Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'I
j 4 5 tsř
POKHOK ZÁPADU
o
Pokrok Západu
Ull HI Mh Ml tel I
ltrttkt ti 14 H' tt-
VrtMil MM- 1IM1
Vvívli tuiifikl Drthtvt
f -lf'
Vilici ftJlMoř
ř#fi4 1
#pJ ' f K ! i '
0ť K niHi"-( A ii-třh km i
ikijm o ' t 14 pri
ll # fcottirt A kfiti
fikUi
fte4 4 „-e !"#
r' !! upn II 1 ! f ' )'! ' )-
Iř'm4 l tl'i f i-'4 rlt--' f-
Hnl- t (( í lin n 1 ni4 M
fl lm t iH ptlrm 1% ! Jnn
mht fcM i I- l fi
l4 ( tftlllail WiM f I l"if
iMÍV fi iVf i#4"l t Ith4 p %
ka-Un'
£-tt '♦-' r ifi !
MM T' t(fli ! '((!
tuliť-t l-ifc(ti ! itiiM -N
fh' 'll't 1 h— ' Ctt I h rhf f e
rnl t) ti lil' fir i -n' pltiil
Mkt ( fcii k ►)( - n
Htfli Otnhn I tt-" Bifi N# N
llrnlnf ) { 'iif l a
kolkr % i tfr tiiif i hr ln
lf(ni mÍ lfiili hn ir'M (jt lak
t 1
1'oVřotj 74pnJn
Omiha Neb 23 června '79
Jk -ř i'tiiií4 (iicr iuí-i(vi
rt ni ruským carová
ČÍM HU "Nfl txiMUlVlf MÍifi K -
íí vil)o!n(5 a m olunt 7i raŽhy
stfílfra I frit více zrúsl1 dilyvíri(
zlata
1'HřHIKkNT A KASÍK KASiKV HVII
uznáni vinýrni loíinn fiv
dli ťistav na rniinii Skoda
o mbjlo v Nt hrascí ii)'brž v
Louisianť
?inKsAr koKtí krXivniu to
přece stojí ji z& to A to ne
nazlobila se svými milými národy
ani tolik jako Tranc-JoM f za pa
desát !
ClICKTK SK IHH iÍVAT Im 1 M IIWA V K f K ?
V dnech 3 4 a 5 Července budou
snížené ceny a sice lístek tam a
nazpět bude státi jen o $2 00 více
než stojí nyní jízda tam
Větší jest raimjst nad jedním
hříšníkem pokání činícím než nad
gg spravedlivými Vfitfií jet radost
nad jedním novým řádem ČSPS
se 40 členy než nad 34 starými
s 1200 členy
Tohle je možné jen v Chicagu!
Jak se dočítáme v jednom tamním
Časopise jedna velice ihudi dívka
ztratila velice skostni hodinky
Nepochybnč že v Chicagu velice
chudí lidé nosí diamantové šperky
a snídají slavičí jazyky!
