Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Cyklon Mlnmotf
V i t i! k i f hit Mív no by
lo ko!{ Jtl Mhhi ptodkf m
fyV'MiM(t l t t{ttt tU( f' VÍ'
t V dfte i - V I ifoké Id
tmi ( lid -
ním f ni 4pJ t)llni II
nul '}!' ol nU k lI furt-
(lota) flf mi ňjln #n' fi4 po
dobný ! I ttfnitil firmu J ('
I r sí m- tikobk íifoíHít ko
ft f l Jon V)' J"f ritflif odl' K 1 f iM
aMi) M ffit f ofmi -n'
♦ itiii hj!iU f Ikolt Vih)!
ty V k? t'mJť okolí nJifdiit tťni
ylh ÍHli If ok J'Of 4flIO !f
m' i lbtf dl!ko I lítll t l)t
4 f' ťkouti } l din' lotou
Je # f f n řť Č44 ''ifitlku Ve kl
pí h Ii!Ij!í V" ui'l 4rittnt
t4io4 ny tí r4''n1 pmtly
n-jv-tW 4k'h! ny dríhíru
Miw4d( k ti lílťi'i% (' MmI
nit hl n i'm) po I ri Skladnic íi
viti tr4i' !! ii Olková
tkli odhaduj l4iii tm !'
Po vyktfovjnl
Výbor kťfji íkt!i írtv in
kansankýtii jftu nov in l) I tu in
l m % ft t ř ti í mi jritv ti4 lotu 1
j il V ! Hit tnut ) iltlnth I
n%Uttc t jrljlín ní ntiinil iři-
loliy snK í ti jio4 ny y hlviiťjU JijhIu tnkftt"itiiu v
ly ukonřtt v ioiotu vť- )Stli- rac li aíbjMijí íítnto tijoiilť--váni
a jmhUI K'Vfr"'ři {rávy ním rý strany vy vidin r
ilvř vřtilín) 4 m-níny Wtlína
i tA v jiÍi ( x tu itiultuii kv i li lí nů I
tinřimi tvrli v- trávř vY Jt- o
e „ — i _ - -
útlatnosti ani tw ttn nU tmelit lv
nř-ní a riluorouří hvoliní zvlUt ní-1
ho zasi-iUnf v nímž j-lijat byl ty
zákon iínii lv tMMlolmé MU ltr-
siví v Innloiirnosti m- ram žilo
j i
Ve zprář tm níiny pinl psanf?
rcptiMikínctn (irimcsnu nvfuií
se že prý za celou dobu zasedání
ani polovic tolik húdlu se neudá-
lo jako křivopfíscŽnictví po čas
vySt třování neboť prý populisté
Špinavé své prádlo při tom prali a
tedna frakce druhou co možno
nejvíce zostuditi hledčla
Maji to odhlasovat
Výkonný výbor Americké Fede
race Práce rozeslal všem uniím k
organisaci té přináležejícím k od
hlasování celou řadu otázek při
stěhovalecké otázky se týkajících
tak aby prý každý délník příleži
tost dostal buď pro neb proti ob
mezení přistčhovalstva se prohlá
síti — Jsou to otázky následovní
1) Jest vaše organizace pro dalSÍ
obmezení přistčhovalstva? 2
)Jest
ní pří-
linální
vaše organizace pro zamezení
stupu do Soustátí třídč- kriminální
a pauperům? 3) Mají konsulové
na§i povčřent bytí vetší mocí za
účelem provádění zákonů přistě-
hovaleckych? 4 Má bytí pře-
stoupení zákona o přívozu práce
kontraktní trestáno vezením?
5) Měly by společnosti přeplavní
na řadu let zodpovědnými činěny
býti za charakter přistěhovalců?
6) Měla by přísná zkouška ph
vyzvedovánf občanských listů za-
vedena býti? 7) Měl by každý
přistěhovalec donucen býti aby
občanem americkým se stal? 8)
Jaké další kroky navrhovali byste
v zájmu obmezení přistčhovalstva?
