Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Otmyilcné (Mpojení Hávujai
jflkfi ří( fjř4 rU4
elll Jíl- vlbll vyjiihlíll II
lldoi ljtjkou MifolIVU li pfj
tlťnftm- lé k r'iiinl ikViiih
Sf (ivíiii ri ni li vi'{ novou
i i
IIIIHI pfl IMfflxMII M
kfonkti uvěho i'iíiíivSril plnilo
il Mingfi u Alžiln připojí nf
'f I j II I") l pimi htv fi si( M
lil Mí Killl) )tl( II' liči kívailé A plf
k vapnjd f ii pinto h vši „ n
Itátlio to že Mkflttf Slil flIMfl
lit hmiiIiImhI S II in k( ( j
téžl lliIpnOVal pukli I ARldll V
kfififr Mll ívl } M )i i'
plltlkl plo Afililtku jmi VyUřf
hati w zíphtik ahřauičníe h ný
lili Ve Y'in "'i'i vydaném přu
lil kolik li ty kt řý ťbdy pova
žován i jaki f j ho politickou
závěť objasnil dlíc stanovisko
Své a lil podstatné 1'fíi'inv Vln
ly Spoj né Máty tu m ly hledali
fitsíří n( ui mí svého V fm
hhkínké národní platformě kt
rᎠpřijdu i)i tipné předlo
k lit ilifi éž prite hod náhledu
jaký Vi' straně iihbelně Irfv Hjskři
panuje a sice Že: "Ostrovy li l
vajské měly ty kontrolovány hýli
Spoj Státy íi žádné i íé moři tu
mělu hy dovolenu býti míiliiti m
lo záležitosti lauittíe h"
Tu ovírni ti znánu nalo něji
Koti jun k i nyirz spiši' zaručeni
n ixlv islosli Havajská
Také v poslední ebdiě in 'prošlý
chalo se nic o nějakém vyjedná
vání až náhle předložena kon
gresii věc hotová a proto vzbu
(lila všeobecné překvapení ač
ovš ni in bylo tajno }v v Havaj
sku st- ih ph stalo na plipoji ní
pomýšlí -t a o nř usilovat
Proč najttlnou tin kvap a
sprch? (o si: stalo Že otíka
anoketr tak náhle oživena hvla?
Jist velice pravlč podobno h
postavení kongresu vůči clu na
cukr bylo tou pružinou kter1
zpusobila toto náhlé a rychlé hnu
tí Spojené Státy mají po 20 roku
vzájemnou celní smlouvu s Ha
vajském dle kteréž cukr ze zemí
té přivážený nepodléhá clu
kdežto na vzijnn opět některé
předmřty přívozu ze Spoj Státu
do Havajská jsou též cla sproítč
ny Ovšem že při tom Havajsko
jest vc výhodé neboť kdežto my
kupujeme od nčho za S až 10 mil
dolaru ročnÉ prodáváme mu pou
ze za 3 až 4 miliony dol ročně
Při jednání o novém celním
zákonč usilováno o to aby přijata
byla položka zrušující smlouvu
tuto tak že by podléhal cukr z
Hawaiska clu jako ze zemí jiných
a jest velmi pravdč podobno Že
návrh ten projde A tu jako na
zavolání náhle předkládá presi
dent smlouvu s vládou havajskou
uzavřenou Obé tyto vřci zdají
se souviseti neboť do jisté míry
jedna druhou nahrazuje Co pře
jí sobe plantáŽníci havajští včt£i-
nou Američané kti ří také tamřjŠÍ
politiku domácí ovládají ji st aby
mřli úplnou volnost trhu ameri
ckého pro výrobek svůj cukr
Když" na cukr z jiných zemí musí
platiti se clo však jejich cukr
přivážen sem bude bez cla
obdrží ovsV-m o tolik vyšší cenu
za svňj výrobek a mohou bohat
nout! i tehdy kdy jinde sotva bu
de lze existovati Toho požívali
aŽ posml dle znřní celní smlouvy
a když ohroženi jsou zrušením té
že objí-vily se znova plány ane
xaČní kteréž by ovšem v tom
ohledu zabezpečily jim podrží ní
oné výhody proti zemím jiným
Nemůžeme se ubrániti domén
ce Že to jest ta pravá a jediná
příčina proč právé nyní děje se
ňsilí o připojení Havajská
Smýšlení o prospěšnosti kroku
takového není ovšem" jednomysl
ným nýbrž panuje různost veliká
kdežto jedni jsou celí zaujati pro
anekci nejen Havajská nýbrž i
Kuby střízlivější státníci ovšem
pochybují velice Že by nám to
mohlo sloužiti ku prospčehu
