Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pouhou Spadu
ŤI9 Mldilllil IftNtl
propufttni bylí v 4c b t Ky
VVrnl rtu lumiHuN m tpotkovým
Kubátu! kť li n paluhMilihti-
ttftkOio parníku 'P4třilf#W do
pd ni byli Na phtM pířnfku
loho kilI JtMi bfo ( tt ttidifU
Ky lfjt t byl nah -t nt lnut
UiUn tli tni ě fi tťojř- tifof tomu
tlak k'HMÍMf'hi forhtmirt f
rtfltt ttukasu J y mft ní voj n
kou fif£niMí i bylí Ivnhti lt I h
f 'Mf jMnUki r fif lkf
mi an U li
ntk fUlll
Hutt M 'MrHfř4 Irp r v
rluyinn V)t kb řyl tr pro
fiř ní 4t j f ř tmMfen l vi
twlplrajl fUtkti intrWhnmi
pokladní (polkové riitf4tifí
lnfo odpor 'ij r i f f i A j f Idtt
! přý IptOft I lil t!l #
rtť:tt( prty píovri{ iiuťtí
nllÓ X4VllliO b)o V ílj
vdi lalobl! doviuM))! )r prý
knihy potnoM! jí (Dfioda roku
Mní ani prdili) ny rubyly a
kdyl k''iní jdnoit prohlídka
'f oviil ni lu vy kon in lk nt-ď
jialf í- ImhI k klřýl dle dť
mini po'tmiitr jíl hdy i íio
vl tíilm ni d j vn mbjl
Zemřel %áitm
V San JrarwUku mlí I v pí
li k V)nri vdlaný iiřuřltc l'oř
lunu ir fonte thn několika aka
ili mil a ui mýtit pohínoMÍ a
vklui j st prý patrným h x mh I
vlatne — liUl m Z listin u
zemřelého nahmýilt jt patr
nýtu že byl řkm m rodiny oth
anské n ? vlastně nt sl jiih'wi
Saínte Saltu tl Cont Otcem
jeho byl Carlos ! Cortte před 30
lety vt levyslant c jfi dvoře a ri k I
tkem
Lynčován
V Crystil Spríngs Miss lyn
čován byl v pátek z rána řirnoch
Mosvly ktt-r)'ž pro xavraMení lar
nura J Stronga ve vřt ní tamním
chován byl Jelikož ozývaly m
hrozby že íirnocli bude lynčován
střeženo vízení témřř 100 muži a
guvernér o vyslání milice požádán
a než tato dostaviti se mohla byly
stráže přemoženy černoch vyve
den a na nejbližŠdn strome pově
řen Po provedení tohoto soudu
lidu odebral se dav ku příbytku
Černošského kazatele kterýž kři
vou přísahou že M osely v den a
hodinu kdy vražda spáchána u
nŽho se nalézal vraha před tre
stem zachrániti chtěl a dal tomu
to nemilosrdný výprask
Práce zastavena
bude tímto týdnem témřř ve vSech
sklárnách v nichž tabulové sklo
hotoveno jest jakož i témčř v 95
procentech skláren v nichž laciné
tabule se hotoví Přestalo se pra
covati následkem požadavku děl
níků o zvýšení mzdy 015 procent
kterýžto požadavek dle tvrzení
majitelů skláren přílišné vysokým
jest Fabrikami hrozí že sklárny
zůstanou zavřeny až do zimy
Dvakráte povlšen
V Houston Tex odbývána v
pátek poprava Jim Williamsona
kterýž k smrti provazem pro po
vraždění rodiny Crockerovy od
souzen byl a přítomným lékařem
ohlášena smrt po třech minutách
Sotva že však oběšenec uříznut
byl objevily se na ném známky
života následkem čehož znovu na
popravištfi odvlečen a znovu byl
oběšen Po druhé nechali tčlo
jeho viseti pro jistotu plných 22
minut a odříznut teprve tenkráte
když do opravdy smrt se dostavi
la Dílo dravých živlu
Severní část místečka Kich
Hill Mo zasažena byla ve čtvr
tek v noci cyklonem jímž za ně
koli tisíc dolarů škody spúsobcno
NfjvČ-tší snad škody spftsoleny v
tamní tavírně kdež několik budov
úplně rozmeteno Řádční dravé
ho živlu potrvalo plných 30 minut
V Sedalia Mo řádila prudká
vichřice v pátek z rána a značné
škody tam sprtsobeny neboť stře-
tlty ik Maniii pitti ImiIhv !