Kteriř soud má eravdu?
V lnďianapolis rozhodnuto bylo
v pátek nejvyšším soudem státním
že zákon posledním sněmem při-
jatý kterýmž třicentová sazba na
pouličních dráhách zaváděna uya
jest ústavní Naproti tomu soud
l_ 1 1 1 _ii:i„
pouličních dráhách zaváděna byla
lnv ?o 74Lon iest neústavním a
7 — — — - 1 —
vydán soudní zákaz kterýmž úřa-
dům státním zakazováno jest
orováděním opatření zákona ono-
a
ho započíti Následkem tohoto
sporu předložen bude případ ten-
to k rozhodnutí nejvyššímu soudu
spolkovému a než rozhodnutí tam
docíleno bude hodlá nejvyšši na
vládní státní naiéhati na to aby
společnosti pouličních dráli za
jízdu pouze po 3c vyhirati smen
~ t
Okolí Caldwell O navštívc
no bvlo v neděli prudkou vichřicí
a krupobitím jímž velké Škody
spůsobeny
řOUfllKf
I fcftftffftM
V n Jln pokt 4'ov áno tfAiff
ťř"ť infni i'f ii"iy c im
i i i j É IC
In popf t ♦ i t lni hl"f li tu' i!
t pfl4t4 I')! poloJk kl fr'l n I
bavlnu ifovotf rlo řiť!!'nii t
pfoe tmy nklád-tno j t k
l4to fij ! 1 v I M I'"" I'1'
ť rt i tn kt j h if 4 Iv
1 41 1 1 k ytlkott jdii nUSfilkiiit
( oso h- 4'Mffrií ď mok f4l' # 1 ? 1 d
ti- řiUflm oImii R4 flv ffí
fIni f f h'tiť'ř jii tMk t
'4l4 N Jfll ! '!'' l""t í
i)ln I4í tnu mi ii n Vf
Ki l l -t fi nřt vjí ítliÍ4 i
jmř tki if l% k ití !"
kr ítk f lirtt výkonná nut't ni
)fi j!4%inl v 5 j i Střott
ttf Í¥fl4 liS4flř l'tl'l)l!l l f u i
jitiuJ j driotJivl jíftt n Sťiři 4
nuviokd ntf' jr r f ptift 1ib
f t lni l'}4fl''V4ll 4 řl Ul !ki Dl
tnfifi ftinoltfi fi vvknnlnu NJ
tiUvojíím řiíníki ttt )l imNjt
Mill íííis ktrll Usní
itf- kfitlnat ) ilniní l n'kf
1 1 1 k )' 1 1 fiřktrřjtli tvjíh ni!riiliti
kt M jfu mm ni t!4 fl4 Imuimi
hUiovali n liť tím 'i lu fn j-
lntlf (lfj ínc kMi lv l im-
tikali nili liliiti katulolii o "iiím1-
„ — - f
ku a 4i vilktf n-puMíky 8ni fi-
tkli" a a loti olu -iláiií
urnii liiín v lt ho Vsiidv Mnizi- l
íllnky~ prívř pňl stránky pí !!-
hv Vcdlvrtk tm odiWí n k-
Ilika řlánkft plodin liosp(nlíský tu
- - -
U( takajících přikroít-no konci ne
k projednávání ilánku enkerního
jednání o nimž aniž by ícho ly-
o vykonáno do 5 h se protáhlo
V senátu pokračováno v pátek
► i # # tt I í f
v nroieunavant prcuiony ceint a
vcSkerý čas ztráven výhradně ro
kováním o položce clo na cukr u-
kládající Hlavní zápas sveden o
odporučení republikánského kati
kusu kterýmž clo 195 z libry na
kterémžto obnosu sněmovna po
slanecká se usnesla zmčneno jest
a tu republikáni zvítězili při hla
sování %% proti 30 hlasům S 30
republikány při tom hlasovali de
mokrat McEntry z Louisiany a
populista Stewart z Nevady Proti
hlasovalo 25 demokratů 3 popu-
I listé a 2 stříbrařští republikáné
Ku konci debaty oznámeno Iloar-
em že podá k článku cuk rnímu
dodatek kterýmž president opráv-
fiován by byl ku jmenování pčtí
