Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    e
Pokrok ZApadu
Pokrok ZApadu
1211 HI I tUt ni IV
llritn II 20
VftMH kMt Ol!
VrJíri - tlihjhké Dmhtvo
ThMrtMi IJH MM
fcíJfd uJaktor
rMpuíM i
fptilil KnttmltMt Amt-fli kmi filut
Ppxlt Knllctrnnii if-r k"tt M '
OMiUky
chilli mIx1 filtm n i rřill Midrtt
rmin nnii i1 i i r pr 4 i ) Inrii a Jiní 1 4
m II i Iři (iilf ti knJl4 Jrtí ní
Nwliť k tlil proto 1 :„ lk
l' k n Ol li (iitl)U Otliaml l llltfií i4
prftlltlli
Závitky pmaii
)mt '-fpii kdy! kmjff d hJií
'' itir'nti ' 'Mwy Onltr" Iťi uvil mi
t% Ir fttřtrlii lltt ni! !
Mkkl nllTii r tIkr Jll: Kt
rln- plním ! H ti- h i iunk ni hř híh
nnatt n tnirm i nu n r ťnifit utloukli
Idřiřei nit 1'mihu Hili no ncli nw Vor N
ilřiitittfrh ii hjKfnn- tri i
Irnťrt kulky V hh fJUilkř Mi liť ni
jixiixxiti) ifiu 'irowitt biiiKo luk
Pokrok 7Jr"J
Omaha th
Omaha Neb 16 června '79
Kam sk iiifir šn usv iv vin?
cholfjlé kt x(- pft tl nřkolika int
síci křižovaly vdm Ju ni ve v íU ih
smřrccli?
MAKiřk Chai'Man m jtJř kkuvi
svůj trest za to ? si zdráhal
svřdčiti při vy st třování st nttnťni
výborem Havtimytr a Seark-s
odbyli to pouhým straclit-m
I'(rtE ZVUAXY ASSk luVANřHO Tl-
sku na Kube obnáší počet povstal
ců ve zbroji stojících pouze Kooo
kdežto španělského vojska bylo
tarn posláno již přes 200000
ToTjKIKTOSNfJAKV KKIíKKSKV KOK
ve spolcích podpůrných Nejnověji
se sdeiuje že Kanadští AOUW
hodlají se odtrhnouti od jednoty a
zaČíti business na svou vlastní
p&sť
IJVVAIV IOWSKV (iUVKkNťK IÍOIKS
přisel k rozumu Loni jak známo
blouznil s fantasty stříbrařskými
o 16 ku i avšak nyní uznává že
jediný správný ražební poměr mezi
obéma kovy muže být i poměr tržní
Vřkch amkkickVch konsulXtních
úřadft jest k obsazení všehovšudy
329 ale přihlášek jest přes 4000
tedy průměrem 12 na jeden úřad
To bude platiti zase jednou "mno
ho povolaných alu málo vyvole
ných" IiunoiskV ouvkksřK Tannkk
osvČdčil se co stvůra monopolů
neboť podepsal Allenovu předlo
hu kterouž opravOuji se městské
rady zadali koncesse pouličních
dráh na 50 roků Za to by zaslou
žil "padesát"
Stát Illinois mX samV i'Kíh sk
svými guvernéry Minulý Alt
geld rozdával zlosynúm svobodu
teď zase Tanner rozdává velkým
zlodějům monopolům blahobyt
Kde se má pak tam obého vzíti
pro poctivé lidi?
