Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK JťÍPABU
41 (( l MM M řTM
ROČNÍK XXVI-CÍ5L0 46
OMAHA HIB VC SíflCOU 23 ČERVNA 1817
fOltt# M fMi flMN II in M Mk
f ftltf# f"Mk MIH 4M II ftlM Nk
- : - - a
) Nový román I (
Vliv Spoill
Jit Uvibjio
viním vt(i# 'i
Mvho lomiou
{! i ntktio íi
vol
v Knihovní AmcrkM
{mn in fi nfo je od
V)Mořnho r(ii4
hoptM Wltik
"::'" r"v
Aloderní otroci
Notnán tuito ttí povfi Ir
mI ivtové n!wit H4lyl toíífe
n( jíl jmcilé Kvrop jhkoí
zviáltc mi lidem lUlným veliké
obliby došel a témfl tm i třídou
tou zdomácnl rozhodli jm ♦ i
nalí tnu Čtenáfttvu tivi fejfiovánítu
ho v Knihovně Americké 'l íl i
tM k ponání jeho poskytnouti
Spisovali I hyfttrorakt-m té
měř nevyrovnatelným líčí v rotná
nu tomto hníloitit moderní společ
nosti naší počínaje od lílí titn
ly a řády až knejníŽe ležícím
vrstvám společnosti litlnké a totlo
nejrnenších podrobnosti tak že
čtenář snadno zapomíná že ro
mán fit: a spíše za to má Že činíti
to má s líčením příběhu a události
ze života skutečného Pérem mi
strným líčeno jest v románu tom
to utrpení chudiny veškery ony
svízele s jakými zápasiti musí
chce-li existenci svou udržeti a co
vše se strany osob výše postave
ných a vlivu požívajících snášeti
mnohdy musí nechce-li o jediný
prostředek k uhájení Živobytí se
pfipraviti Zvrhlost stávajícího
pořádku společenského odhalo
vána jest tu v pinč své nahotě a
jasně dokazováno jest že většina
lidí není vlastni ničím jiným než
moderními otroky Jeden je otro
kem svého zaměstnavatele kterýž
na úkor mozolu jeho se oboha
cuje druhý jest otrokem svých
vášní třetí zase otrokem poměru
a postavení svého atd a to v se
jak již uvedeno líčeno jest barva
mi přirozenými dle skutečnosti
Zvláštní zajímavosti dodává ro
mánu tomuto velký počet osob
různého povolání a postavení spo
lečenského kteréž v ději vystu
pují Nalézáme tu prostého děl
níka kterýž vzdor své chudobě a
úmorné práci čest svou neposkvr
něnou udržuje baletky kteréž ač
na ne z pravidla co na lehké zboží
se pohlíží přec jen poctivými zů
stávají a nátlaku na ně činěnému
statné odolati se snaží spisova
tele kterýž za úmornou svou prá
ci duševní ani na chléb pro hlado
vící dítky své od hrabivého a vy
počítavého nakladatele dostati ne
může kuplířky kteréž prodávání
a dodávání lidského masa zhýra
lým hejskflm řemeslem svým Činí
neštítíce se při tom ani prostřed
ku nejhnusnějšího dále setkává
me se v románu s mnoha členy
tak zvaných tříd vyšších u nichž
zhýralost klam a Šalba domovem
jest a jichž život spisovatelem jest
líčen tak jakým skutečně jest
cze všeho pozlátka a nátěru
Jak výše jest uvedeno jest ro
mán tento nanejvýše poutavým a
doufáme proto pevně že čtenář
stvu našemu se jím zavděčíme
Aby pk i lm kdo! olhMfi
Knihovny AnotuM donid rte
jou Jř íh-Jifnif ifífM byl fo
m tři tu tímto ifníftitb !
