Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
jfrHnĚt M T fsa= -
Pokrok Západu
tiši VjMrRicr
rríiti ríi?ip i ii v k !!!
ři Wh odbýván 4 výroční
jf Čechii wironink Jc ti Sl iv
nii {tub okáalou iI'mi a
l'iif j')fiUl 'f uvimJii hu -(I
hního pvního programu a
í r k4 t anglické ř l p íí Antika
ytulvtntn na Mátni itttivi řtl íow-
V ta řiř-tn'' Ti unin
byl min I) In porotou kř)i!i
MiíÍ¥ a vinným ďitfm v'li
bratra a p-ttého KftfftJti ' t
ihm f4 dva reky d Mnice po
V tm I )li!l!fl tl I ) I V"
MÍedu rtuti týdne- ta prudké I t 1 -
íe bleskem lhtý lYrdmuid Ma
£c k li t rýž d v ctím Mflfiili I'
Novotným a l'r d Mrlmnni( na
rvrkii t J))0 Leme av hí ze
ním podkov e bavit Mask ml
r 4 vř v ruce podkovu a k hctdu
se chystal kdyŽ Iti olnc M -i-bb
sklo ii n okamžitě 111 it v jm k
ze mi se klul Oba soudruzi
jt ho byli omráčí ni
Z náboženství zhlánil v
Islip N V krajan Ir Voráč ro
dák 1 blatenského okr v kraji pí
seckém v Čechách Týž stal se
náboženským ztřt Wm ni íi v zá
chvatu lom chlčl si podítat krk
líude odveze n do ústavu pro tflv
ní choromyslných
w V t j í n 1 tIf min ntrtniil
4 Mil fotili- mvinii
v Mississippi u tak z v Srnith líay
ve vých Caonde let asi 2 míle od
středk St Louisů Ad Vodička
23 roky starý a svobodný zaměst
náním ouiítkář Sel se koupat se
známým jedním a nevrátil se více
Prudké vlny veletoku zanesly jej
daleko a mrtvola jeho nebyla více
nalezena
V Chicagu přišel ve Čtvrte k
min týdne o život ojetýjos 'n
da Týž vyskakoval na jedoucí
vlak na Wallace mezi 71 a 72
ul při čemž nohy se mu smekly
a on pod kola přikl a olč nohy
úplné od trupu odděleny mu byly
Nebožák zemřel na cestě do ne
mocnice V Chicagu vyloupena byla ve
čtvrtek k ránu smělým spůsobem
úřadovna vinárního skladiště
bratří Korbelu čís 682-4 ZP
12 ul Lupiči vydrancovali ce
lý vnitřek roztrhli dynamitem
pokladnu probudili na tři bločky
každého ze spaní strhli z vedlejší
budovy návěštní tabuli ale niko
mu z okolí nanapadlo aby se pí-
„ dil po příčině toho všeho a tak
nevyšla loupež na jevo až ráno v
8 hodin kdy pan Korbel přišel
obchod otevřít Již jak vstoupil
průčelními dveřmi se zarazil
Psací stolky a sesle byly zpře vr
hány zlámány a v nepořádku roz
házeny a nedaleko vchodu ležela
pokladna jejíž přední část jasně
ukazovala co se přihodilo Byla
v pravém slova smyslu roztříštěna
a stěny vyraženy Skleněné pře
pálení které dělí soukromou úřa
dovnu od hlavní místností závodu
bylo zničeno Přední okna jichž
si majitel při příchodu svém nebyl
povšiml byla roztříštěna ale sklo
z rámu nevypadalo Zadní dvéře
byly otevřeny Pan Korbel vzpa
matová v se ze svého nepříjemné
ho překvapení podíval se do po
kladny a shledal že z ní zmizely
všechny peníze jež tam byl den
před tím nechal a s nimi zároveň
některé cenné papíry firmy Ma
lá zásuvka v pokladně která při
výbuchu zůstala ušetřena byla
vypáčena a z ní uzmuli lupiči že
lezniční knížky s několika tisíci
mil — Kořist lupičů páčí se na
více jak $300 Po lupičích není
stopy
1 V Clevelandii zemřel v pátek
odpoledne následkem otravy krve
hostinský p Jos Kubu bývalý
předseda První Ústřední Jednoty
Katolické Týž ve středu odpo
ledne spadl se s( holu nálevny do