Sl RÍliKO KLKSI-O JIŽ N 60 Ci ť ZA
linci tak že množství v dolaru
obsažené má cenu pouze 47 ctů
ale vzdor tomu dobývá se téhož
pořáde čím dále tím více Patr
ně že kdyby se dobývání při té
ct ně nevyplácelo tedy by výroba
nezrůstala
O RKtKO-TLRKCKfM MÍKU války
se posud vyjednává a vyjednává
Není pochyby že velmoci zaujaly
pravé stanovisko když odpírají
tureckému požadavku aby mu
Část Thcsalie aneb celá postoupe
na byla Když velmoci až posud
ručily a ručí za čelistí vost Turecka
nemá toto právo poŽadovati zru
šení celiitivoíti ftecka
I ťi" 4 vimim vtnvt ifj
byl halon fňř mm hamaní na
w¥Me ¥ 1 1 inu ( nvik jixjiofioiu lili li' kMHK f na liiff r po
sni lolio tu n( J'f ti t řl ni : drobni l bila o předloze- celní
balon jMikliul Ittly 2 byl ai míli
tyvikfl Ve VIíMlttl $ Síítll ne k
) lili SťtktlMII llilnlll pfllíf
ř H-iriurd vyv4i! fí lom íivo
t 111
IMMí íoťflM HftvU r
'Mttim ni Mt Kinli )lif přtil 7 t ty
bylo clo ní cukr ru' no ! nio
kfíttf? oďUovilí řákfitl l # r 1 J
Ifit hodlají ř publikáné lil(i?it clo
114 c ukr dl potff !y tk ihy k
iiilily kryti výluhy vládní a útn
ky jJ ( IfVfUnd rfiiiiifŽi ním
iliiitm nirodnílio rpůfihi a%
to n ní d mokratum v ho I
J HA M KOHlor t ttjt I i IIK 4sK f
Ik lllisit( Ir m tiAjl ru'i čtenáři
t níže položeného vyfUtku t jul
noho minulého týdne:
"lloria" z Omahy j st opčt
ráži Ti kti ří j j jcnajf včdf Cfi
to ztMtui ná Nadává tak upru-
statky jk pouť cm to umí" A
tikf)vý linut jest možným nui
českým čantipisf ttvem !
Nfiutftf nai 11 (itsAht
viímmili sobí připomenutí že po
sud m mají předplaceno aneb že
již dilsí dobu za list dluhují vsak
j st posud nesmírný počet tťth 11
kterých připomínka padla na ská
lu Doufáme že nebudou déle
Otáleti neboť peněz potřebiljem a
míti je musíme a zejména u těch
ktt ří nám tk líí dobu dluhují mu
síme naléhati na zaplacení
Jmtiižk éiKNfivř Č S 1' S
mají k placení značné úmrtí na
minulý rozpočet nechť si po
všimnou že mají k placení jrn na
samovrahň Na koho padá
krev těchto nešťastníků? Kdyby
se na samovrahy pojištění nepla
tilo kdo ví zdali jeden jediný z
nich byl by si sáhl na život! Jak
dlouho má ještě trvati "bratrská
láska" která bratry smrti v náruč
vhání?
Slavik Hšk jkavdu o nemkckVcii
poslancích v říšské radě že si po
čínali jako kluci uličníci a křová
ci Apponvův budinskv Tablat
jednání jejich odsuzuje co řádění
sběře dostihy hrubství zvlčilost
To je podle měřítka Hlasatele a
jemu podobných kapacit ovšem
sprosťáctví" Kdyby Slavie
napsala že Hlasatel redigují lidé
slušní znělo by to zdvořile ale
bylo by to lit a proto nadávkou!
'ToklAuXmk tyto kXdky za jasné
sebou samými: že všichni lidé
stvoření jsou sobě rovnými" —
Tak počíná prohlášení neodvislo
sti Spoj Států Jak se té rovnosti
na jihu vyrozumívá seznáme ze
zprávy dle kteréž poslanec stát
ního sněmu illínoisského Uuck
ner v jehož žilách přimíšeno jest
něco krve černocha nebyl v Nash
ville Tenn kam se odebral podí
vati se na výstavu vpuštěn do
hotelu — proto že je "nigr"
Mezi Hawaiskkm a Japanskkm
panuje nedorozumnění a vznikly
pověsti že se Japansko chystá
k obsazení Hawaiska Příčinu k
tomu zavdala zápověď proti něko
lika stům Japanských vystěhoval
ců kteříž nebyli do Hawaiska
připuštěni Japansko prý vyslalo
tam válečný parník aby zjednal
mu zadostučinění Dojdeli tam
k nějakému randálu může být že
Spojené Státy budou do něho také
přitaženy
Člkn komisk tllknní John V
Poster nalézá se v Kvropě co
