Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKNOK ZÁPADU
£3
zfhXvy ikmhsKt
"Kin" pfír: VMmi4 f Iir4t
{'fOfitnil se V lakovou arVmi skatl
dlh a divokých v j' ! ? jeho
kny Íki magistři! univc r
it4 ( nmulti v#- Ví-lni nt
4 beJlJ proti fllříinl I' (Hiyil
O řeivnoprívtioitl tVskho jcyka
vfcehíeh N7íiti tfi{ dovo
lifl Cechům aby ijih jtfc ¥ i'
jie li zMU m tikoyio ptilriot
jako jiyk nř n tli A 4
li jď' o y yfiít íití ifi t kí o ji
K4 I I tnl 4tl ti- O litilďn
rovnoprávné! tk''íio tika
nfiu 1 k j'iit fi)'f Jf ) !i o offctré
ústupky v prop )i (4 slliti j
yk4 plieml iiiííií Vtiv
panujíc fot Jak Veliká inntí b)
národní ti tliví!' 1 phoumil I'
ba Nnif M aby nulovali o lakov
násilí oad n Wm m kle tj s není
jm jiiÍhi }U tiť J t
Oiozoei ti i r 1 11 rit s dtto tiýtit
fítl lí hahdiiir skoti lnífrir sotitid
ké spolužili kd! národ ďMajú
sí nárok oa úlohu j dnotitel
IlOSttl [ klltMfll)' h íďálu Itářod
ku rý 1 he býtí vůdcem druhých
projevuje- takovou n ftávnl' lakei
st ii přáte Uiví k i' in kterým
týmiž ústy nabízí za ochrano
Národ lákový In mule ti iliii
hych potkali s přízní a uznáním
nýbrž j n odpore in a j' lli
odpor t nto buď' svorný jako do
mul nřmecká li ki fiionif v Ka
kousku jisti- bud zlome tia Ne
fwČtí kiillurlrfí připravují ná
rodní revoluci jt ž jitu samým za
tli osudnou ránu
Á" Iltll11 ff 'li 'li 11
Fratu 011skí síiťnioviia jnlaal
konci tu k v i tria o iiota11 posl
I)kas(é jhi vSiolucné politici
( Mrtvot! Au j- dotaz t n ukaoval k
tomu že Mčlíiirova vlula opírá
8 jen o im ninti rcpuhtikuifi al
za to o morarcliisty klrriklly a
proto že není zprtsoláloti provťsti
ani jediný zákon reformní Také
v zahraiuČnč politice jest vliv
Francie oslaben Kl rikálové o
n£ž sc vládá opírá jsou odpůrci
neodvislosti státu od církve a vlá
da proto t5to neodvíslosti nehájí
dost rozhodní DíívřjŠí ininister
stvo musilo vládnouti za pomoci
socialistův to bylo nebezpečím ale
nc menším nebezpečím pro stát
test nynčiší majorita Všichni
republikáni mčli by se sjednotiti
aby nebezpečí to zažehnali a aby
utvořili vládu Čistě republikán
skon Mírní a radikální republi
káni nemčli by se za příštích vo
leb potírati — ku prospčchu mo
narchistů a klerikálů nýbrž když
Čistř radikální ani čistž mírnč re
publikánská vláda nejsou možný
mčli by se spojili aby aspoň vlá
da ryze republikánská řídila tyto
příští volby snčinovní Ministr
president Míline odpovřdřl na to
dotazovateli ujišťováním Že vláda
prý nečiní k křiká lom a monarchi
stp žádných ústupků v Jestliže
ale rfnťmovna zuarnc nepokračuje
v práci plodné a reformní jest
vinno tím stálé podávání dotaův
a opčtné debaty o nich Mluvil
po té jeŠtfi radikál Hubert jenž
prohlásil že heslem za příštích
voleb musí býti boj proti Mélino-
