Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pounoic ZÁPADU
Ji
Srn
á
ti
ftlffgrtfkkl
#4 nnamovárto v ptfc
i tlil fuMa dovor ní h od
býváni ap-zdt rakouských Nlmrn
v (itll im LaUm Jak w fit
proti kabinetu !i íiiho j ho
jazykovým nafírním Obavy tyto
dad býl prNt4fné neboř Ai
Melví nit ajrdu alíbdo l ftm
(Itálii apolkfi fakomkýr b 41
fiafih 'li Jr pmbdnf bdif
) (rorhtt fdehuanJ nrďof lahř
irl N'r"i nikdy o nmf M ho-
lntfrtu w lLLti éi' t a „ iK
ftk Uhnrk f lile %knt fftt ) i
'A dtithMJi a iňattrut atalo lo
f VajHlř dm' A pfiOny ! o
(tt lil j ho mbjli privri f t
řrint
éXmrtM ftit f fz4M rozhodly
' díf li Vtíkrtbo ftpohlpntol'
nl h4 arit ní b JhJitoM h ifnrn
loto ij'ií m l řj v m grof i j4y
kov mu ntfí ní pro Cathy a Mo
ravu Na jlti zátiMpru nrr
ikýih rd I V řerháfb Vr Vídni
odhý vanm ir4 noiahájttí
i kit lulo jíl dn" I července n 1
jak t odkládání patrno Nliuti
n on j Uč plipuveni aru lo pí'e
tidlojhním lé %fc i chtljl vlád
Kint Itali dtn li odvolání jaziyko
y c li nařízení
dl? zpráv lwrlínkých
nezamýšlí plidati Ke k protestu
Japonaka proti zamýílenému ph
pojeni souostroví llawaUkého ku
Kjmjenýfii Státům ač prý pmažuje
to za n lw přný příklad pro tm
doncnosi
Vařllt V legraíováno ve čtvr
lek že prý policie v rukou důkazy
má že požár dobročinného hazá
ru jimi dne 4 května tak velký
počet života lidských zmařen
byl nevzniknul nešťastnou náho
dou lak dosud za to se melo ný
lr2 že založen byl anarchisty
kteří 11a vySSÍch kruzích tímto
spůsohem pomstíti se cliteli v ftd
cové anarchistů kteří ďábelský
plán onen zosnovali a provedli
y uprchli prý do Spojených Států
A líská rada nimttká odročena
byla v pátek po přijetí dodatečných
rozpočtů Dekret císařský čten
byl kancléřem Hohenlohcm a za
sedání skončeno provoláním ob
yklé slávy císaři
V Pruském tntmu přijata koncem
týdne panskou sněmovnou předlo
ha na obmezení schůzí socialisti
ckých a anarchistickych a není
prý ani nejmenší pochyby o tom
že táž i snčinovnou poslaneckou
přijata bude Obtíž s ní bude míti
vláda teprve" v radž říšské kdež
již předem porážka její zajištřna
1 jest
V Nímecku dostavila se konečnž
v pondčlí dlouho očekávaná krise
ministerská Maršál Bieberstcin
ministr zahraničních záležitostí
odstoupl "z ohledft zdravotních"
a na místo jeho povolán Bulow
Tento ujme se úřadu svého teprvé
v srpnu do kteréžto doby mini
ninisterstvo pod-sekretářem stát
ním řízeno bude Stane se tak za
tím účelem aby Bulow císaře na
cestč jeho do Petrohradu provázeti
mohl lo návratu císaře jak se
proslýchá odstoupí kancléř Ilo
henlohc Bulow stane se jeho ná
stupcem a za nového ministra za
hraničních záležitostí naznačován
jest Kiderlo-Wachtoc dosavadní
vyslanec v Kodani — Dosavadní
ministr vnitra Boctticher též úřa
du se vzal a co nástupce jeho na
značován jést 1'osadovski-Wehner
V Nizozemsku jest výsledek už
ších voleb do sněmovny posla
necké již znám a snčmovna bude
následovně složena: Liberáln 45
katolíka 22 protestanta 21 staro
v katolíka 4 radikála 4 socialistů
"''4 Koalice protiklerikální a svo
bodného obchodu budě míti větši
nu 6 hlasů Starokatolíci podpo
rují politiku liberála Jelikož
(rn itthntúH nlrpU ti nf
fi'lrtfri pOflHil j" lífil frtrřiřfcý
tnwttnf trh Ni'řřjiVu $Atn
ť ' t-ttjt J4Í1 jíl tttnimmtt
itm l4řo0 n p t ImUifhn
nniinf itWnyny Vikfřiř fi
ďnnfm polidfcti Shvnost hUť
ní pr ovfl Ur'tfií tWffin t
(tUty t #ihfnriifjh'f ňítli d'
fcř f mvI hnn o xiUtnith
t ťnkirigh4riikhf pIÍr# tu
h x byl výtMem UA% tf
VthHn lhf( řJr poliítí n