V Anglii panujíc imksásÍ i fei ji:w-
lejní slavnosti 6oktého panování
královny ale do slavnostní nálady
zaznívá drsnč stesk Irčanu že ne
mají příčinu k plesání nýbrž že
pata despotismu v nejsvobodnř-jŠÍ
zemi evropské posud svírá Šíji
jejich
Mají co chtí a Vu k nfjsou si-o
kojeni Vláda nřmecká uzavřela
obilní bursy aby nemohly špeku
lovat Bursy jsou tedy zavřeny
ale není také Žádný pravidelný
obchod obilní a neoznamují se
žádné pravidelné ceny To ovšem
nemela vláda v úmyslu
V SENÁTU ZAVRŽENA HVLA POLOŽKA
cla na cukr jak ustavena byla ko
misí senátu ale přece přijata po
ložka příznivější trustu nežli táž
položka přijatá snčmovnou Ať
je kongres republikánský aneb
demokratický cukerní trust má
v nčm vždy dosti přátel
Čeští zástupci snému illinoiskí
ho Novák a Walkk diví se že
voličstva není vhod že sloužili
za nástroje Yerkesovi a monopolu
pouličních dráh Bože ti ale mus
ř i řt frii t fi i( }iy m ilitilt
I'k U VVttir nimi ik
ni 'tj'liř ni 'Hřoy jřdíYi n
l rt ytt } 1 I
fnfcy !v (mi i' j vi k 'řn
in( Umu j ihii um iinf
ň kM ví ilhiMi j n ftlfny tu Wf i n í ť
i jiiti' '(ttif iiv4nf
I' r tttf'ij %!l %I It n -iU
ti' f "ii
?i' tn fil iiiiio Sť inl' Noviny
l'iU!'iřK'' I % I y 'f i"mmv fc
yli'tiií ttí!iři'ly M'"'
fl4 Í'HÍ lillltirtl H4 f 1 i
fui!kii in (hItoUIv n ) M f
I í ( " ) řll4l V AJ'l4l'
fiini řtlliy # j 5 I řkn i Id
S ( rSÍ 'I I l IIIIV-ii I fr M 4f
tM V řM'ř "'lfill ikfl 'iiyoi
lif J 04 íltf'n J flf f'(tl
Itllftol 114 ÍHliltltti Jiikí1' )i4
4 lffii ly itily lk %4in
' Itťlfiii ií1- ' hty l5li v o CifjMfc
j to tiký ifilk alty 04 )
W I I V illlíiM'iÍjiJiií f)l Í f&
1'mim H 5 1 f I hiiiM'4i)"ký ?
ítH lllll N W VodM' M('
i)K rfc 1 vyin thuim
"J4 jhmii d mokrat" vtjídfil
bdy v Nmímm I 4II o Mir4
něm kindid Wn minulí'' volly pre-
Ml'tit4kl: "Iid (Ut i iul rutiiohl
y iimIiIiI by finsti vládu Uv-
nou křtiikiin il niu'f'L'i 111 a poli
tá kým dobrodruhem" I lili patrní
'foldédrnil llryana až do n jvtíitl-
riřjífeh ňtrob
Zalítáme nvní i-dfi K mnoho míia
osobníiiii záležitostmi al- duuíá-
iin' že nám ftenáři prominou-
j!4me k tomu donuceni b zcharak-
lrnoití ničemft! Myslíme Že
lyby kterť-mukolivčk z našich
Čtenářů jen stý díl títh drzých a
vylítaných urážek byl vržen v tvář
co nám že by dožadovali se místa
ro obranu a že proto dopřejí též
nám abychom mohli ukázati kde
a kdo jsou proíesionelní lháři
V NTElíKASe K a sice v Omaze OUlíý-
vati se- bude zamississippská vý
stava Snem státu Nebrasky
lovolil mizerných 5 1 00 000 k za
stoupení státu ale s houfem pod
mínek z nichž jedna jest Že pe
níze nemohou býti upotřebeny
dříve až po začátku srpna druhá
až občané města Omahy upíší půl
milionu a složí 5200000 a podob
ných více Stát Ilinois který je
před Mississippi v nČmž se nebu
de výstava odbývati povolil $45-
000 bez jakýchkoliv podmínek
Však také v snČmu illinoiském
nezasedali populisté!
