Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8 Pokrok Západu
i
1
4
3
-i
4
ní
i
i
V i
'i
'1
Pro sete i ne pro né
Jil ní kolikráte míli jíme příh
Jitont sdělili (4 tt ti ona vláda
rti'ltjf proti putkoování prý
zájmů jijich obrny tlenou (iliif
při diodou o kli iť v nynrjUui
kongresu julnl Tk vlída ně
mce ká i rakouská prod stnvaly
prý li vlády rMÍf proti opatfrní
vůči Mním j í pnk)tni( prémii'
vývozní na cukr vláda Irancou
ká prý ImfM st- v lift- t prott tu
je proti zvýtt ní da na vína a li
hoviny vláda japonská j M prý
Velice nespokojí na navíjeným
ih m na při drněly j v n mě ti' u
vyváJÍ ba í někdré jilmami rit ké
státy ne tají svou nespokojeno!
navrhnou pf illolmu c lni
Co to všechno znamená? To
nemňh" znamenat! nic jiného m í
li Že protestují proti tomu to nám
samým Iýti má ku prospěchu To
co od ři ho oni očekávají rtjmii
mdle ovšem pouť jen prospěch
nám přinéMÍ a protesty ty juni
požadavkem abychom nehleděli
ku prospěchu vlastnímu nýbrž
šetřili pouze jen prospěchu jejitli
prospěchu cizího Požadavek
takový jest tak nerozumný jako
jest nepřirozený a máme právo
očekávat Že na protesty podobné
nebude bráti naše vláda náš kon
gres ohledu nijakého Kdyby
snad tak řiniti chtěl podniknul
by práci jejíž obtížnost jest nedo
zírnou a nepřekonatelnou když by
totiž vyhovět! chtěl všem neboť
z pravidla co jedněm Jest ku
prospěchu jest jiným na ujmu
Není však také nijaké příčiny
proč by tak Činiti mel ba spíše
máme veškeru příčinu měřili ze
mím evropským stejnou nitrou
V první řade jest tu Německo
kteréž protestuje nejhlučněji a za
slouží dojista nejmenších od nás
ohledů Jest to to samé Nčmocka
kteréž druhdy za Hismarka vše
možným spusobem obmezilo vý
voz dobytka vepřového podzámin
kouŽejest trichinovitým ačkoliv to
pravda nebylo a kteréž pouze jen
následkem opatření reciprocit-
ních zákona McKinleyho tlonuceno
bylo ku zrušení těchto svých
opatření Sotva však pozbyl zá
kon McKinleyho platnosti obno
vena byla dřívější opatření ba
přiostřena a rozšířena ještě na
maso hovězí Živý dobytek zápo
věď na ovoce americké a j a to
vzdor tomu že země naše čím
dále ti většího odbytu německému
vývozu poskytovala přivážejíc z
Německa více než tam vyvážejíc
Nejinak má se to s Francií kte
ráž též v různých dobách přijala
všeliká opatření proti různým
předmětům vývozu našeho jež až
posud v platnosti jsou Ještě
menší příčinu k stížnosti má Ra
kousko od něhož kupujeme 5 neb
více krátě tolik nežli co mu pro
dáváme Totéž platí o Iirazilii a
jiných státech jiho- a středoame
rických tak že jejich protesty a
míchání se do našich vnitřních zá
ležitostí jsou pravou imperti
nencí Tak jako země jiné upravují své
zákony ve vlastním zájmu svém a
jeho občanstva tak činiti musí i
Spojené Státy bez ohledu na to
zda se to cizině líbí aneb ne
n'hi'm vílky utrfll oli DrLloyil byv málo
povřtrnoHtl rytttHvcnwnK-hotliy Vra i toto:
"Ntwitillin Hrl to nřívánl Allťn'n Lunu lUNn
mu ilfkujl In Jwm iAtív tíííin me Aplnéau
ídrarl" —Neíl8t piikuny novými nivy
gkoufonml léky JcbiII mdui kttwtl ncb to
II nai-blHWDl uíívcjie llini-d Allen' Iutiu
Kožní nemoce
jako jnoit Eczema QUiý lruh li-
Seje) prasivkn Iiáej a svrabvy
léčí ho trvale iouiitíra
HEISKELL OINTMEIIT
Hrtukelli Pilulky pml"ijl Olntmntu
vlivfin vm na litru tuludi k m tfva
tilic9 Ukio krev Té vyléíl bultwt h-
r%rtmint ffic Pilulky Sf a lékirolkft
peb puii od
JOIIXHT0S IIOLMWAY Ctí
IX Coouneit9 IllUdťlphl 1'a
Co bychom mohli kdyby
chom chtéll
Ní ní lom p b) hnnstí ?♦
10 ne národnosti závodili blithll o
vyniknutí ni výstavě ainiiipp'
ské kli rá jse a rok v Umae oť
bývali bihb' it ) t ntákou dali!