iunkh a $ř nimi v pM Ikti jj
pftdtďivé msnUh miniM Mtv
rikmi pffuffxly V ( f uh
f W lUřlr pfMflirf rruriMt ř-
f v kfi4dklio Kt'f míníttf
ml # tnnU íibf ojf noi frtii
4 vojkf ta vr Imí x %lř vyjí-
vnjW i f4trHlí Novlio Jiínífto
Vlni Viktoři' p4k Aířiky i
kapk koloníf g jtlio rií kí
Miijiny a vAlc I flho řt4
kďj ntj)i Anhan drvy a
nimi krVily v dlonli)h f f leh
pluky voika doioicího vlth
moJnýeh dřiha %li ha křfjp a vý
Ifotf 'ak nibdoviil vlatlfii
prftvol královnin nrj(rv4 h1t#c
nfcí a nr)i2M rrxlinnl yUulé
prinrrm alkím a véxlouton
naugMikým a ranibríd){ekým v
fl' řady lokajů a konec ní v ň
krilovnin přední)! kWilizvlUf
ní malrbnotí jMktavn prajof
demiorodého vojska indického
1U zprostit dne ph d královnou jeli
vyslanci cizích dvorň princové a
(let hticí Nádhera průvodu byla
nikdy nevídaná nevyrovnattlná
uvnitř hranic Londýna Milliony
vycházeny tu k ukojení zvřdavoti
davu x Anglie Ameriky a celého
světa a hlavnč k tomu aby se
vštípil zvláštní dojem a snad po
vrchní úcta a loyalnost ku králov-
nř která se jiným spůsoliem vští-
piti nedá Když se průvod krá
lovnin blížil ku hranicím vnitřního
mřsta City vyšel mu vstříc s
městskou radou lord-mayor lon
dýnský Sir Phaudel 1'hillips
oblečený v staro-anglický kroj
šlechtický Na znamení poddan
ství odevzdal kráiovnč starodávný
meč jehož držadla se královna
dotkla a zpč-t mu jej vrátila Ta
kových komedií odbývalo sc ještě
nřkolik až sc královna přiblížila
k hlavnímu chrámu svato-pavel
skému Tam bylo veliké Tedeum
zpívaly se hymny bylo kázání
Potom nastoupena zase cesta zpá
teční do paláce buekinghamského
Do fírusulu došla ve čtvrtek
zpráva že celá výprava barona
Dhanise k hornímu Nilu 6000
mužů čítající od vojska inahdiho
povraždčna byla a ani jedinký vo
jín ušetřen prý nezůstal Bližší
zprávy o tom známy nejsou neb
posledně slyšelo se o výpravě
této v prosinci kdy nalézala se u
Stanley Falls as 600 mil od nej-
bližŠÍ posice dervišů
V parlamentu anglickém učiněn
byl ve čtvrtek ku vládě dotaz zda
vláda jest si vědoma toho že
Liliuokalani královna havajská
hrstkou Američanů sesazena byla
a Že tito nyní aby před následky
tohoto kroku svého se uchránili
o připojení souostroví onoho ku
Soustátí vyjednávají a zda k ně
čemu podobnému Anglie bez ná
ležitého protestu přivolí Na do
taz tento odpověděno že vláda
postará se již o to aby práva An
glie a poddaných anglických i v
případě tomto náležitě chráněna
byla
Z Afadriiu oznámeno ve čtvrtek
že v Mieres provincii Oviedoské
došlo k vážným výtržnostem ná
sledkem zvýšení daně na potra
viny Mezi 8000 horníka a voj
skem došlo k vážné srážce při
níž několik osob na obou stra
nách usmrceno a značně jich po
raněno V italskm unii tu přijata byla
dle zprávy nedělní po třídenní
debatě 68 proti ?K hlasům v taj-
ftftt lihviviňí prVU-dn vMdní
kťrouf rtnifí nánoí rWroii
etihn h ti tni
1'MJt Ihmfhké podafďf tu a
f'nf prýky v otnovt oWio#i
lib Uulmntt n nltřaííní tíhh
pi I ováním pryit4ní n ttttr-
vrch fthttrtkih WmUh Pfil
tk jt U prrxrntov g tmJrn
y% a Inml }rítny na tmUml
itnm
MM l konen anad jn he
nAuAA porta nWlaku tlnor
vlrh nirokft na útt tMihnlUí
vdi lloaifl I vla lotil v #I
porn atm porovín fif
ífcern nvnť al# loto d rítih a ff
poíool anilinoví aby dl přání
V bnorí ar arloval '
lthhr{ fMiufnovAfiy jvm
n4hdovnl uAn% týkajfil
ar atavu liřrrfcho nlmořnírtva
- hdyl aultirt tuMl u l
n fniu pottavr-ní luferkho lof
lva tlytej i lefkr! b rfm
bardovaly turetká ml ala a znpa-
kojovaly dopravu voka lu avolal