skh-pa dopadndv na hromadu
kh niť pofuml " MmIm M ř-
e nice i tnul otMvi křVi ni
lrd¥ftl4
V (Tiri(ii odMina byl
k'inritři lýilfie ď ttitnílťr Ml
fnt f l í I' t i Whh nn Ntr?ufov
TU (M U t ti lufnU i při pří
i ul h U ftvfnUU ktU i upadl
MHtU hl IVťi pf !f e ( koi j
Uď ř !i) t) M d(( e priil it4 l'f-
l- stíii f in l t tu knlk fi'nlm
tfdi'li pMtiiinuly n řodtife ci-Iiihí
případu tiípřiklidili nijikí d il"
lítosti N opi) nil %lk ani t
den kdyŽ dit' p'tfo j % tt nípaď
nou nkfJHt a ntfath utíkl'i a
Intvivlo e př d V Ullí HMtkoif
n Uiy v rii)li n iC-ítfté iU vniky
tttktfU trvali řMhtiva Jfe jí v
dfe t hlt I fMit
O ii!iiovrjMf itíi I nííM
píikutil e v ( liti icu ve flvtťk
p!í'Í!( iiinimýili KrJui Vtibiv
(jmih k
Kfajui T tt:ti 11 Lírxnln
Neb tuh íí se fl mít( tlumof ní
kil na výíUvř ziuiiHÍ'iippki%
MíttJ ťl V) HÁli ti tuhle ítou me
fciVii Pn "l íiiitlu ii fnliivl Jrý
mimo ffkké fiči anglicky frn
Kinzsky Spitihky portiiííKky
italsky uhersky it m-ťky
Ze St Lmiii nznáiiH 110 v ne
dc li 13 června im tstí stihnuvší!
ifb tcbo Ant ŽUkíi Týž lovil "Sokol Ame rický" v posled
ryby ve ipcdefnoití dvou jiných ním svém čísle pííe násldvně:
mladíkit v řece Mcrruac při femž _ "Mnohokráte? jsme se za to pfi
sklouzl ftestráuě do votly a m umě- mlouvali alty veřejná cvičení mlá
je plovati utopil se Pod hladi- d ž- byla pořátlána ve dne a niko
dinon vodní zmizel dříve než sou- li v v noci však marně jsme lirách
druzí jeho ku pomoci přispěli mu
mohli
! V Cl velandn spáchal ze so- dělek a poněvadž z nočního cvi
botv v noci 12 června samovraŽ- cení kyne výdělek větší potahuje
du zastři lením krajan Ant Srov-
nal Příčina samovraždy znha-
ena jest rouškou tajemství a v
sousedství koluje pouze domněn-
ká o příčině věru zvláštní Před
rokem obdařila iei totiž manželka
troíčatv a letos obával se že se to
onět opakovali bude a lákavá vy-
hlídka tato nrv iei ku samovraždě
dohnala
'
i e Westneld ňiass uveuen
bude dne 2 července do svazku
Jednoty CSPS novy řád Tomáš
Jcfterson C 215 muu ten cua
přítomné jtz 40 cienu
V Clevelandu zmrzačen byl
ve středu min týdne krajan Ant
Janovský Týž zaměstnán byl u
Cleveland Rolhng Mill Co a při
přecházení tratí byl přešinovacím
parostrojem zasažen a pravá noha
mu rozdrcena
V New Yorku vypuknul v
úterý min týdne časně z rána
nožár v obchodě dámského kreičí-
ho R Hromádky čís 114 5 ave
bvl ale záhv dostavivšími se hasi-
či udušen Vznik nožáru zdá se
býti podezřelým an při ohořelých
látkách tři sirky nalezeny a proto
také wšetřování zavedeno Hro-
mádko je toho náhledu že oheň
zaviněn bvl lupiči Pohřešuje
lítif
které v noci musely býti ukradeny
a hmiči natrně na nráci si svítili a
nedopatřením snad oheň zavinili
_ r ¥ vl
„ V Chicagu utrpěla v pondělí
požárem znacne sKouy p a no-
řínková kteráž v čís 598 JJIue
Island ave obchod s ozdobným
zbožím vlastní a sice páč s ji na
řnoo wneii si-usuuen ui SJu-
kem paní domácí kterýž pod po-
sici necu au - -UJf
sirku rozžehnul a slamník zapálil
K vážnému úrazu přišel v
pondělí min týdne v Chicagu 6
m m #1 ř t IV
lety W Loeiiier iz nrai sodc
u uličky na 20 a Johnson když
tu koněm tamtudy jdoucího hasi-
Če zasažen a konečně i kočárkem
jMijiv ijii ir v