vi Tři hlasování zvítČzila však
vláda opet Ovšem zase jen po
mocí hlasfiv monarchistíiv a kle
rikálův bez jichž hlasňv byla by
zůstala o nčkolik desítek v meii-
Šinž Delcassé navrhl totiž reso
luci s hrotem proti Mélinovi v
níž praví se že jedinou po
litikou kterouž může zabezpeČiti
klid zemč a vyhovčti přání vřtši
ny voličstva jest politika směřu
jící k spojení všech sil republi
kánských Skorém všichni repu
blikáni byli by musili hlasovati
pro resoluci takového znění ale
tu se souhlasem vlády navrhl
rychle Perier resoluci jinou kte
rou se prostí prohlášení ministr
presidentovo schvaluje Zároveň
navrhl aby se hlasovalo nejprvé
olto jífio írrifovj r oluf i
j' fi případ t y řifliyU Mlo
iUM uby iIovmIo utrmAtť
li r mtyf lořnillfií nivili
h oto j fií pomohl vIMníni ftju
blk 4iim t o př mni Rfluni'
bnf htjxovMfi přotj tpojMií ( 1 h
ř p ll llk íl' HIM 0 ld fffttOI
lyí přijít 11 il4y proti
l r ř{íovtno potom ť dy pot
t- ti t oitf í i'# r u rovA a (4 při4
14 yó fildiy proti KbřikV
lov a oioM tri tiit hh uivli kliď
0 j'řo t síto proj dilvry 1 i!
Vdi llh pior
I ttti ú 'r $ -t 1 't i
ťmtki$ řťlUký %i Mi tt nu ký
povolil přd iitoníiiími pridoi
imom ♦ mí liUny proti liUiuni f
1 Mlístit kým odiť'íiý tUf t
fniíl mařk im nov olroj n
d'loilří t4 Jxlinýiii řnf
k lit ( v I 'idi' voiOoiiiy
iffjfiy ftfinfk Ktuo o liiřhlí ř
jt til dovodil V podiUlři "lly
J'iih ( V ) p koyWit fíí4filil Yl
l IM IM li j IA to lť j-íllH' při p
adivku 114 nby nových !'
škrtil 1 5 liollioriu 70 tmí'
lít tny "proiviMiYií drui
ítak naval V it m II v ď p-i k
HVřiiíii bratru přidaky opjo"i)
povobii' (ii třikrát tolik 10 lam
plii'' it4 lodi škrtli 04 d'lo"tN
bitvo liohujtl n fiiúíe M
llvrojH tuláky trffr f ládný fiá
nl iibráitili trpké nutnoHtí tako
vé (}) Spořili li bychom na Ir
l mohlo by %r Máti bychom
podď ji musili oWtovati tím víc
na své krví Ač jíme "protivla
t tu ftf" nebudí tne í budoucím
podobným požadavkům klasu
svých odpírali" — I ly 1'rut
může tne zvolati jen vidinu -li ž
i tento muž jenž ti dávno j šté
ke ví tu př iiirštřným požadavkům
voji iiským mc'1 stejnou odpovřef
"Ani muže ani prošel" nyní přei
militarismem se 11 klá ní
Z ČESKÝCH VLASTÍ
'ivtlnf fihrnmy im vtnkovf I)n
22 Května taaiia prntrz utracen
nad Stanovicemi Kuksem KaŠo
vetu Slotovem Urodetn Horními
a Dolními VlČkovicemi V Duko
vinou a Středomčřicemi vesmřs
v okresu kralodvorském a zpflso
bila na polích lukách zahradách
ano 1 na trati a teiegratních tyčící
Škody jež páčí se přes 30000 zl
V Urodfi sesul se most přes Labe
ve Stanovících stržen byl most u
mlýna při Čemž zahynul jistý muž
jehož jméno dosud nezjištěno —
Dne 12 kvčtna o 12 hod v pol
V1'l 1 tt st #
rauna onromna ooure a mak na
Hořicku v okolí Ostrova Přemi-
sovci ljrezovic Chloumku Votus