ÍÍto ji }i kluk { o b) y vi I
ýiu tu h) l ním od ili-ivíliif
politiky Hlín í M K ti ráX niniffo
táhl k pokojiďfini fiivíiji ifiin'n (
mu rt tu k ř'Íiíovíiií hranic ů
mí mfho j X by MMihlo véfi k
f Ifc lni tlifiiji'iini
Ni ní poi hyby )v publika Au-
Vdibií by 11 Ion pMtou politikou
k t r 1 ? jubile i lni k bblluibylii
éstí lilflíe V řípnbllll kile
vlidi jik odhoř výkoný lA
inlboř íkoiiod ífliý podrobí 11 ji nf
( íiMy 111 !im?ným fulnui n niíiJe
v '-ti k ifli pohlik1 ahranii ni
)Jidníí HlSU- f!' Iři-f 11 ifitíl
Iiosli 'o litu sfíll(e hdy príve
tik jiko píi7ini ) ani ki' a
1V1I lll'l HJ('e lliptll íIftl pllll
ti'i7riíku hivakýih ml fjmy víi
on i lié in le si hvrtlovalí odporu
čí ní jn sid iii
IN lc j ra guj
Málu vAi oblině 11'nný stát
4tb doaiiii rii ký Niiaraua poěí
11 i poutali Im e pooriiost i"t n1
I li iVtkoauii tii k)'( h litU n'ibď
ki 111 viiiklhu projí ktu založení
tam íeské osady a roto soudíme
že pfijdi nie vstfíi: přání mnoha
ětinílii podr(dillěj'íiu popisem
krajiny té jak tyž shledáváme v
rťinýih spolehlivých SIMSeCH
Nicaragua jest jedním t pěti
IMňtmmmst
0 K
1 u — 1
NEJNOVftJŠÍ rODOHIZNA KRvLC)VNY ANGLICKÁ
Ivríílfívna Viktorie sliivř tento OON-tó panování Ncjnovř l Její malo-
vhI W !' N NIcholHon panují rfizné
států střední Ameriky totiž té Čá
sti Ameriky kteráž leží mezi Me
xikem a jižní Amerikou aneb lépe
řečeno té úžiny kterouž spojena
jest pevnina severoamerická s pev
ninou jihoamerickou Leží tedy
blíže pásma rovníkového a sice
mezili a 15 stupněm severní
šířky
Nicaragua byla prvně objevena
Kolumbem na jeho čtvrté (po
slední) cestě r 1502 avšak pro
zkoumána byla teprvé o 20 roku
později (lil (jonzales Davilem
kterýž ze zálivu Nicoyského v
nynější Costa Kice pronikl do
Nicaraguy až k západnímu po
břeží jezera Nicaragua a vyslal
svého podřízeného důstojníka Cor-
dowa k obeplutí jezera toho v ní
žinách jihozápadní Nicaraguy se
rozprostírajícího Název státu
toho odvozuje se od jména moc
ného náčelníku který tehdy vládl
v krajinách rozprostírajících se
mezi jezery a pacifikem kterýž
přijal Davillu přátelsky a dal se
jím pokřtili
Tak jako v jiných jimi objeve
ných nových krajinách počali
Spanělové záhy krutě tu hospo-
lařiti a když domorodci povstali
roti útisku zrdstala ovšem kru
tost utiskovatelů AŽ clo roku
1821 byla Nicaragua zámořskou
osadou španělskou však tím ro
kem prohlásila svou neodvislost
kteráž ale Španělskem teprvé roku
1850 uznána byla
Jenlbíe plnovfiU lieupulcriji-nuxl
v NimMKul pod jhnn řpaněb
kým fibylii uthlrnněiiai prohlá
líním li ndvÍdoli n ji in lé
doby ftkoro MMiolále ilějiítěm ťa
tlycli pfevřaiu ápíisrt ffiných
Hiraii u nadvládu V roii
votuupibi N if arrtKiií n oslaluíiiii
líi doatin f re publikami ((iuate
iiihU Saň Salvador llondiirai a
( eM Iťiia ve (i di rální unii Mfi -dobřili
rif kých ntítfi Však sotva
lo stalo milovala opě o rn! I r
lilií N zároveň válěila Conta líi-
íoii u ui mí h lřil jiboápadně
siněrem k zálivu Nic uykéinu )
foki 111 1 H 1 1 unii' se ropadla
liěbi tu ěi h několika řokfi in mé
ně im ž yftt jednotliví fi osobovalo
i in b provádělo pvrt dovánou
Vládu V rřpllblif e té aili b llěkte-
fychjejí ěástidi Však ani pak
a od lé doby nenastal mi mír a
pokoj a Nicaragua řastěji nežli
kt rá jiná jihoaim ric ká i mě byla
svědkiiii řevfduif převrátil a ná
sledujících nich pustošení
Od roku 1 H s má Nicaragua
zříi ní řásteěně: dle vzoru Spoj
