Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
i ČLSKYCII VLASTI
'o ftlnf f Ck h Minul'
ji) tl'ínill )' řidítku O
lltolílfdl pohfo U-l li jtluíJ t
Mfí kfp ČiM poU(J ny byl
D doplňuj řii- i ri Uh ďivnúui zprá
vurni pozď jíhni ' 'řřřv #
píteí Vc MÍ di dne I' kf"lít4
ř Í4 ' O I $ fiodlflí fttfpoh"
dní boníe 4 přlldkýlil hIVfi
nad rtSut mtlnt IVjnliiMt
bil #(! 4hlkfo 4 oltfont
li 4 tii lb k n n lď ďval4 T
pfv- po fouíi ďvčd'li jm'
f- t!(f -1 tf víliM líjtí ii bí
valí tiDfii v korunní h hraď
lUht pak ii dv#íl třínu thiou
t't provrtal do čtrd ♦ of i
ftii cďydbní vražd okrům n
kothky im nfl bt f t fc b ? h
ypl Dítč n4 íiií jrri
upoiiitoti maily ' !řojM uražené
bylo ypino také oblafnuli 3
OMf t v (nui t fy vyvázly
pouhým hkntitíui MiiťvKi
oznamováno diu jo kvtri4 V7-
f 4 po Ixlpob dnflO dfíti utlhU
IMI '1'jii'fii imMmii uojí hdiní
prfitf! ftif ač n jež 4 silného
ítf rnrif jrt ly vod 114 kraj ihrti
I4 Potoky Uičlm I kotu í rM
vMlníné f r t oďbaly Voda
ďmáhU výíe JÍ nutní Pfehy
moity Mrhány Domy níže po
ložené na tnuti" ť)ly vy t" ny
dohytk niul býti Máju vy
vt ilm n bol' hrozilo mu utonu
tím Na polích jiou jíwb ny
vi liků škody juatní zaseté osení
zasázené zemáky 4 prMÍ jsou
odncšcny a prst hluboko je vyrvá
na — Z KkUjivÍ I Koka oznamo
váno tnístskou rudou dne 21
kvřtna: Nmh-dkt in vři rt-iší frťi
trže mračili rovoilnfm Iabt- a
horskA ilivokA bystřina Kratzbarh
zpilsobily v katastru mČsta I)vňr
Králové obrovských íkod zapla
viví poť a Inka tak ž- úroda
ň pinč jrsí zničena místy až na
kolik b t !S"Č-kolik mostu poboř-
no silnuv a cesty protrhány (lo
my zaplaveny a posko ny Velká
Skoda na obecních lesích a mčst
skčm vodovodu Od soboty večer
prŠÍ a? do dnes neustále Škodu
v obvodu ničsta páčíme prozatím
přes dvč stč tisíc zlatých Rychlá
a vydatná pomoc státní i zemská
je nezbytní nutná — Z Pkckv o
řádČní povodnČ v okolí tamním
píše se následovní: V nedčli v
poledne 23 kvČtna přihnal se od
východu Černý mrak který se zá
hy rozestřel nad mčstem a oko
lím Hukot z nčho vycházející
vČStil veliké nebezpečí Záhy
snesly se proudy vod s kroupami
k zemi každodenními takřka lijá
ky mokrem přesycené Zemč
nebyla h to pojati spousty vod
které se s oblak lily Troudy vod
srážely se v bystřiny tyto ve dra
vé potoky které spojivše se v je
den hučící proud udčlaly hrozné
Škody O ]i 1 hod byli jsme po
strašeni poplašnými signály Mč-li
jsme za to že snad blesk zapálil
nevzpomenuvše v tom okamžiku
že by voda stala se nebezpečnou
Hčželi jsme na dolenní čásť mí
stečka kudy nepatrný náš potok
teče a hrůzou jsme byli ománu ni
Dravý proud řeky valil se přes za
hrady silnici stavení louky a po
le stříkaje u stromu do značné
výše a beroucí ssebou vše co ur
vati se dalo Křik a nářek ozý
val se se všech stran Hasičské
mu sboru a mnohým jednotlivcům
podařilo se šťastnč mnoho osob
z ječivého proudu nebo z ohrože
ných stavení vytáhnouti Než
přece dravému proudu padly tři
