Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍO
Pokrok Západu
I-ii (Jrljc chřipku
Stav iy%IMu vjaktm Jy n(luh
ttntó ianťiliili il
'rt npřil o ť iii řfni 11 (íflppe Jet
neb fienljiit Jedno JNté a pf unavAmi
viícml: í pllvuill kiUiih jrii U MmiI
r JřCll tl aprávtie VtléiVn Zanechává
postiženého V Utl oirtiii éiii ( li l
báru kftž noí lnut Kf m F { 1 1 Milný e
razí ctiuť k Jídlu J proinKIivá nt
lává fi4i iidfit a celý uliv t Jitřní
fPllíiVi-t Idl-IHenetU 1'Híiti) Clf'M
ky Jsou víetlké hUu o lnif'l Avii
Její rrt( třeba rokování Jelikož kJflý
je zná Zkutio-it jest zlý trjkf
učitel Hvink naučení ve škl i'l"
nabyté vede k cíli Nenf lémi n t sve
t# který by lépe vyhovoval příriiakmu
chřipkou ípi'iiriýtii neII lék IV ru
n 4 Ilon J It Alten z (VI umí im
Oldo plAe v dopini a dresovaném im
The Pe ru iiíi Mftf Co dne Irt línímu
'97 nádedovně " J # I Jem Mlžen :m
duhem známým mhI jménem La
Grippe každou zimu od lé loly kily
nemoc ta hýlu upozoruváiiu Zku-ll
Jsem mnoho léků výsledku le
tošní Jaro ťfl Jsem pMméu k ulváiif
Pe ru nu h po vvti'itf dvou lahví níil
dil Jseni velká úlevy Ve skuternnuti
skoro víechny příznaky neumře zinl
zely h prutu s ochotou vIatnotí l'e
ru iih odporuěujt"
Adresujte na The IV ru-im Pitur
MÍJÍ I1 ColumliU ( O pls Jijž
obdržíte zdarma
Zprávy osobni
— Pan Václav Kavan čelný
obchodník z Ilowells Neb odjí 1
ve Čtvrtek tohoto týdne do I lot
Springs So I)ak aby poněkud
se zotavil z choroby kterou po
slední čas trpí Na cestě do lázní
provázeti jej bude jeho ct man
želka Přejeme příteli našemu
aby se brzy pozdravil
— Pan Josef Zerzan ze Sthuy
ler byl v Omaze ve Čtvrtek za
různými obchodními záležitostmi
— Pan Theofil Čech z lleun
Neb meškal několik hodin v na
šem městě za obchodem a při té
příležitosti navštívil naSí písárnu
Pan Čech jest rodák uvědomily a
proto milo s ním pohovoření
Sdělil nám že úroda v jeho okolí
jest mnohem lepší než kol Omahy
aČ místy korná nestejně zrostlá
jest
— Pan Tomáš Hrůza se synem
Adolfem z North IJend byli v
Omaze v pondělí za záležitostmi
obchodními
— Pan Jan Filip který bydlel
po mnohá leta v Nebrasct a min
podzim odejel do severozápadního
Wisconsinu hodlaje tam pozemek
si zakoupiti a trvale se usaditi
vrátil se v minulých dnech zpět a
zůstane v Omaze Ve Wisconsi
nu se mu nelíbí a sdělil nám že
ty laciné pozemkyjeŽ se tam obla
žují jsou skoro vesměs pozemky
z nichž bylo dříví vykáceno a z
kterých musí pařezy vydobyti
nežli lze je osívati Jelikož dříví
jest z pozemků pryč nemá ovšem
osadník co by odprodal a proto
jsou začátky tam mnohem těžší
nežli v krajině bez lesů kde jed
ním rokem muže si vzdělat již
notnou farmu Čtenáře v Omaze
a Clarkson bude zajímali zpráva
o krajanu p V KňČovi který se
tam před % lety přesídlil avšak
také dle sdělení p F do velké
míry zklamán jest
— Zkušený a uvědomělý kra
jan pan Tureček z Watertown
So Dak byl v Omaze v pondělí
jsa na cestě do lázní v Arkansas
aby hledal uzdravení neduhu kte
rý jej sužuje již asi io roků Zde
radil se s doktorem Preuerem a
ten mu dal naději na vyléčení bez
lázní tak že se vrátil domů Pan