a Cerekvic Dále v Ijohánce
Skále Vřcštovč Uřezovsi a V Je
řicích Úrodná půda s polí byla
odnesena i s osením a zaneseny jí
luka Ve V jeřicích vnikla voda
i do obydlí Skoda páčí se přes
10000 zl Dnu 23 kvčtna o 10
hod v noci vstouj)ilo Labe
okolí Jaromčře úŽasnč a vniklo do
nižších bytů Silnice od Heřmanic
iSčlounu byla pod vodou Ve
mnohých průmyslových závodech
iráce byla zastavena V tv'chž
lnech zapálil blesk stoh Frant
Hamra v Iibran ticích u V Vo-
sáhly v Kratonohách a 11 Jos Ná-
i-vky v Hohoznici u Miletína
'ovodeň řádila rovnČž v Miletíni
Vřezntku Kalu a Vtdoni — Z
Tlutovous u Ouval se píše: "V
neděli byla naše obec postižena
růtrží mračen která způsobila
na veškerých pozemcích obrovské
Škody Luka jsou včtšinou štčr-
kem a náplavem zanesena pole
strhána zaplavena ornice odneše
na" — Z Nechanic se oznamuje:
'Okolí naše které roku loňského
ostiženo bylo strašným krupobi
tím jehož následky se teprv nyní
dnou mčrou dostavily bylo opřt-
i jostiŽeno dne 20 kvčtnadčsnou
katastrofou V poledne zahalila
sc obloha děsivými mraky z nichž
roudy vody lily se k zemi takže
malé chvíli veškeré oseté po
ti mky prořtinny byly v
Dříví proud odnSM vUcroii
prf polí do jfíkopu n yhn il
hici do ffcy Itystlťc 4 Vhtfl
fpln ihl4 po )tik4ih rohU
Po prntříí ri po M d' fio
diny Irl4 ta?dý % tutitm ttým
řikm MiA im poniii fjuifM
04 políi h HÍ ni mkdo t lto
pohroitty 0evp4fU4tov4l 4 jil
ojiIn dne ji kv(fi4 odjiobdiO"
piMtil e přtidký i)4Vf kl řý
poui dokoitřtl V tikolí #ib
írii pro %iW mokro 04 iu
po0iku in iiiniilo hýli fant to ii
10 rnlii bylo j- tw % (nl ni
ii 00 Kom11 i Vflikťui
li Ui 114 lioři jíím toku S)třM
Mih IÍU4 a Mořic rozvodnil i lat
tou liirou ) ttikrrri po mky
04 j jdu toku íon ňplrť pl Vo
don "litu dovií 114 bybl bídi
noite lofiikýlo hfupfibitítii puo
oUrtá í j ájrttii řolutflva
by j inu Jin!pory ulilnf htoi
dostalo
Stiltiil tt imf6't ii ttil-NHi-
'f ittíc hovké kftrlottiu zastavil
dn 1 r"rri4 o dhtíkrt obťlio
pohlaví práci ponvadJ! mbyly
spluftiy j ji 11 požadavky t)kají
se uvyk ni itiily a ukrátí ni doby
pracovní o jdnu hodinu Náld
k ni ttn Mávky odponln" dán
výiiovřif práce mistrům cívka
fům v odiUbnf tkalcovském
V solwilu i) kvVtna když se tni
tosU práva o požadavku dílni
ctva zkrácení doby pracovní
tykajícího protnb no bylo v to
vártii hlasování o tomto poža
dávku Pro loliodmnou dobu
vyslovilo se 470 dělníku pro 1
hodinnou f cRIníkfi a 4 lístky Ida
sovael byly prázdné Odpovčí
ředitelstva továrny znMa odmítá
vř V tom smyslu zuclo totiž
usnesení správní rady která má
hídlo své vc Vídni A zárove fi
podotknuto že který z dělníku s
dosavadním stavem není spokojen
Že do tří dnů může práce v továru?:
zanechati V okamžiku tom kdy
tato odmítavá odjiovčď deputaci