Svoje hezedně sprosIáctvÍ omuu-
vá Hlasatel tímto zpftsobem: "Co
e horšího? ííekne-li se nikomu
"Honzo z Omahy" nebo halamo
otře ničemo? Prvního významu
užili jsme my druhých výrazů
užívá pan Kosický ve svém papíru
při každé příležitosti o svých sou
druzích v povolání My se po
lepšíme a budeme říkati pouze
Honzíček nebo dokonce Jeníček z
Omahy Na polepšení Rosického
není již ani pomyšlení a jemu zů
stane zasloužená "sláva" že umí
neisproste-ji nadávat lak Živi
nechceme s ním konkurovat"
Všecka sláva polní tráva! 1'red
rokem byl dobrodruh Líarney
Iíarnato nejznamenitčjším Člo
včkem v Anglii a i ti nejzchy
iralejsi spekulante nechali se
mu ohýbati v právo i levo VŠak
náhle bublina praskla Iíerney
přišel na žebráckou hůl a svému
dobrodružnému životu udělal do
brodružný konec skočením z palu
by lodní do moře Nejhorším př
tom je že je statisíce tčch kteří
tímto dobrodruhem byli ošáleni a
na mizinu uvedeni Inu tak to
chce ten svčt: Lidé vždy spíše
dají víry podvodníkům a dobro
druhům nežli liden svědomitým
a řádným
l'M IMoívím r"Mntid Ml-lo
hy n lití j f # a jím 4 vit íe Ii4íý
jdi libry byl Mftlýiit odpňf f dl
t I' 1 4 '1 y I ( I (l í přetsl byli mImIÍ
vytu Mí ti b ri'ifcr4y f t i i
♦ ily n' tf íí fíriiwi olir4fiy
1 1 bií piiiJ drohdy l l I" S4tM
Iť4d4ll í ik In byli ď niokf 4
kevffní k ť lo il 111 )i?nl litili
♦ Idy fiiyUnkií ' voboilM ob
t ni " Vlak t jldí b tm jiní li
11 Word f 1 1 4 v #1 1 í pro 1 1 114 t4
i0 j-lko? i I b 04 l'4lflll 4 řllkř
A pfí 1 pdtjblj '
l Mi l H r I iMI S I m ' 1 II 1 1
)' phtO!!pl III Ml lřlí ldíltl
♦ HW4'k ni 4 %i li ít lilfd li bl
itlljl potvrdí Víieiol d
i tlil lly ť il4 V Il4pki
C M tívilitii in hopnou A 4tii
4 nakolik t(dll 0 bode r hop
tim rtinipřAy ( ly 4nk4'
ní plín tiMHin l rikolik4
411K řM ki'i h jdilii kl 1 1 mmÍ Mm
dy c nk rv4 když by tl4W4piko
)b biřilolií umí rn kfiu tíili by
toho )í by iiiohli dov4?'li 11
ukr amJ by tiiii-di p!ti( ( be
hounři dli pru trnt niki mí
lo 4 iitinl by fUť i loto prou
f unii
Iim )t k iiii! l'Ut
lyž % ď toikř4lM ké Č4ií)piy
'íiprvovIy k lomu )jk ty řepu-
llklll) tl)4í aŽ v'í iIaŮ im
ivo a I1I0H tlo ti4 Í '} dot hlí
práva ) ani ji dno ani druhé ne
li nskiilí ní Tihle repiihlikáné
jsíiii plece ji n kamvtti pořád jen
kaf ralot demokratickým skli-
ralúm! Jak pak až navdor jim
učiní konec Um nynějším blahým
lemokratickým Časům které nám
h mokraté uštčdřili a zavedou nám
ty staré zlaté časy na jaké jsme
za správy republikánské zvykli
— to bude teprv pláč a skíípční
zubu
Sníiijn senám 1 Dakoiv: "Loni
na zimu přišli k Vám dva Moravci
a Žádali pana Rosického aby jim
vymohl jízdní lístky do západní
Nebrasky aby se mohli dostat do
mu ku svým rodinám un nrv
ro ne vymohl lístky za poloviční
cenu a uspořádal pro ne sbírku
mezi krajany na zaplacení tčch
ístků tak že je cesta nic nestála
Oni se přistěhovali pak sem do
)akoty a smčjí se do hrsti jak
iosickýho šikovnč dostali neboť
každý z nich mel $50 neb více
jež si zde přes leto vydčlali Když
se stČhovali z Nebrasky mži kaž
dý nejen peníze ale též každý
káru nábytku nářadí a dobytka
Zde též Žebrali u lidí chudších než
sami byli" — To nás nepřekvapu
je Takových zkušeností zažil
Rosický víc než dobrých časů
Inu iorEjŤ py senát Stoj Státď
clitel učiniti co na úkor monopolů!