čienné komise jejímž účelem bv
bylo vyšetřiti nejlepší a nejlacinřj-
§( methodu výroby cukru kterouž
hy tento spotřebovatelítm v ceně
nejnižší dostati se mohl Po
krátké schůzi výkonné odročeno
zasedání v 5:30 Sobotní zase
dání bylo krátkým a téměř bezvý-
znamným Hned po zahájení za
sedání započato s pokračováním
projednávání článku cukerního a
tu hlavním řečníkem byl demokrat
Vest z Missouri kterýž dovozo-
Val že prý jedinkým účelem za
mýceného cla jest zvýšiti ještě
více výtěžek cukerního trustu
kterýž nyní již na rozvodněný ka
pitál svůj roční dividendy v obno
su 20 proc platí na důvody jeho
odpovídáno že o trust cukerní se
tu nejedná nýbrž Že clo ukládá-
tu nejedna nyurz ze co ukUda-
no býti má za tou jedinkou příčí-
1 „„:i„ř r _ _„
varů nodnorováno tu bvlo v
t - - j —
pondělí v debatě o článku cuker-
s nim pokračováno a příležitosti té
použito Allenem z Ncbrasky k
1
prudkému útoku na trust cukerní
Debata protáhla se přes 5 hodinu
načež po krátké schůzi výkonné
zasedání odročeno
- V sněmovně poslanců bylo za
sedání Čtvrteční krátkým neboť
pro ncdostatečný počet Členů schň-
I ' " _
ze záhy na pondělí odročena
- V sněmovně poslanecké bylo
zasedání pondělní krátkým neboť
mimo podání petice podejsané
I prý 6000000 osobami a kterouž
iiřfi iiií 'iv(4lt fi knliííiok) i li tu
! viUli t ijjifnjf ti' V jk
ti n ni ! l Sní n nKH
(' ! If if f f nV4 fnl lrn!il
v l'f jin nut in l-yl }ri'i tt
f ýifUU in (fi 4 Knřílr
V kfir'il 'í4m Mořil l
r ik rii fliHliliř klxi iik n4
I Muřtli k4rt(kfr AliHfiík
nni ruly vi WMiliingťinit I'"
k fisi ml írní ln)l-y v?!mmI té ytt"
a Ir ti I llfll'fM ► I ř ) ft l I
ť f v ! i til m Ntfiipii li' lřn
'Mltt Im ! f y V (ř f ll 'II l'l I í
í h jnt fivSfi
V í Ih il:iMH'V Snt I'} I ¥ Úf ♦
fy v líMfKl llritMU 1'fv-l ra!4
MÍlff íf %kc ll f iil lik Wl 4
i m tij iliitnl lom J4kt kfoky
pru j fí'll k4fui'ifi ií1řflní tinfny
'ti I v n 1 V' m lo i
iťxi ny Ityly f í I AIiImum Ař-
k 1IH41 (!4ll'f !lí 4('llr4Jl í n
ÍHílMIlf l'4Wrtřf Itlrfhu Ull-
ni i Iii Ilum fiw4Kanii K ti-
futky ioiiirm Mu liit{ in Mtrt-
li 4 MlítiiHři "I M'MJ
na i Mh4 w ! r y w
Vnik N IbUta Ohio OkUlni
tni iirií'n l i ntt ivania ri'mn
Iakf4 l"tli VliÍHKt"M YVtV
tuttitn % otittiiji si i iiKt"
IH4 Mimo rtvít Inili l i'((4
Id kť U pru Krhfit tuto MAlnínii
_ (
an- " "' '
M M" J"it I Jfi
M4 tlíl'ralsk)tli
y o t h o-lp pí ls ilmt Cha
"wniu v unm viy mi)
ve Mriitnc r c 1 viastnt titci t inie
objasnil pli čemž hlavní váhu
kladl na to že k projednání pfijíti
též má kdy a kde národní kon
vente stííbrařských republikánů
odbývána býti by tnřlaa jaky plán
při or-anizaci dalí v j( dnotlíCýth
itátech sledován byti by měl y-
sh dkem jednání bylo že jméno-
IHl VVI1II IKII IIV li l HHMftl lllilll I
ván yčlenný výkonný výbor ná