n trny 4 mttué ttift t ki-fi-m-tprlit
rt Vi hlte' t#k
prudkou ) hkfibk nUUdnMi
vo#ft }ti tntfnUh $ lni m l n
Muroři M ďijř 11 t prt ty
podobni a tttmtmnvinn tr přf
říKloh viřlifiil ts?rt1 tt} tlí
3i míl Iflky w Ilřoítkljnti l ki
( UfíHfi Sv iVirl buiU Kati
ttUu f}t fl i tM pl( k ff
fi tiH #píl tU Ut tem #řt4tiý
n (wr Ir j prtlff řl ftiU I ?
b ininí Imtí v kll ťittmi n
titfřn míf i h b)ly pí n! t
d"('řVi l'Mii'nl rHlí(lkMt f
fl' f 41 1# 114
Plf lltl §4 ittll
M otik fjthlík ilříliy Vn
bh klffýl t KhívMI ( il y '
totl t' Ík h t)Jl pfopidnul
hodinu t j tt MiiooMf i ( ily
VjFtokým pfidritmlMit kli fy I fo
idnnýiii folio dor potok íit h
ď tub ť b)b a 7 iro pit tom r
mft# ixtiiri um a tmtiif w'i
ttti)ícfh poraň tt NrSi-tl
viitn bylo prudkým nt
EDWAltD
J nu-110 Hcllnniylio Jet rniímo nnml vRetn
lururii ihk i mt ( i-nsiyo ecuj ijinin w intll jel tiAsl ve iVOJ Htilt "IoolC
Iiir Itackwaril" vydaný mí přel 10 lety Nyní vyl&l unii nový "Kuuality'
ktcryl Jct téhoi ítnfru Jiiko pnrřji a jaksi Jbo doplňkem
témčř průtrži mračen se podoba
jícím kterýmž roklina přes kte
rouž předmostí ono vedlo v dra
vý proud promčnčna a základy
předmostí tou mírou podemlety
že celá konstrukce zřítila se v
témže okamžiku kdyvlaknaní
vjel Z iq ranČných ani jediný
neutrpžl poranění smrtelných
Rychlá jízda
z Chicaga do Pittsburgu vykonána
byla min týdne vlakem dráhy
Pennsylvania Vykonána byla
vzdálenost ta 546 mil obnášející
i se zastávkami v 9 hodinách a 25
minutách Nejvčtší rychlost do
sažena byla mezi Lima a Crest
line kdež 78 mil i se zastávkami
právě v 78 minutách uraženo
Nezdařený pokus loupeže
oznámen byl v sobotu ze Spring
field Mo V okolí tamním zor
ganisována v poslední době banda
lupičská kteráž v noci na sobotu
mlýn Woodův oloupit! zamýšlela
Z posledním téměř okamžiku ztra
tili dva z členů bandy kuráž a še
rifovi celý plán prozradili násled
kem čehož ovšem vše na přivítání
lupičů připraveno bylo Když
lupiči po vloupání se do mlýna
na vyzvání šerifovo vzdáti se ne
chtěli bylo po nich střeleno a
vůdce jejich Frank Taylor na
místě zastřelen a bratr jeho smr
telně poraněn
Porotce Žádal úplatek
Objevení že D K Carter jako
porotce žádal úplatek od právníka
strany obžalované skončilo v pá
tek min týdne v Chicagu soud v
obžalobě na odškodné $30000
kterouž T Lech proti Chicago
City Kailway Co před soudcem
Prentanem zadal Advokát Page
j d ft ť 4lllpf ti ipoí#f"iiírttí
nnimii tf přotí CarUř plti
