Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - v m+r ikf~ft iit jWt 4 íp!'-' v- iirii v'
Pokrok Západu 15
n
NFRHASKA
Vnkttsu IbttMu vy'I-minM
('I i iiim odměny 4 iitii
M tiky
U SVymore imIi un ll i ve
hltMlbte Hi tnp InJuko výhnffi-
V idr y 1 1 stop %ibié
l'f aut' i i lne ls vyna
IIH IMt lluďltl Mltl Uliti IlOVé
t turnaj" ptké jsi- ji Mě nivePlí
lo ÍMÍřMrd přistěhován
buď' v m jhhžtft li itmth váhoví
mlýn t I ( v I' ii k n to i n
slttU li ve státu
Ve St lni) I) r jitilif x n ve
lii líí 1 1 itkt(iit )'i íi
r JpřVllě)íít ll OSiflllíkíl V (tlfM
("o tWf ' mkrt
V Nottll Iltlip iíllll V t(
děli samnvfaMn asth I nim l'ff
' l II hl !l I 1 Vi lilu
nelhává man?) Ikll a 3 tlí( k
V Albion atět ft Vt ČtUtek
marUlt in spolkovým učitel A A
Krmí k pro pmýlánf in i -iidnýi li do-
t ťi 't(ii Zatčený k činu lomu
St J"f 1Mll
j[ ~~ Vt 1'airiiMMil hi fil v pálek
v noti za prudké boule blesk tln
plíhytkil Jostph Jacksnua 111 ště
kli však z pěti osolí tam spítíth
žádná k úrau lit jí isji
— V Papillion pfišt I ve Čtvrtek
o život starý osadník linuli llever
Splašili se tnu totiž koně a on
povozu vyhozen tak nešťastně že
na místě tiirtfV leželi zristil
— Ve Weiii(í Watt r ustavil
Ke ve čtvrtek zvláštní vý bor občan
ský který? majitelům a obyvate
lům šesti tamních nevěstinců Čas
do soboty k vystehováni dal
— V Herman vloupali se v
úterý v noci neznámí dosud lupiči
do železářského obchodu 1) II
Harpera a téměř za f ion různého
zboží ukradli 1'okladnu nechali
lupiči nedotknutou
— U Salem utonul v neděli při
koupání se v jezírku Slaytonově
2oletý I) Mendenhall Týž po
Aisil se o přeplavání jezírka leč
síla ho opustila a on utonul dříve
než soudruzi ku pomoci přispět i
mu mohli
— K smrtelnému úrazu přišil
v pátek v Herman Frank Wicki
zer z Iilair Týž jel s mlátičkou
když tu lokomobila můstkem se
mu propadla a on mezi parostro-
jem a zásobním vozem zachycen
byl při čemž značné pomačkán a
Unikající parou děsně opařen
— Marble precinkt v Saunders
Co navštíven byl jak z Ashland
se oznamuje v sobotu o pole dnách
prudkým krupobitím jímž téměř
vejkeré drobné osení zničeno a
íífiačně drůbeže potlučeno Některé
z krup byly prý velikosti krůtích
vajc
— V Stella odbývána ve středu
V r1 iíi- ti i _ iii
K"iasun voioa za uceiem uuiiiasu
vání dluhopisů v obnosu íiooove
letech splatných ku zakoupení
inírké stKkaěkv nro místní do
brovolný sbor hasičský — Propo
zice tato propadla neboť odevzdá-
ř nn nrn ! rrnři uvillnl fllnlinnícft
i no AH hlasech
T
— V Lincoln postavtn ve stře
wju před krajský soud bývalý audi
tor státní líiigene Moore na obža
lobu ze zpronevěřeni 23208 05
vTýž po přečtení obžaloby odmít-
i nul odpovčdčti zda vinným či ne
t vinným býti se cítí to mu ale málo
'f t)omohlo neboť soudcem pokra
jování v přelíčení nařízeno
L — Mezi Cairo a St Michael při-
5el v úterý o pravou nohu 22letý
(j) Hamilton z Clairmont Wyo
Xýž dostati se chtěl lacino na
(západ a vyskočiti si proto chtčl na
poákladní vlak dráhy II & M noha
nui alt smi kla a on padl tak
Y-sťastnř že pravá noha pod kola
íVt přišla a v {todkolehí rozdrcena
t 1 1 1 _ i
(yia iopraven nyi uu navenny
lež noha mu odejmuta
Tořllbt -III IMVÍtlvtlM I')íl4
Ve ftvfltk v lii hřlmi Jithu
1 nm4řHM nt diti fml fvirol-
(iímA I Illlll4ll ť tlllí' lt í N
Vt Utry bmlnvy úpluA fonn f lir
I'4rií I '! MIltíllHlOVli b)M puluptí
mí iiimUnhú tUěfuf' pfMiiiM 11
d't kti jedno tln vd ti- (Minii trnf
(vrt míle (itlri Si tii Nklir
tfuky odiH 4 11 y í míli d tl' k'i
utlumil ve tlřie ftifnldj # fid
U Ujít íl ll IťlMlll ní tbu flfli
buf
V Aiibiírn V) v itmity ily-
křť 111 llll M4jřt Iliomi' J
M-r I'řink MtKintit)lio
l(oy KifiK4 v 1'tfu 114 iit-íiilíib 1 t
tu ikonil' lni ib ování %v I l tot
Kutil lllistivnti literou pluh mM
timtiílio i'i (4ii h( ilt V( Imi I'o
lttiiřitf líi tt 1 ní H Míímt
' 1
{ik tlottal "vítr" 4 prihl h t prté
v nt dlí rý v St Iouii dfip4ilt 11
4 4if t ri h) 1 MiiMiim y a Mni?