Státu totiž kongres u dvou sně
movnác h poslanec kou 11 ělenu
a senát toěb nný presidenta vo
leného na 4 roky kterýž má sbor
ministru o 4 členech Sídleni vlá
cly jest město Manaiíua v provin
cii téhož jména na západním
nilUli-cJy kek-íto nf ktiííl Ji rhvlilf jiní
břehu jezera VŠak revoluce a
zápasy jednotlivců a stran o nad
vládu přes to neustávaly Teprvé
v posledních letech zavládl poně
kud klid však to se přičítá vysí
lení sporných mezi sebou zápasí
cích stran a nové propuknutí ne
pokojů lze ovšem v každou chvíli
oč-kávati Též v posledních le
tcích obnovena byla federální unie
států středoamerických
Školství je dosti pozadu Cel
kem je tam 200 Škol obecných 3
koleje a I universita Školy na
vštěvuje as 8 procent dítek Ná
boženství katolické jest uznáváno
co náboženství státní ale jiné víry
jsou trpěny
Co se polohy i povahy pudy a
podnebí týče rozděluje se Nica
ragua v několik částí Část m j
východnější totiž pobřeží atlanti
cké jest polohy nízké a zarostlé
tropickým pralesem Pobřeží toto
od řeky Wawa na jih až k říčce
Kaina jižně od liliu íklds a asi na
40 mil do nitra země nazýváno je
Moskitovou reservací a od roku
1655 do 1850 bylo pod protekcí
Anglicka Smlouvou uzavřenou
se Spojenými Státy zvanou Clay-ton-Uulwerova
smlouva vzdalo se
Anglicko všech nároků na tuto re
servaci a v roce 1860 postoupilo
protektorát nad ní Nicaragui Ta
to část až dosud požívá zvláštní
správu v jejíž čele stojí náčelník
tuzemci volený
Jk vy roziifiiívatiie v létu řUli
fliiad obmýšlenu je raloJiti Či
ukou rundu 11c hoť vyslanci (um
naléíijícl js-uti v lYarl Iagnon
idtočíně ci na pobřeží mokyl
ském
PobfcJU východní (atlantické
liioskilnké karaihskéj je níké
většinou bažinaté majíc I dva á
li vy vlastně jen zátoěiny ěili la
gtiny 1 ' ice lagunu P řluvou a la
Hunu I Slin fnld"koi Polili ží jest
vroubeno phěinarní a podmořský
mí skalisky lak že jest pru plavbu
in bezpi ěným Jediným plísta
vi m jeM ústí ři ky San Juan kter
v těi h místech (volí jižní hranic
r mě a kterouž Vytěká voda t je
ze ra Nicaragua a kdež se nalézá
přístav (íreytown fili San Juan
ď I Nořte Však i ústí řeky ml
přístavu tohoto jest t většiny ná
plave ni a pískem zanesenu
hrubým pásmem krajiny lé jsou
střední provincie Chotales Mon-
lagalpa a Segovia ležící západně
od Moskitska a tvoříc! vnitrozc m
skon vysočinu 2000 až 3000 nae
hladinou mořskou Tato část
země tvoří částečně travnatou pla
ninu a má většinou podne bí dosti
zdravé a mírné
Třetím pásmem jest obrovská
kotlina kteráž táhne se přes cc
loti západní Nicaraguu v směru
od jihovýchodu k se verozápadu v
délce asi 300 a šířce 50 až 100
mil a nebetyčné Andy přerývá
Střeel této kotliny zaujímají dvě
velká jeze ra a sice Nicaragua 25
aŽ 40 mil Široké a asi 100 mil
dlouhé a jezero Managua asi 15
mil Široké a 25 dlouhé Tato je
žera leží pouze jen así 100 st nad
hladinou mořskou
ItokotiPitni Innlniiriií
NtiH Abraham narodil 11 ellou
ho před tím ne-íli byla remě rorknpána
ku stavbě velikých pyramid egypt
Hkýcli eJělány byly léky e l ylin ku
hojení neuměných a řteme v phiniě:
OéiHti ume livsHopem h luictti cititf "
Není hiiikI žádného větfiflio iiadšeu
ctt iielí majitel Dra Petra Holinka
pru rostlinné léčení ki2nf':h a krev
nich chorob Výše uvedené vyfiato
jeHt r jeho pottleilního caaopiMU Naši
čtenáři by udělali clolif e kdyby si do
psali o číslo l'cmí!á hh zdarma Ad
reiujte: l)r Y Fahrney 112 114 8
