Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
duobnÍ ztuAvir
V IloOtlI' Id poděkoval
kotumi lýdftř x ('třu In okrctinf
pokladník W I) Moore N In há
ftlulkrrii toho nri zprotu vi h ni
ivé M míi obnášející tll
utajili nemohl Týž má r nebe
záfllkll Oll000 mi pMIlOU H
áfllOŽnýlllÍ ttlÍU lí
V llMrlvill Čímu tttf1l
v pálek po !! ! n i výbuth Vf
kUdtílí pMiliírny Hazard l'ow
tlř To ř J-fí čímž Ifi zNiltri
Kmrci ni
V SIkm ni ři rov ti oiír
ii4ih v l'iltiiiifjíii nic lil po
dlouhý Ča neprai ováno mIi4 j no
pornllki m opětné práf av&ak
při mzdě pruuiniii ii 15 procent
níži né
U Taylor Station Mo
u-iinfii ni v sobotu za prudké Immi-
ív bb-kuii larmer J II Smílh a
pomocník j ho 1 1 1 lit ktnan á
rovi ft nninrci ni týmž blenkcm 3
koně a 2 tnuly
V Itrooklyn N V dopaden
I1 v neděli 5)l tý Wtn WrřKi-l
% inanŽt Ikon ttvon tajnými polici'
My spolkovými při padělání deseti
centn Padělku těchto nalezeno
tt nich za
V chicagském Lincoln parku
odhaleno bylo v sobotu poprsí
llcthovenovo darované městu
proí Carl Wolísohnetn
V lcad S ! pokusil se v
neděli v kasárních armády spásy
osamovraždu otrávením Charles
J al I a sice učinil prý tak proto
an práci opatřili si nemohl
V Hlídalo N Y zničeno v
neděli v noci požárem obydlí Jos
Meletiskiho a 5 dítek jeho tak těž
ce při tom popáleno že na za-
cliránřní jich ani nejmcnSí naděje
nebyla
V Ottnmwa 111 sřítila se v
sobotu 10 stop vysoká platforma
na níž shromážděni byli žáci tam
ní Školy za účelem fotografování
a dva žáci při tom poraněni smr
tělně a celá řada lehce
V San Francisku uvádí velká
porota ve své zprávě Že kouření
opia mezi bělochy měrou úžasnou
se vzmáhá a že hlavně mladá děv
čata tomu se oddávají
Příjmy vnitrozemních daní
obnášely dle zprávy odboru po
kladního za květen $1816892
což jest o $647 508 méně než v
temže měsíci roku minulého
Výbor zákonodárstva texas
ského kterýž jmenován byl za
ňčelem vyšetření severních profe
sorů na státní universitě učících
podal v pátek svou zprávu dle
kteréž obvinění jako by učitelé ti
republikánské zásady do studentu
vtloukali úplně bezpodstatným
jest
Ve Wichita Kan poražen
v pondělí obrovský býk "Jumbo"
zvaný Tyž byl 4 roky starý vá
žil 5000 Ib vysoký byl 8 a dlouhý
12 stop a rohy měly rozměr 6 st
U Lafayette Colo nalezeny
v úterý mrtvoly ioletého L Kaila
a Sletého M Cornelia Má se
za to že hoši otrávili se požitítu
nějakých jedovatých kořínku
Guvernér kansasský požadu
je na vládě spolkové znovu upra
vetif hranic mezi Kansas a Mis-
souri a sice pošinutí téže as o pul
míle východně čímž by se Kan-
sasu pruhu od ústí řeky Kaw
jižně až k území indiánskému do
stalo
V Topeka Kan zahájen vc
čtvrtek výroční sjezd republikán
ských kluba kansasskych za úča
stenství téměř 1000 delegátů
Z Kansas City oznamováno
v úterý že řiditelstvem Atchison
Topeka & Santa Fé dráhy zjištěno
Že společnost již po delší dobu
okrádána byla tím spňsobem že
v seznamu zaměstnanců nalézalo
se značně jmen osob jei dávno
již mrtvými jsou a o plat jejichž
někteří páni úřadníci se dělili
Následkem toho s 'čištěním hvězd
již započato
ZřHÁVY ZAHRANIČNĚ
TtlramfUké
Ptahf il no vi f I v r f k že
iloMo k Vtlké řcžhě IIHZÍ Cilhy R
Němci dne pfi dt hního v Chaba-
lovíc fi li 11 IJtlf nad Labuti So'
kolová ti'kfIikf notKcdníih fibi f
piKlníkli latu v )'!! n1 mÍHtní
ihtní jim j' j ia kM'iit (i nu pf
kazili Zufivol Nrtif rt mi l ni
U4jíí lt tak italiku h jím
obiiidttí do pfib dníhu tníta nb-