ýlím ttt prvý i nMku
dotififtie fi- IthSý nl pffe
prvý -Cii tiřii %f iti in
Knihovny Ani ři M
llrdpUlnl ft4 Knih Afn 'bni
KiHi4 AtH 4 INiiii Nřn
NOVĚ ZHfÁYY DOMÁCÍ
XfOflIKA LĎALOMl
Byli v fig
V Vit O y tu % n v i'itfý
rřiimbk kofonitflv viflilub tii kti
yVmh unifti II !' IU (' ptnn
r4Vř4 ktifí pit útoku tu vtií
k ránu 4 řvn milní 'jstí ltii
byli ftite roholttiito ť- f)4 mt
liti ani na liri(vi ládne viny n
ní ni b'ť konali jmiii- prý vnu
povinnost ku plnní kdrél pří-
nahou 7aviali
it Jill iIB
Indiáni krm né Chiymnea Ara
p4ho' v tndían 'ferritory roČíh-
ni jioti mérou m malou nad novým
zákonem kterýž l Červi nce v
platnost vejde a kterýmž pod pří
snými tresty nařizováno jim ji-M
mnohožentví se vzdáli a na dáli
jen s jednou Ženou se sjíokojiti
Naříení toto týče se 40 přísluš
níku kmenu těch kteří dohroma
dy 100 Žen mají a rozhodnutí
kterou z žen m chati si mají bude
prý pro ně velice těžkým Každá
z žen Činí prý totiž nyní vfie co
jen mužíčkovi na očích vidí a kaž
dá chce se mu co nejvíce zavděči
ti tak aby tou vyvolenou se stala
PoJtovnl kongres svítový
skončil zasedání svá ve Washing
tonu v úterý a ještě téhož dne na
stoupili někteří z delegátu zpáteč
ní cestu k domovu Výsledek
prací kongresu tohoto dá se shr
nouti v následovní: Navržena
nová smlouva mezinárodní unie
poštovní z níž pouze Korea dosud
vyloučena jest Pro poštovní
známky všech zemí navržena bar
va jednotná Z nevyplacených
lístkfi poštovních placeno bude
pouze 4ct místo nynějších loctň
Cirkuláře psané na psacím stroji
připouštěny budou do pošty mezi
národní za týž poplatek co věci
tiskové Vzorky zboží připouště
ny budou do váhy 350 gramů
Tříští kongres světový odbývati
se bude r 1903 v Římě
V zájmu nezatnřstnaných
Chicagský mayor Harrison za
mýšlí odpomoci — aspoň částečně
— bídě mezi nezaměstnaným děl-
nictvem tamním panující tím že
dosavadní zřízenci městští dosud
plný čas pracující budou se mu
set o výdělek svflj se svými méně
šťastnými soudruhy děliti Každé
mu dána bude práce na 10 dnů
načež jinému bez práce jsoucímu
bude muset ustoupiti načež sečká
až zase na něho řada přijde Ma
yor douíá že spúsobem tím aspoň
20000 osob chleba se zaopatří
Z lásky
V Sioux City la zbláznila se
počátkem týdne z lásky paní W
Lorenzová Taničcc této zalíbil
se velice jeden prodavač v obcho
dě v' ?rémŽ kupovala a vášeň
kteráž sc ji zmocnila byla tak sil
nou že nebohá žena konečně s
rozumem sc minula
Před soudem
Ve Washingtonu zahájeno bylo
v úterý přelíčení s J S Shrive
rem dopisovatelem časopisu New
York Mail & Expres kterýž žalo-
Vin )' tl pfO h V lJřMisf kup!!
kť fO ifopn id tím h fit t
of íky vy tíiijíi ÍI10 výboru "iiíl
ttího fnfpuvf dtt ! pb I Jfc
nim" obí-ilovířit byli f tíhot
pí tnu if'v f tiídt 1 ií( 4 im
tiukkř ( h-ptti4rt kf f Jí l to f i
p ibto ď vní iI'hii n l
I f 4 v tli' )♦ t ř S -lil' pb I d 1 4
t4J flltlík f litr fUÍltíl IřO-lil kťřl
prolil H ni n vin) mi 4 I I
W4řddopi'iV4t I l -pi l lil i
b Iplii4 'ř i kť r t prve yt d
ond pfljíll to i Síiřif fnvt kU
i 4 Vltlit )f lbtlítlinl 'rj'
Vldtlí Otlkil XjtWh" přliMMiit
jití míorriidi o pduíní pími
nálom v ! dí ní v j' k'Min'iM ď
fiV4l 4 p tl'Jll{ Wdtv( ít
dílní Pm in nllijiiin jlmtihtli
n4 4inítiiiitl obžioby 4 to 114 tmu
IÁV%Í }r ittíortniK ) ho blv