Tureček býval před lety též ve
Virginii kdež podnebí se mu sice
líbilo a šlo k duhu avšak způsob
farmaření na půdě" vyžilé tou mě
rou že bez neustálého hnojení
sklizeň nevydá jej vypudil
Prlry odznaky peretě zhotovuje
i IT Zrnan 215 JIŽ 13 uL Omah
NtMiitA ftklixcít
2 mHhUFp"
Í'ImIU'1 111'chf Jakkoli fiijímuvé
umUfřiiy tiHovrihu řlánkn tiHi
v ňH mlifilt tuk JiMiMu M
vAi£ltl vJiihiii dvAJJttkii "ixUvfnie II
Jh iliri't-k nHi Ji'liioii4M t kteří1
lín? Mní ml vHkimt Jf Itlk ft názorná
ji'nt jr-ít lii Pravdu tolui Hifn4
kiiM k l i (Nlilflnf iiit VyulTHefil nu
vpillřjif iitr v tiíuiŽ třelilwuím upA
mhpin 1 1 1 4 1 1 i Jet řkllreřl MhviiIcIi
i'IIu j'on'th kterého ulirAek yjl
in Au ť i rNkcli ri-iiirilt' Nkrli llutů
Aě iihMiii čteiÁlúiM ilojUtii rnáiiin
Jt ře SH'J"i' Máty Jm merl nej
(iffilnějíinl lMnnliUkýiiii retiiélnl
i' tiiňi lijll if binloii iiiiioÍ jiFh
k v h t kily nemíjí t v ( 1 ri 1 1 (
iiiifnénlio ? reinř n jt-t iifeile
vSfini Jinými v nlilHu nkllini1 IiIhv
liíi li plmllti iAfiiir h jeěmene
ovnh kiikiiřn f VAak iteinéfié zhJI
tnHVo bul lj ntií i Uuiko iiijímá
nkoTM vAmlt iii I to drtilié lvu kle my
itiijfináiiiH r v 1 1 f Hneb niiiio jet ni
míté i-rvitíni II líni ukliťfi uviiléiiH
J"t im ohráitku tiiiAetii )i hiiihoImi
v Kvrnjié obvyklém v milimu-cli heklo
litrů t nicM k if rovná no nkoru
třem biiAblm tmšli '!t peku)
Z i l rákii ''iává(iie if v olileilu
iklínř pšenice jtou SjmiJhhí Stály
ro)mliiě na misie prvním Ke lii"i mil
lil váxk neznáváine xároven l Jest
iiejvétifui iimAíiii noiirějifkerii tolii
llunko ne l"2 mil lil ZiUi ne ve S
Státech přllii nepeíituje h tu Vť uklíiil
létlo' zitiijímá iiuiko tuMo první
kliilíe t"ln niiioliem více než my íde
l Amice a úkorem třikrát tolik rozeni
lemu nejlili?Af Nřinecko kam valné
řítit t Iíímka se vyváží Ve sklizni
mvhi jme též na prvním niínté a sice
daleku piel vAemi jinými Hotitěžuíky
Ve hklinl kukuřice Jnine nepieilxtíi
teliiýini klidíce téže nedni neb osm
kráte tolik cu celý unlatní svět dohro
iiiHdy NápMiluýtu jest le Německo
ve itkiipiné kukuřičné úplně uchází
NeníC Mi'tnelií Nř'necka kukuřici
Pšenice a Ječmen
3 ~Á PoeiuMUU
i ~jL tlMaWfc
£mm£i š''4ko Xork
5A Déstlo
ŽItO {rei)
fotXUmlf
I V~S řertnhi9
i V-1 HuUadk
eDěak
7 A_J!I Srtdl Hrtt
4 -JI imto
100 JL
tT t)
příznivo tak že nauejvýSe aej- ne lam
tto pouze jen na 11a zelenou píci Po
Spojených Státech jwt v ohledu
sklizně kukuřice IUkousko Uhersko
na prvifiu místě a Jsou to zvláště
Uhry kteréž kukuíici pěstují NA
meeko jest na prvním místě v ohledu
sklizně hrarnlair a je dojísta zajímavo
že v iihSÍ zemi ve vlasti brumlmr kde
ohvěejnř bývají na stole při Každém
jídle přece Jen tak tMjměrně málu se
jich pěstuje tak že v tom ohledu
seprvé páté místo zaujímáme
Obiázek tento nutí dojista každého
k přemýšlení neboť až idroro nápad
nýru jest postavení kteréž Huskn
zaiijfn á jafiuc ze zemí evropských
hlavním a nejvétsfm Spýcharem a zá
sobárnou Když takovéto iostavení
zaujímalo Rmko dnami co můžeme
oěekávati v nejbližAích desítiletíjli až
diáhou sibiřskou otevřeny budou trhy
evropské ohromným stepím asiat -ským?