{dtianoii iotinkoti tnísluost a
koupili h t ko pivo Když tma
ví ttl výletníci chtMí Vlor tomti
dostali 1I0 vnitř do'o na tuhou
bitku při níž na obou Mrattách
bylo mnoho lidí poraní no
I' Á'iiiHtÍM potnry ti uláli' při
(iMfiijf Ve Vídni konfiskována
byla pimbdní číla N I I'ret%e
Arbi iti r Zi Minimu a Ostd Knnď
iti han a to t té pfíčiny j líkoŽ ti
viíejnily protest řt)'rfko-lirad cké
obecní rady proti jazykovým na
fíenítn — Volkvi rein v Salcpnr
ku rozpuštěn b)l vlulou násbil
ketu zuřivé aiíitac proti jazyko
vým nafíením Německý den
jenž měl odbývati - v Clu btt
byl policií zakázán — Ministr
president iSadeni zaslal všem mí-
stodržiti linu zemí rakouských ná
sledující instrukce: "Oddaní
energičtí lidé vysíláni býti musí
do schůzí Němců aby zde střežili
Velezrádná prottvlastenecká vyjá
dření však varovati se musí před
časného vystoupení Teprvé" až
když vyjádření plně podáno bylo a
přečtn je tu dokázán smí se při
kročiti k rozpuštění schůze Na
tento spiisob možno lehce zahá-
jiti soudní stíhání" — K otázci
jazykových nařízení pojí se nyní
nová ne méně důležitá Jedná
se tu o zrušení malé loterie Okol
nost ta působí v celém Rakousku
neobyčejný rozruch a všichni ti
již dosud nějaký ten krejcar mají
aby mohli vsaditi jsou celí pryč
Na místě malé loterie přijití má
jiná dle vzoru uherského
I 'hlJa Rakouskd pokračuje v dři
vějŠÍ své politice a nechává Němce
bouřit aniž by v jediném případě
zakročila tak ostře jako nedávno
proti Mladočechňm Místodrži
telé odnímají městským radám
právo dohlíželi nad pořádáním
politických schůzí což se stalo
vedle nedávno uvedeného případu
též v Inšpruku Z takových "stra
šáků" si ovšem Němci mnoho ne
dělají "Neue Freie Presse" a
"Arbeitcr-Zcitung" byly nedávno
zabaveny že otiskly některé Štváč
ské protičeské projevy ale soud
jejich konfiskaci zrušil
Ve schůzi vídenské rady došlo opět
v sobotu 1 2 června k bouřlivé scé
ně Menšina liberální oposice
tvrdila že výsledek hlasování o
jistém návrhu byl zfalšován Na
to sťrhl se pekelný rámus až ko
nečně menšina opustila síň Li
berálové pomýšlejí na to zdržeti
se schůzí obecní rady
V sn?moine~ francouzské prodlou
žena byla v pondělí výsada banky
francouzské do roku 1920
V Pařili vybuchla ve středu
před pomníkem štrasburgským na
náměstí Svornosti bomba náho
dou však žádná škoda nespňsobe
na a nikdo k úrazu nepřišel
Pařile oznámeno v pátek řá
dění cyklonu jímž blízké vesnice
Hegons Colobes a Asnires toho
dne navštívtMy byly Velký počet
příbytků byl rozmeten 20 osob
usmrceno a na 90 jich poraněno
Záplet kil mezi Francii a Venezue
lou byla k úplné spokojenosti obou
zemí urovnána a jak v sobotní po
radě francouzského ministerstva
oznámeno diplomatické styky
mezí oběma zeměmi opětně zahá
jeny-
JVCmeciý ministr nJmořnictiaaú
miral ilollman poděkoval se ve
čtvrtek z hodnosti této a nástup
cem jeho jmenován admirál Tir-
p t„ I odkování Hollmanovo
vyvr'niM bylo itetuiloMÍ (hafr
kbr1 j mti kladl a vinu ) fíV
ftkoii radou iititnoládriý ropofet
na utavhit tiovýi h Ví1I r nýi h par
níků povol n ii byl
Mniihoia onátiieno ve 1 vr
h k úmrtí past Sibattían Km tp
pa jrnStnťlio o vyttďie 17 by
Vodou Týž byl 75 rokli Már
ty sltti j( Ito 17 by foJífil v po
sli dnít It b tu h lul po i tltn
SuVUnfm svět'
' ntmenkfm mtwtfrnfru ufi ká
vány Jsou v iiejbliKíi li dni th nové
tiiriy Pr líiw ttii In f dosavadní
místopředseda ministerské rady a
si kritál st íltid h záť žitostí upadl