zvláštní zástupce Spojených Států
aby pohnul vlády interesované k
nějakému dohodnutí se o ochranu
tuleňů v moři Peringově U
Anglie nepochodil a odebral se
nyní do Petrohradu aby vyjedná
val s vládou ruskou Opatření
nynější neosvědčují se a kdyby
nebyly učiněny opatření jiná tedy
muŽeme hlwděti brzkému vyhubení
tuleflů vstříc
Km itiKiř v miu vr Wmii
i ífitftiMiti (tvujf Je do konec
Pak oví m musí lalo vrái na býl
Miltioviiř kd ž tyfád l d
t dnít útshy o tt nii li j ž
lát učinil a pík jMpnŮ d-ilUt li pěl
dnů koní t-nt 1 tak pf d polo
ti f ti rvi tife iiotý cílní zákon v
putnu! m vejde Páni demo
kraté clití nynčU bídu a noui
l'f(it tliovflti (u nejdále n fl!ižlti
lp?inf ' Čaifi lak aby tiuddi
m i tím lít řiti na to že imtiid
mime tu siiiiuii nIifiMi d niokfMti-
ckoubídu ktroii im lián uvalili
SíviioH AinsjMtMi t itirt í isr
avíak Imrlivý přít I Omahy a zami-
iMpptké výstavy J 110 unalioii
hlavně v m -nátii prošla předloha
povolujkí prostřt ilky na zatoup
ní Spuj-nýcli Států při výstavě a
v minulých dniih navrhl aby a
městnatici vystavovat In zahranič
nýt h připuštěni byli s m Wi zdržo
vání jakož í aby výstavní před
měty mohly sem z c la Též
chystá s- k pfidánf návrhu aby
v budoucím roce běh in výstavy
odbývalo se v Omae cvičení mili
ci- ze vSt-ch států což by světilo
sem ani ifHiooti mužii státních
obran n jvřtší t vojenský sbor
jaký kdy fnl války by l pohromadě
Jk t AIK II11IOIA IIHIK KAPIIA-
listi Nemají dost na tom Že
kde je jaký dolar mají jej ve své
moci tur ještě se pustili do falšo
vání mince ve velkém New
Yorské Listy vy nalezly že na zá
padě kojuje za $ 1500000 "do
brých" falešných mincí totiž púl-
dolarů ražených z ryzého stříbra
ale ne v mincovnách vládních a
šťastnou náhodou také odkryly
zlopověstné' íalšovatele Sdělují
tom: "Není pochybnosti Že
celý "podnik" nalézá se v rukou
nějakých zlotřilých kapitalistů
Chudý člověk neměl by peněz na
zakoupení potřebného stříbra" —
Jestli je to Kockefelkr Gould
Vanderbilt Astor aneb snad
Mackey neb Huntington to ne
povídají aniž se radují z toho Že
zavádějí svobodnou ražbu stříbra
aspoň tajně ač považují to za ve
lkou chybu že svobodnou ražbu
nemáme
Pohnikavost časopisů jkst nkkuy
řílišnou a může spůsobiti nemilé
zápletky Tak ku příkladu minulý
úterek uveřejněno bylo znění zprá
vy kterou podal konsul Lee v pří
čině vyšetřování smrti bývalého
amerického občana Kuiza kterýž
ve vězení na Kubě zemřel Zále
žitost tu vyšetřovali Lee co zá
stupce americký a dr Congosta
Španělský konsul ve Philadelphii
co zástupce Španělska Oba se
shodli na společné zprávě o
jistých bodech v kterých nepanuje
sporu Tuto společnou zprávu
však doplnili každý svou zprávou
zvláštní o bodech ostatních Tato
zpráva zvláštní uveřejněna byla
minulý úterek v časopisech dříve
nežli došla úřady ve Washingtonu
a bude nyní podniknuto vyšetřo
vání jak se vlastně na veřejnost
dostala V kruzích vládních do-
važuje se to za ujmu věce Kubán
ské neboť tím poskytnuta jest
nyní příležitost zástupci španěl
skému aby svou zvláštní zprávu
sestavil se vzhledem ku zprávě
kterouž podal Lee Tak někdy
přílišná horlivost Škodí
lllufliokt iiimúíf' být t)kVn
mUtrifinl KitlIUiuviiil rxmřvaU mi nomormu
ku rifiiKK-né fáU tliMriittl 1'ouiw i-t Jiillnf
apííMil) yho)nl lilwliímll a to lkjf koti ní-
kiifiíitiil
lllurlll ji-Ht iiíuulH'la JMpáH-riiin
nllitnjcli lilnii Iitiiu
Kilyí mi tato trulili-a kuiwII ritíUn hufVni
Jiřím r
llMtlulif ivii Irlitili!