k titmn pflmoii rtabldkriti }# tt
ptiffhy vy (Mholrn till pf
třn iJlovaril ílJ pf
m ti jtrtým! "Lfby fti'U íiM I-
niř ní fol tnmt řu jřiif} - nfý
řotidik říli řf uhodnuli p
tftyt — Itrdil I ( štift ho
potval ku nhUttl řii pfdíhoř
vtftt řtoitilri lfftlfto ( ířťři
poslal ri4 ó fii(írn ib íiml na
rldtv 4fo A aby fu I7U mu y
pU'rna mil-í ktrM JV r poro
t m ollfíiit CtUt tt
fllloiivl Ir ťlpUtlk liiUI i bídy
Moff taille I' vypukli mi
mtlf ho týd'i slivka ilaNkýih dl
Míkít t f4vl nové dííhy ta
t tt4rýi h a In n4b lki it toho
ff tuAtlt ni ntd #a n' kolik lý
ilKi d'M(i vy'j(o pni nib)l4
St Ukujíií íďbhli hotH o: lan i
v nml kontraktor Vhlř Útul
ku pfid fonřným ďlrilky hlr
hl i lroviA (f ?l t1 "padronV
Mlřidá d Mat o kť fý j do pri
ItKLLAMY
řlin4rRm ro nelikího iniaovatele
ce najmul neboť jej podezřívají
že je chtěl zradili Ž Doylestown
přibyl tam Sérií Irwin Aaron a po
konferenci s Wheelerem ustano
vil 40 depu ty Šerifů a přivolal si
ku pomoci policii z Bristolu
Wheelera střeží ozprojení íorema
ni a on sám prohlásil že dříve
prý neodejde dokud stávkáři svou
mzdu nedostanou avšak od svého
společníka Boodyho jehož o za
slání potřebných prý peněz již
požádal neobdržel dosud žádné
zprávy Zadržená mzda obnáší
? 20000 V noci na pátek pro
cházeli stávkáři s lucernami ulice
mi města aby Wheelerovi překa
žili útěk a ostatní kteří tuto služ
bu nekonali spali před hotelem
Šerif Aaron prohlásil že se neo
bává žádných výtržností a pakl
bude chtít Wheeler odejiti z hote
lu že jej svým mužstvem dopro
vodí na nádraží
Odsouzen
V Clevelandu vynesen v sobotu
soudcem Stonem rozsudek nad C
N Cunninghamem kterýž z padě
láni podpisu H T Hamiltona na
poukázce na $75000 znějící vin
ným uznán byl a sice odsouzen
týž na 5 roků do káznice Pří
pad tento hlavně ze stanoviska
lékařského byl velice zajímavým
neboť lékaři tvrdili že následkem
tlaku na mozek kterýž zvláštním
výrůstkem kostí lebeční působen
prý byl nebyl Cunningham za
činy své zodpovědným a obtížnou
operací kteráž se svolením soudu
provedena ukázalo se skutečně
že výrůstek podobný skutečně
stával Vzdor tomu však prohlá
sil soudce že není prý důkazu že
by to se zdravostí smyslů obžalo
váného co Činiti mělo a do kázni
li fti lltfifti ýl II VI ď MOU p-j p
1I4I
Tajif iálef
utihtn byl ttftUíi tir Yorku
v bíki nu ljf tli a Ifiiď r bib-
vr tttr nh n Km podol
Ml fďlMfiO l V "k'i4
fiftl plitu #alnl A Mfiýcb
rí! byli? patrným !♦ jhí !
