Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
imAvy ummtnt
A'itfniiý Ut g rlf itt prý I"
hA lidnou podmínkou iiMldM
po voli n'm'flím řnfivf ftm J
fykovl nll n( ntvo(i 't-tky
přfltlStřlí Síllfí A tf pUf4'e k ť
fini jsou mrny NApak jtfU
u bii noviny }rs víill vlády
lřl smfil pokrajovali lltiiln
pUSotti (il( vlídní Uo
ftt irrtf f y vy fiftf itf miř w t
(Vthy a N nul Uhni dm buď
lllftífl ef fislujw k ) - od o
Mři fnmnlf spravedlnosti (ibis
paili li l ř ý prý je r f)itvhA
uřéil "fotím mohli by hýli i
črlj povďVni íulMiř 1 j- db
(lAlllUlie fOJvllíril odpuHilU
nah řcskjih
dne fVivnA svftí Mi4fl4ií{"
1'říďwily vob ni byli rn'r 4 v k ý
misky poslanec ilr J mi a ttr
llřilSS K sjedu Zavdala lnul
net jayková nafíení Usneleno
solidám postupovali přoti liiířií
stt íslvtl H nilio jo tak dlott
lio dokud jayková naílcnízu
lanou v platnosti b j-líti se rná
jHviln( ropočtu Ir'ttf daní
vyrovnání Uhry í rikruti V
přijaté rmoliiii prohláleno Ji
jitkk olí v vyjednáváni % Čechy ne
srovnávalo iy se prý ne clí n ř nit
ek ou
Kulhánka docházc ly poslední
dobou zprávy pro Turecko lak
znepokojující že následkem jích
veliký vřfr radil sultánovi cestou
oficielní aby odvolal firman po
tvrzující bulharského knížete Ier
ilinaiula Koburka co guvernéra
východní Rumelie a aby jmenoval
na místo jeho tureckého pašu
Pude-li Knihařsko skuteční žádali
samosprávu pro Makedonii situa
cc stane se prý neobyčejní váž
nou
A'usiý (ar jest prý dle zpráv
pařížských z narození druhé dce
rušky pramálo potísen neboť prý
by raději mři syna V Petrohra
du počíná so proslýchali že car
pomýšlí na zmíninf ruského zá
kona o posloupnosti cara Pavla I
dle kteréhož ženStf členové panu
jícího rodu vyloučeni jsou z ná
slednictví dokud mužští členové
panujícího rodu jsou na Živu
Rusko jest prý odhodláno za
kročit! branní v případu že by
Turecko zdráhalo se povoliti ná
tlaku velmocí na brzké vyklizení
Thesalie a v tomto rozhodnutí
svém podporováno jest Francií a
Anglií Pulharsko a Srbsko mo
bilizují armádu na tureckých hra
nicích prý na rozkaz Huška
kdežto ruské vojsko jak se praví
posunováno jest ku hranicím ture
ckým Na ruském a francouz
ském vyslanectví ujišťuje se zcela
určití že Řecko bude chránčno
před svým vítčzem bude-li třeba
zakročení mocností Otázka výše
válečné náhrady byla prý již urov
nána mezi vyslanci Šesti mocno
stí Suma ta obnáší % 10000000
Peníze dostanou se do rukou Ru
sku na dluh Turecka Rusko prý
na příští převezme finanční pro
tektorát nad Řeckem podobný
tomu nad ostatními balkánskými
státy Hnutí to zahájeno být i má
v zájmu tom aby umrtvil se ní
mecký vliv v Řecku
Čarovná ruská dala ve Čtvrtek
život dcerušce Jest to již druhá
v rodiní carské neboť prvá naro
dila se 3 listopadu 1895
Z Mniriiova oznámeno v úterý
že za prudké bouře udeřil dne toho
blesk do prachárny v Roscnheimu
v níž 11000 lb prachu se naléza
lo Síla výbuchu byla tak velkou
ie do vzdáleností více jak pni míle
byla veškerá okna tlakem vzduchu
roztříštína a dveře vyraženy —
Jedenáct domo bylo pří tom zni
čeno 2 Pařile oznamováno v pátek
že při příležitosti návštívy presi
denta republiky francouzské na
dvoře ruském podepsána bude de
finitivní AUllotíVA ll) í Rtiskcttl a
Přanní ft j jfm! řiiní prý jil
im M pracováno jVaf
Hih I-aitM utmln byl ¥ fi dlí
kdy! n fMř ke Itofhkýfft ďti
hftfři nU tfitnf ňtok
pli hhnt vifc n li ití nikdo ne
poídnfi KdyJ! lolil pivo? pře
dni("iv k i ( uď- rtttnMii
t biíku UtUttu %l(m d'Hp ho
#M fyU po k'U bíiri ir
Ut ix( roury n J pal dlouho
I ple lirokí1 fhotovenl ýbu
lliefit j jíit tpufi fi popUrh ne
Mulý CiM okolí tht nu bylo
fotil v rikui7ikM v hmlý d)'m
nibdkí in trhni v prv t hvíli n
vdto e jkh n4t'dk4 n
lil ffll 1'inIí fenf AlMifálil
JMIIo 114 If4try A I (iíniř