prý tulií v tu milost tísaf skon
následkem toho Že útoky na cí
saře v radě lííské činěné dosti
rázně prý neodráží I a bude prý
proto odvolán a jakožto nislupce
j ho naznafováit jest dr Miiul
dosavadní ministr financí
Stjttirtktl rala sfilnl rohodla
se v sobotu 24 proti 17 hlasům na
vyvlastnění všech dráh Švýcar
skýt h a následkem toho bude při
slušná předloha radě spolkové podána
lilblIAHDISTA HUGO KKRKAU
V niinulťch dnech zkvíIhI iío Ameriky mladý německý rhnmpion ve hřo na billi
srdii IIiiro Kerksit Týž hoillií zitvoliti na hilliiintu no (lejsími vřlilnanými
í hnmpiony Sclinferem h Ivepeni chtejc so pokusitl svdmu hrdéinu titulu co
rhnmpion nf mc-cký připojili JcktÉ i "Bvetový" Kcrkau Jcul teprve 22 roky
V Nizozemsku odbývány počát
kem týdne volby členů druhé ko
mory poslanecké a pokud známo
zvoleno bylo 20 katolíků 22 libe
rálň a 13 pravověrných protestan
tů Ve 45 případech provedena
býti musí užši volba
Zástupci velmoci dohodli se ve
středu konečně na rozřešení otáz
ky thesálské a rozhodnutí své
Portě ohlásili Dle rozhodnutí
toho dovoleno bude Turecku
opevniti si vrcholky horstva hra
nici thcsalskou tvořícího zem
však úplné vykliditi musí a ani je
dinká z vísek thesalských nesmí v
držení tureckém zňstati Mini
strem zahraničních záležitostí
Teffikeni pašou oznámeno že toto
rozhodnutí velmocí předloženo
bude zvláštní poradě ministerské
k projednání
Z Thesalie oznamováno ve stře
du že prý Turci vzdor podmín
kám příměří pokračují v sesilová
ní posic svých a že na několika
výhodných místech opevněné ba
terie zřídili Následkem toho za
vládla v kruzích řeckých nejistota
a obavy jsou že Turci k opětné
mu započetí nepřátelství se chy
stají
V parlamentu anglickém přijat ve
čtvrtek návrh aby parlament sú-
častnil se v neděli slavnostních
bohoslužeb jež 11 příležitosti osla
vy oolelé vlády královny Viktorie
pořádány budou Návrh přijat
přes protest irských poslanců
kteří dovozovali že Irčané nema
jí pražádné příčiny bohu za dlou
holeté panování královny děkova-
ti m bol' prý stav vlasti jejítli ni
kttfak nezbfíitt ba pf'e jeltě
horšen
Valihiitlu iinatiiováno v so
bolu Yv plné ui ní )odmíu k míru
tm i fíl I k lil M I litu k lil buď
koti' i ně v polovině tuholo lýdtt'
Vi ltno' (111 ku koneř flétnu sihváh ní
pfdoeno Vit lýie s- výšky
náhrady vábené lu dle řpráv po
sťdnídi ttslanovrna na rijv)š£í
možný obnos kli rýl f(ku apla
liti sihopným j s toliŽ 114 jo
000000 lun kýl h lil" r V čáře
hratiičnl nebude prý u'm'na mě
na limit Žádná
V snťmoitti iliihkt pf i projídná
vání rozpočtu pro námořnictvo
prohlásil v pátt k poslaní i: Santini
h' by škadrotty lětací hlavně pou
žíváno býti melo k ot hraně zájmů
obi hodu italského pfí bf ff b anie
riikýih Ti nto nálilid j ho vy
vrací n byl poslancem 1'arinoti
kterýž prohlásil že mylnou j st
doměnka že by snad zápletka
n republikami americkými se stra
ny Itálie mocí vyrovnali se dala a
admirál 111 lírim ni ministrem ná
mořnictva dodáno k tomu že by
něčím podobným zájmy občanů
italských v přístavech amerických
značně poškozeny byly
V Lomýné vyloveno bylo v po
sledních tří týdnech z Temže 21
mrtvol samovrahů
V Lomýné zahájeny byly v ne
děli slavnosti spojené s oslavou
šedesátiletého panování královny
Viktorie a sice stalo se tak slavný
mi bohoslužbami jež ve všech
chrámech pořádány byly Hodi
na královská přítomna byla boho
službám v kapli sv Jiřího v zámku
windsorském — V pondělí ode