životy lidské za občť Jeden
muž chytaje kus dřeva proudem
tekoucího zasažen byl mocnou
vlnou uchvácen proudem a již
nebyl k spatření Mladá žena
jedna vyšla ničeho netušíc ještČ o
povodni přetl stavení zasažena
byla prvním návalem vln a odne
šena pryč pomoc hasičn která
právž přikvapila byla již mar
nou po leně té nebylo již nikde
památky Pomohli 9 nasazením
Í4t!iMi JiMu n4lftíffi fibyvd
Uhm doiikň T f tí ot in
fc4t4tfoíy j holk4 fMfl ďe
mmI 'k iu 11 íiiio odkud tt (t
dvoti hodin t(h npidli ftlá tk
díl!'' h' řibiu i im )ll lit frr
Ut il ť přve byhi Vid tí Mní
hfittht ony potinfy ktř vod4
ndil ťrudkýiit loknu výfii
%nmI4 tři (n ul jdiut 11Č1111I4
II olyif Iflýlil Vfď l 4 lll íl %ti
vfiikU vod4 fifcny dvířiui m(i-
iiíi tntuf tt t4rní a při
v ?t do ut)% iiWiomi ni pfd nu'
tri it''4 í ky ii)o( v kfoni
j ďudio b)l- tih Sny l ivky Iml
d líílfí oty p k lnf'í limy
i 114 nt I dř4výfii prouď 111 ínIiu
ny Silni jif n4 mnohý h
iní-tuh přf im poj ní rn
t fn(il n4 Iři štMfiy ťipín j'
pí fní no N' jvtíf !tkidil ntfpl
inlyntl ťívký ktrrhi v
p ij luflmA byl Lřik Mři u
rybníka vyiok pík4t4 vU
dřl4 do vfni mlýnu e í
ířiiv Idvu nld Solv-i ) 1
íliríiiil % hol) 111 Jot ni Ško
dy 114 polííll J"OIVlké Včiíll4
pH I4v n4 p' urnu ) ito sotva
vynutit' pf limáno h robito
bř hy %yp'ry louky vyviko r
n ny Na n)4koii sklí fi tů ¬
ní možno počítali 'dirouuni
toulu tčžie j- obý vat htvo ď jl
iMVMIveiui IJrtd4 po několik
jií rkfi špatná slibovaU býlí I
to dobrou krutou touto ranou
v 'Ink npč t znič na
iyi'tfn-l mr h ott 'A by tu matky
své na líybníťku od šla ve Čtvrt k
večer 2(i kvčtna 17b tá Rviulhna
Viktorie (irulichová a více se ne
vrátila TonívailŽ dívka před
od hodem byla velmi rozčilena
následkem itezavinČ ného propil
Šteiií Z práce vzniklo ihned pode
zření že dívka si zoufala Dru
hého dne časnč: z rána nalezeny
byly na schůdkách vedoucích z
ostrova Kampy k Vltavč různé
Části ženského odčvu a zejména
také pracovní knížka Viktorie
(Iriilichovy Nález tento nasvřd
čoval tomu že dívka vyhlelala si
ve Vltavč: dobrovolnou smrt Do-
mnčnka tato odpoledne byla po
tvrzena Na Maninách 11 Hole
šovic vyplula na povrch Vltavy
mrtvola utonulé dívky v níž po
znána zmizelá Viktorie Gruli
chová Vypravuje se Že zoufalá
dívka stížena byla před nedáv
nem chorobou zraku a z té příči
ny Že z práce byla propuŠtčna
Nezavinčné bezzamestnání dolina
lo dívku k sebevraŽdč
yjsfu tMnlíú ohřtt podvodníka
Onehdy provedl kterýs výtečník v
1'aříži nikoli originální avšak pře
ce povedený podvod Najal ar
mádu dělníku k provedení nČjaké
namáhavé práce a když byli dčl
níci v nejlepŠím tu zjistilo se Že
domnčlý zámožný podnikatel by
pouhým podvodníkem prostým
darebou A na puntík podobný
podvod provedl dne 21 kvčtna
v Praze 2 3letý pekařský pomoc
ník Václ Havlíček Totožnost
jeho ovšem teprve pozdčji byla
zjištčna Časnč z rána přišel na
výstavištČ v Král Oboře zástup
dčlníkň Ubírali se chvíli křížem
