Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 07, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POpŮROK ZÁPADU
t IlitKlti ' S _„
WřiKtY MMTION'
K N T 15 P U At flU mt UPPH Af n4IM (VRH M MCOWIMMM M4T7RI
H Dnftíílr VVUI Mein in
j A "vvnin Af I" UIJLU O
ílUAMA nf n vf arAmti 7 řrnvrmrr 1007 řiui tnln ijMj 11 10 "
1
-I
' V vati
v
1%
V
7
I'
NOVÉ ZPRÁVY DOMXCÍ
I KRONIKA UDÁLOSTÍ
Mlhtl m dráic
I) Wiil Chicago a jo nul tu
mníce cnuagikf' uraily vi
Mfrdil před hodinou ranní dva
V t zvláítnf osobní vlaky Chicago A
A ? Norlhwi t Tri výl tníky na
Křesťanské Snahy do San Fran
tiška vezoucí a i osoby na iníntř
při tom tutnrci ny kolnu jo osob
viď méně poraněno Oběma sra
zivsímí se vlaky vt ní l#y I i výlet
-I ' III' u
nici x VYiaconsmu uiavnc paR z
1141 11
vkou tyyn um a rond mi lsc
neítěstl zaviněno tím že vlak
přední před křižovatkou dráhy
frceportské zastavil a jelikož to
Mrojvedot ími vlaku druhého ne
oznámeno vlak druhý plnou pnul
kostí do zadního vozu vrazil Žt
počít raněných tak značným jest
zavinfno bylo hlavně tou okolno
stí 2c urážka udála se v tak pozd
ní hodině noční kdy všichni ce
slující již na lůžku se nalézali
Neítístl na dráze
Vc střídu kolem 3 hodiny ran
ní přišel as 6 mil od Cedar Kapids
la o život James Forrest nej
starší konduktér na U C K &
N dráze V okamžiku kdy vlak
přes most přes řeku Cedar ve
doučí přejížděl nalézal se kondu
kter na zadní platformě poskdní
ho vozu spacího a při vypnutí se
ven hlava jeho na železné nosi
če mostu narazila a on z vlaku
sražen byl NeStěstí spozorová
no teprvé když vlak do Cedar Ka
pids přijel a mrtvola jeho aalese
na po krátkém hledání v místech
kdež neštěstí se událo Dle vše
ho byla smrt okamžitou
Nevzdali se úmyslu
Z Milwaukee oznamováno bylo
v uterý že prý Debs nevzdal se
dosud oznámeného již námi umy
slu na založení kooperativní kolo
nie v některém ze států západních
a domněnka ta vznikla prý hlavně
následkem toho že celému plánu
Debsovu z počátku náležitě poro
zuměno nebylo V L IJerger
mí redaktor nnlwauckého 'Vorwaerts'
vyjádřil se Že úmyslem sociální
oemoKracie jest na prvém miste
pokusiti se o důkladnou organisa
ci po celé zemi v té naději že ko
nečně přec jen podaří se ji ku
vládě se dostati a společenský sy
fetém americký úplně zreorganizo-
Mezi tím jak rychle jim
toho prostředky peněžní dovolo
vat! budou vysýlati se budou ne
zaměstnaní z měst na místo kte
réž teprve se vvhlédne a kdež oři-
TVr ležitost k vydělání si živobytí míli
A budou Kolonizační nlán tentn
š
jest prý pouze vedlejším účelem
sociální demokracie kdežto dle
dosavadních zpiáv Časopiseckých
vyhlašován doposud za účel hlav
ní Přítomně páčí se prý počet
nezaměstnaných na 3000000 a
strana počítati se prý bude za
šťastnou podaří-li se ji sehnatí
dosti peněz k dopravě a opatření
10000 V ncjbhžších dnech jme
nována prý bude komise kteráž
jednotlivé státy západní navštíví a
nejpříhodnčjší místo pro kolonií
vyhlédne Dosud nerozhodnuto
o státu žádném Washingtonu prý
se dává však všeobecně přednost
Po vojáčkování
Zákonodárstvem illinoisským
přijí' a guvernérem Tannerem po
depi byl na nátlak národní gar
gy zákon jímž zapovídáno býti
rntflo různým spolkům soukromým
opičení se po vojsku a nošení uni
forem vojenským podobným a
Jteprvé nyní shledáno že zákon
VímIh tibfiaii la Tak ku I-líkla
du xákorii 111 líni aprvídi e nci
ti iií kabtft oriřui j Ž iiol dů
utojnítí pfdiniýi U a jliko) tko
vé právě nrt pii( i thíuijíská
má buď' í iinisi t IhhT nové iiiiiíi
dury opatřit n b pídhti tnid"