ovi MÍo ř)4 fthul ntok n li
♦it při sidenlnv pMniknut j' t
hítoftr kým nelxjť ha tcfnle mí
itt utmtn Atentát f H6 n ru
kt bt tarj kdyl t pfeldídky v
j nké vr I a itA téftili' inUtA
bylo po presidentu Fmireovi lon
ftkeho tt f vnA Mh h no
' ymtiku pnobilo v pot]i d-
níťh tlntfh iwnl(n píikvajnl
uihu ní že ťÍHAfem V ilérueiii na
fíena b)U ttavba 10 IímIÍ váleč
ných A 16 kfiŽiku na kterého
rozpočet radou lískou zamítnut
byl
' Ptrtluf událo e V neděli při
pokusec h na ííení vojenského ba
lonu nešteatí kteréž dva životy
lidské si vyžádalo V koti halo
novém nalézal se včtroplavec
Woelíert a strojník Knahe a když
balon ve výši as 3000 utop Re na
lézal udál se výbuch gaHolinu
jehož ku hnaní šroubu jímž smír
říen býtí mel se používalo a ná
sledek toho ovšem byl že balon
zničen a na zem děsní zohavená
tčla obou včtroplaveft dopadla
V Jhustlu uspořádána v nedčlí
obrovská demonstrace ve prospěch
úplné reoranťsacc armády Ulav
ním požadavkem jest zrušení do
savadního systému náhradníku
kteréž bohatší třída službí vojen
ské povinná za sebe zjednávati
dosud mohla Králem slíbeno
že požadavkům lidu pokud možno
vyhovíno bude
V Btrltn! předložil v minulých
dnech Mauser známý vynálezce
pušky nesoucí jeho jméno mini
sterstvu války model nové zbraní
střelné jakýsi to druh pistole a
karabiny dohromady kterým mo
žno v minutí dátí go ran Uji
šťuje že zbraň tato učiní revolucí
ve výzbroji jízdy Hlavní vící v
celém vynálezu jest rychlé odha
zování vypálených patron Nová
palná zbraň Mauserova je šesti
deseti až dvacetiranová po první
rání zbraň se sama nabíjí tak že
vojáku třeba jen mířit a střílet
Počítaje v to i Čas k nabíjení ma
gacinu praktický střelec muže
dáti za minutu 60 ran se šestira
novou zbraní Ho s desetiranovou
a 90 s dvacetiranovou Zkouška
míla překvapující ťispčch
Z LonJýna došly počátkem týdne
zprávy Že zápletka mezi Japon
skem a Hawau kteráž následkem
přívozu dílnictva japonského na
souostroví ono vznikla stále se
přiostřuje a že prý nebylo by divu
kdyby Japonsko proti Ilawaii vá
leční zakročilo a souostroví toto
ku říši své připojit! chtílo
Z CařihraJu docházející zprávy
o pokroku vyjednávání o mír silní
si odporují Jednou praví se Že
sultán je neústupný podruhé zase
že je velmi podajný tak Že lze se
nadití rozluštínf palčivé otázky
během nčkolika dnu Spojený
tisk dovídá se že vyslanci v Caři
hradí doufají přivésti vyjednávání
o mír ku konci bčhem tohoto týdne
a sice v tom smíru že Turecko
přijme návrhy velmocí Soudí se
nyní Že sultán dá své svolení
k vyklizení Thessalie Veřejné
míníní v Turecku je aspoií na
krok tento systematicky připravo
váno Policie cařihradská zaba-
I vnje bliky eMrýh praví
Je povinností ftttltluovoii j' tt iifi'
j tlili pí Ipojř ní 1 1 flie k lurífeii
' kMtk 111 I v il pÍ4i kť i
!Íritím řn)íl'lt lířl fimnitijí
byly 4 k í J n y Sotidí # M4
vf ní Inířil H %t (Jovatí buď- twlw
hl'irotii ťiřnkhi jíliko? píli
10Vfl tf4fj Idedí M lllífIHtty UV4
bii sodpovdriotf tu p'Hbifřiky
řnífii M jfprlv liiiilie do
tlib liiřrl1 Ařirii li kťrA dííe
H pokojovnU htVff V %uif '- díJe
n je nyní v li11' IM atbři
h ýf ti lutři íiiff í ibijdi luto po
Illlktl aby o!f J pipioy rdy
vtb1i ve propfh tufffk vlldy
v "I h 44!ii atíiu íiioih M4k
douíft vniklo do Ilii4ln h th4
dilo fíefcy fipuíliié vesnice a
fk4jí Jfe sklidí ňfobi liM) li
dříve m 1 lilíř bllde tUíivb t) i
se Je sultán přodluJoje J tnt
vání o miř jrn t píímy by
úfoibi v I Ip tilii skbddi niobii
Tllfří MfioÍ tlu ssiiítl fíi kove
skrývají se v pobffí Kalkis A l'!ff
lbori A n řistrove SkithM ubá
VAjiie se vrátili e domu by jim
nebylo Turky ublfJb no
i) r C
JAME8 15 DUKE
Jak hrne lií íIPIIIi zhIiWih byla žaloba v New Yorku proli trustu tabákovému
Jclioto pře hcilou 1 jMt Jamea Duke TrtIg sl(({kový n prcicntujf nkeic