rodní v jehožto ruce plná moc
vložena byla a kterýž proto i prá
vo míti bude rozhodnout! kdy a
kde j)říští národní konvence stH
brařských republikánů odbývali
se bude
Jiise vrátil
Wm J Calhoun kterýž presi-
Jc-ntem McKinleym jakožto zvlášt-
n#
Lnmkař 11 ř lem vvRetÍMil
— " J
inicin smrii aiue
rlrkYho občana
a za ('?m vySctřcní
t™' vřd naulm v'slin J'1'
vrátil se y pondč í z cesty -svč do
New Yorku a podrobná zpráva jť
ho bude v těchto dnech presiden
tu podána O výsledku poslání
svého vyjádřil se následovně
Komise zasedala od 20 května
do 1 června třikráte v Havaně
Regulus a Guanabacoa Vyslech
li jsme několik svědků a ptáte-li
se zda měli jsme jich dost musím
říci Že za námi neběhali a že ne
museli jsme pouŽívati násilí aby
chom se tich zbavili liylí to Špa-
nČlové i Kubánci Spanělové po
čínali si tak opatrně že bylo úpl
ně nemožno pravdy se dopfditi
Jednoho svědka jehož bychom
byli rádi vyslechli za žádnou ce
nu dostati jsme nemohli Pyl to
Fondsvella velitel vojska v pro
vincii Guanabacoa kterýž se ztra
til a jehož vypátrati se nepodařilo
f ii ni-rílní inivernr Wevlef též k
Nedostavil Prohlédli
í Mechu sc ntdostavn 1 ronituii
isme vězení ve Guanabacoa a toto
b'° až P°tkzcIc čstm
Ztisti
li jsme že dr Kuiz zatčen byl 4
' ' ' -
března na obžalohu z účastenství
v útoku na vlak mezi Guanabacoa
„
a Havanou a že dán bvl do samo
vazby Po 13 dnech byl z celt
svú následkem tělesněno a uusev
nwio stavu sveno vzai zeuuei mi:
o dvou hodinách po vynešení
celi v kteréž tajemství příčiny
smrti ieho iest pochováno Po -
stnrtiií obíilídkou zjištěno
smrt zaviněna otřesením mozku
Nemáme ani nejmensího přímého
důkazu o nějakém naň útoku
závěrek učiněn býti musí z po-
drobného svědectví kteréž gen
knnlrtii tlitnílto ittii tu itvi
jií l-ylo" O itfiijííflt ("imfří li
n Kul' tyji-lřil n l il'iní
"I Mfot Kiíbit JmI řji hb pito
t ft ti nprotiť lnou kf iiot
ttlplil'i-1 ilfcfHt ff'4'fk'rl V
kf itkott ti bud- míli př Mik'n
t U Mdttf fen v f ! ti hni tf
'% tlMftifí lam ipl rl v ý r If tytf
f Mtf tH MfiHtí rfdiiíS % i"
ih j il přímí ř iiorf tikiii
li kdo) Křil-lřHftm řnkl'nfií
pod n ihÍ op Uifi pr'' ili
n'iAi iriíl ní vr Shi)4c
hí iibni ttnt h j ni i 1 n jí) 4
n4p4tým k4d fnbiví tik k
do kf imo i itMi (o IkIÍ I 'W n i
lil l í (i UK l-k )' í ll JHOíl povl4l'l
pj ťipln píiO' fit kďodl n í
Jdedd lf4(?V ifflif f4f- pOVlf4Ht
nikd fl b)ll I ik lilii i kr
- I i
nof-e iiiiimnr 11 i isjuti'
puinírri4 a fnifiHi opf vninfi h
t4fiir í U tmtuU h nle ipttíiii
! ni ř tifii j' difi ndnv) IVinr
fy )ť pítnnjl rul MIVH1V ni do
'Ki4ř d I Kí tjfiiiiikroi vj-
1 1 :
r iioorii f fit 1 fMti ova fciriií i
lim pfitvým fliniski tn povlání
kde! povitalo ive loby potfi
vín dostávají M kdež v při! dním
přivítání phiýth 10 l I povita!'