sd hnitu dtivřft)'m 4 ť tcntnlf
n tl mtiift o(by ďt)m'- pu-tto-vati
ipittiym fUttUm
mdil v býlí v úi rý v nou M
ICnli-y Muiiphi Tntti k r Ž
MISS MARIK CONDE
Hlcenu (Jonile ninHoiiln odboru nihnuřnietva ynnfných nesnití Niímořnf ilflloj
nik Hlmii! i litil li totif polmouti za inimželku nrnti vfili Iciíeh roiliéft n tm
kun ten vy volni rftznií vvHtttiiy tutsleilketn lichž Stone lvl noiitnveii nřwl
vojeiiHký Koinl pro iii-hIiiSiií rhov-lnf
prou iií-tnn vzm-m-no nenviovsnk
dlouholetého přítele svého C D
Collinse ve výletním místě Mera
rnac Ileights as 15 mil od St
Louis vzdáleném přepadnul a té
měř k smrti utloukl a to jedině k
valí tomu aby o $6oon jež týž it
sebe v hotovosti měl oloupiti
mohl Collins prodal před krát
kou dobou hotel svůj v Nashville
Ten ii za $25000 a za většinu
peněz těch koupil závodní koně
s nimiž poslední dobou v St
Louis meškal Knsley byl jeho
přítelem a veškerý obchod jakož
i sázky činěny byly na jméno jeho
neboť Collins mající bohaté a
vznešené příbuzenstvo nechtěl
aby jméno jeho v Časopisech jako
"sporta" se blýskalo A to prá
vě mělo se mu státi osudným
Knsley totiž rozhodnul se přítele
zavraždili a oloupiti podezření
pak jinam vrhnouti tak aby sku
tečným pánem koní státi se mohl
To se mu však nepodařilo neboť
byl při vražedném útoku svém
dvěma zřízenci hotelu spozorován
a stotožněn Stav Collinse jest
povážlivým a o zachování jeho
při životě se pochybuje
Chtl pomník
Z l'ine Kidgc jednatelny v So
Dakotě oznamováno ve středu že
Indiáni kmene Sioux požádali
vládu o dovolení ku postavení
pomníku na známém bojišti při
potoku Wounded Knee kdež jak
náttto pít poihdním povf'iřií
ittdi iinktu btk tnht$ p'w'f
ibubu i Vojín i pollnovp b ulf iíiit
byl t V ru i ífe finto db- pUnrt
řmoh'i tu Í l'íi í i Miny vyto
ktiiif' tni to btt j'hlifiM
boto íkbidna ti fviřinfih
tip fnf ( m f N 5pM ti 1 n tt má
bil" v tiiř 1 tnduiik'Ht 4 tt4
dil4 to 111 tni to tu I byli í íd
ti'i upomínkou n4 poriku j t b
4 jikmui V)'vou k odtt( 4V4
zuli Inditfti tt ttmí-ttí f4 porn
tiíkil lupu hlUfff řuďtiliíint po
1 i tni if by o to potb Ant t o
lf A pr"ti vlld okovt "ke f4
ny liflihui poyi'dhUl4
Vljk sjl i9 leky
V ('hiijivcu J'I velvřlk v no
u do k4ttíbi t4 ttlifí K"mi' před
mitky vUk dráhy (ibimo Mil-
Vll)ku 'V St l'4ul při ttUÚli
Oob itttv po vt'll Mtirť Itlř
por4tiuo N í t t í událo 1
(Ivrt iiiíh wl ní-lfiH n'idkem
fi t iki' iv(i lil %Uk (IiisimÍ
prudu- n ji 1 a tťto okolností ji st
dine 10 dekovali ?e cilý vUk
co (lfiHtojník n niímířník Obvinění
(inkňznno
do kanálu stržen nebyl Neštěst
spusobeno tím že strojvedoucí
světelné signály na otáčecím mo
stě přes kterýž tratě vedou umí
stěné si spletl a dále jel ač most
právě otevřen byl Ve voze kte
rýž parostrojem do kanálu stržen
byl nalézalo se celkem 15 osob
tutlánu uciiiuniaiit aiiicilbKd
jest název nové organizace zalo
žené K V Debsem na troskách
někdy tak mocné unie zřízenců
železničních kterouž jak známo
velká stávka chicagská vyvolána
byla Trvá schůze této nové or
gan isace odbývána byla ve čtvr
tek v Chicagu a přijata v ní plat
forma v níž všechny zásady a
účele organizace té shrnuty
Vlastním účelem jest zakládání
osad kooperativních v nichž by
společně pracováno bylo a v nichž
by jeden druhému úplně rovným
v každém ohledu byl Prohláše