jitni Jit natí Mnrsiive pik navllť-
vovali úitav nrilt Kký
~ V llavtlotk pohádal e v
ifibotu tlopolt tjne Jont f I'i i íti4fe
mUiiÍíii 'btiiM 111" 1'alrifk
Iniiihi rtm 4 v sh di k hádky bl
ten že poslednější kladivem dva
kráte do hlavy udeřen a tile náhle
du Iťkaffi smrti lne poraněn Pě
tina zatčen a vt- vabě vyčkali
musí výsli dkii poranění I)ouh r
tyhn — Hádka sjOsoIh na tím
že tlobytek Pecínňv na pozemku
Iouht rty-ho it! pásl proti Čemuž
tento ovšem prott stoval
- -- Prudkou vichřicí navštívena
byla ve čtvrtek v noci mnohá
míta v Nebrasce a místy dosti
znač né Škody s působeny V M o n r o
rozmetena byla celá řada budov
na Štěstí však nikdo k úrazu ne
přišel V Noríolk byla vichřice
tak silnou že velký kus iGstopo
vého chodníku utrŽrn a takou
silou přes cestu vržen Že dva silné
telegrafní sloupy přeraženy Ve
Wahoo poškozen byl značně
amfitheatr na okresním výstavišti
V Lyons byla vichřice tak prud
kou že ani jediný větrník v celém
okolí ji neodolal
— V Havelock pokusili se vc
středu po 1 hodině ranní o vlou
pání se do příbytku tamního mar
sála tlva neznámí lupiči hyn ale v
díle svém maršálem a konstéblem
překvapeni a pronásledováni
U radnici po prchajících stříleli a
dle tvrzení maršála byl jeden z
nich jím do boku střelen tak že k
zemi klesnul V okamžiku téměř
když úřadníci k němu dospěli vy
táhl prý raněný revolver a dobře
mířenou ranou hlavu prý si pro
hnal Druhý lupič byl též dopa
den totožnost obou však dosud
nezjištěna — Tvrzení maršálovu
víry se nepřikládá a má se za to
že i druhá rána jím vypálena byla
— Že poctiví populisté nevidí
mezi svými vše jen ve světle rů
žovém toho důkazem ie Cedar
Kapids Outlook kterýž píše o ny
nějŠÍ Železniční komisi: Skoro 6
měsíců tomu co populistická že
lezniční komise byla ustanovena
pro Nebrasku a doufalo se Že bu
de to k dobrému Však tak da
lece jestli že komise ta pozvedla
prst k úlevě lidu od břímě vydě-
raČnosti dráh posud jsme o tom
neslyšeli Je čas aby něco dě
lali tak aby si zasloužili své služ
né Jestli že nemohou nic či-
niti měli by to do této doby vě
děti a jestli že nemohou si zašlou
žiti své služné měli by odstoupí
ti a uspořiti trpícímu lidu břímě
zbytečného vydání
— Nedejte si vypravovat od
sousedů co v Prague viděli jeďu
a podívejte se na to sami
— Z Auburn oznámeno v pon
dělí že páter Fitzjícrald kterýž
jak Čtenáři naši pamatovati se bu
dou již po několik roků ohledně
práv svých s lincolnským bisku
pem se soudí obdržel konečné a
neodvolatelné prý rozhodnutí pa
pežského letjáta Martinelliho
I kterýmž rozsudek církevního sou
lu jím 31 InM 4 pfávn iUíio
fluíeti 4 rntti'1'k nový V ptO'
pčtli hitkMp vy in n lit
líf mII i viiii 11 ku tlvurt tiď-iinl
KiloJliínlí V UUltfe llf t$ '
íkitpi prxlrohíti 4 ťipliiě h ptt
kofiti t fary nyiijU buď pb 4
tn má plidii itllvtm
"toildflfth Výloh 4 ktifltěilř 4pbti
lí má bik upovl VÍMluiy ptiphtk
píliřiif Páttř litK#Mld
ioliltil Žt fitudkil tomuto
lit podrobí 4 Že fltilí e k V ti t
fiip4tí4udť" il' Kím
f ( tibimbui ntfiiiiil v rudě
li pfl koupání V f'i 'ill I 7 U I y
J4M1I1 KuMiMitř Mflvnbi j ho
nli f -11 4 tlřiihthti dne l mih-
mít4 kd' lit Mstí ře tstabt
V Přatfiit' pnstě)f vdiin
oě v Mihotu 114 JdŽtibje To lni
ti- stál 4 P'kívÍii(
IHéco o notářství
fVi 1'fkti'k tlfthu luiftiil liitnl
Cuťi ftiki i uirnlk iv Si hity
lr Xth)
t
houfám Že plijdu některým
Vaším čit nálnm un ktlyž po-
edtiáin o tom m j' st a jaký vý-
yiiam má notářství a jakou ziu-
TfcŽKA
Ktlo Hilontnívii Jíc bicykle mnže muzívali jetí "leliké řboží'1
omylu Zlo přimtAtme vyobrazení J N (írimnřte z ('levt liiiidii klerý mohl
