Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 21, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
ZÁPADU
w e k l Y ti _r i Ti h
fsrl orriti f owiih um a axotMUl mttb
KCČfíÍK XXVI" CÍ5L0 SO
OMAHA NEB VE STfkEDU 21 ČERVENCE 1897
fMHi iM Mrn i lim am 1 1 00 mk
II II X II V
II llf l II II I I I 1
H"u wu
Skoro Isaidý
tmi Mm Je a mil i mdl 'klr h
rtiM lalailiillflťh ShIH fctl luai na
) f knlhtiMfHirtvf rokr(ki f4f?ti
r"ui wn arn rxi (itxirini
en pfl kJUI4 nlntt udané t
iWlftf llumač aJtplf pomftrk I
fiunl M anfDČIna ryční t dobře
Dobře vásan ilAA
Movníh anfllrk tmkfépínfJtmAlhf
ftn oI(#imw pot Mm duknaelmt an
flkkoti viloVBottl Uta f átané $17 V
Mwafh rtko-illrk JonátrW dru
al opravené vydání váiea f 10
Winfk enallrkf-Čk# kapcení ©d
Zdrikbka fáaany 1160
Notní feskoang! ttapeeaí Zc1i4b
kftt f áien aUM
Zlatá kniha nro f rm r om) ti I f cl to
tili Bffnof
ÍU tAá
li armoH a ln( tik ho dobytka I drft
Cena váiané II XX
(Jratnlant vteobecnf neJvMM altlrka
ovodnírh pMnl kil vm pfuVřlIiwU-m
pro kilf stav a ttáf enstav II K J At
derlfk hVi velký 60c} velký a dplny
40c j malSOo
Doměří Itístl wlhllt rádce a prft
vwlíl v domácností I kuchyni Ví 1100
Ilablčke obres renkotikíbo Iivotaol
Dolenjr NCmcoTálttuitroTaDáTaTnlkťM
formíitu akvotlné váxani 1300 til pra
telena do aartiNny $1 Urvgorovou v
ptkni aiM 1133
ŽWnt Jelíllir pr oatonrodn8 Nitavenf
oa vrmrauww prei ruzaroDea wc
Tom Paine-ftv Vík roxuron doolnkf
a Jeho oafatnfch iplsft vybrancb pM
V li ZJrtbek t tuba vait47Uc
Bila a bmota aneb Marni ryiy pUro
tenébo ivitoTbo f Ju Jako I mravouky
na ním alo2ne od U Búcbnera přel
r I) Zdrfibek ťemo vázaná 1110
Vel náboieniká ▼ lldatru YKlřlaném
s Mai Nordaua tlumoč! V li Zdr6bk
Cena vázané 2c
Ulerarchia a ariitokracie nebopfiao
sní Jeiuitft nalivot aoukromf 1 veřelnl
Velmi poutavý román bcpúU B 11 a-
aaurck Vázaný 1150
Upln rycbl počtář (Tbe CompleU
Ready Reckoner) pHmínl knl2ka pro
kupující a prodávající a tabulkami o
cně tboií v Jakémkoli mnoiatvl a Jaké
koll hodnotě od 1 centu do f 1000 at ae
váMnebonrtff Mimo to pHdány tabulky
rokové a zákony o d rokách v rftznýcn
atátch platné Tabulky mzdy a atravo
vání za den ty den a métic Mřrenl prken
trámft plančk krychlová vímíra ita
vebního dHví a klád Obchodní zákony
v obecném nftfvání Pofitovní aazba váhy
míry atd" První vydání v Jazyku anglí
ckéro a Ceakém Cena poita 60c
Beaadník amerlck aettavll A Jurka
Obsahuj 30 proalovft ku v&empfíleži
toetem a alavnoitem 23 deklamačf vái
ných a 53 deklamacl Iertvnf cb Pékně
Tázán 1125
Čítanka první pro i koly oeako-amerU
cké leptal Národní učitel deváté rov
množené vydání vázaná 80c
Čítanka druhá pro ikoly čeako-amsii
cké aepaal F B Zdrftbek Tretlrozmno
iené a obrázky opatřené vydání Váz 65c
Čítanka třetí obrázková díjeplwáčlli
dčliny Spoj Btátft aesUvIl F B ZdrĎ
bek pro školy čeikoamerické a domáo
noat 8 barvotlskovýml mapkami a mno
ha obrázky cena vázané v pěkné a tub
vazbé plátěné 1110
