Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POK
PADU
ncčKíK xxvi- Wslo 47
NEQ VE STŘEDU 30 ČERVNA 1897
H'JUM4 M řnkmk f JMil tf 10 rt
ř(HUI# 4 r-ikfik KiM Ar f 1 00 14 Ml
ROK
%Ntfiea
J rt
NOVÉ ZřWXVY DOMÁCÍ
MONIKA tDUimf
V lol
odbývali v Mhdu df mohrutí
pnlilé i stfíhraHtf rťiikin4
lífní své konvence v J M-tms
výb-dh ni krátkého jdnW by
j'lo navili ní lUtku nÍKt
dvlma i! mokraly ilvrn stlíhraf'
kkýml f publikány a a Jdním -puliln
dli iflto lít!k vtik vo
ličstvu výhradně jrt pth jménm
inimi i umní jiu hřiio pr#(iioí n
bud" Koiliodnutf toto rit lo za
n4ll k roztržku v fadidi popu
listft a oo (Mrštit konvenci opu
stílo lřo j!noiívé fífady navr
lení nátlt-dovní: Za guvernér
F H Wli!t-ii mokrat z K-oknk
za náměstka II A Plummpř Hlí
brařský republikán t Winnebaj
Coj za soudce n jvylšíhn soudu
I (i Kinne demokrat z 1'olk
Co za Železničního komisaře S
H íirain populista t I)alla Co
a za státního Školdozorcc ( F
Khinohart ttfíhrařský republikán
z Jasper Co V přijaté platformě
prohlašuje se úplný souhlas ná
rodní platformou chicagskou hlav
ní pak klade ne znovu důraz na
Článek íínančnfnebot prý existen
cc veškerého lidu dělného a far
merstva závisí na úplné změ
ně dosavadního našeho systému
finančního jediné prý svobodná a
neobmezená ražba stříbra a zlata
v poměru 16:1 může prý blahobyt
zemi přivodit! a povinostf každého
vlastenecky smýšlejícího občana
prý jest o dosažení téhož bez ce
kánf na země ostatní se zasazova
tt V dalším odsuzují sc republi
káné pro Švindle kteréž prý pří
poslední volbě presidentské pá
chali: tajemník pokladny odsuzuje
se pro zdržování zelcfiáků z obe
hu a předseda sněmovny poslané
cké Iíeed odsuzuje sc pro násil-
cké prý řízení veškerého jednání
V platformě mezi jiným praví se i
následovní: "Továrny a dílny
jsou stále zavírány počet neza
městnaných neustále roste a far
meří iowští od poslední volby pro
dávají plodiny své laciněji než
kdy jindy"
Republikáni v Ohio
odbývali státní svou konvenci v
úterý a ve středu v Toledo a vý
sledkem jejím bylo navržení ná-
# - sledovního lístku státního: Za
guvernéra znovunavržen A S
ttushnell za náměstka A W
Jones za člena nejvyŠšího soudu
J F Burkett za nejvyŠšího ná
vládního F Monett za státního
pokladníka S Campbell za Škol
ního komisaře L D Bonebrako a
za člena výboru státních veřejných
prací C A Goddard Nejhlav
nější zápas veden byl v konvenci
o kontrolu ústředního výboru stát
ního a sice stál na straně jedné
senátor Hanna kterýž by rád
zvolení v příští zákonodárně si za
jistil a na straně druhé dosavadní
mašinérie státní kteráž mu příliš
přátelskou nebyla Zápas tento
rozhodnut dvěma hlasy proti jed
nomu ve prospčch prvnčjšího a
tak týž opětně dokázal že výbor
ní v politické strategice se vyzná
V přijaté platformč vyslovuje sc
radost nad vítězstvím strany repu
blikánské v poslední volbě národ
ní a schvaluje se úplní dosavadní
administrace presidenta McKin
leyho S Kubou vyslovuj se
sympathie co nejvřelejší a proje
vován jest náhled žc hodina její
ho vykoupení dalekou již není