dčlmctva byla oznamována dosta
vilo se před továrnu silné oddělení
policejní stráže která však nepo
třebovala zakročili Dčlnictvo po
řádek a klid nejtoruŠilo Nejprve
zahájena byla stávka v tak zv to
várnč "Porpesovi" a pozdčji i v
továrnfi 'Příbramovč' kteréž tvoří
obecni známou "Smíchovskou
kartounku" Celkem stávkuje 65
dčlníků obého pohlaví PoŽa
dávky stávkujícího dčlnictva jsou
následující: zvýšení mzdy o 10
pct za vedenf lohodinné doby
pracovní odstranění pokutování
propuštČní tich dčlníků kteří při
práci za dosavadních podmínek
pracují a tím vzájemnost porušili a
konečnč aby vůdcové dčlnictva
členové deputace v práci byli po
necháni ovšem tehdy když by
správa továrny veškeré požadavky
příjmula
Foupehul vmSiit Před čtyřmi
lety odstčhoval se Ignác Hanáček
rolník v IJabicích u Uher II rad i
štČ do Chorvatska a dal svůj ma
etek do pronájmu Asi před třemi
mčsíci přijel do Uher Hradišti
zpit za příčinou prodeje tohoto
majetku Majetek ten skutečné
losti lacino prodal a bylo mu ten
len nčkolik set zlatých v Uher
IradiŠti vyplaceno Ten den vidin
byl pak Hanáček vc společnosti
různých židovských náhončích po
lostincích Později byl vidin na
Starém mčstč na to zmizela jeho
stopa úplni a nebylo lze nic urči
tého vypátrati o tom kile by sc
yl octnul Dne 27 kvítna nale
zena ttyla konečné nauučitelem
Kaiserem z Nedakonic pod břehem
Moravy u Nedakonic mrtvola mu
ve kterém poznán a konstato
ván zmizelý Hanáček DomnČn-
ka že byl zavraždili se potvrdila
Strašné bylo podívání na mrtvolu
Janáčkovu: obličej a čelo pro-
omeno patrni mocnou ranou tiž-
kého kladiva Mrtvola byl pro
vazy na nohou a rukou svázána
Jíucc byly k zádům přitáhnuty
o bylo uvIraVt do plchty a
Mířím ti řuMiu klrjí byl Ipg4
I' in pfip vnri Mrlfola byla dl
íi ho iji IU ia v vodA ' Jedni
ii ajUM o loupr Jnou ¥raldn a
Mníífm liro d Zatklo pod F M
"soby uiiolo opatření na lískání
otU v llo tMlA lldllosli
Atiitr! #fir fffail t ftiintt
iÍ 1 1 nocí na $1 kvtn v Hrne
Obchodní sluhovi Jan Knmtnf %
I rant Kfíjac byli přpď ní cvř
014 k4j'ř4ly J pího pluku ktřl
tailli bajou ty a l)t oba pobo
dali Koti7ny a Kříj-ť lyli na
ýl t Idlovíc c h a vrátili " v o
hodin v r zábavním vUkc ot do
IWiM Ali pk t oádralí yUt
latortf tkit do tnknUhn ho
sliiici 04 losifovř Na oároJI
losi lova a Otlovy ulice lkali
% oittii dva kaprálovi ktfí Utť
vlí pfCioy jali ' jím píla i ba
jomty do nich sekal Oba obo
Mi i krví ibrorclií kb li k Z tni
s lHýmí ranami v prsou Ko
1 1 0 ý tu nabyl jil vedomf a dru
bcho tin citířcl y z mké n 010
c nic i Itajoocii iu proklána mu
I-vi strana plic a zasáhnuto
srdce Mi ti tím to poranění by
odváleni pustila policie m vo
jáky kteří uťkli al oa KolíSli
de oba rojařc ní kapráťtvé tasi
rovni! na stralníky bajonety