To by jHibízetl nás mělo
k tomu abychom hleděli co nejdříve
zbavit! e závislosti na trzích evrop
ských Jak známo Jsou ceny našich
některých hlavních plodin do velké
míry závislými na trzích světových
To platí zejména o pšenici a bavlně
menší pak měrou jestli vůl#c o plo
dinách ostatních? Rude li zrňstatl
konkurence Iluska v tom ohledu
v budoucnosti Jako zrůstala v nedále
ké minulosti musí to mít! nevyhnu
telnž za následek klesnutí cen zejme
na pšenice na míru takovou že nebu
decne moci očekávatl aby e vyplácelo
pěstování její leda snad v letech Jež
by v jiných krajinách byly ivlásté
neúrodnými
NuŽ Jak ale máme ! v tom ohledu
počínali? Čím máme nahradit! dona
vadní osev pSenice? Jak toho máme
docílit! abychom neměl! přebytků
pienice a riemusili závodit! v trzích
evropských a Uuskem a jinými kraji
nami kdež pšenici levuějl než tady
Irinrlo '?) f-—
nu 'iA U i
Ifc T — -- 11 !'—
přutotall Iru? Mynlínm h Jet rent
k tomu ilvoJtrmiii4 Jnlnnk peco
atl iininímu o to nliychom me p
nlcn ntliroKli tukovými pliMllmtml
ktrté Jmt f iIohikI vn vltKrn rnnol
utví něm plivAell h itiel lilmil iloJUtu
ciikrorka Jent nu mfntř 'lejpřeiliiej
lllin tieliof tmirfřoliek l té# poH4m
re leme knlilým rt m n to mlllniift
di hrft Ze ntrmiy ilruli' dluluo nám
pečomt! o řoivnj domácUifi prňtnynlu
iiHAelni Uk nly m řofmiioíoVHU m
tfehit domácí h neAnt4rnly nám pře
liytky Že V tomto ohledu lilernjl
se řNijetié Státy fi doliré centř toho
dňkiiem Jent in Jnm Jtd JI fel
Ntihli velkou ItrlUnll ohledu Jroly
mírového felea tietmC iloKpfla rde
výroba tato Již M tnilonů metrických
centfi Ju Spojen Státy T tom
ohledu nu mfté prvním po nich ná
Mleduje Velká ItrtUnle w 87 inilloiiy
Neniccko 51 Franciu 21 ntd Skoro
rukou v ruce výrolii felei Jde
ovSeni výroba uhlí v kterél až jmihimI
Velká HriUnie ro ntát iiejpriniiyil
néjAÍ Ameriku předutihiije OluiáAÍ
totiž výroba uhlí v Velkí lirllanil
l710iHHiftW ve So Státech VV)(HMHH)
a v NťUiecku 1hiiio(hhi metrických
centů
Nřiuecko předitiliujo vúecliuy remř
jak X ImřejM tabulky viděli ve Hklizni
braintxír Mimo to Jenl JeSlí takí
praním ve výruié piva Jehož vaří
roěné hlMi(oo hektolitrů V tom
ohledu Spojené S'áty nejitou také da
leku nebof jsou na m(nté druhém
s W miliony což konečné není tak
uinolio vúěi Velké Itritauii kteráž
má málo více než polovic obyvatelů
co SjMjené Státy rv ak vaří piva
53(hio(mio hektolitrů Ve sklizni vína
jiu Spojené Státy daleko pozadu
skoro na uiísté nejpoHlednřjAíiii NeJ
vlce klidí Francie totiž 270oO(XiO
hektolitrů po ní pak Itálie 2I0(Hí
Španělsko yH)0(HW Uakousko-Ulier-sko
6(HW(HH) Německo pouze 3000 000
a Spojené Státy ani ne celý milion
hektolitrů
Hocní hklizeň obllf a bramborů
v millionech hl
Otes
fcct
PrtaiJk
Brfeank
ftBMUk
8sia4k
O Ir
4
i 1 3 SL
ě4U Hnk
V Brliul
ff lbll k
rrrl
Víkazy tyto nepotřebují nijakým
spůuoliem HpoJ Státy znepokojovat!