trtitn pro přistupování zákona
dotyčnho
Vyhotny do povití I
V South hrmnlnu v)hoi-
ny v út rý ráno dynamit n do po
vťtíí obchodní dvoupatrová budo
vu a obyd Iní budova L Olc hov
skýho g fcousední p!íb)tk M
O llary a výbuch p) tak prudký
že víechna kna v dom ch okol
nich tlakem vzduchu vyražena
1'ňvod výbuchu jest neznámým
Olchovský ale tvrdí že učiněno
mu to pomsty některým nepříte
lem jichž prý celou řadu v deba
tách politických i náboženských
si učinil tvrdí se že Olchovský
byl jedním z hlavních činitelů ve
známé roztržce církve polské —
Jedno děcko bylo v troskách
usmrceno Olchovský pak při za
chraňování manželky své vážně
poraněn Škoda odhaduje se na
$ 25000
VÁLEČNÝ 1'AUNÍK HELENA
Novj? villeřn' 'rn(k Heknu kterýž nritvfi opntřovftn jest v UrooUlyrulí lodfnlel
výzlm-Jim Jenl Jrilnou z meiihlrh llí viílerrých určenou k pluvlií poliřež
11 n iii iiirinu iiimmviKit- inu
muRlvu ind nn pHiu'i 15il
Indiáni se bouří
Guvernérem idahoskýnf ozná
meno v uterý telegraficky do
Washingtonu že 300 Dannock
Indiánů reservaci Fort Ifall opu
stilo a jelikož prý na okolních far
mách různých násilností se do
pouští požádal zároveA o bezod
kladné vyslání tam vojska spolko
vého Po náležité rozvaze usne
šeno vyslati na Fort Halí reser
vaci dva důstojníky aby o pravém
stavu věci se přesvědčili a vojsko
posláno tam bude teprvé pakli
toho tito potřebu uznají
Proti trustSm
Kepublikánští členové senátní
ho výboru právního dohodli se
konečně na dodatku k předloze
celní kterýmž by trusty náležitě
obmezeny býti mohly Dle návr
hu jejich podléhal by vězení a po
kutě každý — nechť jednotlivec Či
společnost — kdo by monopolizo
val neb spiknul se za účelem mo
nopolizování neb kontrolování
prodeje kteréhokoliv předmětu
na kterýž ochrané clo ukládáno
jest Vypracování znění dodatku
onoho svěřeno bylo podvýboru
sestávajícímu ze senátorů Thursto-
na Davisc a hpoonera
Oí") blesku
Ze Sioux City 'la oznámeno
ve středu Že teprvé dne onoho!
jitteno Že fn prudké bouře V
okresu rlyrtiotith v nnUlt panují
(f uli jedna rodina 0IV1Í blmku
Malá Udeřil futil b k do
příbytku vdovy Cli MtCoutri
dové a tato nyn její syn nevlít
ni a uluka na místě tioiirrt-ni
N Rtřstí poořováno teprvé ve
ílíedii kd)Ž ftounedi dlouho láď
rieho z rodiny té nevidící- portidi
pátrali počti
řia otljlotu 1 snlii
vlastního manžela zatčena byla v
úterý v Kanta City paní V J
Jackonová majitelka velké prá
delny a dobře ne vyplácející lékár
ny na Independence ave a pod
zárukou íioooo prozatím na svo
bodu propuStěna Jackson za
střelen byl před několika měsít í v
příbytku manželky své a níž po
delií dobu již nežil drJ D (iod
dardem kterýž lékárnu pí Jack
sonové řídil a stát prý nyní do
rukou dostal důkazy že vražda
tato nebyla náhodou aniž že by
spáchána bývala v sebeobraně
nýbrž že byla výsledkem dobře
zosnovaného spiknutí kteréž od
stranění Jacksona za účel mělo —
ni iii iuj juujo rji u lim u 11 o ull
Goddard nalézá se též pod záru
kou $20000
Obmezll jeho moc
V Topeka Kans rozhodnul v
soudě spolkovém soudce Foster
že státní pojišťovací komisař nemá
práva odjímati společnostem po
jiŠťovacím právo ku provozování
obchodu v obvodu státu dokud
by cestou soudní rozsudek proti
společnosti vydán a do 90 dnů
zaplacen nebyl Následkem roz
hodnutí toho nemůže inšpektor
zakročiti proti společnostem kte
réž pojistné v známém případu
I lil tónově vyplatit! se zdráhají
dokud soudně k tomu donuceny
nebudou a následkem čehož in
spektor právo k provozování ob
chodu v Kansas jim odejmul
Budou stávkovat?