Minulý týden navrhoval senátor
Pettigrew opravu k celní předloze
ři jednání o položce pro cukr
aby ustanovení celní byly neplat
nými vůči výrobkům neb předmč-
tom oviauanym trusty ac sice
11 a m
máme pochybnost v upřímnost
návrhu 1'ettigrewa přece jen po
pří ti se nedá že byl by to krok
nejkratší a nejjistčjší k zatknutí
žíly trustům v tčch oborech prů
myslu jež by clem chránčny byly
Návrh jeho byl však zamítnut 35
proti 32 hlasům Hlavními důvo
dy uvádčnými proti návrhu bylo
Že prý to nepatří k zákonu celní
mu a mčlo by co zvláštní zákon
být předsevzato a Že prý není ná
vrh ten dost dokonalým však
nikdo se nepokusil o jeho zdoko
nalení
Hlasatele kalamitv roftÁMC jEfrrfe
skuhrají že je čím dále tím hůře
a demokratická bída Žc nemizí
Podívejme se: Časopis Laborer
píše že v Omaze je nyní více lid
zaměstnáváno než bylo kdykoli
vČk po několik minulých roků
Sekretář zednické unie tvrdí že
pracuje více než jednou tolik zed
níků co tou dobou před rokem
Krejčové ujišťují nás že mčli letos
více práce než kdykoliv po prv
ním jaru po nastoupení Clevclan
t4 Mftofi( buloy jel (tyly po
kolik loků ř4fi ibiv4ny nyní
iipMtiijí 4 upravují Jubil ib
chodník flfn hdy př4vi
nim ( b'fii MhálihM lAíiiAjMíh
bdí n t 10 fcď ílo nyní pt4tij
4 lo A ll hnil dleli llll 04 n£
Im of h ni IiUmikaI pro llíl'řo
11 11 1 v 4 f nyní m1 dol-le ii
ibdvlkí #4pdfif hh I kibi
míly !ry4tifjv WorM II řbl
llllíl t koftofnílfl t í'de )f "po
inřy obílioilftl " pont náhlit vy
jnňiijl itiiiidiýíli odboru h pru-
řity " lAk V OřiMí4 illiihni
iod4li že píistol n#pr4(tií ti lí
ní kli lí l Uhyiiti b nií'kr4lif kými
t1 ibi li ítky 4 bíd fiřJ ni
byli A jifid"? Z ňdolf Motion
lí ilu lí obl4lí priiffiyobl Jel' " '
Skbo4 kt f ý je tikanvAti li ni
i(iiií(t obf hídiií t rilNbtiřdiil
mlIují- dne J iíln4: Ví -tkř(r
průroykl v nďilí Mohohií
Im l i niuji 4 vyblíílky j-ii l pŠl
im byly po kolik tu ít ft Vím
bivýcti dílnbh 'f liomnonovýí h
Ilonu Mí t k)' h počalo v prAio
vrtli plnou iloti V oelárná(h
1'u'pn %n nkýt h píjalo sepraio
vali 04 koli jni í b obj ibiivk
je ďM 114 vílímu roku V Hrad
ilo! ku drátovny pMr ují pilnč' Že
lí ániy v ii'pici!ie prai ují pilnř
poprvé po dvou blech V Mc
K por! romno7i no iUIiik tvo v
továrnč- na polrubl v )ewie
W001I továrně počne pracovali
v nfkolika dme h- - Al- hlásali lé
kalamity skuhrají dále
Kl VÍ lf L A ZNAL IJI E liRMlV
a přání jednoty ČS PS ten ka
ceřovaný Kosický aneb slavní a
třní členové úřadovny? Ve sjezdu
St Paulském Kosický navrhoval:
"Úřadovna vydává vlastním
nákladem časopis čtrnattidenník
v 11Č111Ž uveřejňuje všechny vyhlá