Smlouva kterouž Uawaii k Sou
státí připojována být i má sc
schvaluje a vyslovuje se přání
aby (divili ni ntlu # jí doita
bt !MI ii!adnjn #i fpf iv nl
riiknna o btlM řivilnf polaďij
♦ alv vvlm)íir Ařii nibííthfi
uinínl " itřany aminilřafp f
(bi4l(i pii?jttiij fí konfřmi
pf itl fUftni jínil by avlďny
jyly loudy nmitft v- pirrf h t
ttfirrt r jrarďttnavaU li a ku
onf i vyslovují h dky en Han
novi t bilby vpoubdnl kampa
ni MraiiA pfíktan a (rna r
v§jíiij pro řnoviiívob nl j ho
do mihl ¥ přelítli íikonolir
vu vlf hny hf fulrvdítí
Zbyti k plalfofftiy vínovin j't tk
b litotti ni siltním
V fljmi Katy
Víkonní vfr KytířA Irát
přijal ve stfi dil nitb dovní řrno
Inci: "Ibidil nn-s no Jo vý
konný výbnf Kytíf A 1'rlce poža
duji o presidenta a úřadnfkn
ipolkových uČínřnl takých krokň
jirníl by uznání Kubánců co moci
válčící docíleno bylo a imni-Heno
dále 2e odporoučíme aby místní
a dtstriktnf aisembly Kytíf A rrá
ce po celé zemí užily vilkcrého
vlivu svého v příslušných místech
a městech aby při příležitostí
oslavy 4 července přijmuty byly
lidem resoluce požadující na pre
sidentovi a sněmovně poslanců
učinění bezodkladných kroků za
účelem uznáni Kubánců za
moc válčícf tak aby svobodě a
neodvislosti ostrova onoho k
brzkému vítězství dopomoženo bý
ti mohlo"
Saraovraliu
spáchal v úterý večer v Cedar Ha-
pids la starý krajan Jan D Ku
čera Témuž splašil sc k večeru
když ve stávu podnapilém sc na
lézal kůři a když pak domu při
šel dostal od manželky jak se pa
tří "vypucováno" To dopálilo
jej tou měrou že z domu odešel a
teprve druhého rána mrtvola jeho
na třešni visící nalezena
Je prý nespravedlivým
Páter Uoart kterýž předsedal
v Dubuquc la církevnímu sou
du kterýž stížnostem nebrasských
kněží Fitzgeralda a Murphyho
proti lincolnskému biskupu Dona
cumovi za pravdu dal prohlásil v
úterý že rozhodnutí papežského
nuncia Martinelliho jímž rozsu
dek soudu -toho zvrácen a bisku
povi za právo dáváno jest jest
nespravedlivým a žc nikterak v
souhlase sc zákony církevními ne
ní Patrně vydán byl prý rozsu
dek tento Martincllim jedině pro
to aby biskup Donacum ochráněn
byl před vážnými následky ja
kvchž provedení rozsudku soudu
církevního pro něho prý by mít i
muselo
Smílá loupež
spáchána byla v úterý k večeru v
Chicagu Přttaden totiž byl na
Leavitt a 29 ul A E Elston
výplatčí firmy E E Ayer Post &
Tie Co 4 chlapi a když byl děsně
stlučen a o Í458 oloupen ve sta
vu bezvědomém v kočárku svém
zanechán Lupiči spěchali na to
směrem severním k jižnímu rame
ni řeky kdež do připraveného
člunu skočili a na stranu druhou
dostati sc chtěli Když uprostřed
proudu sc nalézali lodice s nimi
se převrhla zvláštní náhodou jel
ale tam tudy právě dřevařský par
níček "W L Filer" kterýž Člun
ve vleku měl a do tohoto lupiči sc
dostali a odříznuvše jej na stra
nu druhou sc přeplavili a zmizeli
Elston jest 54 roky stár a stav je
ho jest téměř beznadějným
KoafederaČif vysloužilci
odbývali v úterý a ve středu vý
roční svůj sjezd v Nashvillc Ten
f VilkffiO úteivf vynlotiMřft!
ttiutt t víi thMátijiJfifíh Hlav-!