Zpéwík čeakoamerick abírka pfanl
fosko-amerických národních apolečen
akýcb a zábavnch čeikym překladem
vázaná 55c
Základové českého pravopUa a mluvní
c pro kkoly teako-amerlcké aeatavil F
B Zdrbbek Btručn návod k správné
mu českému psaní Cena 1 a pofitovní
zásylkou 2rc
Bohemian made easy a prcctlcal Bohe
mian courae řor Engllsh speakingpeople
by Chas Jonaa 1150
Anglická mluvnice postupná pro Ikoly
čevkc-angllcké t samouky: druhé přepra
cované vydánt aeitavtl F B Zdrftbek
vázaná 85c
Anglický vyslovovatel (Spelllng Booki
naveiTení ku správnému vyslovování
hláakovánf slabikování čtení a psaní
anglických alov a udáním výslovnosti a
českách vfznaml pro ikoly a aamouky
aeauvil KB Zdrftbek Vázaná 85a
Funebrál evanjelick abírka pohřeb
ních zpívft ku vaem obyčejnf m I zvlášt
ním připadám dmrtí upravlí Jan HlunU
čko ovaiy nčltel na odpočinku v Hum
polci Obsahuje 100 rftznch pohřebních
písní Cena 80c
Pohřební řeči od Joa KaldV obsahu
jící 88 r&znch řečí k pohřbím a Jednu
při pojmenování dítíte Cena vázané 55c
Pohřební řeči od Zdrftbka vázané 25c
IV-J lny občanské války a připojením
Zkušeností česky ch voJInJJ které dle rftz
nrh pramenu aestavil JGermák Obsa
hují 414 stránek velkého knihového for
mátu a obohaceny Jsou značným počtem
velkých I mentícn vyobrazenu Vetkv
kořená vazbě ae zlatou ořízkou ta I3JS0
pot ta f:{Hti ▼ polokof ené vazbě ta
300 a poitovní zásylkou 1380
Pánln úřadníkflm spolků
Účetní (obchodnO knihy Jako Ledg
era Journala denní knihy a jlué od
75c nahora u Pukrukn Západu
NOYil ZPRÁVY DOMÁCÍ
KřOMKA UDÁLOSTÍ
řktůini ijti i
ky friilik4nkjtf UnliO
j'n Ityl jak j(ti jíl tnifiiili' tt
míli v ófrrý v iMroit itt
sftlwti lígy Wiwlmaiirm n?il
ifi(Utv n liji guvi rnř ríiKf i
klc rj! vílal ! I íAty jii o iii stí
to a mayor )nllul kirI ufinil
tak jtnťnťiii nřU I)t#k ♦
dání r vt5lic slfávin Uliv}
řfinýcli )řttikfi r iilikííik)'t li
jakoi i piatíviiorovoii V slfť
tlil hned j zli-ij ní přiknf no k
projfdninf uprávy vzdoru rí olnř
nílio a dal(orma Im U d iy
pfíjata v Unúv zni ni jak V)'lo
rem cKlporuři na V ih(íorinč
schvalttjf v úplnf zUiyt v po
slední jdatforinč národní vyttlovi
né schvaliijf tw dosavadní admi
nistrace MrKirtl-yovA rt hUvnf
chválí at týl pro vyslání komUt v
zájmu hiiiKtalísmu ku vlídiin
evropským a pro uzavření smlou
vy kterouž lUwaii k Soustátí
připojeno t)ti má vyslovuje m
nadřje Iv adininintracu na5o po
stará se o ukončení války na Ku
bč a o zabezpečení samostatnosti
ostrovu onomu kongresu odpo
roučí se přijetí zákona o bounty
na řepový cukr zde vyrobený a
uČinční takých kroku jimiž by
obchodní loďstvo na5e povzncScno
bylo požaduje se zrevidování zá
konu přistčhovaleckýcli tak aby
přistčhovalcum nehodným přístup
sem zamezen byl ku konci vyslo
vuje se pevná nadčje 2c přijetím
nového zákona celního bývalý
blahobyt zemi opčtnč se navrátí
Na to přikročeno k volbě předse
dy a při druhém hlasování pro
hlášen za zvoleného L J Craw
íord z Kentucky Pro odbývání