krážem aŽ koneční na jednom
místč zastavili A za okamžik
pustili se s nejvčtŠÍ chutí dozřizo
vání dlouhé a značné Široké jámy
Hlídačům výstavních budov bylo
nápadno že jim o hromadné ná
vštčvž dělníku nebyla podána
zpráva leč právč velký ten zástup
přesvčdčoval je o tom Že povo
laným Činitelem ku práci té byli
zj dnáni líezmála pul dne děl
níci kopali v písčité pndč jámy a
pojednou dali se do hlasitého lá
teření Ke všem kozlfwn kde pak
jsou ty roury?" Zřízenci výstavi
šti popt-ívali se co vlastnč v lí
trobách zemč hledají a tu zvčdčli
že dčlníci zjednáni byli ku vyko
pávání rour vodovodu Když pak
hledali dčlníci nadarmo tu tepr
ve byly učinčny dotazy na pří
slušných místech kde vlastnč ono
potrubí se nalézá U zemského
výboru nikďi o vvkopitií potrubí
ničího n včdJ 11 inf(odfif I
lvl IÍUI liifW- 4 kdy? poďlmi od
tOVČif foit III I t Ul i'l
tr4lu 4 koiiičfičj um(i -imíIu
díl hl ví lu lu I-) to í p i li ) b
řiouli i lom h- !' bií i titl
ídlí pivilník4 Db p'pri
byl výlčníh l 11 y fM U ) -u
vyptlří n 4 alč it ty I o p ktí
ký poiiuirník Víiv 4vbVk
ržj'd4l i 4'4 člyíu I ilJiiík!
k lmu íli iilty fi4 výfivi'U vy
kp4li n polř ť'i p r-iufy vo J
dovdtl Mimo i hhov :l ď lni !
kťini ) V pfíeťi p b d iltid li
4 pilďili jMojitli hm v i l"l k
ziinčsriiní při ři'vn( vďno
1 ii jt Karlín do Vy W Mnol
Ulllííí t rlďeití lil i lilii i'
jun ibitlabi 114 'ť l'í d'bi ji 'ťbo
#4iiičnlní iinb f bli V)bov'li i
doli "podnikat U " llivtí''ka 1 a
přoklí lkivání [irbe itii -nČJitýnii
jry dvd''ili J-t
Pm hpil Ino jik bbiíi n i vy
taviti pitrajítí dobroduu- ""V'
ho } hnali když toni oč
dč li Že j- han IniČ- nipíbl
Vmiťdný ' 'i' ♦ ( lira
Mi 11 (hrudími: Strojní ký dluík
JmH potloukal v ť r dm ji
k v tria od hoiplv k Iis jn e
všude bledí způsobili rfiuii' a
hádky Koneční spilý pfi I k
II hodiní lo hostitue 11 Kudivri-
skSou josf:
SpiinCUký konHiil Hiiftor CuiufiMto kturýž
olz-Him vo vfzení n 1 Kuhfi W J
rirkČ! vySetřoval tutíž udulonl pro
ky kdež slušná společnost klidní
se bavila Jonáš dal si naliti
sklenici jiiva usadil se a v malí
chvíli jiŽ jal se přítomné uráží ti
ano jim i spílati Z počátku si
hosté přibylého nevšímali když
však si Jonáš již příliš dovoloval
vyvedl jej hostinský pan Karel
Chmelíček z místnosti Za ho
stinským vyŠel ven též pan Joef
Chmelíček nájemce hostince v
Ilystřici Jonአpoodešel několik
kroku ale vrátil se opít přistou
pil k Josefu Chmelíčkovi venku 11
okna stojícímu a zasadil mu z
nenadání kapesním nožem dví
tak nitjcné rány že jedna vnik
nuvši do útrob zasáhla žaludek
druhá bokem pronikla v okolí
sleziny Napadený stíží odvlekl
se do svítnice zpít a oznámil co
se mu stalo Přítomní ihned hle
děli poskytnout! tížce ranínímu
první pomoc Zároveň posláno
pro lékaře a pro četníka aby
útočníka dostihl Tento neutekl
nýbrž procházel se po námístí
KdyŽ jej Četník zatýkal dílal
velmi udiveného a zapíral Že s
činu dopustil Ale nalezený krva
vý nuž jeho patrní ho z viny 11