poraněni na Dlavc a nonou
V Cb ve landu přiŠe 1 minulého
tídm o elva prsty krajan V Pe-
cka zaměstnaný v cihelně Strčil
totiž z neopatrnesti ruku do stro-
v kterýmž mu palec a ukazová-
če k utrženy
Kiajíiřt l'r Vidří liiiiiiífl
(ífflltt řid4bkř WMfitike( Wif
utonul min dne 11 lebnicního
lnni v h tt PÍK WliMMiikee W
dri vyd-tl % méttiifkil tm tetu
k domovu pu f l if nír li kob jí i
domft %W nulolí t Pídili jt j tib--d
it )' ni ftuh tHi npelí k
nnidkit ! ftfjtpííe #p4dfiiit d
řeky VY ctft k f ífKJ m dab ko
mriftttt nab n byU j ho mrtvol
pnbt lirnr m rnSU koupeni lio
ti lUkf ho feníka Vedra ť t 30
fíikň MU a jfanecfial říwlmii b
ťrý ti porn ret li
V Ch vi lundu pohndin byl v
lobntu % í 1 r 12 řefvna 17b tý
Křl Altmafi jdním Pubikem
Maiťfíma o jdiní proto h'
pivu) cikrni píi fi AI tma 11 b)l
tm ná(tcvr U otidruti jeitř e
il ni) přátelv A n dvoře a vi
li st pívulí IofřiMiej Maner jt
tak slrairiý americký vhtemr
Je vyM t vidbj1! íiosptnly kd v
kořke iitípfl ny o Wlké 'olce
rt thtfl tis mladících !' ipívají
ariKlií kou píseň — - snad Yankee
Doodle Sotva mu vlk f klí Je
mu po jejich řpfvu nic není ta"íl
nuž % bodl Altmana do tdavy na
čež prchl Hy l všjk vypltrán a
zatči n a police jní soudce odkáal
jej kriminálnímu soudu pro zlot 111
úlku s úmyslem zabití
na stěnu házeli Všude se jen
hledí při každém podniku na vý-
mládež k nočnímu veřejnému cvi-
cení ac patrt v iccn noumacn v
kterých se před obecenstvem pro-
dukuje: dávno Uo postele lo
kroku Západu se dovídáme že 1
J S v Omaze uspořádá veřejné
cvičení svého žactva v neděli dne
13- odpoledne To jc pro
nás udalosu velikou a rauosmou
My 1 JinC soory počnou veřejná
cvičení nyádeže pořádati ve dne
0hužel nevíme"— V témže čísle
čn( rcdakcc zm{nku o věnčení
hfobů zcmM$ch t]cnú 7 j So-
kol y 0maze a 0liporučuje lc by
tlobře hy0t aby v jných st)0rech
podobně se činilo neboť prý by
tím mnozí k vážnějším myŠlén-
kám přišli
% Chicagský kolonísační spolek
"ftíp" kterýž vyhlídnul si k za
ložení osady své pozemky u Goul
din Hanove Co Va vyslal před
na místa sv$'ch budoucích
domovů výbor z občanft K Pitné
ra Jos- Horešovského AI Chva
tila a K Křiákala kteří připravili
v&e pro pricnou roum svyen
ostatních kolonistů Ve čtvrtek
min týdne jeli za nimi se svými
rootnami pí rvnaKawva noresov
ská Pittnerová a Chvatilová Dá
-' jd pánové V Kouda Henych
J- Toman Ch Hájek F Tuma a
K Hecker vesměs s rodinami ia
dva svobodní J Cabelka a
ťaJ11
U Owatonna Minn stížen
byl vážnou nehodou dle 'Peoples
presS ze dne 3 června óoletý
Ff Kubíčcki JH vez
n n kd _x
jk mil od mřsta se nalzalj koně
] im Qn zem svržcn
vn„m v Wléeh nřr u t Pora-
nčnf jeho byIo uk vážnýmf že
operacc podniknuta býti musela
yzdor tomu bya vgak na zachrá
nění jeho pramalá naděje
_ v 6třtdll nolednc min
dnc odijVati sc mělo v soudě
p(Jijctjním předběžné přelíčení s
krajanm přenosilem kterýž jak
Jsm( oznam! tián iyi poa zaru
ku Í500 pr0 ňtok s ůmysťm těž
kého poškození na těle kteréhož
dopustiti prý se měl na Jack
Welshovi jehož na lotu kde zů
stává při krádeži přistihnul le
ne odbývalo se a Přenosil odebra
se domů aniž by jakou další zá
ruku k$dti it cdnrvovifi mu
i I Wdof tomu tlíJ J '!