Kily
v Uii
ha UMliMlli-liálr kdýi ttri 6 pln mc-H
I
nánltMluju iililui-linutl pakli m xápal ikmkI
mmni trulilre ni llviwn ] nurmálnílio
tavu Jrl nlin-h tmi lr tnfn
IHtvi t zdntiil phpiulo hlurliiiaU Jmt Kp&wf
lfi kutun-rn ci m-rií tik: Jlnelio n-i cápi
lení Nllxni'b blan
IAiii litino uto ilolHró m kai14 uKiml lln
rhiinll fKpiMilMné katanuDi ninu
lil vjrliM- n u-kriii llall u ( alarrb fure IK
pMte l prclrkuUř— flarmt khKl kv
Proliv m u Itikiniikt ta TV
V J CHKíJtV M ÍHI TflIFlMI n
Hnil'! Family 1'llulky )u n-JI-pi
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu edarma
I
Nciťistná Kuta
Mufiilý líilf n tratil ke X ostrova
Kuby xvllítní vynlanc rc-ienia
Mr Knih yho jf hol povintifiití y
lo jistili ktav věcí na jslruvé
Kub práva j ho podána byla
pr idt ntu ústně a obsah j jí mhy
clo viřcjnoti dán vlak nepochyb
ně j t totožnou a vyjádřením ja
kéž učinit jednomu rpravodaj
mi tu d po svém návratu do New
Yorku
C Ik in ni sdčluje (!alhoun via
kině nic nového nýbrž poue tt-
Ivřnie len pravdivost o žalostném
stavu poměr A panujících na Kubě
ravilť mezi jiným:
"Ostrov jest jedinou troskou
Oroda byla zničena Pěstování
třlíny cukrové a průmysl k témuž
vztahující jsou hlavními pro
středky obživy na ostrově a skli
zeň tento rok jest pouze asi šesti
nu toho co bývá ohyčYjně Cil
1
krovary jsou zavrent a může te si
pomyslili stav těch kteříž závisí
živobytím na průmyslu cukrovar
nic kém Nejvíce spustoš ny jsou
stř lní a západní částí a v pusto-
ní se dale pokračuje llude ne
pochybně čím dále tím hůře Ho
vořil jsem a lidmi všech tříd a
všech náhledů politických tak
abych přišel k nějakému pravému
osudkii lose rozumí že věci
íčeny byly iiokaždé různými bar
vami podle toho s kým jsem prá
vě hovořil Španělští úředníci ku
í ik lati ii prohlašovali Že počet
ovstaleň jest každým dnem men
ší a Že válka bude v brzku již
skončena Naproti tomu ze sno-
a
citlivých pramenů nabyl jsem po
učení Že povstalci jsou silnými a
neústupnými jako byli kdykolivěk
Od Kubánců není těžko dozvěditi
se jejich náhledy jestli že jsou
jisti Že mohou důvěřovat Jisto
jest že konce války nepostřehujc
posud nikdo na Kubě a nikdo ne
dovede odnovědíti kdv a iakvm
a I J
spůsobem skončí
"V podstatě všichni rodilí Ku
bánci jsou nyní pro neodvislost
iyla dříve silná strana kubán
ských autonomistů (totiž pro sa-
mosprávu pod vládou Španělska)
avšak jak dalece jsem mohl zji
stili lid nyní sympathizuje s po
vstalci a pouze vůdcové přimlou
vají se za autonomii Povstalci
pronikají až na deset a patnáct
mil od Havan v To isou ovšem
0 9
pouze malé tlupy kteréž činí ná
jezdy a ne organizovaná armáda
Která strana spíše zvítězí to mo
hu zodpovídali právě tak málo
teď jako mohl jsem zodpovídati
než jsem šel na Kubu V paláci
v Havaně úřadníct španělští okáží
vám dlouhé řady číslic kterak
povstaleckých sborů ubývá a že
úplné ovládnutí na ostrově jest
pouhou otázkou krátkého času
Však dle spolehlivých zpráv z ji
ných pramenů soudím že síla
španělská byla přeceňována a že
armáda kubánská jest nyní aspoň
tak silnou tak bvla kdvkoliv od
počátku války Obchodníci špa
nělští na Kubě jsou velice roz
mrzeni protahováním se války
Mezi těmi nejvíce mluví se o při
pojení sc ku Spojeným Státům
Zdá se mezi nimi převládati ná
hled že Španělsko není v stavu
revoluci potlačiti a myslím že by
uvítali zakročení Spojených Států
s potěšením co vysvobození z nv-
nější trapné situace"
Jestli Calhoun nějaké odporu
čení učinil aneb ne není známo
Zpravodaji aspoň vyslovil se že
nehodlá tak uČiniti nýbrž Že vvlí-
Čí pouze jen stav věcí jak jej byl
shledal a to že bvlo vše nroč na
Kubu odeslán byl Co vzhledem
ku zprávě jeho učiní president
dlužno vyčkati Lidu americkému
zavděčil by se dojista kdyby v zá
jmu Kubánců učinil všechno co
možno bez způsobení zápletek se
Španělskem jež by k nepříjmno
tem t vile véatl mohly
K nepnvémy cíli
Slech trtomyslný br Kalva t
( levé Jandu přispěl hal v Ih nniri
Novověku lél Iroíkoil do mlýna
totiž vlastně a polínkem na tu
hranici na které len propad ný
a fc-afrokný r b lani Rosický má
být ttíkvař ti a upálen pak n po
chybně ročtvrte n a kom čně ko
kru lámán
Vi-zma sobě za let nedávnou
odvtu nalí ptxl íhlavřriím "Podle
ovoce je jkh poznáte je" na míslo
aby peij ilnával o věcném obsahu
tohoto pouští se pilně do zatrole
něho Hosickéhef kterýž prý pex
rýval podrývá a snad i nadále
podrývali bude Jednotu ČSPS
Obyče jem je st Že když někdo na
něco chce odovfdati tedy odpo
vídá na podstatu věcí samé Však
o (o se bratru Kalvoví nejedná
On se chtěl jen trochu na
tom Rosickém "svézt" lo je vše?