liy Jiti dt Dime Mimeum neboť má Hvýrh 510 liber poctivé viihy n jest snad
nejlt'?HÍm bicyklintoii na vřtfi JcM 28 rokft ntiSr (J st 4 pal vysoký a vnítil
se nediivno z projížďky po bicyklu
lost schopnost a kvalifikace musí
míti kdo chce býti notářem
Odd 1 kaji 61 Comp zák
Nebrasky z roku 1893 praví:
"Guvernér jest tímto oprávněn
ustanovili a oprávniti takový po
čet osob k úřadu notářskému v
každém okresu tohoto státu co
uzná za potřebno však nikdo ne
smí býti ustanoven notářem nežli
na žádost podepsanou ne méně
než 25 zákonitými voliči okresu
v němž bydlí"
V téže kapitote praví se dále:
"KaŽdý kdo tak bude ustanoven
do úřadu Veřejného notáře musí
v době ustanovené odst 2 to
hoto zákona dostaviti se ku kler
kovi okresu pro který byl usta
noven a požádati blanket záruky
došlý od sekretáře státního a vy
hotovili a odevzdati klerkovi zá
ruku svou pro stát Nebraska v
obnosu dvou tisíc dolarů s dvě
mi ručitely obyvately okresu toho
atd"
To jest vše co kdokoliv potře
buje učinit! v našem státě aby
mohl dosáhnouti notářství což
po mém náhledu jsou velmi cha
trné kvalifikace notářského úřadu
Mnozí naši zdejší krajané dom
nívají se ie veřejný notář V této
zemi je úřadníkem právě tak dů
ležitým jako ve staré vlasti že
má předběžné všeobecné i právní
vzdělání Ž- zná zákony a ví jak
sestavovali správně á spolehlivě
úřadní i obchodní listiny což vše
vyžaduje sju od notářů v Rakousku
rtpořiiínajf pfi lom )" v Ctt hit h
jt nbyěrjfíě pnt pdni)' notář v
iikn lil kl řý Hl4iioyi 11 st lni-
rtiit rf vin pii ri4 SkMl pru
kjU v p'iitibdoif i í tf 1 1 vy
vět ií 11 ktei'lii li liáb ?iě o
ŽMiýth svědít íth h" ná povin
híli tmnli'1 i'ifi'1 1 4 j l hop 11
p plmtí tť1 vík v N'bf44t
tm ostatně vliidc )niď po Spoj
Slíttth) kiíd iiMiít t- t j nu
tífon kďi obdřií ptclpuú ob
ěrtiifi lul ívoii ádos 4 mOže ďtl
linou záruky ať mi tiiMtn j4
kmiV Vl' k HijHňflt n b t"
4 1' řoumf 4rH:ín ky 4 múŽe do
slt Čně vyj íf iti úmysl in b ná
hbd svýth kle ntn ve spiib j J
pí' 4IU b li m bot 4hi tn in ní
polní' nn t% pndmítiku jpf'Mobi'
Insti A jMi v skntt ěiMHli pf í
pdy iiititdié pfíp4iy v nit hŽ
imimIoií ptiirinostI úf4dníh
pnsknnjí tu vědiimí notáři íjtiiy
svýth klítiitú působujíte jim
íastn trály soudní talLinire a
utrty
Notář litá II' jen věděli j k psáti
vít hké písemnosti jit hž yhrtn
Vt ní od něhti j" pnŽadnvámi ný
biž má též býti rádiem svýth
klientů jak áb-žitost o kterou se
jdná ku zdárnému ktuici přivé
st i jak spisy dotyčné v knihy
VAlIA
ten jest 1111 velkém
Evropou
vložiti atd Chci podati ])říklad
jaké následky někdy nevědomost
notářská má v zápětí Případ o
němž tuto sdělují udál se zde
Colfax Co:
A prodal 160 akrů p ' však
neměl dost peněz k zaplacení
celé kupní částky a jiroto dal p
mortgafje ku zajištění nezapla
ceného zbytku kupní částky Záro
roveň ihned Ji těchto juo akrů
odprodal a sice po So akrech na
C a ) Oba tito kujici C a P
vložili do knih své kupní smlouvy
(deedy) od ! dříve nežli A vloŽi
tam svůj mortgatfe od na ne
doplatek ceny kujmí Deed ot
A daný ' sestaven jest tak že
nent v nem zadně potuchy po
toni že by nějaký nedoplatek
dluhoval na pozemek který po
stoupil na C a ) — Ji neví nic o
tom v jakém pořádku vkládání
Jistin do knih se dělo a jest úplně
poctivý muž Ca) koupili ot
něho pozemek v poctivém úmyslu
ale v době koupě nebylo v kni
hách proti tomu majetku Žádného
dluhu a ktle jsou teda práva At
Řekněme že by C a D zemřeli
zanechali nedospělé dítky jak by
to dopadla s mortgajíem AI Zda
liž měl by cenu toho papíru na
kterém byl napsán?