my po svVm obyfi jí ulafii tm- a
vinni (istit nimi tak jdko ůtali
jme ve výtave kfdtliolu ké Jí st
ovíi 111 pravila Je i lidy bvb to
ho mnoho nap4iH řikrm dnu
a }r t)'l vbutlil nafn)' rorm h v
kriiíili Čikýih a n vi i'iatuíky
thoŽ Vlak it vi In e pot h)bno
dali aiiftbal jikcMut trvaďho
dojmu a i jim na dali do5 I loho
povUiiinutí 11 íir'íli(t nh ii uMva a
pfi[i nim njikébo propčthu
hmotného ()káalot má sii' vé
místil aviak iieodmíruije vžily
v poměru tom co práte a výloh
vyžaduje
Chováme to pevní při svřd'i ní
byť Omaha mb)la Cbitati 111 byť
osada ři ská v Cinai' a vuU c osa
dy čiské na západé byly poměrně
nepatrnými vťiíi osailě české v
Chicagu Že při w s dobrou vťilí
othotou spolkli v Omaze i na zá
padě a ohť tavostí lze na základě
zkušeností nabytých a příležitostí
jež si- nám naskytují dopracovati
se lepších a trvalejších výsledků
nežli mohli jsme na výstavě ko
fy' ř
mm
mm
rrtriaíitit
3Cíř'í
i
ZVLÁŠTNÍ VYSLANEC WIIITKLAW UKII
Prcniilent MeKinley ustanovil Wbitulaw
řHHttipovnU hpoj btáiy prl jubilejní
siil ieki'
lumbické Máme totiž na mysli
to Že lze bez velkých nesnází a
obtíží zříditi výstavku české prá
ce české dovednosti a českého
průmyslu což muselo by býti ne
jen ku prospěchu vystavovatelů
nýbrž ku cti všem nám co Ce
chům Něco takového podnik-
noutt ve výstavě kolům bické bylo
téměř nemožností Měli jsme
tam sice jednotlivé české vysta
vovatele však ti se ztráceli mezi
ostatními splývajíce s nimi jako
kapka vody v moři aniž by tu dů
razněji dosvědčiti mohli že co
ukazují jest výrobek český Jinak
bude ve výstavě omaŽské Dle
ujištění jehož dostalo se výboru
jenž záležitost tuto vyšetřoval
mohlo by se v některé z výstav
ních budov nabyti místa pro
zvláštní výstavku českou byť by
sestávala z výrobků neb předmětů
různých oborů Jelikož by hlavní
věcí při snaze o zřízení výstavky
takové bylo získati vystavovatele
a vyžadovalo by jen skrovných
neb žádných výloh se strany vý
boru neb tělesa jemuž by péče o
to svěřena byla musí býti patrným
každému že docílení takového za
stoupení na výstavišti jest nejen
možným nýbrž pravdě velice po
dobným My máme za to Že by se doji
sta dali získati někteří větší prů
myslníci čeští v této zemi aby se
zúčastnili výstavky takové v če
ském oddělení a m pochybujeme
ani v ncjmenSím že by se dali zí-
ukali téí tíktilí vyntavovalf é t
Ct-ih Mne být } by ne kl ri
iv Mfijfn 11 (1 nkýth vystavila ftU
tnje t iikrovarnii kr ani b flplné
aííiní tukrovarit vliledi n k
toiiiu ) t ') nfiU( v 11 aklldání
nikrovarů jist v proudil pi r lm
z'tjué yv by vývoní polek
pro Cí íhy a Moravu kterýž tni v
New Yorku %s( ho Utupren ná
vtli takový niliftfnř přistoupil
ni mánii' %'uv íádné njiMčnfavSak
považuji m to takmf a jílo
Hrmy kli -ré anásí obt Ik ib rn
plívoním výrobků t C t ll N
ského boží tu pot hybně by lakť
použily pfíbžitosti té když n
vsethny tedy aspoň některé O
jinýc h pfíatím pomlčíme n boť
toho to jsme uvedli vysvítá že
bjtboiii mohli ískatí ilosti vy
stavovatelů kli líhy oddřli ní Iv