v obnomi i3 (NNMNN) a lýi ovMt r procent vcíkercho obchodu tábrteni
ckíího vo Spojených Htíitech
V Cařihradu dosud vleče se vy
jednávání ohlední podmínek míru
řecko-tureckého a nedaří se tak
jak by si toho velmoci přály a jak
to z počátku očekáváno bylo Tu
recko totiž houževnatí trvá na
podmínkách jež bylo si hned
před započetím vyjednávání po
stavilo hlavní na trvalé okupaci
Thesalie proti čemuž se strany
velmocí — s výminkou jediného
Nčmecka — co nejrozhodněji pro
testováno jest V poradí páteční
bylo stanovisko porty Teflikem
pašou zástupcům velmocí doklad
ní objasníno a po skončení kon
ference odbývána v Yildiz kiosku
porada ministerská kteráž potr
vala dlouho do noci Výsledkem
porady bylo že prý odvolání voj
ska tureckého z Thesalie úplnou
nemožností jest a že vzhledem
k tomu že velmoci na provedení
toho naléhají bezodkladné další
zbrojení nutným se stává — Tvr
dí se že prý odpor Turecka proti
vyklizení Thesalie vzbuzován jest
hlavní tím an přivlastnili si chce
co část náhrady válečné úrodu v
kraji tom kteráž na mnoho milio
nu cenina jest
Ve Spanflsku jak minule jsme
oznámili jest ministerská krise
rozhodnutím královny vladařky
sice již skončena jak se ale podo
bá nebyla tu vlastní příčina téže
nikterak odstraněna tak že novou
krisi v čase co nejkratŠím oČeká
vati možno Ponechání konser
vativert při vládí sposobilo totiž
po celé zemi překvajnní všeobec
né neboť nebylo prý jedinkého
vťidcc politického v zemi kterýž
by byl ničeho podobného královní
odporučoval Naopak všichni
pfc ) iImmIovaIÍ se V lom e
oiiia v řilm MÍníf Mtvu j t
n bytnou a fe jedm t nkrit
klidni Vyfiffií l4v(íh tjd '
fc fooJným js kdyl íibřilov
k vllA povolili} llďU S4f4
utonu vňdfeni bb t lift f) lo pro
blíínot } dotávsdudio trpného
olpfff pfofi vliď lř4fis j bo
s řtěvdi A i'- oshnri 4
srnltofi blíf iloí ( ttmf
d-lnf koflMo se ficúAitní
p4kli ff lot břoAi svou výplni
li ovScfit inlo iy nové inioilM
tvo trvifií svbo fMinib n f'of
jsk námo byl4 to rí vA AhMÍnrt
re iUřdi kt#ř4J křii vyvoULi a
kortsc fviitivní intMiiť řtvo podínl
fesinilff J'řlllll4
Smftftnt fit KřlfiiU 0114
fuováno ve t t v rt k h- fli provin-
i-ona prudkými lij ky b)li navilí
v n4 A Je f ohm!iih jmi fkinii
v Iké iříty n rMjtkn i Jívo
lei h spiisoí no
AVy onumováno ) im %
odbývá se v Almy ro porada pře
d Ikfi krrtškých 1% ťi b in j-oro-kování
o návrhu velmocí u za ve-
i
1
tlení samosprávy VčtŠina pohla-
varu kloní se prý ku přejití samo
správy s tou však podmínkou
když vojsko turecké bezodkladní
z ostrova odvoláno bude — Oby
vatelstvu tamnímu velice se za
' mlouvá zamýšlené jmenování
' prince Františka Josefa Batten-
bergského generálním guverné
rem o kterémžto úmyslu zprávu
jsme již přinesli
Z Říma oznámeno ve čtvrtek
že okolí Verony navštíveno bylo
předchozího večera prudkým cy
klonem a krupobitím jímž veškerá
úroda v údolí Caprino byla zni
čena V Tien 7'sin Činí zničen byl
dle zpráv do Tacoma Wash do
šlých požárem chrám zasvícený
královní nebes při čemž přes 100
osob hlavní Žen a dití o život
přišlo
V Montrviiho přednášel v pátek
ilr Saranelli o původu Žluté zi
mnice a prohlásil že táž spňso
bována jest zvláštním baccilem
jejž icteroid pojmenoval a že na
dčje jest že náležité sérum proti
nákaze této v čase nejkratŠím vy
nalézti st mu podaří
Ze Siamu oznámeno v úterý
že v Pankok vypukla cholera kte
ráž značný počet obití si vyžá
dala — V Pleasant Dale a okolí
vzmáhá se opítní zlatá horečka
a to hlavni následkem zprávy
znalce kterýž ze St Louis na
farmu Dillenbeckovu povolán byl
aby nalezenou tam rudu a obje
vené ložisko prozkoumal Týž
prohlásil že ruda jest dosti boha
tou a Že zpracování její dobře se
vypláceti bude i
Novy roman 1
( lllťl I I f nt po
t ''! U l )!'
