Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 14, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P0K1DK ZÁPADU
n kt tuh f#i icrtfn át (imM4 w 'iif um mm
ROČNÍK XXVI-- ČÍSLO 49
OMAHA NEB# VE STŘEDU 14 ČERVENCE 1897
NHtKM a Mk Mik A I 00 fttk
HORKO
4 ♦! ft f 4i( řrt
♦ #mj #fcl rhf )M k-e44
Mm-M f M IWt t
fNl J S)ii ':nn ft ih
Scvrríiv Žhohif HdlVun
) lim ' lim I" -ftl 4Mll 1-
Sal J4U -a In tl n
Scx riiv 'hof ní ItiiVmi
' t4l 4lf 4yi r I I
Híik řlMÍ 111 14 Im JV
ltHÍ priijciii
14ti rf 4 k' I 4íl M f fM
t4iilh Mk fll ffl-ř- prt
JAV Jft t
Dr Rudis-Jícinsky
ČESKÝ
lékaiř ai ranhojič
V ťrHc Mi-lir
Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
Ze SchuyUr Neb
DLHSixta
+ č '-é 1S í t
lékař a ranhojič
uviil! Aírému nlxf tmtvu v xiiáinoxl In e
trvalo va Pbuy ler nxarill a Jit ix-hou-n nit tu
voláni kaJkllmu poiiNxl JřknNUé lilcUuJicín u
poalouiltl 1'oradnl kancelář nalézá w plle
pot tlullman blix-ku ve druhém tMmťhodi
T 41 0m
ANT AUŠINDA
Jedl-jř
český + lékárník
v Praze Saunders Co Neb
ml na Kkladc všechny byliny kořínky
všelijaké thé kapky olejícky fiťávi-
Cky prášky mat£ náplatč (lustry)
vodičky pilulky zkrátka vRc co éo
lékárny patří Připravuje té£ rozličné
mazáni pro lidské neduhy le-cebniny
pro domí ' zvířata a včtšítn dílem
trefí vidy a to pravé Léků Severo-
vých a jiných t zv patentních má téí
hojn jí vylwc jakož i barvy Ktítcc olej
na barvení i na h troje zkrátka víc co
v lékárně mívají ŽvlášW velkou zá
aobu má všech včcí z kterých se
recepty připravují ať jou již z Cech
aneb od doktoru zdejších Dlouholetý
cvik dal mu mnohou zkušenost a ta
přišla a přijde mnohým krajanům
vhod — Zvláštní starostlivost vémije
receptům 26—
ritANK K HL1HS pnwlavaí
JOH HLlMS pnul ovci a (en miiK
J H IILIH8 urHÍava ilolt w}
Kť rknllv z nich urtu-uJn v itijuiu
vch xikaxuika
Joseph BlisSj
komisionář se žíyy ra doliyiiíeni
říhlo ŠIK Exrhauic MU
SOUTH OMAHA - - NEB
VHemolná péfts věnujn vJU-m liVylkíin I
xanlaUtlbin 1'řixtiB Vae Jt uctivé řiilána
Triní renj na požádání
Nnapomcllte ř 318 Exchnnife Illtr Po O i iln
FR CUBA
OESKÝ PltÁVNÍK
VE SCHUYLER - - NEUK
Vede právní pře při vícch sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve vSech pří
padech Pečuje bfdlivČ a osobné
o všechny záležitostí mu svČřené
Refkkiíxe: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyler Neb
NOVÉ ZřHAVY DOMÁCÍ
kr0IIU UDÁLOSTÍ
Slávka uhlokořl
ifilkM IIlM- 4t4t5 Millli4
Id ti fO ! Ut %r Kfí luk }f
)cl(iťMi inorif M' kívati Í lín
lýiltK ani j dinký uniový lioriiík
v práii waWtA' n#iib Vod
tliví livky jMi ilolfí niy- a
tvrdí } pli Kni'iii v} (tupování
vít'%t ví j h a Ji pfitif
j st otákoti láHti kijy KjoliVností
k povol ní poJadované aby pří
niifiny budou Naproti touni
ví-ik polY(ioHti tvrdí } stávka
vbMnf 2ái!noii n pf íj -ntnoot jim
íu pdsobí neboť přý zánolia uhlí
n si ví řo1padé dojisU apoň
1 50000 tun oftiáU a tnrioJství %a
nynf jíího pofasí při n jnn níím
na plných 6 tídnťi postaří A do
doby té budou prý finanční pro
středky ftívkáfu vyřirpíny tak
že dle náhledu majitelů dolu rádi
prý jeStč budou když budou se
moci do práce za starých podmí
nek vrátili Možná ovšem dost
že v tomto počítání svém páni se
přepočítají neboť zajisté stávku
jícím dostane se hojné podpory se
strany veškerého zorganisovaného
délnictva Prvý krok na urovná
ní stávky učiněn v úterý státní
dělnickou komisí indiánskou kte
ráž učinila vyzvání k podobným