zvlittnl ladu aby uvalovala o
otáfc námořní VmU Ani nlmoínl
v v
RKW MYKON W REED
kazatel denvcrskjF Zajímá se velice o Debsfiv plín zaloZiti
aocittliatieknu nsadu
porada odbývala' sc před měsícem
Bylo rozhodnuto vypraviti do An
glie zvláštního vyslance jenž by
zahájil vyjednávání s firmou Arm
strong & Mitchell v Elswicku
Firma projevila ochotu zříditi tu
recké loďstvo a postavili ' oddíl
válečných korábů pod tou jedinou
podmínkou když zrušen bude tak
zvaný monopol mašusie Nad tím
ovšem v Jildiz Kiosku se pozasta
vili neboť z monopolu toho těží
turecká vláda vlastně jednotlivci
Po celá léta celé hejno cizopásníků
tučnělo z něho a monopol byl
toho příčinou že turečtí ministři
nikdy nežádali služné jež jim bylo
zadrženo Společnost mašusie má
výsadu na paroplavbu v tureckých
vodách Vlastní celou řadu par
níků jež plují mezi Zlatým rohem
mořem Mramorovým a mezi ostro
vy na pobřeží Malé Asie Jelikož
společnost nemá konkurence zisk
její jest obrovský Uhlí dostává
téměř zdarma Od roku 1890
béře palivo z arsenálu tofanského
V Cařihradě praví se že kdyby
společnosti předložen byl tureckou
vládou účet za uhlí jež ža šest let
spotřebovala a účet ten byl taky
zaplacen stačila by suma ta na
stavbu nového tureckého loďstva
Vzhledem k takovýmto osobním
zájmům není divu že podmínka
firmy Armstrong & Mitchell nebyla
přijata a že s vyjednávání sešlo
Z Athén oznámeno v neděli že
Turci obsadili a opevnili výšiny
nad Agraphou se táhnoucí čím
ústup vojsku řeckému v pádu ob
novení nepřátelství zamezen Ná
sledkem toho rozhodla se vláda
řecká na obsazení posic u Karpe
nisi čímž by armáda turecká v
Epiru nemalou měrou ohrožována
byla
S'4 A'rfin nor i n nedli
k novému krvprolití A oi
Turka vypravili totil 1 Kane}
" Uhni povttab-t M v Kanhka
a j hodiny vdilen a
fiaMal Máí byl na fdoi atra
p"'t """b nmrřiři
futnf n ''I" p"i'dnííh prív
vjwdJna iřilka f4fo Km U fiiři
nlM 4 n tU h kf fanft p Hti
tm 11
I ťtn došlých
r ř ffMi pwiakn ptf
l potlačeno voifcu rývá jíl
I"" ' p'tnfi tl povakf vy
- Jf n aby to t tom n bylo
m " Kubří
y zahÍKno bybí prí w
ttranv mohnmr tinA trrriib An
Jf(v V Thrani hlavním
-1
m rmtí nalvly vitrínoví troti
ldovkí řSzn lakovrho U lml
4ni vojsko hof iď k itirlnati ne
rnrhh
-----— ----
tmrrhký ifúuth porilení do
bytka v iMttYdních jatkáeh pral
akíih PiWitkeni lervna přibyl
do Prahy z Ameriky ku návíiřvř
svých rodičů J Karhan který ja
ko přední pracovník již řadu let
jest zaměstnán v největŠích jatkách
amerických v Chicagu St Louis
a Novém Yorku Na požádán
pražských řeznických společen
stev ukázal pan Karhan 2 června
spůsob amerického porážení v
ústředních jatkách pražských kte
rémuž zajímavému výkonu byla
pozvána "'správní rada ústředních
jatek jakož i všechna představen
stva řeznických společenstev Pan
Karhan poráží dobytčata bez ja
kéhokoliv řezu do kůže nač sc v
Americe klade velká váha a plným
právem neboť pořezáním kůže
tratí tato na ceně V jatkách byl
omráčen p Karhancm vůl nále
žející p Švagrovskému bez vše
likého poutání nejprve silnou ra
nou do hlavy a potom rychle po
mocí páky za zadní nohy vzhůru
vytažen a teprve pak byl nožem
bodnut do krku při čemž odpad
lo obvyklé držení nohou a vyšla
pávání krve Na to opět bylo do
bytče k zemi spuštěno a stáhnuta
mu kůže ze přední části těla na
čež poznovu vytaženo droby z
něho vyňaty a pak teprve stažena
ostatní čásť kůže ze zadní části
těla Po prohlídce kůže která
nejmenším říznutím nebyla poru
šena vzdána panu Karbanovi vše