Jaké strážnici I 1 1 nuceni tasit
"atl i rozpoutala sej ře ž na život
a na mrt Vojákům kom čuč po
dařilo se uprchnout Jeden Mrál
nik vSak je pronásledoval a jedno
ho x nich zatkl II) I to kaprál 3
pčšího pluku Jose í Mařák Také
druhý voják byl vypátrán Je to
kaprál J Mrákora Oba dodáni
vojenskému soudu
Utopil tř Joseí Vojtíšek stroj
nik ze iŽkova byl povolán ku
I3dennímu cvičení vojenskému k
K setnini piš pluku čí 28
Cvičební doba tato končila dnem
25 kvftna Vojtíšek v nedčlí dn
23 kvitna odešel po 5 hod od
polední z kasáren a ačkoliv nemč
dovolenou přes čas vrátil se do
kasáren teprve druhého dne v po
ledne Z té příčiny mil se Vojti
šek dostavit! v úterý ráno k rapor
tu Z obavy před trestem odeše
Vojtíšek v pondčlí večer ke své
milence clo Žižkova mil s touto
velmi prudkou hádku načež vše
cek rozmrzen z bytu milenky od
kvapil Ve středu večer pak zá
kopnfcí mrtvolu jeho z Vltavy vy
táhli
Zastřelen náhodou Píše se z
Rokytnice: Ze při nošení zbrani
nikdy opatrnosti nezbývá osvid-
Čilo se koncem kvitna smutni
obci Podolí Tamnijšf hajný zaše
si z lesa na pivo do hostince pana
Prosa kdež v síni položil si na
skříň nabitou pušku předovku
staré soustavy Zatím co v míst
nosti hovořil s hostinským ocitly
se v síni dvi diti tohoto a chtěly
se skříni stáhnoutí nijaký kus
šatu na nimž puška ležela Po-
dnou puška spadla nárazem vy
tucnia a rana vnikla clo prsou
11
čtyřletého chlapce jež byl oka
mžitč usmrcen
Krvavé drama rodinné odehrálo
se 26 kvitna v llrni v zastrčené
uličce Schamalové Po celém
mčstč známý obchodník se psy a
veřejný posluha Antonín Růžička
zavraždil tam svoji ženu bodnuv
ji třikráte řeznickým nožen do
trsou a po té sám v úmyslu sebe
vražedném rozpáral si břicho Do
onského roku stával Růžička jako
veřejný posluha express na rohu
Nové ulice Iiyl to človik vše
obecni známý svojí neurvalou po-
ahou a opilstvím Rád vyhle-
ival hádky a s nikým se nemohl
ohodnotit Přirozeno Že také
jeho domácnosti to nevypadalo
rňŽovi Proto také žena Klotylda
nebydlela s ním ale ve Šmálce
iňžička pak bydlil na Kopečné
ulici č i)nc 26 kvitna v 6
lodin ráno přišel Růžička do bytu
své ženy a vyzýval ji aby opit s
ním sdílela společnou domácnost
a přijala jej do vcho bytu Jfi
Vkovl tMcIiťla v tak o (Mílo
oivrrífli iniřovfho oiattlela oíc
ilytei RůMka prudie se % o
pohádal tpflal jí turovi a 04 lo
liřře VZf' k' lil od S I Z j jfho b)t l
Po i) hod vÍ4k rp tam pfií a
lidal I'imi aby um daU A
nijaké woíze Kdyl I to tmi
ChiÍ4 Vlhl se 04 tlí Vikttt
íezoiekýtll 0'ilc lit V řnee- a pf' Kl
jí lily 04 b Vé řilci N4 o eipt
dottiku VybM ab (hal ve nku
a kdyl VytU f óí 1 k eev t 04 ulic f
vrhl se' 04 0Í Itinilhf a bo-Il ji po
třikrále řZfiek)itl hojeni do
pM'MI N'eboh1 l#04 b ze la klS