o tfalifu a polin- ft robo ni
11 bi l pt i" druh i tUl ih
ktřI thn pfd tím n4 jinfo m(
mJ7 f Hul tÍU f4l no
bylo Stotoífirií mrtvoly j %t r
hrr rďtlnýrii n boť M4V4 ibiid
ihlj na ibytku ll hn4b'
ni J i h i #n imk4 kťttt n$ tt
řHnit nb l v totidtli by
tltbt
řOilIKKř
I loAfrm
V KÍti tn'áitt v rttr
projedu jvinhu pobtlky tiklbNd
ílrlo na vlnu po MMm roková
ní přij4t 1 1 pfoli 11 llMíiit ntvrh
4by tbt n4 vlnu přvlřily lil m
loc i libry by bi snil nu V imI
dm (hvil in byh uprav pillo
hy kt roní pfivál' tií kontř4ktnl
ytli pro výplavu iMfiiiiiípp-
k(Mi ím jistých Knm(n k a ko
iwmtl dovolováno býti tni tak
nyní jíl pn MNpiu pn ntova
jpoiNbí jut aby pbdloha ?4ko
nou mata Ve ntfidu pokrjo-
váno v tbbaté o clu na vlnu a pi
ti i nátoli vynlitkovali pfílelito-
tinti té aby náhh-dy tvé j-ik o
záad& ochrany n lni tak i tt jiných
olikich iiolitíckých důkladné
rov7 trati mohli I Win tu debaty
iiUa z vlny až í na Pryana
ji-noz si n Allen z rtirasky w
víeh zastával a mnohé lži po-
fdh-dní dobou prý o tomto předním
zastanci hvoIkk! né ražby rotrušo
vané vyvracel ZajímavotÍ za
sedání dodal sen Morgan před lo
tou svou na připojení Hawaíi ku
SKj Státům a ustanovením že
naše zákony spolkové na souostro
ví onom platností 4 červencem r
1898 nabyti mají Ve Čtvrtek po
lán sen Halem z Maínc návrh
aby do zasedací síně senátní na
dále nebyli připouštěni exsenátoři
kteří by jakéhokoliv zájmu v před
loze neb návrhu o němž se jedná
měli a kteří přichází tam pouze z
té příčiny aby pomocí dřívějších
známostí svých pro tu neb onu
stranu agitovali Na to pokračo
váno v projednávání článku o clu
na vlnu mnoho ale toho nevyko
náno neboť po obdržení zprávy o
náhlém úmrtí poslance Cookea z
Illinois zasedání z úcty k zemřelé
mu odročeno
V senátu učiněn v pátek v pro
jednávání předlohy celní značný
pokrok — projednán totiž Článek o
clu z vlny hedvábí a tabáku a tím
prvé čtení předlohy skončeno a
ku projednání zbývají nyní již jen
články kteréž při čtení prvém z
různých důvodů byly přeskočeny
Jsou to hlavně články o clu z ko-
ží rukaviček uhlí Čaje a masa
po projednání jichž zbyde již jen
několik článků o daní vnitrozemní
O 5 h zahájena krátká schůze
výkonná po jejímž skončení zase
dání odročeno V sobotu v pro
jednávání předlohy celní pokra
čováno a tu během prudké debaty
v kteréž o clu z valchářské země
(valchovky) se pojednávalo pře
možen byl sen Pettigrew ze So
Dakoty tou měrou že dále pokra-
čovati nemohl a usednout! musel
Stav jeho záhy ale se zlepšil Za
sedání odročeno po krátké schůzi
výkonné po 3 hod odpolední —
V pondělí učiněn též v projedná
vání předlohy slušný pokrok ne
boť projednána úplně ta část cla
na kůže se týkající V dalším
přijata resoluce opravňující pre
sidenta ku pozvání cizích vlád k
obeslání výstavy zamississippské
načež zasedání po 5 h odročeno
V sněmovně poslanců čteno
hned po zahájení pozvání vlády
belgické ku zúčastnění se v mezi
národních poradách v zájmu arbi
trace kteráž 6 srpna v Prusselu
4h4j' rty budou nf'l mnitmnn
nlliM rimrll poUru ( nokra
líJifiot a 1 úrly k Mmnf jdniní
konino a #tiMnf řM pnMH
odřoi nu
IJlaaftMrttvt laM
y" itiovu v llt k 4 Us
Um tMfo dní kdf IM M
tttt iU i!lo f Kdy i Míl Ht
tt%ífnínt mimfíMdnm" adJnf
nový řikottííi Ifltftí lon#nl ty
přjíovirt byl i!níftfií radiftl
ďt 1 fi rvnf a t i 1 plíiny
n út4va íowki nhni+ !