On nepojiírá že nynější úřadovna
Je ti noty CSPS me tá jcelcri koze
lec za druhým On nevysvětluje
aniž omlouvá kterak to přišlo že
bylo možným aby jeden a lýž
samý nebožtík po dva měsíce do
rozpočtu se dostal kterak to při
šlo Že mohlo do rozpočtu býti
dáno jméno Člena kterýž udán co
iřijatý jen několik měsíců před
tím ač byl daleko přes leta kterak
to přišlo že úřadovna Jednoty
ČSPS jeden měsíc vybízela řády
západní aby jen na ní s důvěrou
se obrátili Že všem jejich stížno
stem bude vyhověno a ona učiní
vše možné aby příčiny stížnosti
byly odstraněny však když tyto
řády dle toho vyzvání učinily
úřadovna zůstala k němu úplně
luchá On nevysvětluje jak to
přišlo že úřadovna ze své vlastní
dobré vůle snad na požádání ně
kterého jednotlivého řádu byla
ihned ochotna a pohotově předlo
žit! k odhlasování změnu stanov
ohledně orgánu avšak když 33
ádů společně podalo žádost za
účelem odhlasování změny stanov
neuznala ctěná úřadovna ani tyto
ády za hodna poviimnutt neřkuliž
odpovědi Vzdor všem těmto
kotrmelcům bratr Kalva prohlašu
je že co úřadovna Národního
Hlavního Kádu činí je vše dobré
a poctivé volba jež sjezd StPaul
ský provedl že nemohla být pro
vedena lépe vůbec vidí vše v
světle nejrůžovějším
Případ tento jest opětným důka
zem že není větších slepců nežli
ti kdož oči zavírajíce viděti nechtí
nám ovšem také nenapadá
abychom chtěli snad šlecketnému
bratru Kalvovi zamžený zrak vytí-
rati aneb snad jeho spokojenost
kaliti Však proto přece nemůže
me dopis jeho mlčením přejiti
neboť seznáváme z něho že na-
ézá se ve strašném klamu Ne
chceme jej podezřívati že by snad
jednal z pouhého předsudku a v
nezřízené vášni a proto dovoluje
me si jej upozorniti nač již dříve"
jsme poukázali kterak se mýlí
všichni ti naší přítelíčkové kteříž
jsou té bláhové doměnky že úto
kem na Rosického zabrání hnutí
vyšlému z nutnosti kteréž pone
chávají bez povšimnutí Odpo
roučíme šlechetnému br Kalvovi
k bedlivému povšimnutí dopisu z
Clarkson v dnešním čísle a doufá
me že v něm nalezne příležitost
k opětnému čuchání Rosického
Jest naším přesvědčením Že
jestli dojde k roztržce jak se po
dobá bude toho vinným ctěná
úřadovna Štvaní Dennice Novově
ku a bratrů i la Kalva kteříž na
místě aby konali povinnost svou
a pečovali o udržení celistivosti
Jednoty mysleli že jest to dobrá
příležitost "strhali" toho nenávi
děného Rosického kterýž stál v
cestě vždy všemu bůdlu všemu
zneužívání Jednoty k účelům so-
ěckým a používání téže za dojnou
krávu a neostýchal se jednání
takové veřejně kárati
Kdyby bylo jednalo těmto
šlechetným dulím o oditranlof
f