resly nShle ďSitýut výkfikitil
fcbsla k zeini a byl4 cikatořil
mrtva Vrah pak rozpáral i týiiil"
nožem bříeic uk ) om VMilřiio
ti vylzaly TVlee zratioý vrah
byl cbíjiravc 0 do n ttiof nice kď I
stav jeho rohlUe 0 I zoadjným
art střeva mel pf í z i 11 a
Ihit li4ltt tiitté phlhi
Z Nov lietiálk s pf V pilek
iM konán zď' byl pohřeb dvou
bratří: řd jíiho cUkana pana Vá
clava Srb4 a adjunkta kraj-Uho
soudu pana Jana Srba t Mladé
llobslavi 1'i'kan skonal v pon
delf a bratr jho snad zdrtili
zprávou o tom druhého din- byv
ran11 mrtvici Hrobník kopal
právi pro prvého hrob když ho
v tom dose l rozkaz aby uchystal
posb dni lůžko pro oba bratry spo
lčné Dřkati čítal y U a bratr
jeho adjunkt byl 6H 1 1 tár
Vtfoura ithraítk As přel mi
slcetti dopravena byla do pražské
ho líšta vu choroni) siných Žc braťka
Marie Kratochvílová k níž pak na
lezeno jmční asi Hooo zl v nížkádt
spořite lních Ž hračka tvrdila
prohlásila že ji bytná její jakási
pí Procházková thtíla nastřá
dané jmční násilím vyrvat — a
obvininá paní hojíc se veřejné
potupy vrhla se do Vltavy kdež
ubohá utonula Žebračka Krato
chvílová nepobyla patrni v ústavu
choromyslných dlouho v sobotu
22 kvitna dostavila sc zas na svou
starou Štaci u kostela sv Apoli
náře Leč "kollcgyni" přivítaly
jí způsobem naprosto odmítavým
což zajisté zavínino byla zprávou
že je Kratochvílová vlastni kapi
talistkou a že bohatne na úkor
žebraček chudých Baby sc sku
teční vzbouřily jakmile Krato
chvílová usedla a jala se mlít
skroušenou modlitbičku Zaťavše
pisti hnaly se na Kratochvílovou
a vyvinuly záhy takovou energii
že by to snad byla napadená od
pykala životem Že se při tom
řítila zásoba nádavek odevšad
odkud hned ruce útočících nedo
sáhly rozumí se samo sebou
Zkrátka — posvátné ticho kostel
ního zápraží zburcováno bylo za
chvíli tou mčrou Že se odevšad
sbíhali lidé nábožné duše že ne
chaly v chrámu modliteb a že se
všechno hrnulo k chuchvalci bab
ských piští dopadajících na zmo
řené tčlo žebraČky Kratochvílové
Teprvé po delší chvíli podařilo se
rozzuřené báby utiŠiti a Krato
chvílovou z rukou jim vyrvati
Žebrácká kariéra její ovšem tím
skončena
Záchvaty lrvin vylsony ZArhvnty a
m-rvimiiiml xiiťxf ki JimIihmIimhiiiii llftivitii
lir K llni'x Cln-at Norvu ltiurr aliti 1
lim lati nn rln(il 11 c MnlrAitc JI xlnr lim
r K II Mluv IM wil rt f Ml etu uinl-
iihi 1'n nr k inu— i:
Wahash žel (v niť ní a paropla
vební spcileciiosl
Jízdné do všech částí b-vropy i
pít v ntjlťvnřjikh cenihh
O dobu odjezdu lodí drafty vy
stavované do Evropy aneb jaké
koliv jiné podrobnosti hlaste se v
úřadovně WAUASH dráhy 1415
'arnam til (Paxton Hotel IUk)
aneb dojuŠtc na
Gi:o N CLAYTON
70-tí) Omaha Neb
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu k do
stání zdarma