ní zásad končí následovně: "Vy
zýváme každého poctivého obča
na k přistoupení pod prapor So
ciální demokracie americké tak
abychom připraviti se mohli na
podrobení kapitalismu používá
ním politické naši svobody a
zmocněním se veřejné moci a aby
chom konečně jednou konec uči
nili onomu barbarskému zápasu
zničením kapitálu vrácením pftdy
a všech prostředku výrobních a
dopravních lidu všemu a abychom
X v 1 1 i tisnfili koupi Mlívní ob f
! U4 tiiNlo ibiiiv4bi to řoiioni
! vyfoby 'fooiybot mhiIJi n
pi iťk b fubroju" I ' '
t k M ídÍMÍm ovi iiúort
buď prý v" WalfonsHmiti
M44IÍ íiMlWimi
V ponnf(b (7 kolik 4 doeih
ď b Si iy 4liin!loiiii 1 if i
Vy !lllMi'lí f i lid ft vlbbm
tii'f tt ptil likoM In wnk oti o
připoj ni nomutroví onoho ni' Vy
jidnivi 4 tooolto bylo poiby-i
bnvti o l o tt i'f 4 Imiiilř4t
priíibnl MKinlyho úmysly
po ibnytiii i- 4oi'i4 pfu
ukí!o t pfufvti ony pr4vdi
v ) ni byly ' tfi'ďt dopob-dni
pď pinu ofí miihuV4 dotyuá
t ilním kretářuu nadut Sher
tíMiiuit klerýí plnotmw 11 nim k
tomu trioy pn liduitn %v pro
itkáal 11 totiip' i fi publiky ha
w oské klifi U) ku kfoku tomu
náii liw'ho oprávnění mli Téiuřř
před Mtiiýiu p'b -psánim iiiilouvy
podán vi l vy slaní tu jpotnkým
protest proti 11avřetil téže a to
rt4 tom iUolr an prý vláda ja
ponská obavy thová že by uza
vřením a schválením smlouvy té
jistá práva dosavadními smlouva
mi tm i Japonskem a llawaii ob
čatiiitn japoiiskýni vyhražená po
škozena byla Smlouvou jak po
d psána postupováno jest souo
stroví hawaiské se vsuni vládními
državami pro věčné časy Spoje
ným Státům co nerozdílná država
a kongresu našemu dáváno jest
právo plijíniati zákony jimiž by
veškery záležitosti na souostroví
onom řízeny byly Veškery příj
my z daní plynoucí byly by pou
žívány výhradně tam školním a
jiným veřejným úČelňm na sou
ostroví onom a místní zákonodár
stvo mělo by právo přijímati zá
kony výhradně jen záležitostí
místních se týkajících podobně
jako v ostatních územích ameri
ckých Dosavadní smlouvy se
zeměmi cizými zůstaly by v plat
nosti dokud by kongres jinak se
nerozhodnul neboť dokud by ne
vypršely načež by ovšem uzavírá
ní smluv nových výhradně jen
presidentu přináleželo Další
přivážení Číňanů na llawaii jakož
i dovážení Číňanů z Hawaii do
Soustátí se zakazuje a konečně
zavazují se Spojené Státy převzíti
na sebe zaplacení veřejného dluhu
republiky hawaiské s tím však
vyhražením že týž více jak £4-
000000 pfesahovati nesmí
Prudkou bouři
navštíveno ve čtvrtek Ohio a dle
zpráv z různých končin došlých
spusobeny Škody velké V Ayers
ville udeřil blesk do stáje farmera
JGrinera a týž zabit V Deíiance
udeřil blesk do divadelní bu
dovy v níž právě veřejná zkouška
žáků odbývána a několik jich o
mráčeno Ve Wapakoneta usmr
cen bleskem farmer P Tabler a
rodina jeho omráčena V New
Ilampshire udeřil blesk do koste
la methodistského V Canal Do
ver zničena bleskem městská
elektrárna a v McArthur zničena
hráz velké vodní nádržky násled
kem čehož okolí zaplaveno
V Cheyenne učinilo v úterý v
noci 12 vojínů útok na Chas Krs-
wella z práce se ubírajícího ná
sledkem Čehož tento revolver vy
táhl a dva z útočníků smrtelně
oranil
V Cedar Kapids la utonul
ve středu při koupání I4letý A
Senn
Z Chicaga oznámeno v úterý
24 úžehň slunečních z nichž je
den skončil smrtí