ním htnWttm byl J II Ht$$n
julinký lijíc f fttn! tU-n kabifn tu
ilmnkli'i pfr ht M 4víie kle
fl V d IU ř ti ilovortvat t Ma
novUko Jtkijf jdian ve vÍJm
cďantké laujrnnlí lyl (ttf
tprlvnm ipřavellívm
Srn 14 olonpisl vlalai
oznámeno V úterý % Nhville
Tenn I'prin vlak dráhy
loiUville k Nhvili otottpn
byl totíl v noe i méi Clarkiville
(iutliríe jedinkém lupiťttn kterýž
lvíma revolvery tithtnjt n byl a
kofíť ho2 na $n odhadu
ji ItipiČ db vl ho vyloupiti
iiiumI na vlak v C!arkvíllt a když
pak vlak nr kolik míl ra stanici
onou naléat vtoupil do voti
expresního a a revolvery v rukou
zfíence k otevření pokladny při
11111 načež zatáhnutím KAnry stroj
vedoucímu ku zattavení vlaku
znamení dal a když vlak pomaleji
jel z vozu vyskočil a v temnotě
rychle zmizel Po stopě jeho po
sláni slídící psi a ji st naděje že
záhy bude dopaden
Nemají svitky
Stát Colorado pro příští 3 roky
jest tím jedinkým státem v Unii
v kterémž 4 červenec den díkft
činění vánoce? nový rok den na
rozenin Washingtona a den zdo
bení hrobů co zákonité svátky
uznávány nebudou Zjištěno to
tiž že minulým zákonodárstvem
odvolán nedopatřením zákon
kterýmž svátky výše uvedené byly
uznávány a co jediné zákonité
svátky den sázení stromů a den
práce ponechány
Zvláštním spSsotem
oslavena byla v chicagských ko-
stelfch — po nejvíce ovšem irských
—-památka 6oletého panování an
elické královny Viktorie Místo
slavnostních bohoslužeb pořádá
ny totiž mše zádušní za nebožáky
kteří na "zeleném ostrově" ná
sledkem utiskování a vyssávání se
strany anglické během panování
královny Viktorie hladem pomřeli
Prudkým lijákem
navštíveno bylo ve středu odpo
ledne po 2 hodině Cedar Rapids
la a sice byl to nejprudší liják
na jakýž kdokoliv v okolí onom za
posledních 20 roků se pamatuje-
spadloť totiž v 15 minutách té
měř na 3 palce vody Liják pro
vázen byl vichřicí kterouž znač
né škody na majetku spůsobeny
Cyklonem
navštívena byla vc středu po 10
h večerní krajina as 15 mil seve-
sozápadně od Salina Kan ležící
a značné Škody na Životech i ma
jetku spůsobeny Pokud zjištěno
býti mohlo byly padajícími tro
skami 3 Životy zmařeny a značný
počet osob více méně poraněn —
Okolí Topeka navštíveno ve čtvr
tek kolem 6 hodiny prudkým kru
pobitím na jakéž ani nejstarší
osadníci tamní sc nepamatují
Kroupy vážily od 12 do 16 uncí a
bylo jimi veškeré osení roztlučeno
V městě nezůstalo téměř ani je
dinké okno zdrávo a jedině na
sklu škoda několika tisíc dolarů
spúsobena Pokud zjištěno býti
mohlo poraněno bylo kroupami
těžce 12 osob O síle krupobití
možno učiniti si nejlépe pojem z
toho žc ještě po půl hodině sbí
rány na ulicích kroupy 14 palců
v objemu mající
Vichřici
malému cyklonu se podobající na
vštíven byl ve čtvrtek z rána St
Louis a zvláště v jihozápadní čá
sti města značné Škody spňsobe-
V' 4 —
fy?