VíftHO V ll' C pott
I I V 't'l ř'i tfUI fl
j }"! 1 1 n li-i h
vt
v Knihovní AmírkM
limu Iři nto j o
v) b"řMb' foma
fijlif e ' II U i
i ! nt IM SIMM í ni
Moderní otroci
bmnui tf nto lf'í pnvíSti lé
tu I stflítvV n fnť nab)l řotíí'
MÍ jtJ po m lé Kvroj" a jibkoj
zvlííl lllr i liď III dl1)fll Vlhké
obliby doíi I íi 1im'f m í tříifou
tou d"Utá fi' rOiřnli jsm se i
luiSi tou tti tiíMvu H v ft jftováním
ho Kmhíivii1 Auonrké příbJi
losi k pon lní ji ho josk) tnouti
Spisovali I s h) trorakt m té
iitf ii v) ruvutť in) ni líťí v rotná
nu tomto hnilobu imk rní npobč
nosti nv'í poínajf ! lidí s titu
ly bídy k m jtiiJe b Jícím
vrstvám spohYnoiti lidské a to do
in)mtsí(li podrobností tak Je
čtenář Miíelno zapomíná Je ro
mán čte a ftíse íl i má že číniti
10 má s lícením piíbéhii a událostí
ze života skuti -řného Pérem mi
strným líčeno jest v románu tom
to utrpení chudiny veškery ony
svízele s jakými zájiasíti musí
chce-li existencí svou udržeti a co
vše se strany osob výše postave
ných a vlivu požívajících snáŠeti
mnohdy musí nechce-li o jediný
rostředek k uhájení živobytí se
připraviti Zvrhlost stávajícího
pořádku společenského odhalo
vána jest tu v plné své nahoti a
jasní dokazováno jest Že vítŠina
lidí není vlastní ničím jiným než
moderními otroky Jeden je otro
kem svého zaměstnavatele kterýž
na úkor mozolu jeho se oboha
cuje druhý jest otrokem svých
vášní třetí zase otrokem pomírň
a postavení svého atd a to vše
jak jiŽ uvedeno líčeno jest barva
mi přirozenými dle skutečnosti
Zvláštní zajímavosti dodává ro
mánu tomuto velký počet osob
různého povolání a postavení spo
lečenského kteréž v díji vystu
pují Nalézáme tu prostého dčl
níka kterýž vzdor své chudobí a
úmorné práci čest svou neposkvr
nčnou udržuje baletky kteréž ač
na ní z pravidla co na lehké zboží
se pohlíží přec jen poctivými za
stávají a nátlaku na ní činínému
statní odolati se snaží sjisova
tcle kterýž za úmornou svou prá
ci duševní ani na chléb pro hlado
vící dítky své od hrabivého a vy
počítavého nakladatele dostati ne
může kuplířky kteréž prodávání
a dodávání lidského masa zhýra
lým hejskúm řemeslem svým činí
neštítíce se při tom ani prostřed
ku nejhnusníjšího dále setkává
me se v románu s mnoha Členy
tak zvaných tříd vyšších u nichž
zhýralost klam a Šalba domovem
jest a jichž život spisovatelem jest
líčen tak jakým skuteční jest
beze všeho pozlátka a nátěru
Jak výše jest uvedeno jest ro
mán tento nanejvýše poutavým a
doufáme proto pevní že čtenář
stvu našemu se jím zavděčíme
Aby pak i tem kdož odbřrateli
Knihovny Americké dosud ne
jsou příležitost dána byla s ro
mánem tímto se seznámiti roze
sýláme sešit prvý na ukázku a
doufáme že každý jenž přičte
prvý sešit stane se odběratelem
Knihovny Americké
Předplatné na Knih Ani obná
ší pouze jftli n dolar ročně Adresa:
Knihovna Amkkk kA Omaha Nm