lie kdy Wthbe ptl krid Ji pí
lihnu! v m ! obraná l 1 ld u
kbrkerti j' j uďřil tohk dnu tiply
nulo nr iy la odpřílliiiuta proti
umu Jalotít Jádut a tuk "
řatím po soudu 8 l'ř ii" il e
nd" mni' ( h rnidii ďi taviti te-
'řv fenkřte bud li lníti W lb
lotik nmbíMi aby HÍfn jko J
obnlfe proti limu yytf(ipii
V oboft íhjpobdne odbytí
no tiýtí tvl o v pólu ' jfirni soud
'ÍidtJn přlíní t ři" ! ni
li nry Sauiiď in kťřýí J k
niiíiule jtne onímili ' llWll
hfnt pí A P Hjvciuiv i 4
ov1n j t ! ' k pblíiN nl n d"'li
a toto ibib Jit příčiny ni dm
lek odročeno býti mnu b Sbiv
ticmii ťiřadu přihodil l'tií
fipitn jidiiou jfi la% pofiditý
"liH jbiAk" kl rýJ tepivé po př -
clení obžaloby poorováíl Ne-
tyl totiž írinoth obvíiiť n e ní-
uu
roh 10 11 I)o1i'
Velký výprodej
Pruhované organtýny mající ceny 60c pouze {)(
French vzorkované organtýny mající ceny 35 — 40c pouze 25(5
French a Scotch mulls mající ceny 35 — 50c pouze 20(5
Lappet mulls světlých i tmavých barev mají cenu 20c I22C
Importované dimities 15(5
3opalcové Jaconet batisty (Jc
Kalika šotiše mající ceny (y% — 10c yard -UaC
36palcové Standard perkály (íC
2 bedny iBpalcových látek na ručníky yard 'ilc
8c hnědé látky
too kusů bílého vlněného Uanclu
75c vyšívaný bílý llancl po
Velký výběr Shaker Hanelu
Velký výběr Domet llanelú
Pěkné pruhované a kostičkované
3ocentové Swiss
India linens po
9-4 přikrývky na postele
10-4 přikrývky na postele 5í)(5
Bedna Turkey Hed přikrývek na stůl 25(5 yilFíl
72palcový Silver Uleach Linen i[)C
Mužské klobouky 10(5 UŽ $150
Klobouky pro hochy 10 UŽ 40(5
500 tuctů žlvňtku zhotovených 7 nejlcpsích látek
vyprodáno bude za ceny nižší nežli kdykoliv
před tím
500 tuctů světlých i tmavých živfitků l)c
100 tuctů živůtkň v nejnovějších vzorcích "75c
100 tuctů pěkných Živůtkň s límci a manše tami k připojení $100
dueni piní M"""4 njll
(Ullhllí jejího IHUttM
pr-io "vt m tMvá Žaloba proti
„ruin odpfÍMlmita býti mula '
thi pdníuí v Metdf pdcejfdm
im d-M'la e polte M Je
maníb'- Ilvni thlt K
tl a pfOlfi jílllwble' v tiedottatkll
L 1 ) %fdkv titllí i"
MltU a b ve1 ní vadila lak aby (
nvi'b ítví eďoii proti ře mému vil
niku ni ajehlji
- pf dno ti Ht iv Imíhř dtc'
řu v)'ivy amiit"fpp''k eipr ív
itřřl b) i V prsb dni h'i1 Vykoil
iií Jki výboru k cbpdii-íní rytíři í -Mi
Idnúb palác výtavuíe b
ink aby bi dkledn nib Jitým
onaiiov}fi!iii v '-t cv p
lt illi K"ik'if na Mavbil p l 4
riíflínýeb bud vp'ni bude v
blech ff jbbl'i b ii b-tyVric'' obli'
tky iiviřpu'ny bnbiu V přeebiíiti
čactpÍMt)i omaŽskýc b j ikoŽ 1 ¥
uvíř Kankán City bu ny St
Loui St Paul a Miniu ap'de
Mnalia Neb
před inventurou
5fi
který má cenu iKc pouze 12JC
11)C
JJC
jc
nahsooks J{0
15(5
7 8 21 IC
lí)C
Nejlcpší obuv
jakou jste vldéll
Střevíce SI2S pár
pro muta tany elívky
H liex:hy
Olni v iioví li virt6— rli'krrf'iifi'li —
vWli vclkiwti— i in jl-n h hvkrcn
m #100 pftr