1 t
Itif7 II
Wh-ft-u
Mitnimu ttlořU aiina po
f itkem llne Ketn fiinim fi4im
konul in na Kubi um I-ee-m I
úíadfií práva valníku vyíetřo-
vání vzhled tn k příčinám smrti
1 _ - _ : 1 r I
dra mile nuitina ihiikmihi
kterýž jak známo prý ve včcní
Španělském Mrážti svými tstliičcit
býti mil Zpráva jeho hhrnouti
# í i i - ti
se dá V iKMiy nasieiovni ij 10
Hni zatčen byl neojtrávnině an
zaiona jirutt němu im jhmokuim-
byla a) Co vizei m byl dán
_ k u tt ix
v I I t I I -
pou pravumuenoM uiiuu 'hihv
_ a m
nca Mtt1 třw! f
W-tm Mudem nevnost svou do-
3 "f M
samovazbe y tmavé ech po 315
hodin ač dle smlouvy samovazba
jeho poze 72 hodiny potrvati mo-L
hla 4) Zemřel otřesením mozku
přivedeným ranou do temena kb-
ky 5) Jak rána spusoliena za-
haleno jest rouškou tajemství a
jsou o tom dvě různé theorie
Puď v návalu zouialstvt ncl) iilen-
ství tloukl hlavou do železných
j
a nrinnii rum iivuii irai v
v- r tt í A
_ " '
UmnkLY' nm-li mlí-ri-n livl Via -
nur zoufalé volAnf j(ho umlCti
aneb tlučením k vydání svřdectví
osobám nmlú
CKem v riiKuu miihikíi nl1' }
chtěl
Státní odbor neobdržel dopo
sud žádnou zprávu z Cařihradu
zda porta námitky proti nově
jmenovanému vtlevyslanci našemu
drAngellovi činěné odvolá či zda
na nich trvá a následkem toho
uznáno za dobré odjezd tohoto
kterýž na dnešek určen byl na
neurčito odloŽiti Angell na ce
stu nevydá se dříve dokud defini
tivně rozHodnutí porty státnímu
odboru oznámeno m bude tak aby
předem se vědělo zda Angell pro
nortu osobou žádoucí — persona
trrata — test
'
t Vláda naše rozhodla se ko-
v v t i
lil UK 11a niuiivu imíu vi'iM vii
budou za tím účelem aby konečně
aby konec učiněn byl sporům
našim s Anglií Německem Fran-
cií a Pelgií ohledně přívozu atne-
„ v I vvslancí naši
rickeno masa vtlevyslanci nasi
- maji louz u viau uoiycnycn utnu-
I I J - _ - _ - _ I _ _
ti spoecny prousi prou onmezo-
vaiu iíu "rt
I!#_lt__ 1 -!__! i„i
Ji nacnau na ouvuam f
- lycneno a Kuy ny naiiaxu jejnn
vyhověno nebylo tu pry viada
I a t
- i" - " r '""
1 - — —-
z odvetnou zahájiti
J Presidentem oznámeno bylo
ve středu jmenování Henry L
žejVVilsona z Washingtonu vyslán
cem pro Chili Wm F Powella
z New Jersey vyslancem pro
a I llayti John G lishmana z Pen
sylvanie vyslancem pro !vý
I carsko a John F Gowey z Wasli
Ďoíllvčnl vlíinft
nUfi'-!