brala se královna z Windsoru
zvláštním vlakem k tomu cíli dle
vzoru amerického zřízeným do
Londýna kdež uspořádána hosti
na kteréž zástupci všech panu
jících rodů a vyslanci všech téměř
zemí se zúčastnili
Dle zpráv madridských navštívena
byla v pátek provincie Segovie-ská
prudkými lijáky a dešti jimiž ve
škerá úroda úplně zničena Oby
vatelstvo venkovské přivedeno
úplně na mizinu
V Madridu spůsobena nemalá
sensace zprávou že ministerstvo
Canovasovo volným jest vyplatili
vdově po dr Ruizovi odškodné v
obnosu $40000 s tou však pouze
podmínkou když vyrovnání poža
davku a náhrada cestou úřadní
prostřednictvím Spojených Států
požadována nebude
V Tehaunlepee Mex pocítěno v
úterý několik vážných otřasů ze
mě následkem kterých obyvatel
stvo tamní příbytky své opustilo
— Podobné zprávy došly i z Oa
xaca
I t ndina došla v potidK t
1'u'iiliabi na ostrově Mad ifi
fptávu o satnovradě Karmy Mar
ná I o jiho aírik'bii diamantového
krále kurouž prý skokmi do mo
ře spát hal Pantáto nalťal se
na testě Kapského tnsfa na
osirov Maďiru kib I nuttoií
mrvové zotavili sr ihtl Po
važován byl právem za n jpřiil
ii)'ílio špkiilatitů anliikýclt
tu b"ť 1 thud'ho boi ha živli ího
se prai í rukou svýt h v)praioval
lo na mnohonásobného milionáře
tak že j ftě pbd foketti jínění j#
ho na 100000 nor h Uterlíngů
odhadováno bylo
Kalkuly došly poČátki 111 týdne
podrobm )í zprávy o z ruťtfesení
ftnA tťiuíř rilápřrdní Indie za
sažena b)la Otřasy zimě pocí
těny byly v sobotu Šimle Agra
Pouibay Manipur a v mnoha ji
nýih místi cli ve stfidníeh a jiŽ
níili provintiích N smírné ško
dy na maji tku sposoheny byly v
lloob y líurdwaii a l)ace a znač
ně osob padajícími troskami usmr
ceno v (iapalpoor Potna Kansgan
Manipor Polísor Mizídarpor a
Monghyr V I íarjiling bylo chvě
ní země tiejprudším Poprava
na trati východobengalské dráhy
byla úplně zastavena — V clen
zemělření panovalo vedro nesmír
né a v Jacobadadu na hranici be
ludžistauské zaznamenáno 126
stupňů
' Kahýře odsouzen byl M Sar
kis redaktor "Monshiru" jenž
zatčen byl pléd krátkým časem
na podnět německého kousula
pro urážku německého veličen
stva kte réž dopustil se tvrzením
ve svém časopise že císař Vilém
přijal úplatek 6000000 franků
od sultána tureckého za svoji pod
poru Turecka v poslední válce
na rok do vězení a ku zaplacení
Í100 pokuty Sarkis se z rozsud
ku odvolal
fcjia IMilwmiViiií Lu tiHitLn
f ifiiiir f 11 lil n niiiiiRH
4
Josca Aíareíe
re ilif nou
Marii Hanzlovou
"i
ů
odlévanému dne U Cittus mkn IXIT
DfKlB- N"'h r tiimutm kntnll
rkém kiHitele
Stálá lik lnliH Vámi ly-t
XIII ti- rdrl íifot! rmlontl Dny
uJc nechť plynou klidit pn roly vál
ilTot než nik rulcni mi nejde
nwhť mladí kiiiílns T kuléljcc m o
rán oye
ÍĚ
To vám jeli thíí pfáďle
Sehestu a llurli Slailovtiíkovi
BLAHOPŘÁNI K SŇATKU
I
panu
Longin Foldovi
m shrnou
Fmilil A ksa mílovou
(Kllifvanrfhii v cplHkopÉlním chrá
mu 1'ánA dun II fervna ÍNUT
v Crvtii Neb rt-v Koti
Turnnmiii i Lin
coln Ntt
ŠiřHtl íilrwvt t Vám kvHá
lilcjcin dlouhá IHa
HitiloNt nm-liť ViímiIhI prováit
Spokojenou! ať Vám ntkiiy nu'liáz(
Rodina J M Mundilova
V tliirkftill Neb IH Ctviih '7
Ta
q ( Lvú
'itná voda
olisMhujo 111110)10 íilravi koilllvjch látek
ŠUMÍCÍ BONBONY jí
osvíujici a lílH-tnA chuliiiijit í nápoj
Halíěi k 10ť Itcilnirka Ital ilHK
llliivni Jiilnatflé:
MU f KTIhSt
NřwYorU N V
MLFOAmR VSI lK JKIINATKIK Khf ni
mulu ta Jlt it nk ví lou liuiioucnont
tMniSt
1