to byl p F J Sa
dílck Do schůze té nedostavil
se dostatečný počet jaký stanovy
vyžadovaly ku založení a proto
sestavena žádost a podepsána pří
tomnými a sebrány pak na ní další
podpisy načež žádost poslána na
Úřadovnu Jednoty do St Louis a
založení řádu zde povoleno Dne
22 července odbýváno bylo uve
dení a sice bratrem Josefem Šíp
kem zástupcem Nár III Rádu a
uvedeno bylo 17 Členů totiž : F
J Sadílek (nyní ve Wilber) V
Vodička (nyní ve Wymore) Jan
Glikauf (nyní v Dcadwood) Jan
Hora (zemřel v Chicagu) Jan
Čajkovský (nyní v Chicagu) Jos
Hudec (neznámo kde se zdržuje)
Vác Dufek (nyní v Dodge county)
Adolf Fišer (nyní v Clevelandu)
Jos Klanecký (nyní v Custer Co)
Anton Hynel (nyní ve Wilber)
Ze zakládajících Členů zemřeli
Václav Fiala a Václav Veleba od
stouplí aneb vyloučeni V Jabhč
nik I' Vodička Anton Pokorný
a Josef Michal vesměs dosavadní
Omažaně a jidiiiýiii ze zbývajících
zakládajících členů posud na Živu
jsoucím a k řádu Palacký patřícím
jest red t I Prvními uřadníky
zvolenými v oné schůzi zvoleni
byli jak následuje: Předsedou
F J Sadílek dozorcem F Vo
dička tajemníkem J Kosický
ťičetníkem a pokladníkem V Ja
blečník průvodčím A Fišer
strážním V Dufek
Ku konci řeči své představil
řečník pana ICbella komisaře vý
stavky ruské na výstavě zamissis
sippské Pan Kbell řečnil zprvu
rusky uváděje že matka jeho
byla rodem Češkou a žc tedy í v
jeho Žilách proudí Česká krev ač
koliv řeči matky své se nepřiučil
Dále pak řečnil anglicky U vá
dii kterak všichni národové chy
stají se k tomu aby na výstavě
zamississippskd došli náležitého
zastoupení a vybízel proto aby i
Čechové tak Činili Připomínal
že Čechové svou minulostí a svý
mi dějinami zaslouží zaujímali je
dno z nejprvnějších míst a tím ví
ce jest zapotřeby aby podíleli se
na výstavě zamississippské kteráž
bude po výstavě své tou nejvČtŠÍ
kdy v Americe odbývanou jelikož
nedostalo se jim příležitosti podí
leti se na výstavě chicagské kdež
požadováno od nich aby tvořili
část výstavy rakouské a přispívali
tak ku povznešení jména rakou
ského na úkor jména českého což
Čechové právem učiniti odmítli
Na výstavě omažské nebude žádné
takové překážky a Čechové mohou
tu docíliti toho co chtěli na vý
stavě chicagské Čechové mohou
nejen poskytnouti obraz nejdňle
žitějších oborů průmyslu vlasti
své nýbrž též mohou poskytnouti
důkazu Že zaslouží býti řáděni
mezi národy nejpokročilejší Oni
mohou znázorniti vyučovací sy
stém zavedený Janem Amosem
Komenským a dokázali že pokro
čilá škola doby nynější má Če
chům za to co děkovati Oni mají
své mistry v umění jichž veledíla
a vynálezy mohou poskytnouti
důkazů Že národ český nestojí za
žádným jiným Protestanti čeští
mohou ve výstavě poskytnouti dů
kazů že v reformaci zaujímá jed
no z nejpřcdnějŠích míst tak jako
katolíci mohou znázorniti vše cď
pro vlast svou učinili Všechny
vrstvy bez rozdílu měly by se po
dílcti ba vespolek se předstiho
vali kdo lépe a více Všechna
malicherná řevnivost by měla po
minout! a všichni podati si ruku
k společnému dílu fťečník sám
nabídnul se prispěti svými zkuše
nostmi a vědomostmi a po přípa
dě kdy by to bylo třeba a k přá
ní tedy uvolil se agitovali sám
soudobně při agitaci o ruskou vý
stavku v různých městech Spoj
Států Podnik takový nezůstal
by ovšem a nemohl zůstati podni
kem místním nýbrž měli a musili
by se v něm podíleti Čechové z
celé země neboť byl by všem ku
stejnému prospěchu a přinesl by
všem cti a dobrého jména Zde
ovšem musí učiněn býti počátek a
ten by byl založením akciové vý
stavní společnosti načež by zahá
jila se činnost o získání pomoci