ské učinili poutavým a zajímavým
a přineslo by to jak nám tak i vy
stavovat luin ilojista trvalého pro
spěchu Jak jsme jiŽ sdělili UŽŠÍ výbor
zvolený ve mIiíiÍ zástupců če
ských spolkd navrhl aby e uči
nil pokus a ziistilo se zdali na
lezli by se účastníci pro výstavku
českého oddělení a myslíme to Že
by mělo být nejpilnější prací zá
stupců českých spolků Tokus v
tom směru jest dojista žádoucným
Dojileine-li snad k přesvědčení
Reida rvliíStnfm vynlHiiicm UUrý bude
Biavntmti (KUrtr-bn jmnovrtol krAluvny
že cíl takový jest nedostižitelným
zbývá pak ještě dosti času k ně
jakému podniku jinému Douíá
me že spolky ve svých schůzích a
zástupci jejich v budoucím svém
shromáždění pro tuto cestu se
rozhodnou a jí bezodkladně na
kročí
V Indianapolis Ind zemře
la ve středu ve stáíí 65 roků paní
Nancy E Clemová kteráž pro
dvojnásobnou vraždu roku 1868
spáchanou pětkráte před soudem
se nalézala dvakráte k smrti od
souzena byla a konečně násled
kem chyby v žalobě trestu ušla
i Před smrti prohlásila že byla zlo
činu onoho úplně nevinnou
Valicl muloví vřily vůdcové náro
dů generálové a vojíni vftichnl sho
dují m ve výroku -že Člověk není li tě
lennř Bílen má i duševní Rchopnost ví
ce méně slabou Co jřHt příjeTinřJSÍ
! nežli potkati zdravého muže neb ženu
j plné života a nfly vždy k příjemnému
pozdravu ocliotué a plné sympatie a
dobré vůle?
Modrý muž nebo žena jeat avýtn
druhům nebo družkám co je svit slu
neěnl rostlinám v naSIch zahradách
On zplozuje prekráitné květiny vieho
druhu Co záduměivá mysl potřebuje
jest jarost a slabá i nepravidelná
konstituce potřebuje léčení dra Petra
Mobokem starým osvědčeným lékem
Nepřetržitá řada úspěchů jest zazna
oienána u tohoto léku při hojení krev
nich a tělesních chorob O bližií po
drobnosti ailreitijte si: Dr P Fabr
uey 112 114 so Hov ne ave Chlca
go 111
Ohljs nízké dolt
PíhI ímlo vilnil trefným oblá-
vciiípí pustily f New Yonké IUty
lo jednoho tu divného dopisová-
li li' v iia m lilě 1 (!liiraKa který
"osmhr' ♦ pronesli náhled svůj
o sbírání na pomník Karla Jonáše
a "M tuksly" jej na padrť Tak
Uli kti jsme v té svobodné Ame
rice ibispČIi Ir prom sí ní nálib tlu
enl lomu neb onomu naliKhlému
redaktoru ke nezamlouvá rozkfi-
kováno jist hned tik kilo ví jaký
zločin kdo by osmělil le jej
ronésti prsnéřovAn ihned to lotr
Trrorísm lenlo prováilřn jesl m
idí kletí k lomu věru nejmmlího
iráv mají kteří sami rádi plí
každé plili žitosti svoluxly se do
volávají zapomínajíce vlak le
"svobody kdohoilen svobtnlu zná
vážiti kaZdou"
Hylí bychom čilou věc minuli
11 z povíimnutl lak jako jsme po
minuli projev onoho dopisova
tele kilyby nebyl se onen časopis
též na nás m osopil Takto ale
nuceni jsme dáli mu na stoumě
nou Že posud jeho ci nsiiru neu
znáváme 1 na jfho úsudku nám ani
ni jinenšího nezáleží Pokrok Zá-
iadti slouží české veřejnosti a té
est zotlpověden a dopřeje ochotně
místa k slušnému projednávání
otázek jakýchkolivěk byť í s nimi
nesouhlasil
Onen ohlas nízké duše zní ná
sledovně!