1 A r Ě
í M
M(Imii v
Washington 1) C 0 ďib
Koiiiireáník IVter 1 Otey vyznáme
iihI se činnou a poctivou služtxiu v
domě zástupců kamž vyslán liyl ze
šestého di8triktuve Virginii V liro
niHdných i výtiorových scliůzfch osvětí
ěil se co neústupný zastance předloh
čelících ku zdokonalení dobré správy
země Jaké úctě se těší 1'aiue-ův
Celery Corapound v rodině tohoto zna
menitého zákonodárce zřejnio z ná
sledujícího dopisu:
"Drazí pánové: Po několik roků
trpčla jsem velmi neuralgií a během
minulé zimy raděno mi zk indii 1'nine'a
Celery Compound Využitím dvou
láhví dostalo se mi velké úlevy Hýla
jsem s lékem tímto spokojena tou
měrou že jsem přiměla svého bratra
John Floyda k jeho užívání Trpěl
zlým druhem nervosní riezálvnnsti a
dvouměsíčním užíváním tohoto Com
pound zlepšil se stav jelio tou měrou
Že jest jist že třetí láhev jej úplně
vyléčí Každý zmiňuje se o zřejmé
změně k lepšímu v jeho pohledu
8 úctou
Paní Mollie Floyd Otey
Toto jest Jeden i 13 neb 20 dopisů
od kongreitníků Spojených Států neb
úienň jich rodin které bel-em nedáv
né doby objevily m v ěasopMeeh sr
dečně odporuínjíce Paine-ňv Celery
Coniponnd
Jeden z iiejpromluenlnějších lékařů
ve městě ▼ rozmluvě s jedním zpravo
dajem praví:
'Paine fiv Celery Compound činí
rjchlé kroky v léčení nemocí
Žádný jiný lék nedovedl vypátrat!
příčiny nervosnfch neduhů tak jistě a
rychle Žádný jiný nezdá se mfti to
ny Nejvíce utrpčl městsky chu
dobinec jehožto jedna budova čá
stečně rozmetena a několik cho
vanců při tom poraněno Velké
škody spůsobeny vc Forest parku
kdež značný počet stromů z koře
ne vyvrácen Vichřice provázena
byla prudkým lijákenv ntjvětŠím
letošní sésony
Vc Washingtonu zamítnuta v
úterý žaloba pro nevážnost soudu
na makltře J W McCartncyho
vznesena McLartncy byl posled
ním z osob Žalovaných násled
kem toho že senátnímu výboru
Vlly #': V:V:V'
'
z Virginií)
JiIio rodin'
lik znalosti nervosnílm vysíleni a vy
léěí v případech kde jiné líky byly
zkušeny a shledány nepůaobivýnii
"Stává nyní méně obav mezi Inte
ligentními lidmi ohledně léčení ocha
bujícího zdraví Jest dobře známo
že nemoc se rozšiřuje 1 ustupuje lze
JI snadně odstranit! v zárodku ohro
muje však život když rozšíří sena
kteroukoliv část těla
Kdyby lidé uváili případy bolení
hlavy revmatismu neuralgie bezes
Hosti nezAživnosti a oclmblostl v je
jich pravém světle a sice tak přetrně
jak toho zasluhují a učinili ihned opa
tření proti nim užíváním Paine ova
Celery Compound miHtaloby zázračné
zmenšení neduhů ledvin jater a srd-'
ce"
Každý jenž četl srdečné a důrrzné
dopisy které sn objevily cd mužů a
zen kteří dluží své zdraví a mnohdy
I život Paine ovu Celery Compound
musí býti přesvědčen o upřímnost!
obsažené v každé řádce
"Tento slavný moderní vědecký hí
litel a léčitel činí během nynějšího
období ohromně trvalého dobra Jeho
tapěch v uzdravování lidstva nemá
sobě v historii léků rovného Vyléčil
tisíce osob od revmatismu a neural
gie mnohdy dlouhého trvání o nichž
bylo přáteli I lékaři pochybováno
"Když lék tento porovnán jent s
jinými stojí trvalé vyléčení jím spů
sobené v takovém poměru jako hora k
mraveništi
Kdyby všichni muži a ženy kteří
rtplně zbaven! byli nervosní ochablo
sti bezesnostl systematických nednhň
jater ledvin a neduhů žaludku mohli
sejiti se na jednom místě učinilo by
to celou armádu vděčných lidí!"
vyšetřujícímu některé otázky zod
povídali odmítly
V Karvsas City Mo sřítil se
vc středu večer v llakerově továr
ně elevator z výšky 40 stop do
přízemku při čemž 8 žen a dívek
těžce potlučeno
V Arkansas měli ve čtvrtek
děsná vedra — ukazovalť teploměr
průměrem 100 stupňů Nejvýše
stál teploměr ve Warren kdež
ukazoval 109 stupňů
V New Orleans La panují
od počátku týdne děsná vedra
Ve středu oznámeno 5 úmrtí
slcdkem úžehu slunečního
í
i i
i
í '
5
V- f
!
V '