sil a prostředků ve všech českých
osadách Ovšem Že by to něja
kých obětí vyžádalo avšak ty by
byly poměrně skrovnými neboť
celý podnik nebyl by a nemusel
by řízen býti z obětí přinešených
nýbrž muselo by se i hledčti strán
ky obchodní a tu dle možnosti vy
užitkovati Končil s tou nadějí
že slova jeho naleznou ohlasu a
že Čechové nebudou tím jediným
národem kterýž by zastoupení na
výstavě postrádal fieč jeho do
šla souhlasu a byla předmětem
soukromých árad mezi jednotliv
ci jichž výsledkem bylo to že
volána býti má na příští sobotu
večeř st lift třeli kteří se o za
stoupení na výstavě zajímají za
účelem porady co v té včcí uči
niti ČEŠ! V AMERICE
V llighland Wis přišel v
úterý min týdne k vážnému úrazu
krajan Kaisrr a syn jeho Franti
Sek Týž Vezl do Muscody náklad
nábytku a prázdných pivních sudů
a při otáčení na cestě vůz se pře
kotil a oba valné poraněni Zvlá
ště těžce poraněn syn který! mimo
přeražené nohy i několik hlubo
kých ran na hlavě utrpěl
V Alleghany City Fa od
souzen počátkem min týdne na
jeden rok do kázníce krajan Jan
Kuíner zpronevěřilý důvěrník vel
kořádu ČSPS kterýž ze zpro
nevěření $ t660 20 obžalován byl
Obžalovaný k činu za vinu mu
kladenému se přiznal a předložil
soudci skoro od všech úfadníku
města podepsanou žádost aby
ortel nad ním co nejmírnější vy
nešen byl U krajanu našich byl
dosud u velkč vážnosti a domní
valo se Že jest boháčem Měl také
obchod v Č 334 na ulici Ohio o
němž se myslelo že jest jeho
Když ale nadešla doba nesnází
ukázalo se že ani to nebylo jeho
nýbrž jeho syna
"i V Chicagu přišel ve středu
min týdne k vážnému úrazu kra
jan Petr Černý zaměstnaný v díl
nách "Iroquois Furnace Co" Při
skládání kolejnic spadla mu totiž
jedna na nohu tak nešťastně že
rnu táž mezi kolenem a kotníkem
přeražena
V Chicagu spáchal před mi
nulé soboty samovraždu otrávením
57letý zedník Jakub Hrandl Týž
po dlouhou dobu nemohl již ná
lev ti práci následkem čehož 111a
lomyslným se stával a konečně i
poněkud více pil než zvykem jeho
bylo — Iiyl členem řadu Kytířú
Pythia a ČSBPJ
Minulé neděle tábořila u řeky
družina občanů ze Cedar Kapids
a ti vypravují o neštěstí jakéž
stihlo Jos TrpkoŠe mladého far
máře bydlícího nedaleko ústí
Indián Creeku Brodil koně a
aby rapidským pánům ukázal jak
umí sokolovat vylezl na vršek
stromu a s něho skočil jako vever
ka na strom druhý chytil se zde
jednou rukou větve a zůstal tak
viset aŽ jej konečně síly opustily
a on spadl s výše 20 stop na zem
kdež zůstal ležeti bez sebe V
krátkosti však přišel k sobě a
shledáno že mimo vymknutí nohy
v kotníku a nepatrné poškrabani
ny jiného vážnějšího poranění
neutrpěl
Tisk a výprava orgánu jedno
ty Č S P S zadána byla Národ
ním Hlavním řádem "Slovanu
Americkému" v Cedar Uapids
redakci povede prof U Šimek
z Iowa City
V Kcwaunec Wis přišel v
pondělí min týdne nešťastnou
náhodou p Život krajan Ferdinand
Taušek st Týž dopoledne vy
stoupil do senníku nacházejícího
se nad stájemi aby tam otevřel
dvéře vedoucí do dvora kudy se
podává seno do senníku Dvéře
byly zavlhlé a aby je mohl otevřít
opřel se o ně dvéře povolily a
stařec sřítil se dolů s výšky asi
desíti stop a hlavou narazil na
kamení jimiž jest vchod do stáju
vydlážděn — Nalezen byl vc sta
vu bezvědomém a smrt vzdor ve
škeré pomoci lékařské ještě téže
noci se dostavila
Z U Lorenze Stanka bydlícího
v čís 748 Haildon ave v Chica
gu bydlel delší čas jeho synovec
l81etý Josef Lát V posledních
několika měsících nemohl nebo
nechtěl strýci platit za byt a stra
vu a tak se stalo že si uvalil na
bedra dloužek 100 dollarů My