V Pittsburgu oznamováno bylo
v úterý že Členové unie hornické
ku stávce se chystají a že v nej-
bližŠích dnech stávka v 5 státech
nařízena bude v kterémžto přípa
du kolem 135000 horníků ve stá
tech Pennsylvania Indiána Illi
nois West Virginia a Ohio práce
by zanechalo Vůdcové unie po
pírají Že na zprávě té co prav
dy bylo při tom však nepopírají
ale že by možnost stávky vylou
čena není v tom případě kdy by
požadavku unie na ptačení 6jctrt
od luny v I Yunjrlvanii vybovřno
n# b)lo
ItHilih M lodi vlídné
Naváličnem parníku polko
vém "Indiána" kterýž v brooklyn
ské Iod'nici zakotven přítomně
jet tÁitnhUn byl ve MÍcdu vr
čef zbrnjumtr T J K-nn-y ná
řnořníkem I j Cart rt-rn Vrah
příttoupil k němu zr zadu a bez
lova poboční bodák až po ruko
jer do zad mu vrazil
Celou hU obialob
vznesla ve středu v Denver Colo
po několikadenním zasedáni velká
poiota Mezi obžalovanými na
lézají se bývalý městský auditor
Pikens býv pokladník Arthur a
býv zápisník Allen kteří obžalo
váni jsou zc spiknutí za účelem
okrádání města a více jak tucet
volebních soudců a zápisníků z
poslední volby městské kteří z
podvodů volebních obžalováni
jsou
Demokraté v Oblo
odbývali státní konvenci svou ve
středu v Columbus a táž vyzna
menávala se dvěma věcmi v histo
rii demokracie tamní neobvyklými
jednomyslností vzhledem k zása
dám a rňznomyslností vzhledem k
mužům kteří by v čelo lístku
státního postaveni býti měli Mi
nu toho vyznamenala se konvence
tato ještě tím že zavrženo každé
spojení se s populisty a stříbrař
skými republikány ač požadavky
obou těchto stran velice skrovný
mi byly a každá z obou stran pou
ze po jednom místě na lístku spo
léčném požadovala Následek
toho ovšem bude že obě tyto
strany vlastní lístky své do pole
postaví a jelikož prohibičáci dva
lístky — zlaťařský a stříbrařský
míti budou lze již nynítvrditi Že
celkem 6 různých lístků v poli na
lézati se bude Na lístek státní
navrženi následovní: Za guver
néra II L Chapman za náměst
ka M C Shaw za soudce nejvyŠ-
šího soudu J P Spriggs za nej
vyššího návladního W II Dore
za státního pokladníka J F Wil-
son za člena výboru veřejných
prací P II Degnan a za Školního
komisaře li II Hurd Konven
ce zakončena o 9 h več trojná
sobným provoláním slávy IJrya-
novi
Proti Bryanovl a spojení
V Atlanta Ga uveřejnil ve
čtvrtek T E Watson býv navr
ženec místopresidentský na lístku
popuhstickém v časopise svém
článek úvodní v němž obvinuje
fusionisty Že uzavřeli s demokra
ty smlouvu na dodání jim všech
hlasů populistických v r 1900 a
žu oněch $1500 jež Uryanem po
pulistickému fondu darovány by
ly jsou prý prvou splátkou ceny
kupní Článek jeho končí slovy
následovními: "Přáli bychom si
aby býval si liryan peníze ony
ponechal v kapse Udělal chybu
— právě tak jako chybil když po
slal radostný telegram blahopřej
ný McKinleymu Kterak radova
ti se může v srdci svém zástupce
iuu nad zvolením zástupce peněž
ních Žoků a korporací nedovede
me si nikterak vysvětlit Po ně
kolika těchto poznámkách vrací
me se k dřívější otázce: "Proč
vzali fusionisté peníze Uryanovy
pakliže nezavázali se nadhnati mu
hlasy populistů v r 1900?"