obecná pochvala odborníků dlou
ho trvajícím potleskem
V Decatur Ga popraven v
pátek černoch T Hudson kterýž
v hádce k vůli psu vzniklé jed
noho soudruha svého zavraždil
V St Louis obžalován byl
dr R L Metcalí pro útok s úmy
slem zabití Postřelil totiž jed
noho hošíka kterýž do zahrady
sc mu vloudil
Mi
íířito lýdftent rorajltm vlem
M Íit Knihovny Am rif Vt a pokra-
fiv Ifdm vrbě pout Who fotu inu
11 V lař khnd řovi
Moderní otroci
m iipozorftujf m llntfo verhny
ttO dal Mýtiny jíl )' n
budou full-erať lům pravid Inytn
jako) i tlin kdo! k fidhírjnf Kni
hovny Aniefirkl e pfíhlUí
({omtrt t nto tíí poveiti té-
mel avftov n b'ť nabyl řoSíír-
ní jíl po ré LvropA n ji-hkoŽ
Zvl í'! tne i Jid rn dálným Vi liké
obliby do' I a l''iii'f m i třídou
tou zdomácnl rozhodli jm # i
naVmu (U náhtvti im l pováním
ho v Knihovní Anu-rirké pfíbŽi
tot k poznání jfho podtytnntiti
Spitovatr I bystrozrakém té
inf I n V) řovnatelnýui líťí v romá
nu tomto hnilobu fnod rní upoleč
nerttí naí poínaj' od lidí a titu
ly a řády až k nejníže ležícím
vrtvám apob enosti liduké a to do
nejmeníííh podrobností tak Iv
řtnáf snadno zapomíná že ro
mán Čte a pí"e za to má že řinití
co má % líčt-ním příbéhft a událostí
ze života skutečného Pérem mi
strným líčeno jest v románu tom
to utrpení chudiny veškery ony
svízele s jakými zápasili musí
chce-li existencí svou udrželi a co
vše se strany osob výše postave
ných a vlivu požívajících snášeli
mnohdy musí nechce-li o jediný
prostředek k uhájení Živobytí se
připravili Zvrhlost stávajícího
pořádku společenského odhalo
vána jest tu v plné své nahotě a
jasně dokazováno jest že většina
lidí není vlastně ničím jiným než
moderními otroky Jeden je otro
kem svého zaměstnavatele kterýž
na úkor mozolů jeho sc oboha
cuje druhý jest otrokem svých
vášní třetí zase otrokem poměrů
a postavení svého atd a to vše
jak již uvedeno líčeno jest barva
mi přirozenými dle skutečnosti
Zvláštní zajímavosti dodává ro
mánu tomuto velký počet osob
různého povolání a postavení spo
lečenského kteréž v ději vystu
pují Nalézáme tu prostého děl
níka kterýž vzdor své chudobě a
úmorné práci čest svou neposkvr
něnou udržuje baletky kteréž ač
na ně z pravidla co na lehké zboží
se pohlíží přec jen poctivými zů
stávají a nátlaku na ně činěnému
statně odolati se snaží spisova
tele kterýž za úmornou svou prá-
ci duševní ani na chléb pro hlado
vící dítky své od hrabivého a vy
počítavého nakladatele dostati ne
může kuplířky kteréž prodávání
a dodávání lidského masa zhýra
lým hejskům řemeslem svým činí
neštítíce se při tom ani prostřed
ku nejhnusnějšího dále setkává
me se v románu s mnoha Členy
tak zvaných tříd vyšších u nichž
zhýralost klam a šalba domovem
jest a jichž život spisovatelem jest
líčen tak jakým skutečně jest
beze všeho pozlátka a nátěru
Jak čtenáři z prvých dvou sešitů
přesvědčiti se mohli jest to romám
skutečně vysoce zajímavý a doufá
me proto že hojnfi bude těch
kteří k dalšímu odbírání Knihovny
Americké nyní se přihlásí Objed
návky a zásjlky předplatného
adresovány buďteŽ jednoduše:
Knihovna AmkrickA Omaha Nkb
Krupobití
FarmcrakA Vzíijpmmí Pojiífujícf Hpo
lef noft proti krupobití
Falrflelri IVobraaUa
FjMl-noKt tato Jest (iplnř vzájemnou
Jedinou inkornnrovHrou vzíljeiniifi noji
dťuJWl upolcínooll proti krupobití ve
Mátu
O (UIkÍ p"n)lniitl přihlaste ne v minu
n( áalovn$ ivnutm
IW Hledají ae jednatelé
JM8ANFOIU) J J WlUTTIKR
ta řtaiui wjMMia
r
: 1
-'i 1
ř
í :
f7
vr
i í
Cv
f
-t
L '
i 'V -
-- - tť