slel že nebude tak zle když je
věřitelem pan strýček ale ten ne
také v nynějších zlýth činech krči
i v pátek zaěla k vfili urovnání
dlužné částky v domácnosti Staň
kově hádka do které byl synovec
v malé rhvílro utržen Vyměně
no obou stran více ostrých ulov
a když synovec strýce tuze dopá
lit zvedl fte tento a chtěl Josefa z
bytu vyhodit Tím byl Lát na
nejvyŠÍÍ stupeň popuzen Ucho
pil revolver jejž měl schovaný v
kufru a strýci vpálil kuličku do
pravé nohy Poraněný mňsel být
odvežen do nemocnice a útočník
policií zatčen
" Známý sládek p J Franci
kterýž druhdy v Jowa City a od
louská v Vankton So Dak co
sládek zaměstnán byl a jehožto
výrobek všeobecné obliby dochá
zel řídí nyní vi Iký nový pivovár
v liocman Mont Jak nám
sděluje jde tam obchod sla
dovnický výborně Nově zaříze
ným tímto pivovárem snížena žá
roví ň cena piva Až dosud pro
dávala se tam malá sklenice piva
za loc kdežto nyní snížena cena
na 5c
" V Lorain () zemřel H čer
vence oblíbený hostinský p Matěj
Uláha Týž chtěje se ochladiti
vypil pohár ledové vody a v tom
též okamžiku skácel se již k zemi
a smrt v několika minutách násle
dovala LITERATURA
Hospodáře jedinkého našeho
odborného listu v Americe zájmům
českých farmářů věnovaného vy
šlo v těchto dnech číslo 10té roč
7I10 s obsahem jako vždy velice
hojným a pečlivě vybraným
jakýmž až doposud časopis tento
se vyznamenával Z látky i vý
pravy na první pohled patrným
jest péče jaká vydavatelstvem i
redakcí časopisu tomu věnována
jest a rolnictvo naše skutečně vším
právem naň hrdým býti může
neboť směle po bok postaviti se
může těm nejpřednějším odbor
ným časopisům hospodářským v
zemi Skoda jen že totéž nemůže
se říci i vzhledem k počtu odbě
ratelstva Ač Hospodář již sedmou
výroční svou pouť po osadách
česko-amerických nastoupil přec
ještě jsou mnohá a mnohá místa
do kterýchž dosud proniknouti se
mu nepodařilo aneb kdež počet
odběratelstva vzhledem k počtu
krajanů tam usazených téměř až
směšným jest Doufáme však že
i tam kde dosud počet odběratel
stva malým jest přijdou krajané
naší konečně k poznání že v
jejich vlastním zájmu to jest aby
časopis tento nejen se udržel ale
aby i dále na cestě započaté po
kračoval a stále víc a více se zdo
konaloval V čísle před námi leží
cím zastoupeny jsou veškery obo
ry hospodářství a čtenář najde tu
poučné články rady a pokynyjak
ze všech oborů pěstování dobytka
tak i ze zvěrolékařství mlékařství
polního hospodářství dríibežni
ctví zahradnictví a včelařství tak
i hojnost praktických sdělení od
četných přispívatelů a ani na naše
hospodyňky zapomenuto není ne
boť i obvyklá rubrika ženské be
sídky se tu nalézá Našim jižním
osadníkům věnována jest tu též
náležitá pozornost neboť mimo
obvyklé stránky Pro našj Jibany
nalézá se i hojnost poučných a
prospěšných pro ně článků ve
všech oborech ostatních Že ob
vyklá Hovorna tu neschází ne
třeba se ovšem zmiAovati Před
platný na "Hospodář" obnáší
pouze jeden dollar ročně za kte
rýžto nepatrný obnos dle doznání
značného počtu odběratelů dosta
ne se rad a pokynů v ceně mnoho
násobné Doufáme že dosavadní
přízeň k "Hospodáři" bude nejen
zachována ale i zněkolikanásobe
na tak Že vydavatelstvu umožně
no bude počátkem příštího roční
ku další zdokonalení tohoto vele
důležitého pro nás čanpÍHii pod
niknouli Objednávky činěny
biidtel pod jednoduchou adresou:
"Hospodář Omaha Neb
Knihovny Amtrikf v kteréž plí-
í lomně vychází Velice poutavý
Hacklanderův román tv společen
skěho Života "Moderní otroci"
vyšlo právě číslo ai ročníku 10
Sešitem tímto vniká čtenář Čím