příštího sjezdu vyvolena Omaha a
Čas odbývání konvence ponechán
na rozhodnutí ligy republikán
ských klubA nebrasských - Zase
dání odročeno po 3 hy
Žlutí demokraté kentuctí
Odbývali ve středu státní konven
ci svou v Louisville za účelem
navržení samostatného čekance
pro úřad zápisníka odvolacího
soudu za účastenství více jak jooo
delegátu Mezi delegáty nalézali
se nejprednejsí demokraté kentu
čti a veškeré jednání vyznamená
valo se jednomyslností s jakouž
proti svobodné a neobmezenč raž
be stříbra vystupováno Za zá
pisníka navržen J R Hindman
Dobře tak
Státní omilostňujícf výbor Min
nesotský pojednával v úterý o žá
dosti o omilostnění Cole a James
Youngera Členu to povčstné lu
pičské bandy Jamesovi kteří v r
1876 pro pokus oloupení banky a
zavraždění kasíra v Northfield
v Minnesotě na doživotí za to
odsouzeni byli a o omilostnění
jichž jak jsme již oznámili mno
zí přední politikáři a přední ob
čané missourští žádali Podobné
žádosti podány byly již před 16
lety guvernéru Pillsburymu a před
8 lety guvernéru Merrianovi oba
však žádosti ony odmítli a to na
tom základě an prý zajistě spra
vedlnosti lépe poslouženo bude
když oba banditi pro zbytek živo
ta svého za mřížemi ponecháni
budou a k tomuto náhledu přidal
se v úterý výbor omilostříovací a
jednohlasně žádost dotyčnou od
mrštil Zbavil se ženy
V Los Angeles Cal spáchal v
úterý samovraždu otrávením mili
onář N C Crcede po němž mě
tto Creede v Coloradu pojmeno
váno a %nv uíiníl tak t ! jVdinM
pílťiny aby l ny sví řbavil
Mn!M lilo Mi jíl p d IM dobu
m ťlnč a poitkt m h diM roku
biřiHníltu pfi dobrem roHlí
A před Iřrnii týdny vrátil
s vlak litault lka j ho ď loi
Angeba a ha muJe avéhn dWIm
la by CiptnA jkoítfi hianfel
spolu lili na tni v£ak l'reb' pli
sloupití lieihtel a kdyl nijakým
pfno m manželky íbíviti c tu"
innhl j (liHdii5 k Iwvraždí sp
Milhodlal
Stávka fiornlkS
ilotud trvá le fnřny a tČUo
doiud říci na čí stranu víttv(
se sklání Obě strany jou ni fo
til doud jity !' prohřátí nemo
hou a proto také o nějakém úMup
ku rub vyjednávání téntéř ani sly
í ti tu t lití KlíČ k tt Vinu rozu
zlení stávky spočívá ve West Vir
ginii kdel horníky vfidtúin stáv
ky dosud k zastavení práce po
hnouti se nepodařilo Zftstane-li
i na dále veškeré úsilí stávkují
cích ve smíru tom marným bylo
by vítězství těžkým neboť pak
předpovídaný úplný nedostatek
JOHN RUSSELL YOUNG
Novým knibovnfkeni konicrcsnfm na místň dlouholutého knihovníka SpolTordrt
ustanoven byl John HiiaboII VounK Tyž Jest byvaiym zurnaliotou a bi'vni
před lety vyHlnneem v Číno Genuritla Omnia provázel nn Jeho cestě kolen:
sveia jesi nu roKn smr
uhlí vfibec nastati by nemohla
horníci až by finanční prostředky
jejich vyčerpány byly tu za sta
rých podmínek do práce vrátiti by
se museli V pondělí učiněn prvý
pokus na urovnání stávky a to za
kročením několika členft smírčího
soudu ohioského a illinoiského
kteří do Pittsburgu členy podob
ných soudu z Indiány Pcnnsylva-