Z Washingtonu
X Presidentem McKinleym by-
o oznámeno v úterý jmenování
Church Ilowea z Nebrasky gene
rálním konsulem v Apia na Sa
moi J P Hraye z N Dakoty ge
nerálním konsulem v Melbourne v
AiHtralii a Piuitni %
liypMÍngu ktinmltm ť 'nn Mi
mo těchto jmi nování následovní
kontulové: „ A Dnt z Díriít
oí Columbia pro Kingtlon Jamaj
ku S S Iyori z New Jeriey pro
Osaka a llioga Japonsko lí
Wildman z Calífornie pro Ilong
Hong Cínu Cli V Itertskila t
Distriet oí Columbia jmenován ta
jemníkem v levyslanectva ve Ví
dní Ve středu oznámeno bylo
jmenování F JJ Ioomise z Ohio
v levyslancem pro Venezuelu ja
kož i jme nování následovních kon
sulň: II Jíordewith z Minneso
ty pro Christiannii v Norsku J
L Caldwcila z Kansas pro Sán
Jose v Costa Rica P C líannyz
lowy pro Trinidad v Záp Indii
L Ionga ml z Illinois pro Pře
měn v Německu a J L Stevense
z Indiány pro Plymouth v Anglii
Ve Čtvrtek oznámeno jmenování
J F Movveyho z Washingtonu
dosavadního konsula v Kanagwa
gen konsulem v Yokohama (ieo
N Westa z District oí Columbia
dosavadního konsula v Pietou
konsulem v Sydney Austrálii O
Uedwclla z New Yorku konsulem
ve Fort Krie Ont a l C Hig-
gíns z Delaware konsulem v Dun-
dee ve Skotsku
% Z Washingtonu oznamuje se
že prý japonský velevyslanec To
ru Iloshi v dnech nejbliŽších bu
de odvolán a místo jeho že proza
tímně neobsazeným zůstane Má
to býti protestem proti zamýšle
nému připojení Hawaiska ku Sou
státí jakož i jakousi odvetou za
nezdvořilost kteréž prý se státní
odbor náš vůči velcvyslanci dopu
stil tím že o započetí vyjednává
ní kteréž podepsáním smlouvy
skončilo vůbec jej ani neuvědo
mil DROBNÉ ZPRÁVY
V Little Kock Ark odbý
ván v utery státní sjezd republi
kánských klubů za účastenství as
600 delegátů od 200 různých klu
bů
ftiditelstvo státní university
iowské hodlá požádati sněm kte
rýž včera ve zvláštním zasedání se
sešel o povolení jedné desetiny
mills po dobu 4 roků na postave
ní nové ohnivzdorné budovy pro
knihovnu na místě oné kteráž
před a týdny bleskem zasažena a
ohněm zničena byla Daň ona
vynesla by celkem 5220000
V Auburn N Y popraven
byl v úterý elektrickým proudem
K J Powley kterýž k smrti pro
zavraždění manželky své odsou
zen byl Poprava byla zdařilou
Přelíčení proti tabákovému
trustu kteréž v New Yorku po
dva týdny se vleklo skončilo v
utery neshodnutím se poroty De
set porotců bylo pro odsouzení a
2 pro osvobození obžalovaných
Illinoisský Mesiáš Schwein-
furt zakoupil v Penton Co Ark
1000 akrů pozemků a hodlá tam
své "nebe" i se všemi andělíčky z
Rockford přestěhovati Občan
stvo tamní chystá si již na něho
dehet a peří
# V New Orleans La uznán
v úterý vinným všech 60 bodů ob
žaloby Louis Galloit kterýž Uni
on National banku o více jak
{300000 ošidil
V Des Moines la zadána
státem žaloba proti ručitelům bý
valého tajemníka státního Wm
M McFarlanda na obnos celé
záruky ČímŽ aspoň částečně kryt
býti má obnos o kterýž týž podá
váním falešných účtů stát byl
okradl
k
I '
i' '
ř
t"
v
v -
V -
I '
i ť
í 5
'
i- í
i' f
-
r
i" '
':
I'-
i
i ♦
'r
1