šky k řádům čtvrtletní i jiné zprá
vy tresť svého důleŽitčjšího jed
nání atd Redakci může odstará-
vati sama aneb ji svčřiti osobě
způsobilé proti přiměřené náhradí-
Tisk a expedici zadá nčkteré české
tiskárně kterou uzná za nejvýhod
nčjší jak vzhledem k cenč tak i
iříhodnosti" I'roti tomuto ná
vrhu hlasovala celá slavná nynější
úřadovna Pouze 8 vyslanců hla
sovalo pro návrh a sice: Jos
Zítka Fr Dolejší Jiří Šindelář
Kolář los Kučera lan Rosi
cký Čenfck Duras Jos Štefl —
Teď kdyŽ in práva a příčiny poru
šila úřadovna smlouvu uzavřenou
s Pokrokem Západu a způsobem
nezákonným a nestanovním dala
odhlasovat! řádům změnu článku
stanov o orgánu přijatého na sjezdu
St Paulském vychází na jevo že
ten Rosický akorát ale na chlup
včdČl co větSina si přeje neboť
dle sdčlení slavné úřadovny roz
mdlý řádyro vydávání zvláštního
časopisu jednotou úřadovnou
který by včnován byl výhradně"
záležitostem Jednoty jehož redakci
hodlá úřadovna svěřili osobě způ
sobilé a tisk i expedici některé
tiskárně za nejvýhodnějších pod
mínek Jediný rozdíl mezi návr
hem Rosického a budoucím orgá
nem je v tom že dle ustanovení
úřadovny na místě 8 str čtrnácti-
denníku má to býti 16 stránkový
měsíčník! Mimochodem podotý
káme že Rosický již před 1 7lt ty
navrhoval zřízení takového- časo
pisu čemuž "slavný úřad" nyněj
ší nanejvýš odporoval a bvl tedv
Rosický o 17 roků napřed před
nynějším slavným úřadem
HlurtioHt ncmfi2t byt rjle-řrna
mlxlnlml itlikví-nil tiřvmll m nmiiolmu
ku nemirii ftl iIiwiIhII Poum lnl Jixlln
uAMtlt vvholrnl hluchimll a to 1'kv konM
kupními Illu-hiwt l-nl niftlK'tm spAli-nlin
Hlliiitrh liUn li-niulnrlcb Kuxtiu-hovu Irulilrl
Kílyl tmo lruliti'0 cnpáll ritil huícnl
uiifBA miif-liu kilyl m O pln mx-ll
náaliMluto nliluchnutl nskll mi cáual nl-
wtrsiil Iruhli-e nepři vwl do norinálnilio
tu Jnt Murh pro viilr tuln
Iirvř t f iImIU pripmU hlai-hiMtl Jiwt 6ho-tx-io
ktrm ool neni ale Jlnélio m l uipi-
nimii 11iio iito iloUr m kutftf iíHimkI lilu
rhimil Ctiwtiné kmMivmi ii-n twmhlm
hfl vylélxn ďkmi Mali n l irrh eura 1m-
piiie m prw cirk ulr— tlartn klitd-k
PfxUvá M a Ukirnikl ta 7Kc
„ rJ CHrNETCOTOLKnO0
0T lUU l Family Plluiky Jaoa B]ia4i
HOVORNA
iliH" l-'lwilll mli íill Hdf
IIAMIMOKP Mf Ziláni
Vál tŘ odpovldifil V 11(1010
náilí dujíc íc h olák 4 co 11 niib
oinlle 11 di i v pádu ňiiilll
IiřU- rkoiukřkfl 4 řMOloli II i HO
vho Iyl4 by illii4 iiiíIomI ví in
ohlu kyrii provinile ftin nbvl4Url
vo nk í in bčhfiu i) An b V
bbi cfokártl j Ikí 50IHI10 ju-
hIi 4 li by pro podobnou 7e
iičco iidht I íd noudíle o
lom Ia li Čechy budou míl jed