svčdčoval Stav pobodaného pro
hlášen beznadíjným
Chorobou dohnán k SťbfVraZd? V
domí č 147 v Jirchářích na ho
řejším Novém místí pražském
bydlil p Dominik Mach jH tý
pensionovaný kníž schwarzenbere
ský pokladní rada Stařeček ten
to před půl rokem stížen byl
ZlMMťHI II řVfHtM m ml čo b
by M-bi4 iioíl4řý p nil4 iu -iiďl
klidnčh pokoj ffp
činku ffiuldivý bulo ulav pil
v 1 1 lařičk4 b eiíaNlVÍ Dři'
% i i tu l po fí lí hodifič otpf
t tul 1b ih V tti by Iíi j Ihi izvat4
ift In í l ína P ncd4 Ma li
11iml koie i-čiihi llipní 1 č
nul iv(ii Mřb by I obfřitnyl
11'íii l ib fc nt 4 jun na ifnuli
iť uko-'lil4 v VojlíÍM hro
ti i!' :' Ifijn dary na ptičzbh
pt k t" li
Amcrlkj
t ' m 1 ' '- " ' 1 f ltihťtift
I ( 1 V I II 11111 IM
I
S lioiifily mi tahy MHiovavý b
ptáku z plel na %! hkajfríiiii
zvonky v lo ijw ditfi po ví h uli-
11 b h sílím í b i p filh nýnii
"iní j mi" 111 v%íb a bouřliví ř
k a' ny mi iňz mi v ttiČt th
iiíd w' mi náiiikami jara
ktltka i)i vujf M kaíiloroČní
j'dtii ni('ití pravidelná noticka v
čaipí' li riaUfh která pře zimu
v-sloup í h j'jíh zřídkakdy s
vy nk tovnla:
"Prdioti ubíralo se dne toho a
toho tolik a tolik vystčlilivalcú do
Anu-riky"
CON00ST0
v5vtíoval smrt Dr Knize americké
Calhnuu zvliStní zííhIui:c vliídy ani
kého
amo-
Spoj Státy
Střízlivé řádky nevínuje se jím
nikde velké pozornosti skorém
ani povšimnutí jako tak mnohého
se nikdo nevšímá co by zasloužilo
toho více než mnohé čím se cpou
archy novinářského papíru A
přece ~~ význam té rubriky není
jen tak není tak docela nepatrný
Počítejme ty číslice hlášené
takto suše v denních listech S]io
čtínie je za rok Jakou značnou
dostaneme cifru tich dobrovolných
novodobých emigrantu
Za jeden jediný rok z Čech a z
Ulu-r (ponejvíce jsou jen Slováci
nu-zi nimi) VypoČtíme za deset
dvacet posledních let které trvá
me v tak urputném boji o každou
píď své piuly české!
A to v novinách oznamováni
jsou jen vystehovala kteří jdou
Prahou Co jich putuje z vlasti
přes Clu b o tich se nedozvíme
vůbec ti nejsou v denních listech
veřejnosti zaznamenáváni Celý
proud z jihozápadních Čech jde
přes Plzeň jiřímo jřes hranice
Také Slováci vžily netáhnou Pra
hou z velké části na vodu sedají
v Rotterdamu nebo v Antverpách
a minou Čechy cestou k moři ti
našemu statistickému jiřehledu
sestavenému z bížných zjráv ča
sopiseckých rovníž ušli Ostatní
stačí jiřibližní jen sjmčítati něko
lik větších osad českých v Ame
rice Chicago obývá dnes více
než 70 tisíc Čechu Cleveland přes
30 to už máme desetinu milionu
Ce lkem jest amerických Čechu ji
tí milion ilý (pózu fd P Z
I o j t icabfí jfi 'tfí I' no V li
čltýh vy l leivil 11 vtiri
jí ju li dítkami z nu bz mnoh'
IhhoM joii jtJ p'ian" nk iiiít ny
j nf ) 4 v f n- ) j! n 1 í i 1 n 'l )
filtk iia'ib li li vy st bovalo
pžvlili lotik 1-fí'ďiíuíkťi naU
n ífíhlrue-ti IH v iíhi' lolik naíí
křV" Jtff I' k lo pf iioř- dobu
potiifní králkou
obk l 'í kf v j I rovu"!