nie a West Virginie za účelem
společné porady pozvali Mnozí
z majitelů dolů prohlásili členům
soudu tohoto Že byli by volnými
celý spor cestou arbitraČní vyřídi
ti jedině však tenkráte když by
se majitelé všech dolů zavázali že
rozhodnutí soudu smírčího závaz
ným pro ně bude V úterý se si
tuace poněkud přiostřila a to ná
sledkem prohlášení některých ma
jitelů dolů že většinu stávkují
cích zpět více do práce nepřijmou
a že místa jejich stroji nahradí
Ohlášením tímto ovšem stávkáři
nemalou měrou popuzeni a není
proto také divu že poČIo se mlu
vili o tom aby proti těm horní
kům kteří dosud pracují násilí
použito bylo a aby sc zbraní v
rukou z dolů zahnáni byli K
prvým výtržnostem došlo v Dan-
ville III kdež as 400 stávkářů
po většině prý cizozemců vrhlo
sena černošské dělníky z dolu I
vyluptij( í a útočili na nfl tak
pt udic J tito konečně k nehra
ně avii fevnlvrrn poulili inuieli
Na obou stranách b)lo několik
fniiýih 'Khtíl line uříneti tam
útok na vlak ('hiiago 1% Matrrti
llliitoía dráhy jlrul horníci z prá
( do nťita veeni !yli a I pří té
pf(lelitoti na obou stranách atfd
lid ťbraní poulilo jeden horník
byl na tn(tě irnren Ve středu
nnánu no t Piltburgu 1? jest
ta nejlepU nadéji! na urovnání
:távky restou stnírnoii neboť prý
soudu smírčímu pmlařilo st při
mčti fif" které míjilelň dolů k
'povolnosti lak hi nyní volnými
Ijnou ve vyjednávání se pustíti
Vyjetlnávání o ukončení stávky
ilítí s má na základě zrušení ob
chodu společnostem patřících v
uichl horníci kupovali museli ja
ko! i na základě poctivé váhy
kteráž doponud ve vČt&ině dolu
vře í neznámou byla
Realismus na Je vlítl
V Atlanta (ia pořádáno bylo
v úterý tamním černošským klu
Um divadelní představení v kte
rémž na jevišti vražda spáchána
býti má Úlohu toho kterýž za
střelen býti má hrál J Singleton
úlohu vraha pak hrál přítel jeho
1 Iirown Scéna v kteréž vraž
da spáchána jest vydařila se nad
očekávání neboť Singleton hrál
velice přirozeně a zápas smrtelný
znázorněn velice věrně a obecen
stvo také pochvalou neskrblilo
Teprve po spuštění opony sezná
no že na jevišti odehrála se tra
gedie a že revolver kteréhož při
střelbě Brown použil nebyl nabit
slepými patronami nýbrž na
ostro a že Singleton kulí do prsou
jsa zasažen skutečně ve scéně
dotyčné zemřel
Zimisslsslppský obchodní korifres
zahájil ve středu o 11 h dopol
9 výroční své zasedání v Salt
Lake Utah za účastenství dele
gátů ze všech států zamississipp
ských Z otázek kteréž na pro
gramu k projednání se nalézají
nejdůlcžitčjŠÍ jsou otázka kanálu
nicaraguanského přivtělení Ha
waii a projednání zájmů majitelů
dolů v státech západiiích
Kobylky v So Dakoté"
Z Rapid City S D oznamo
váno ve středu že předchozího
dne nebylo téměř ani slunce vidě
ti pro velké mraky kobylek jež
směrem jižním táhly Do města
1
dodá k vířeni Sprintf triek
Ipráva Iv řál kobylek v okolí
tamním sptxlila a h- vte na
roloi (1 čiv mil iialajíí
jimi selráno hon ohavy ?