v' 1 hny f ikony r 4idlnl miftw
li litut }'f 1 1 vlotpl tt pUfno!
vidiKrh p rwlroní K y
iittfnl řtkoníka apotMd
by to tUf ttt f !nrti "! profil
iinifio mbýti il4lžh lim
Ir 4'dinl do i f vcnřf odfo
no kťrýmí trm tnUtn
pl ti fiVii sikotiíku plátováno
takt tr rtynl v jtAkomMnt ado
hrtfovrn bud1
fj vyklíJIy
na vllMví iti4l ttl(bf4ft towlff
dl nihbdu 1 íuvinra IIoÍm
Týl vy j idfil v ridlí áUI
toití té n4ÍMbivn#: "Co run #
ltr tw vlím fr moíno vyhráli
p tallorruou poladiijící lietibmfl
ra?# ní ntflbra v potnru 16 k 1
líoj t rt jim pí bojoválí 1 pro
hráli Ňfbud nim jíl nikdy vl
ir molno bojovali boj trn ta pod
ttiíutk pflitívjlíth Cluniiedi
Uliti nd)í na výhru tu niutl
me vdSti ? tohoto výstředního
požadavku Pláttlé stlíbra ač
jednou poraženi nejtou ji ltě zde
moralizováni To ale nebudu pla
tili hi druhé poráíce V nejblik
U nU bitvě musíme vyhřátí neb
vře nat jest ztracena"
Z WiShliftOil
"X Presidentem oznámeno v pá
tek jmenování I I) Dudleyho z
Californie vi levyslancem pro Peru
a F Dallinghama z Philadelphie
konsnlem v Aucklandu na Novém
Zélandě V pondělí oznámeno
jmenování Soren Listoea z Min
nesoty konsulem v Hotterdam v
Nizozemsku
X Presidentem oznámeno v
úterý jmenování John Goodnowa
z Minnesoty generálním konsulem
v Shanghai Číně II VV Metcalí
z Maine konsulem v Newcastle-on-Tyne
v Anglii L E Dudley z
Massachusetts konsulem ve Van
couver Kanadě a Wm Jarvise z
New Hampshire konsulem v Mi
lánu Itálii Ve středu oznáme
no jmenování W J Hoffmana z
Districtu Columbie konsulem v
Manheimu Německu li II War
nera z Marylandu konsulem v
Lipsku A VV Swalma z Iowy
konsulem v Montevideo a E II
Thompsona z Massachusetts kon
sulem v Progresso Mex
X Pokladnímu odboru oznáme
no v úterý telegraficky že známý
filibustýrský parník 'Dauntless' u
Indián Key Fla dopaden byl s
nákladem zbraní a střeliva jakož
i se značným počtem mužstva pro
Kubánské povstalce určeného
X Nový náš vyslanec pro Tu
recko dr Angell oznámil ve
středu odboru státnímu Že na ce
stu vydá se z přístavu newyorské
ho 17 července a že učiní krátkou
zastávku v Londýně za účelem
konference s bývalým vyslancem
Terrellem kterýž tam příjezdu jtí
ho očekávati bude
X Jak z Washingtonu se ozna
muje protestuje Japonsko proti
připojení Hawaii ku Soustátí hlav
ně na tom základě an bojí se že
by as 25000 Japonců kteří tam
usazeni jsou a práva na občanství
tamní mají v pádu připojení prá
va tohoto pozbylo a že by pak
později třeba i ze souostroví ono
ho vypovězeni býti mohli čímž
by ovšem velkých škod hmotných
utrpěli
X Státnímu odboru oznámeno
ve Čtvrtek poděkováni se Magrane
Coxe našeho vyslance pro Hon
duras a San Salvador