Jen když bude náležitě peěováno o
uase zájmy hospodářské i průmyslové
rlovede dojiata Amerika tel i ti celému
svěMi
Jfiuský car dle pondělní zprávy
londýnské telegraficky uvědomil
sultána Že vojsko turecké bez
odkladně z Thesalie odvoláno býti
musí jinak že vojsko ruské hrani
ce turecké překročí — Z pramene
polo-úřadního sděluje se Že s
tímto krokem Huška souhasí všech
nj velmoci s výjimkou Anglie
Králorua anglická jak z Londý
na v sobotu oznamováno nedtiová
ani té nejmensí myšlenky na vzdá
ní se trůnu Vydala totiž dne
onoho proklamaci k lidu anglické
mu v kteréž prohlašuje že hodlá
panovati tak dlouho dokud k tomu
sil míti bude
Z KoJanf došla v pondělí zprá
va o hrozném neštěstí Železničním
kteréž kolem půl noci událo se v
Gjentofte Vlak expresní vrazil
totiž na stanicí Ikdsingoerra do
stojícího tam vlaku osobního při
čemž osm vozů osobních roztříště
no 40 cestujících usmrceno a 60
jich poraněno
'Madridu oznamuje se že ne
důvěra proti bance španělské
stále více stoupá a to hlavně ná
sledkem právé uveřejněného vý
kazu dle kteréhož vydáno správou
banky o 136000000 peněz více
než zákonem banka k tomu opráv
něna byla
-Kukuřice
— mi
Francia '
Ha ttélf tis LÁ
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
HAY SPHINOS Nh Ct red
Pokroku Z4p Pomoz ní nám !
Staré americké henlo Hodí ne
dobír pru jednotlivci i ro telé
nárcMly A ku podivu lid ameri
cký nedovedu e politicky tak za
řídit aby dle uvého vlastního po
řekadla pomohl ni nám Zbraň
politickou má tak výtečnou l Na
ději žebroní na kongresu rozličný
mi žádostmi a peticemi by tnu
milostivě Žádoucí blaho připravil
VSak nouze žeh-zo lánu1 a zdá
Že I lid americký přichází k pozná
ní Že pouhým dnprošováním
se v kongresu mnoho nevy
řídí V Týdním Hlasateli ze dne
7 července projednává p Ant M
Soukup pod ohlavením "Iniciativa
Kef rendum" jaká oprava při
naší vládní soustavč by se měla
zavést Je k přání by více tako
vých přispívatelů věci se chopilo
Pan Soukup by měl též načrtnout
dopodrobna cestu po níž myslí
že bychom cíle dospěli — Pan
Debs vůdce jisté organisace po
žívá prý velkého vlivu mezi děl
nictvem TýŽ a všichni kteří po
dobná místa zastávají měli by
lid americký poučovat Že hlaso
vací právo jest úplně dostatečná
zbraň pomocí kteréž lze všecky
spravedlivé ústupky na kapitalismu
vybojovat Sami pak měli by dů
kladně prostudovávat jakých že
oprav je při naší vládě v Soustátí
třeba podobně jako pan Soukup
Dále vypracovat společně (míním
totiž vůdcové všech dělnických
organisací) plán jak opravy ty v
skutek uvésti lkidou-Ii vůdcové
směrem tímto beze vší sobeckosti
Bramborf
v řrutia
hnu
BUa4k
(Urk
(iaaltk
Ck
svornč a energicky pracovati ví
tězství lid ani minoůti nemůže
Pak se bude moci říci : Lid ame
rický dovede si pomoci sám
Ant Kadleček
MAHKET LA KE Idaho— Ct
red Pokroku Západu! Zde by
bylo dobré místo pro učitele s ro
dinou který by chtěl zabezpečit!
ai zde asi 80 akrů půdy zrovna u
města Vyučování trvá 9 až 10
měsíců a plat jest $55 až £60 mě
síčně Kádi bychom obdrželi
učitele ovšem pro obecnou školu
kterýž by jí povznesl a získal jí
dobrou pověst Až posud byly
zde Školy pouze jen nižších tříd
Víte-li o dobrém učiteli který by
chtěl nabídku takovou přijmouti
nechť dopíše na nížepsaného o
podrobnosti V úctě
H R Jackett
CLAHKSON Nebr Ct red
Pokr Západu: Ve Čtvrtek dne
15 t ni pořádán byl výlet spol
ků M W A v Humphrey Neb
jehož se účastnilo mnoho jiných
loží a mezi nimi také lože z Clark
son Neb dost četně byla zastou
pena a vedena kapelou p Josefa
Cibulky Jedna část programu
oné slavnosti byla že sedm kapel
hrálo o první cenu a tu obdržela
kapela naše Clarksonská pod ří
zením p Jos Cibulky Jest to
něco zvláštního všechny kapely
byly v krásných stejnokrojích a
naše jen tak po farmářsku každý
jinak oděn a uznáni přec za nej
lepší to je vidět Že paráda ne
hraje nýbrž umění pruhá část
tirluil7
e 1 rrtuk
U% rrd
tfajo Mr %™'ir- f}
V Réaek ř
programu bylo přetahovaní Na
každém konci přetahovalo e to
míliů a tu tfž nati obři ivítčzili
Já myslím ! vůbec doslali strach
ti kteří rnřli e niftimi přetaho
vali neboť průměrná jejich váha
obnáU aspoň 3J5 bber jrď-n
takových hochů málo najde sfa v
těihto rnalýih sousedících ífr
stuh Nu jesl lo chlouba naJejV
že se můžeme honositi takovou!