l holohlitvowlí
"Trmll iiMřlfflrMI ffcf M#
knlih líltl tifin"'! ''ř
MlvIM fi'Mll tfM
Jro ty ! iht ha A ft fioNifil
ctí lff řf4Iifl Ayř Mf
Vlíiř i-mIUu Jwm jffťřH lolrt
u „ ílfl jpm g l4jfcm
knlrii liit ftJroii km ixt I 1l'f
ínmltlA lá'lií Jiný jfttliiltfc
I I ' -A 1 b a j 4
1111111 IIH "Ji"
♦''' " Wfcttflittl luptft
t)iy m4 WNrli-l ilohron
řr„ř„n0ii trtn ViMitatrm niinlf
rMlinrfM%viti I klrjl Aypf n Uk
Ujm ř Alrlutn - VI II M IUIkM
Avora Nřli
Avi'r'H I Iiilr Vltfor
nitiřiif
DrJCAyiniColowtiiMasjU8A
) c r ' Ji na ia r I lla wM ra il njc t j ráktt
(„p-tonti K nerálním konsulem v
Kanaewa Japonsku
rJ'
Z Washingtonu oznamiiie se
w '
h' co nv"'Mt P'niť
konKtvKU návrh „:i dpoení Ha-
waii k mí našemu Dle plánů
tfiavadriích nostounita bv renu-
jllika Haiská veškeré své území
v?Utv svťt přístavy Sn Státům
za což jak ze strany Spoj Států
ociiríina ntboli jakýsi protektorát
artlřtn iv vt Souostroví na-
11 c znamo rv bvlo bv co úzefmí
awaRitél spravováno bylo by
„vernn presidentem jmeno-
va„tI cn_ cřtv nh vzalv bv na
1 1 „' 11 1 11:1 n
3— 1 ' '
seie veřejný uiuu repnouny
I ij i _x
waishe ku ry poue #4"""w"
obnáší
+ 1rť5'
v pátek
sident McKinley navštívil
centeniální výstavu v
Nashville Tenn při kteréžto pří
ležitostí pořádány na počest jeho
skvělé slavnosti večer pak uspo
řádáno nádherné osvětlení celého
města V sobotu súčastnil se
president dedikace budovy města
Cincinnati V Nashville zdržel
se do pondělka kdy zpáteční ce
stu do Washingtonu nastoupil
+ IrnllL'iri£tf tnilřH l-uUič-
1 J
vali v sobotu poradu vzhledem k
tomu jak strana zachovati se má
vzhledem ku vzájemnostnl smlou
vě s Hawaii při projednávání cu-
kernilio ciAnku nove preuiony cei
I v t i I
nl a vzoor tomu ze roKovant více
)ak 2 10(1ny 81 vyžádalo necloct
lli-nn lUiluiihintí r la zfulnáho
Pěhem rokování přišla na pretřea
i otázka připojení Hawaii ku Sp
Státům a tu hlavně nebrasský se
nitor
m uv i
nátor Thurston v zájmu téhož
# v r: „navána no
Wtklm tíjnc „ ucasttnsví před-
I f _ -
s-dv Federace Práce Gomoerse
porada předáků dělnických vzhle
- - - w 1
i „ „ tft :rix y Afm
I ' v I " — —
osa?tní Ki10jinove do y pracovní
iylo by třeba učiniti
Velkými lijáky 36 hodin
trvajícími navštíveno bylo ve
středu a ve čtvrtek okolí Hcllows
Falls Vt a rozvodněnými násled
kem toho řekami velké škody spů-
solwny
Velká vedra panovala ve čtvr
tek a v pátek v St Louis a něko
lik případů úžehti bylo oznámeno