komisím v Ohio Pennsylvanii a
Illinois k odbývání společné po
rady za účelem učinéní krokfi
jimiž by urovnání stávky docíleno
bylo
Vichřicí a deštim
navštíveno bylo v pondčlí mésteč
ko Barnurn Minn a jak guvernč
rem telegraficky oznámeno byla
témč-ř polovina osady dvčma tčmi-
to Živly zničena Liják byl tak
prudkým že v 5 hodinách řeka
Moose Horn rozvodnila se tou
mřrou že voda v domkách na
rovinř stojících výšky 3 stop do
sáhla a lidé na střechách útulku
hledati museli Všechny mosty v
okolí mčsta byly odplaveny
Désná vedra
o nichž minule již zprávu jsme
přinesli panovala nepřetržitě
po celý týden a počet obití
úžehu slunečního značnou mírou
byl rozmnožen NejvčtŠÍ snad
vedro a zároveň i počet občtí té
hož oznámen v pondčlí ze Cincin
nati kdež do 10 hodin večer 12
osob úžehu podlehlo Mimo [to
ho stíženo tam úžehern 25 osob
dalších jež však vesmčs při živo
tě zachovány Ve Wapakom ta
O a okolí ukazoval teploměr od
pátku do pondčlka až 108 štupfiú
následkem kteréhožto vedra byla
veškerá práce polní úplně nemož
nou V Chicagu nebylo mnohem
chladněji a oznámeno v pondělí
odtamtud 9 úmrtí a 28 úžehú V
Píttsburgu ukazoval v pondělí od
poledne teploměr 95 st ve stínu
a oznámeno celkem 19 úžehft z
nichž ve 2 případech smrt násle
dovala V Detroit událo se toho
dne celkem 24 úžehú V úterý
zavládlo děsné vedlo v New Yorku
a teploměr dosáhl až 102 stupfiu
Policii oznámeno tam celkem 14
úžehft z nichž 3 smrtí skončily
Z Cleneseo N Y oznámeno že
údolí téhož jména téměř výhni se
podobalo neboť teploměr jak v
pondělí tak i v úterý až na 109 st
vystoupnul Středa nepřinesla
rpnoho úlevy neboť teploměr mí
sty ještě výše než v dnech před
chozích vystoupl a počet obětí
obětí úžehem stíŽených byl po
dobně velkým jako v dnech předchozích
SMUtl tortffiltko vlajka
V Motlťřy rl pfiVbeM v
iibřý imiiÁ V)'lffott apálefiím
portiii{liWi vhjky lál l)f
fí by la V obr fiodfl jednoho rodi
lho 'ortuKtl" vedb vlajky mne
fiiké ioŽ povahováno i iiriHu
U)v t tý vlétli pod oue
lilnístna býtl tneU N kolik ob
fánh vlajku portuhkoti kdŽ
obchodník po dobrém jmouli ji
nethtel sejmulo a když nova
Um po t hvíli nuiístiM bU tr
ženil ti upálena Obchodník po
dal im ohčáiiy ot)íné kližnoHt
vyslanci portii((ahkému ve Wath
íngton 11
Osudný výtuch
parního kotle utlál v ťitt rý ne
daleko HarlHviUr Tenn na far
mě W A Allena Týž domlaio
Val právě obilí když tu pojlnou
parní kotel mlátičky vybuchl De
vět osob bylo při tom na místě
usmrceno a 5 těžce poraněno
Čím neštěstí zaviněno nebylo zji
štěno Na pouliční drize
pítlsburgské událo se v úterý ne
štěstí pii kterémž 4 osoby smr
telně a 20 jich těžce poraněno
Neštěstí událo se na vršku Soho
když lidé vypalování ohňostrojů
v Schenky parku přítomní v ká
rách domu se vraceli Jedna ká
ra se vyšinula totiž as v polovině
svahu z kob ji a než výstražné
znamení dáno býti mohlo přihna
la se kára druhá a za ní hned na
to třetí a tak dvojnásobná srážka
následovala Zázrakem jest že
ani jediný z cestujících na místě
usmrcen nebyl
Cyklonem
letos již druhým navštívena byla
v úterý k večeru osada Lovvry
Minn při čemž 4 osoby usmrce
ny a téměř ani jedinká budova
bez pohromy nevyvázla O síle
cyklonu možno učiniti si předsta
vu z toho že ani trať železniční
ušetřenou nezůstala a že kolejnice
jako by to pruty byly zohýbány
Z Lowry bral se cyklon směrem
severovýchodním k farmě H Pea
cocka kdež veškery budovy sme