kapelou a takovými siláky — J
Západní Česko liralrská Jednota
ti nás pokračuje Je teprv
neděle II t m ve svém pŮsolwX
ní a již přibylo 16 nových IV nft
vesměs mladýih a zdravých uiu?ftf
a myslím že do nového roku řáiTi
ná5 dostoupí 100 členů neboť u'
nyní řád náš čítá 55 členů M
být té opravy nebylo by nás z"
ani u MenŮ ftád náš Zánatlr
- j — --- - — -
Svornost č 30 Z C IJ J bude
pořádali velkou slavnost nchled #1
na žádný zisk nýbrž na prospč-Ci 1
bude pozván některý dobrý řečník
se zásadami našemi dobře obe
znánu ný Slavnost pořádána bu
de některou neděli v srpnu není
ale ještě rozhodnuto kterou
S úctou A Odvárka 1
(ZASLÁNO)
Omaha Nebr 15 července
Ctěná red: Četl jsem v Den
nici Novověku dopis p Ant Še
míka který uznávám za velice
nepravý Není to ovšem první a
snad také ne poslední útok který
se na redaktora Pokroku Západu
v U N od redaktora téže i jiných
děje a obviíiován jest stále a stále
jako by on byl původcem a příči
nou toho že na západě panovala
jiŽ po delší dobu mezi Členy Č S
P S) nespokojenost která vedla
konečně k založení Západní če-sko-Pratrské
Jednoty NuŽ pro
půjčte mi místa abych upozornil
proč zde v Omaze nespokojenost
vznikla a kdo byl tím který jí dal
průchodu Pan Šnajdr se bude
snad pamatovat1 že jsem před
J}í a 3 roky několikráte o té věci
psal do Orgánu Pratrstva a jestli
komu na tom záleží tedy prohla
šuji co zde všeobecně známo
já jsem by' tím původcem" a hlav
ním agitátorem pro zavedení pla- -cení
na úmrtí na západě od řádů
západních samých Pyl jsem za
kladatelem a dlouholetým členem
řádu Omaha a když břímě" platů
stávalo se pro členy nesnesitel
ným byl jsem to já který po
zvednul hlasu svého v onom řádu
a dal podnět ku společné schůzí -řádů
Omaha Palacký a II vlzálŘ
Západu (ze So Omahy) Ta schů
ze odbývala se před 3 lety a pan '
Šemík nynější předseda řádu
Omaha byl jedním z nejhorlivěj
ších členů pro zavedení opr3V_
Br Rosický tehdy ani nevědčiT
proč schůze byla svolána a tepr
vé ve schůzi se to dozvěděl Byl
teuy p bemlk dávno drive rebe- "%
laoii-ui ntzí lYUMicKv o reoeianr' j
_ X 1 A - I
ství zvěděl
hlasováno o
západ platil
všichni pro
Tehdy když byto 4
to podle jmen
i aby
6 byli
si na úmrtí své
jednohlasné rroto
myslím Že
ty neustálé útokv na
Rosického
a jíněna uu w 3Ciui-'4
i a
a jsou nespravedlivými a neza
slouženými linuti pro opravy '
nezpůsobil Rosický ale poměry a
okolnosti zaražení vzrůstu a kle- )
sání řádů což je každéniu známo jK
V úctě Václav Kubec 4
Člen několika různých spolků a f
zakladatel a bývalý člen řádu
Omaha ť%
I _ N B S!
f
eutli pleť VaSo není zdravou '}
učinto ji tak IIEISKELIAS
Ě % f m - 4
viní m hivr to uéiní Vyléčí ' t
všechny kožní nenioce — liňcj H
eezemu vyrážku a td Jcath {
nemoc má původ v zámlcích f '
krvi vezméte dvó ne tři HkihÍ
xells Pilulky deuné I tm
krev V
itnimt írto 1'tlulkr lékárníka neb
DOtUlU od
JOHNKTON IIOLIVAT ©O f
Sil
1
'i