To jest pouze jediný případ z
mnoha podobných a možných jež
dějí se neustále následkem nevě
domosti notářů Kdo chce něco
konati musí to znáti Co by to
bvlo za redaktora který by neměl
Vyplutí so to
pIM MttU pí r fpUlillv
tUfcli htrH tbjrt bf mM
va iflm p-tiiftpn rtli4 t4hf
IfítHH maile 4illř mn%U
ftll nptnt ttáfhf fcf I f
tÉllf ihoánéh f r§Ut4kii
DRA PETRA
HOBOKO
litr iěéínf f rotit Aé
BjU k m(v&M4 4 pntiTttHaAnfm
ifikm prt I4ént vlnek ttiork
jtrBek Hprvl4af #ittl l4v
Mrmttlimi tP7t t4llvlt
hnbři4nf vllMien4 l4blotl
11 ftl vlčeti ektirobAek viatkujl
elek n£let4 krvt
MljU likev léku tok dona řr
divá ponM mletaiml JedaaUl
Neni-li litUlho Ukavlho vt valen
ottiefotvi pllte li pro Jedna bedna
o ikoalka pod adreeeoai
1)K 1'imiRFAIIKNRY
112 III S Ibijn- Art-
tllICAlO II L
králem všech krajin
— vhodných —
K MLÉKAŘENÍ
Poněvadž jest to přirozená krajina
lučinatá Vfiecliny druhy travin di
vokých 1 obyčejných rostou tam v
hojnosti
Jest tu přístřeší pro dobytek dříví
ku stavbě dobrá čistá voda a nestává
nebezpečí ztráty úrody náuledkem su
cha
Trhy jsou na blízku jelikož jest
pouze i!) mil do St Paul a Minneapo
lis a tt3 míle do Dtiluth a Superior
Jieroun jest již nyní přední íeHkou
osadou v krajině a během času stane
se mlékařením jednou z nejbohatších
Připojte se k osadě této nyní do
kud St Paul & Duluth železniční spo
lečnost prodává pozemky lacino na
aečkanou pět až deset roků
íi" O mapy a podrobnosti pisté na:
JOSEPII CHALUPSKÝ
lvici 1 Cfrri'Honilt!ttl
IJEKOUN MINN
hiiiIi na:
IIOPEWELL CL A UK E
Lam! CommlHnioni-r
ST PAUL MINN
HTt loo!I
žádnou znalost povinností svého
povolání? Jaký by to byl krejčí
který by nedovedl ušiti oblek aneb
za Ševce který by nedovedl posta-
viti botu? Ať to je bankéř ob
chodník farmář advokát doktor
aneb jakéhokolivěk povolání kaž
dý musí znáti své povinnosti Tím
více a lépe má je znáti notář jeli
kož nedokonalá práce v jeho obo
ru může býti původem mnoha
nesnází a velikých ztrát
Nechci aby se kdo domníval
že jsem snad proti každému no
táři který není advokátem nýbrž
chci pouze upozornit na velikou
důležitost toho aby deedy mort
Kage a jiné úřadní listiny byly
sjuávně a dokonale vyhotoveny a
jestli tímto upozorněním povzbu
dím k opatrnosti a předejdu mož
ným nesnázím aneb ztrátě pak
bude cíl tohoto pojednání úplně
dosažen Lidé ovšem jdou tam
kde a u koho se jim líbí nejlépe
avšak dobře jest míti na paměti
že lot opatrnosti jest lepší než
libra toho nejlepšího léku