"Jsou České časopisy které
svým pánům 'příznivcům' uveřejní
iez poznámky sebe větší slátani
nu Jedná-li se o pošpinění ně-
akého jiného redaktora učiní to
tím ochotněji Novinářství tako
vé nemá ovšem dlouhé budoucno
sti Hoví jedině vyvrhelům kte
ří rádi viděli by každého slušného
Člověka v tomtéž blátě v němž
sami se válejí a počet těchto od
porných rozšklebených stvůr se
menší neustále Nalézají sice do
sud útulku v kindergarten českého
Pulitzera ale Pulitzer rovněž jim
ukáže dvéře aŽ sezná Že mu kazí
byznyz" — Překvapuje nás že
také "Pokrok Západu" popřál
místa jednomu bratru z cechu a
sice ku otření se o Karla Jonáše
Jest nám známo že redaktor Jonáš
a redaktor Rosicky neměli se právě
rádi ale nepřátelství lidí vzděla
ných nemá jiti za hrob a my dou
fáme že nešlo ani v tomto případě
Dopisovatel" Pokroku v dlouhém
pojednání" ulevujc si následovně:
(Tu následuje výňatek z onoho
dopisu načež N Y L pokračují:)
"Nejdříve otázali bychom se
pana dopisovatele zdali existoval
v nČktcrém národě člověk jemuž
veškeren lid byl by díky zavázán
Vždyť ti nejšlechetnější dva muži
starých dob — Kristus a Sokrates
— byli popraveni Měli tedy ne-
přátely nezavděčili sc všem lidem
Nemusíme však jiti pro příklady
do dávných věků Máme jich dosti
z časů novějších a v této naší vla
sti Washington má dnes pomník
témČř v každém větším městě
Unie A přece jest historickou
skutečností že tentýž Washington
neustále musil zápasiti s dobrou
třetinou národa a ku konci své
druhé lhůty byl nenáviděn více než
polovinou — Vrah slavného Lin
colna při seskoku na jeviště pro
nesl slova: "Sic semper tyrannis"
(Tak vždycky tyranům) Lincoln
byl smrtelně nenáviděn dobrou
třetinou národa na severu a celým
téměř jihem Vzpomíná toho
někdo dnes? Staví mu pouze re
publikáni pomníky? Jest snad
veškeren lid zavázán díky Morsovi
jehož pomník stojf u vchodu do
Central parku z 73 ul za
objevení síly elektrické? Vždyť
elektřina zaviřSuje dnes nedostatek
zaměstnání a bídu v mnohých pří
bytcích Tak má se to asi se všemi
velikány světa Záleží jedině na
na tom zda prokázali nejvíce do
bra ncjvětSímu množství Může
se to říci o Karlu Jonášovj? Suďte
I sami
KÍtEÓK
lolllfi
ťťl4!ll
všechny neduhy vnitřní rychle
vyléčí
Pcrry Davis
Pain Iíillcr
koníka ji ho jest nejli plím do (
loručiním Co učinil pro jiné
může učinili pro vás
Pamatujte { ji st pouze jeden
1'ain-Killt r Odi pít te jiný
Na prodej ve vSech lékárnách
10 23c a 50c láhev
"Slavie" byla po několik rokft
lilinýni českým časopisem vo
Spojených Státech Kdo X lelidej
Sích přistěhovalců potřeboval
rady obrátil sc na "Slavii" — a
rady potřeboval každý Nám
mladším nesnadno jest se vmyshti