nou tví právA svou Ninioipřávii
krilovMví uko iiiívali im'i
bílková 4 ) Z1I4 li by loho
bifíldi ph n4soiiM-ril fiovehei p-
novníkn když juni I f při iIaiiii
ÍaIÍ vlbloil Klál' penlváilni
AIoíh MAcháčck
0lprtf: Tohle jfH venriičs
ol$ky im klré in le pranic
uřiíteMiei oilpovčiRli Víe co
i)t horu mohli odvlili bylo by
n peiiih(ii ibminčnkoii im'Íiu
náhlí (blit neboť CO se V hudouc
nitli -ulané "lo je 11 Poha"
v plípade' jubíha aneb ri4%loii"
e ní nového (ísaře biíe lldiMi lM
milost likli rým provinilcům jet
ravde"' peiílobtio však komu a ja
kým In rie-může nikdo zodpcivídat
Rovněž j- pravdě podobným že
dnou někdy v budout nosti do
lili Če chy i jiné země samosprávy
avšak jak a za jakých okolností
lo vyžaduje- ducha prorockého
Volnápoptavárna
Stiltnl tulhtr pnit ornl v lintvln při-
prairn jfil ku pf ijlmlnl poplil
' vtk p prAci
Všichni hledající dělníky jak 1
ti bez práce jsoucí měli by obrá
tit! se 1k'Z odkladu na státní odbor
iracovnf kterýž minulým zákono
dárstvem volnou poptávárnou pro
nezaměstnané a zprostředkovatel
nou služeb učiněn byl
Ti kdož dělníků zapotřebí mají
nechť udají jasně v jakém oboru
iráce to jest a ti kdož práci hle
dají měli by zase udati své pohla
ví stáří výšku váhu řemeslo neb
zaměstnání jak dlouho v oboru
tom pracují odporučení atd
Veškery dotazy úřadovně uči
něné budou ryze soukromými a
poslouží se všem úplně zdarma
Ani jedinký cent nesmí počítán
býti v žádném případě Jest to
volná poptavárna a zřízena byla
za tou příčinou aby přispělo se
k zaniknutí dosavadních poptává
ren soukromých jimiž tak značně
lidí ošizeno již bylo
Všichni hledající dělníky —
truhláře tesaře zedníky mlynáře
dělníky na farmu nádeníky ku
chaře děvečky a vůbec kohokoliv
měli by obrátiti se na tuto úřa
dovnu a dány jim budou adresy
těch v oboru onom práci hleda
jících Ti kdož bez práce jsou měli
by též bezodkladně na úřadovnu
se obrátiti Poptávky kteréž by
nebyly vyplněny buďtc-Ž po 30
dnech opětovány
Dopisy adresovány buďtež na:
State Labor Pureau Lincoln
Neb
V New Yorku jest již téměř
po stávce krejčovské V úterý
nalézalo se na stávce již jen asi
3500 dělníků a dřívější zaměstna
vatelé jejich zajistě že též záhy
povolí
V Sioux Falls S I) zasta
vili ve středu práci sazeči zaměst
naní u stříbrařského časopisu
"Daily Press" vlastněného sená
torem Pettigrcwem a sice násled
kem toho že po předchozí tři
týdny ani je dinký cent mzdy jim
vyplacen nebyl
Z Pocatello Idaho oznamo
váno ve středu Že celá jihozápad
ní část státu studenou vlnou za
sažena byla a Že v okolí Soda
Springs 3 palce sníhu napadlo