teny a všichni Členové rodiny více
méně poraněni Podobně zniče
na byla farma T Andrewse a S
Morrowa Hodina poslednějšího
právě zamýšlela hledati útulku
před cyklonem ve sklepě když tu
domek nad hlavami jejich rozme
ten a všichni více méně potlučeni
K vážnému úrazu
přišli v úterý v Eureka Cal vě
troplavci G Weston a AI Scott
Po naplnění a po odpoutání balo
nu vznesl se týž bleskurychle do
výšky při čemž vzal sebou i
Scotta kterýž v provazech zaple
ten byl Ve výšce as 100 stop
provazy povolily a Scott k zemi
spadnul a smrtelných poranění
utrpěl Westonovi se též sestup
padákem nepodařil a pádem bylo
tělo jeho k nepoznání zohaveno
Žádají o milost
Minncsotskému výboru omilost
ň ujíc (in u předložena bude v těchto
dne žádost o omilostnění největ
Ších Žijících banditu amerických a
Členů pověstné Jamesovy bandy
lupičské Cole a Jim Youngerů
Žádost o omilostnění podepsána
jest 6 soudci nejvyššího soudu
inissourského oběma spolkovými
senátory a všemi kongresníky mis
sourskými guvernérem a všemi
téměř úřadníky státními několika
exguvernéry příručím sekretářem
vnitra a dlouhou řadu vynikajících
politikářů
V zájmu dolování zlata
V Denver Colo zahájena ve
středu prvá mezinárodní konven-l
( V ájiini ibdovánf ilata t
iial iťslví ví v jak 400 ď b tft"
jn iniiých Mátíi línir- tnxwn
1 i 1 1 I ! 1
niífiŽ přítomni árovift b)ly i b
b K4fe t V#ll tiely Metfk
lirittkr Columbie ' konvenci
-poíáďta árovcft i výstavka
vímI monjrb rud lalýh jež
ně lže inoíiio si uinili n jlp
poj 111 t toho ž- jedmě výstavka
lalé rudy t N Caroliny a (ieor-
KÍe nejméně na í 1000 000 ceně
na je Jednání zahájeno it 1
vernérem coloradským Adamsem
kterýž ku konci h ti vé zvláštní
lurax klaU na tc 2 ocII vňnf
konvence této v namel haslé Mfí
brařské za žádnou zradu myšlen
ky svobodného a neobmezc ného
ražení Ktííhra pokládáno býti tnu
že Z r solucí již během prvého
dne zasedání pcnlány byly dlužno
uvésti onu kl rouž jmenování s
kn tále hornictví pro kabinet pre
sidentův požadováno jest
Dísná bída
panuje mezi rodinami horníků za
městnaných v okolí Osage City
Kan Celé rodiny živy jsou vý
hradně jen oil zelin jež v zahrád
kách si vypěstovaly a mnoho jest
těch kteří nemají ani na chleb
kterýž by s těmito požívati
mohli Za květen obnášela tam
výplata 150 horníků $475 a v
červnu Í350 tak Že tedy průmě
rem na jednoho horníka $275 mě
síčně přišlo Od l července se
tam vůbec nepracuje A o úspo
rách též nemůže býti ani řeči ne
boť průměrný výtěžek za minulý
rok S10 měsíčně obnášel
Úmrtí
Ve Washingtonu zemřel ve
čtvrtek po 5 h odp senátor IG
llarris z Tennessee kterýž po
delší dobu churavým byl a jehož
stav již před 10 dny beznadějným
byl prohlášen Týž narozen byl
r 181 8 a poprvé zasednul v kon
gresu r 1879 R 1857 zvolen
byl guvernérem kterýžto úřad po
tři lhůty zastával Ve válce ob
čanské stál na straně jihanů a po
skončení téže uprchl do Mexika
odkudž přeplavil se do Anglie
kdež až do r 1866 usazen byl
Po návratu do Tennessee zabý
val se prakcí právnickou až do r
1877 kdy zvolen byl do senátu
spolkovéhp v němž až do smrti
své zasedal Nynější lhůta jeho
vyprŠeti měla teprvé r 1901
Žlutí demokraté iowŠtí
odbývali státní konvenci svou ve
středu v Des Moines a krom vše
ho očekávání jmenován byl celý
lístek státní a ne pouze kandidát
pro guvernérství jak původně
očekáváno Jednání bylo od sa-
mého počátku svorným a nomina
ce dlouho nevzaly Navrženi ná
sledovní: Za guvernéra J Clig