pastviny jimi úpín1 bndott seJrá
ny tak le dobylkáíí budou muset
stáda svá jinam odehnali
Zátopou
apúsobenou prasknutím hráí
dvou velkých nádrlik vodniihv
pohnil 1'Mikíll navštíveno jak x
1'oughki epsie N Y oznamová
no ve středu po i hodině ranní
údolí !uch při čemž velké
ztráty na íivotech i majetku pů
sobeny Z nádržek těchto dodá
vána b)la voda městečkům Mat
leawan a l'iJkíll a neštěstí spú
solwno velkými spoustami vod
jež do nádržek následkem pfiliS
ných dešťů se nahrnuly Vodou
průlomem vyhrnuvší zasaženy
byly nejdříve cihelny firmy Van
liuren & Tímony téměř mílí od
nádržek vzdálené a ty Re všemi
budovami téměř úplně z povrchu
zemského smeter a celé údolí do
značné dálky v poušť obráceno
Dle prvých zpráv pohřešováno
bylo celkem 20 osob mrtvot však
nalezeno pouze 5
DROBNÉ ZPRÁVY
Dle zprávy polladniho odbo
ru importováno sem bylo v prvých
6 měsících roku letošního 3143
6977621b cukru v ceně $67785
671 Stříbrných dolarů raženo by
lo dle zprávy našeho mincmistra
v uplynulém roce úřadním 21203
701 kusůna nichž vláda 'vydělala
$61 36 m
V okolí Aberdccn S D nav
štíveno bylo ve středu k večeru
prudkým krupobitím jímž většina
oken v městě vytlučena a zeleni
ny i záhony květinové zničeny
V úterý dopoledne odevzdán
k používání svému nový most
spojující města Superior a Duluth
v Minnesotě Most tento jest
otáčecí a oblouk jeho jest třetím
největším na světě 1
U BellefontaineIll propad
nul se ve středu nákladní vlak
předmostím jež rozvodněným po
tokem podemleto bylo Celkem
roztříštěno 8 vozů nákladních 2
zřízenci na místě usmrceni a 6 jich
těžce poraněno
V Pembroke Oht zatčen v
úterý cizinec o kterémž úřady se
domnívají že jest to rcv F Iíer-
mansen který roku 1895 v Salt
Lake hospodyni svou si II Claus-
senovou zavraždil a mrtvolu její
spálil
V Sioux City la zatčeni
byli ve středu dva holiči pro ru
šení klidu nedělního kteréhožto
přečinu dopustili se tím že dopo
ledne několik zákazníků svých
oholili Žaloba proti ním vzne
sena unií holiČskou kteráž na ne
dělním klidu se usnesla
V Marion 111 odsouzen ve
středu na doživotí i61ctý Steve
Gill Týž obžalován byl pro za
vraždění a oloupení souseda mi
nulého února a při soudu neměl
ničeho co by na omlovu svou
uvésti mohl Pouze jeho mládí
zachránilo jej před zaslouženým
provazem
Petrolejové jezero objeveno
bylo dle zpráv ze Seattle Wash
došlých na Alasce Jakost téhož
dle výroku znalců jest výbornou a
jezero prý jest tak velkým že zá
soba petroleje na slušný čas pro
celý prý svět by postačila Zalo
žena byla již společnost kteráž
nálezu tohoto využitkovati hodlá