dále tím víte do života velkoměst
skěho v kterémž tak mnoho útrap
pro chudý lid skryto jest a v kte
rémž zároveů tak mnoho špatno
stí pod různým tím pozlátkem se:
skrývá a není proto divu že Čte
nář čím dále tím s větším napje
tím pokračování románu tohoto
očekává Předplatné obnáší
pouze ji den dollar ročně a ti kteří
by nyní odběrateli státi se chtěli
obdrželi mohou poutavý román od
počátku
Z nakladatelstva Augusta Ge
ringéra v Chicago zaslán byl nám
těchto dnů svazek 7 Matice Svo
body sbírky to spisů svobodomy
slných redigované panem 1 li
Zdrúbkem SvazeČek tento ob
sahuje pojednání o "Postaveni len
v frÁ-vť' a cena jeho vzdor ob
sáhlostí čítá 64 stran drobného
písma ustanovena jest na pou
hých 12 centů poštou Doufáme
že spisek tento opatří si každý
český svobodomyslník
Od správy dráhy Koan Watcr
town and Ogdensburg Kailroad
zaslán byl nám těchto dnů zají
mavý spisek pod dázvem "Routes
and Kates Jor Summer Tours" Dle
náhledu našeho jest to jeden z
nejlepŠích železničních spisků
kterýž doposud v zemi této vydán
byl Čítáť 228 stránek s více jak
150 skvostými vyobrazeními v
kterýchž zahrnuto jest vše co
krásného a pamětihodného ve vý
chodních místech výletních a lá
zeňských viděti jest Mimo toho
všeho uváděno jest tu více jak
800 hotelů s cenami jakéž i výlet
níkům tam počítány jsou jakož i
scénami jízdních lístků dorúzných
míst vedoucích Ve spisku tomto
zahrnuta jsou veškerá výletní místa
nejenom v okolí New Yorku Bo
stonu a vůbec celého novoanglicka
ale zároveň i všechna přední mí
sta -Kanadská' Mimo illustrací
připojeno jest kc spisku sedm map
na kterýchž znázorněn jest ptačí
pohled celé krajiny od vodopádů
niagarských až k oceánu atlanti
ckému pohled na řeku sv Vavřin
ce a Tisíc ostrovů mapa pohoří
Adirondack a konečně i mapa vý
letních míst v okolí Montreal Krá
sný spisek tento dostati možno
kdyŽ zašle se poštovní známka
deseti centová pod adresou: The
odore IJutteríield Gen Passenger
Agent Syracuse N Y
íLí lívL'l niBjttil xurávné vyavřd-
okreitu Salinu hlodá iuímIo k vyučováni
kuli v ve Matu i mírnou conu 1'rihlaftky
inln-stijl j im Johnu Kubálu Crčte Ncl)
Nt-4k
Dobrý u trvalý výilřlck jturti
II líMmlllfí CiiJomi' kitiilúinu ktlo liy sulié
iiieuuine řj hUihb J„(1m„m„ ro
1111J0 vlitMvnwkd ií t)HlMí!nHkú otiruzv Nu
( nit i ti! tím 11I1VI111 htrik
O 8 S1LHEKMAN !) I I-
St 1'nuI Mlnn
V11 ufoilni f íufíwný pekafuký ob
Ail prutu J chiMi a ivMtituríuit vo Winlon
NkIi v UniJIm"' linliiů kriijiinv owui'nú ili
rliod Jílu (looll doliřr a maxkvcilou budoucnost
llliiHti) ho u uiliniiilhinico l'ok Záp
Na
a prodej
111 ilolirý piiHir 8
XJO akrft 5 mil wvcrovýehofl
116 ml ťrct Polovinu xlř-
liinii dobrý piiHir Hliivhy it vAv imtMi-i kilohré
fiii-tiM' fcMU) ukr ohIhmií n:t ďhWtí MilótWr:
b!M immImiii 11 it iHiMiláni lit) nkrA :' mílrt
Jihovýchodní- od ('rulo ťt-rut &J)u IIIKU boto
vť zhyuk 1111 iiiirnii xulátky
iUi W 8 Chmolíf l'ret Nib
ljli líivt Krmit 1'Hhodii I Volné kraj
nill J Viti jihlavský? Zdrcoval m v Kali
nu City ak v Kalifornii a v c'hii-ui:ii iulá
nt on Kamncli kdokoliv liy o nrin védřlhy m
dul liirtknvA upravil phliiiisným v l'ol" kmI
adrtHiu: Ku rul lUrtfiiiun tiilhtr kolářaký v
Viúm
)riwlí 'lolifn ari-ný obchod a n
l I Uliti M yikim a taliím fc-luUnk ni
v kifijlnfl nrodní a hojnň e'hy iitnmii Klo
by hoIm') HI tillí-íi li podrobilo" i nuťliťdopiik)
na adintllKtract ioh tu (
Josejli F- Pal)1
l-1natcl MtrTITAL
Jr K pojlíťiijirl na
Ivot uli-inittl v
Nw Yorku Jivtna-
tol pro Mláty lowu a Nubranku Illnt m
mih doplHe na Jim V PAlflC
tttf NorUi liond Nub
I
P
'(-
i: '
!