do těch poměrů Známe je pouzo
z vypravování Tenkráte byl za
vázán díky "Slavii" a tedy redak
toru Jonášovi veškeren lid český
v Americe Pozdější přistěhovalci
přicházeli a přicházejí do této
země jako domů mezi vlastní lid
a že národnost Česká zde nevyhy
nula za to má zásluhu první český
Časopis který sc udržel a redaktor
leho
NejvětŠÍ však zásluhu získal si
Jonáš svými spisy Z těch čerpali
poučení všichni Češi bez rozdílu
politických stran a náboženství)
těmi poučen byl veškeren český
id o poměrech a řeči této země
Nevili dopisovatel "o Žádných ne
ocenitelných zásluhách o veškerý
lid česko-americký" tu měl se
svojí nevědomostí zůstali doma a
a neodívali ji rouchem zlomyslno
sti a pak na veřejnost vystavili
Ovšem záleží na tom co kdo
za zásluhy považuje Lidé druhu
dopisovatelova snad by považo
vali za zásluhu jedině to kdyby
jim někdo v "saloně" otevřel volný
účet a každodenně je probudil k
plným mísám Takových stvůr
je více ale jak na -počátku jsme
uvedli ubývá jich stále Ty neu
škodí ani Karlu Jonášovi ani ko
mukoli jinému"
Trirnl do Šumírírh peřejí
snad nikdy Jutu nebyli Jmlll vísk ceatuJnU)
po fttluntlckittn moM tfolm vixts byla snbe
tlHi anlt hygte ulrflll mohiknu Drmiie —
nu jt Iťaitnj ml oentujfdmlto Je vle HuH
námořnici kteM utrivlll Wrnřf of tvftj llvit
11 mohkjrh vlnách ktK ne takřka narodili
na tomto ilvlu trpí někdy sa bouřlivého po
{aul mohikua nemoci Námořní kapitáni tu
rínu obchodní ceNtuJtd a plavol praví le
oenl lepil ochrany proti nklMmu pocitu
nad Hiintittcr'N P to much lUUt-nt jel ukázaly
m tak (potabllvfm prostředkem nemoce
ptadctiátejtclm a Invalidi ceatujlrlra po par
nlřku neb Inleinlcl klcH trpí nikdy práv!
lakovými nnpHJnmmwtmt jako omtujiol na
parnicích velkých Žtulnatont lácpa bolfinl
hlavy a nepořádky Žaludku přlvodn vlivy
klimatickými neb nnulravyml annb netvyk
lýml pokrmy a vodou vlily podlrfhajt 6íln
k&mOItters rychle Populární lék tento vy
if Ml ruvmaltftm nepořádky Mvln a ner
vft avtacliny rosruchy přlbuiná virfiatajlci
mu itáH
Bicycles
pni mule feny
illvky a korby
Splnf vyWr ta
ncJnlMl ceny
llflO 'tiakvDod" ta WSno
M "Arllnston" ta VfíHi
P " ta n
rJO blrykl ta SW7S
S7S "Maywnud" nHJrtlnoduall ni)lla)M
bicykl na wml KBOO Kola taruna a ta
llou a na COn k pmhlMnuU IVnlte 4ne
napřrd Knpujlfl p Umo od vyrahltrli Uatitřl
Ui lim prorainta Jwilnatnltiii Velk lllualro
vany katalof tdarma Adrmnjtei
Caah Rayrt Vmim IS1 W Vaa BareaJH
1MT3I-Ir B S8T Chleatn IIU
"Vilswicí provttascli:
PHmooil vyrabltele inotřebovstell—
Unlný vyber Za nejlepil Jakost se niíf
Uletlajf m Jednatelé os vlech stsnlclch
Doplit na August Poct
Uoaltoa Jm