Jloyne Ave Chicago III
Na konvenci Kpworlh Líjry
v Toronto Canaela oel 15 clo
1H řeneiiee 17:
Tlie Great Rock Island dráha na
bízí nízké jízdné nejlepŠÍ službu
a jízda do tohoto velkolepého kon
venČního mčsta bude letos příjem
nou — zahrnujíc v sobži pohled na
vodopád Niagary Poraďte se s
jednatelem vaší stanice aneb do
pište na J SEBASTIAN opa
45 — 2 Uncago 111
Krupobití
FuniierHkil Vií iemiut Polihťuiíel Kjmi
lec iidHt proti krupobití
fulrilolil IVubraalca
HlIoleélIONt tlltO ll-Ht lílllllř V7ll il-IllMIltl
leiliiioil iiikoriinroviiiiDii vzíiiemiiň nnli-
ftťujfel upoleřnoHtí proti krtipohitf vo
Miniu
O clalAÍ podroliiiimti pí ihlnitlo bo v mÍHt
n( irii luviiř (UThttm
%W Hlodají hu juelnntclcl
í M 8ANFOKI) J J WIIITTI2H
lil HdIMl lN)KDI0lk
Muž 43 roků starý zdra
vý majetník íarmy na jihu
hledá spůsobetn tímto druž
ku Života starší dívku svo
bodnou aneb vdovu Dopisy
zaslány buďteŽ pod Šifrou:
'S S" na administraci Pok
Západu která je odešle na
patřičné místo
"VYiziií provřizlf
Přímo cxl vyrnliilele wiiotrcliovateli —
Unlný vyhí r Zh ncJlepNÍ Jnkont tm rueM
lllcdnll n jcdiinteló nu vScch Blanicích
DopiSte d: Auust Pot
Nalinll l Mil
Mtn) Moulton!
Hředlohj Dlnelfy-lio
Projitím lélu t UUnné iclnl
předlohy bude- míli lak malého
vlivu na (1 ny prvků nichž dobře
náiiiý lék ffpl i kalarrhu pi-ru-řia
ji sl uložen že- se bude prodávali
i na dále po Jfou láhev Tet tím
mená miicdio pro ěiiné rodiny
je ž se na ne jlepíf tento domác í
lék spoléhají Kalarrh jent v ze
mi léto émiř všeolw c uýni Skoro
každý jest jím více mérie slížen
Kelyby clu na důležitá léčiva bylo
povážlivě zvětšenu musila by
ovšem výšena býlí i je hu cena a
vzhleeleni k obrovským přihláškám
u lék b ritu bylo by tu skůru ná
roiJním neštěstím
líe zplatné léče ní ž n !r Ilarl
mana přívábuje množství nových
přihlášek u poradu Zašlete jmé
no pfínaky dobu léčení a lékař
zmíněný zašle vám návod k léče
ní zdarma Zašit te si o knihu na
The- Pe-rii-na Irug Maiiníacturing
Company Columbiis Ohio obdr
žíte ji zdarma
John F Lalla & Co
: : jediný řenký : :
komissi oná f ský ůtiú
VCIIICACO ILLINOIS
1'MJiiiiiimi' inAtlii vi'ji'1' liriitnlxíry n vfibcc
vf ro iln olMirti iiiiSelio nmilá
RnClmc T2dy za nejTyšší tržní ceny
ZWiihIo lián 11 hliliilíiti- i builťlo řiiilnf ol)
Hloubeni Adrmiujla ÓHlIky na:
JXO F li A lili A CO
IM Haiielolph St
41-iim ( liieiiKo III
Víom kriijiiníiiii v llrnlnitnl u okolí dovoluji
i naliiilniiiitl hvó hln7ly lúkiiFNkcí Nemix-nl
mtlexnou ve miiř lukiifc který? provádí prnk-
cl JIŽ K)
iniiiiilýeli itO roku
a mohou bytí ubezpečeni správné
ho a vědeckého obsloužení
v každí- nemoci
v každém případu
Zvláštní pozornost věnuje se
operacím a nediihňiii Ženským
Nojerdfite do vrMWnfcH míst zhh£ci)I by
vo chorobou když inftíete ne poradit a léka
řem atarým ikuHeným a na blUku NiivUtlv
te Jej dopiXte nub toloKrafuJte na hlužUivol
nélio
Dr Jun llalicnlclit
Hmlnard NÍdir
FR CUBA
CKSKÝ ritÁVNÍK
VE SCHUYLEK - - NKIJK
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv částí státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Kffkrknck: Pankovní diim F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyhr Neb
Frank Novák
majitel
ZamnEittsic
sochařské
dílny
Zliolovuji- niramonivd a lulovú pomníky
doky Jako I v-l druhu ri-' hlbllovnl
VfUki-ré práee vybotovujl ne aprAvní ryrhlc
al-vii mít
Úřadovna čís 1210 so 13th Str
UMA1IA Mdlili