gett z Mason City za náměstka
S II Mallory z Chariton za
soudce nejvyššího soudu W S
Babb z Mount Pleasant za želez
ničního komisaře P A Day z
Iowa City a za školdozorce státní
ho J B Knoepfler z Lansing V
přijaté platformě schvaluje se úpl
ně národní platforma zlaťařských
demokratů a končí sc následovně:
"Zásady paternalismu zákono
dárstva třídního a znehodnocené
měny pro něž stříbraři a populi
sté v trojalianci se vyslovili jsou
právě tak odpornými všem pra
vým demokratům když hlásány
jsou od populistů poel jménem
demokracie jako když prohlašo
vány jsou od republikánů De-
mokracie jest nepřítelem každé z průtrží mrače n kterouž velké
nich a prohlašujeme je proto za Škody spftsobeny Mnoho dobyt
nehodné podpory každého pravé- ka v rozvodněných potocích záhy
bo demokrata" nulo
řřotl ftfymavl
VI M I'„ aovi ní mí ai-
%k{ u s % u 4
1 ' '
V#ttvM'k V Caflla-:- Mo kd I
V laiiuií ClMiilaiKpi4 í-řnila i
lirvanoví nátl -'dovu ' OliLa
Mřnraíská j sl otákou mmilosli
nkdy víe hráli mlud-váŽnjíí
úlohy v řffonnním hnulí politi
ckeni Pakli ) Pryari zamýMÍ l
otáky třílřafské u'iiiíli otáktl
( f(( „ vi(u
mne nu kťrt
bud proti
tt mu No iiIihhms
jest toil je-
ti(t snUni f „(ř „ y lf(
ui k(mMni ř)ltHf vti V(j„ v
z4jfni r iki) slovtl nianc ipc c-
mě"
Z Washlflftonu
Presidentem McKinb-ym vo
A" vň-rí' ka'i' ' k ořaln
!Jor 'i u1' lnf o
zamýšleném poselství kteréž pre
sident kongresu ohledně otázky
peněžní zaslati míní jakož i o po
selství v němž president kongres
upozornili chce na některé změny
kteréž by v předloze celní učině
ny býti mčly dřív než lato výbo
ru konferenčnímu odkázána bude
V poselství prvnějším tak jak ka
binetem po delším rokování schvá
leno žádá se na kongresu by
presidentu dáno bylo právo ku
jmenování nestranné komise kte
ráž by vypracovala program na
základě kteréhož reorganizace pe
něžního systému našeho provede
na by byla a uváděny jsou v něm
příčiny proč že by tak učiněno
býti mělo bezodkladně beze vše
ho čekání na zasedání pravidelné
X Senátní výbor zahraničních
záležitostí odporučil ve středu
přijetí resoluce kterouž by presi
dent oprávněn byl k učinění ta
kých kroků jimiž by vláda špa
nělská donucena byla k vyplacení
příslušné náhrady za újmu kteráž
r 1895 v San Diego de Cuba spft
sobena byla neoprávněným zatče
ním občanům americkým August
Boltenovi a Gustave Kichelieu
ovi Z Washingtonu oznámeno ve
středu že válečným parníkům Ha
leigh a San Francisko u Smyrny
kotvícím nařízeno bylo námoř
ním odborem odjeti bezodkladně
do přístavu Tangierského kdež
důrazu dáti mají požadavku tam
ního generálního konsula na od
činění křivdy na jednom tamním
občanu americkém spáchané Vlá
da marocká nesčíslněkráte žádána
byla aby občanu tomu po právu
učinila leč všechny Žádosti ony
úplně nepovšimnutými zůstávaly
a proto nyní přítomností váleč-
ných oJf našich k rozumu přive-
uca "
DROBNÉ ZPfUVY
V Chicagu vyžádala si v pon
dělí oslava 4 července pokud
zjištěno býti mohlo 5 Životů lid
ských Přes 40 osob bylo růz
ným spůsobem více méně pora
něno Guvernérem indiánským pro
puštěn na parolu z káznice li R
Musgrave kterýž iole tý trest pro
pokus ošizení společnosti pojišťu
jící si odbýval K dosluhování
měl ještě 16 měsíců a parolován
byl následkem toho Že souchotě
mi trpí a Život jeho již jen na ně
kolik měsíců vyměřen jest
Jihozápadní Část Nowlin Co
S D kdež po minulé 3 roky ani
nezapršelo navštívena ve stře du