fi Č no juo ii i 4 ztiu t-mt
Kapk v J'f ií k ' i 'd zp itky
íib 1 o f klo 1 II' in i zpčt
nj"řiť Taxi iiiol 10 cítí f
kraiin- V jt íťiusiio ti 11 '1 ni í''
diťtiílíží ovyiu Mil 111 ab Ja
h mí v) mí í vyrm pra tijú íin
rukama diulum vytitnttii pfC
j n ví 11 u tl ) f V budoucno
ti Jak výřn i't'iiii tv ni b zj -ční
už doi i n riuii tu biubm o
tom lutn(i)' byli '-potu a ti vždy
Bulno ak f nfoviti
Zívot nárotbi už í dnou ) ta-
kvý jaký j 1 m juiý Na jedné
Mraní fultok a ř í f f k na druhé to
ji st jdiroz ný jtohyb mat ru- v
jdírodč Zb ztráta lani zík
Nmuže být jmak Jli vsí ostraží
toti naM nárbií iu7li ? ztrácí
me lu a tam čskédíle Však
navzájem zan jotVtily se uuzi
námi jistí bčlif m l t řady ričine
ckých rodin j jih synové a dce
ry náležejí d naíeho jočtu Na
vších stranách tuánu- doklady
Tím se vše celkem vzato stále
vyrovnává O zachování čistoty
race zde zajisté nejde jsme dávno
jiříliš jmmíšetii J ti na celé Čáře
ustiijiovat to byla by záhuba
Ale prát se musíme rvát o kaž
dé to české tlíte bránit je únosu a
střežit zachovat jro sebe To
jsou zásady jdirozeného národ
nostního zákona To jest sjuávné
a sravedlivé i jioctivé Z té jio
třeby vznikla juáví "Matice škol
ská" a obranné naše jednoty To
však jest jtodivno že mezi tím co
jsme rozčileni a roztrjn:eni svrcho
vaní a hotovi utkali se s nejdíte
lem pro pít českých dftí v pohra
niČné vesnici v Čechách — jiřihlíží
me skoro lhostejní kterak ze sa
mého luna krásné naší vlasti z
krajin ryze českých sta a sta jiných
našich dítí nám bez Šulvereinské
školy jiným zjnisobeni bez boje
v míru bylo již odcizeno a každo
ročnč dále se odcizuje před naši
ma očima odplutím do nové vla
sti se svými rodiči narozením
svým z českých rodičů za mořem
Jest zde okolnost ovšem že ani
v přítomnosti (kdy zůstávají vlast
nč jořád našimi) ani v budouc
nosti (ve svých jiotoincích) odci
zené nám takto duše nesesilují
řady toho nepřítele s nímž utkáni
jsme v zájias od staletí a tedy nás
nepoškozují dvojnásobní jako se
díje u j)řebíhlíku 11 od národ nč
ných zde doma ale jioškozují nás
přec nerozmnožují sebou řady ne
jřítele seslabují však o sebu řady
naše Přísjíevkeiu pro Matici se
be bohatším a co tvjvdíčníjí ná
mi přijatým se to nenapraví tím
skutečný stav vecí se neodčiní ani
nezmíní
Tak a nejinak my z hledišti
svého českého národního na ame
rickou svou emigraci musíme se
dívati jež znamená ve svých dů
sledcích naše jioíetuí ochuzování
Ztuhlost údu a revmatismus
jsou nepřátely Olej Sv Jakuba
a léčivá jeho moc jsou jiřátely
Zkuste jej
Krupobití
Kurmerukii Vziíjcmut Pojišťující Spo
IcfiioHt proti kruot)il(
Jiilrlletíl ]VlriiMUu
Spolcřniwt lato jest liplnň vif jemnou
Íi-iliiKiil inkoruorovnroii v':íjiniiu poj i
ťujďt -polcenoMÍ proti krupobití vo
unitu
O diilšt podroluioHti piihliiHlc nu v iiiíhI
ní iílH'liTiié (i37i4i
%W Hluilají BJ jet!nfit€1é
J M 8ANFOUD $ J WIIITTIZR
tai rtaiui HMMtk