Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sroitnOK Západu
i —
t xrnírtt inn aialoraf lat kr
T í bon rpil trn j j h
Jf 'ttn abyrrcm ff
třim fit i o J dtiohn a'!
iMivUi obaru IUiIiií v ni'
I ří 1 1 íiíll) hl ? f ' 4 pod kování
a !'"" i vitliN ň !í t ♦)( !' v!
k} i ' V ! 1 1 1 fi oi tOflcl
Kf i t I' í i f )! ) ďt U i ji H
i? luřt v li '!'' 4 k i) í j dl"lto
ď ! ' r t ' I dopravna
do Jihli? ' ! it tb JI přxatí:-! !'
kap' 4 i f- íi na j'ri
!4vi)! ij-!"! f íi v ti jri ji (!
babti Na p lir 1 fini
17 !i4Í f Jij jl{ J?lh 4f d !ti
fjttf i!ítiiti j' i vij laiy k slív-
IlOitl S V ii( lili) l'4'l tJ
f )isivii hfí'i: SMilý pbd
í4rflol klpitko d M JsHHl Ji-
Viiil {( íifm't těmito Sf)
"A ní rl'- f- v{i t ať 'i
lrh pot ' ním jí f4
novřbo KriMa rána" V l'tti
tjhb-í "i pr akot ni t-v ř-ly
dvíb " a vlth přítomných m ( -
t pod I ním jo}ilí ly s j h !
M nim iv 4 hťinf tbva Ifo v kapu
ftlJU odia dríc v kaídé ííím
Uihri rioti li't ví a tt ) jit h nohou
1J lo j Uh a tt h jno hud klky
zakrom ujmi jako po vtiiktrt ji i
bili! Milí Clít 4 Ur I %' t4rMol
zfiMalt všitími skoprn?lí ' í-li
1J4S)' l) jtlříví' V4lild(UV4
oIn cní kovíř j nž ytuliUdnv %n
thu IívsUúii zrktiii vnbt: 'Vo
lov? tt řř kupovali! 7tl)ťn
koupili Krista aU- lotra lok j ho
n jfukluij liliva ii4 privoti st ri
nu nakionřmí a což to rabiunkr
vzfzřiřií! ' tthol patrno loto
levý lotr a ký lí v Iv krade a vraž
dí?" An j Ul- mluvil bylo vidfti
človřka kttrý zástuptin ku předu
se prodíraje Mdaval: "Vždyť
jsou to moje husy! Ten chlap mi
je odnesl a pobil!" Nastalo Umet
vySetřoviínf z Čehož vy&lo na jt
vo že husy skutečné patřily tomu
člověku a poněvadž "lotr" patři
obci musila tato zafi ty husy a
platiti Aby v5ak zločin takový
nezůstal bez pokuty rozkázal sta
rosta serbusovi aby za tu ohav
nost vysázel "lotrovi" pčtadvacít
ku a to hned na miste I počal
serbus bez odkladu s výplatou a
lotr nežli dostal desátou byl chu
dák už na capart Tak byl zločin
ovšem potrestán ale o Iířilických
nicmdnč složena písnička z níž
jednu sloku zde klademe na ukáz
ku:
Vj liHUÍtl Htárl
vál) lutr t á iip'i(
kdylir t hy tiikj nnif
n knid by hny
Po Ičtcch vySlo na jevo že ten
lotr byl přece nevinen a Ze ty hu
sy ukradl a poíkrtil zcela jiný da
rebák
A jéštč nčco o Dřilicích Ta-
mřjSÍ pan učitel ndatlé občánky
" zvláštŽ k tomu přísní navádčl
když některá vážená osobnost
kýhne aby hned uctivě smekli če
pice a řekli: "Pán Uúh raC po
zdravit!" Jedenkráte spadla mu
do studné slepice a on nechtěje ji
tam nechati odhodlal se Že spustí
se pro ni v okovu a postavil dva
chlapce k rumpálu aby pomalu
točili Když byl as v polovici
studné přišlo mu kýchnouti hoši
pak pamčtlivi jsouce jeho nauče
ní honem chňapli občma rukama
po čepicích volajíce: "Pán Bůh
rač pozdravit!" načež ihned hrr! a
žbluňk! a milý kantor už se kou
pal nemaje ani kdy se podčko
vati V IJkohé Žíxkzném sobě posta
vili '-! výslovnou přitom
výhradou že nesmí se na ni včše
ti leda kdo j t v lirode usedlým
Avšak nebyli v tom samotni v
Labském Kostelci v Žehráte a
jinde zachovali se podobné Krom
toho neradi slyíí slovo vůle my
idíce že to znám iiá - kteréžto I
Vířní 4d lori i knf'n "rfile"
říkif Stitlof f jrdiimi fá ut%u
ho řHi kdyi Urodili iiJfívjJ#
hfď ífiílio pfifa íf ihyldí tt
Itnri a tn„hf nífi lli vh h
on '4h lf ku í řn j jifh fit 4a
Vkin wliví4 ldy
Val! Soudrov fofinf rii do
nrtlm jho natUt ním oa j -jith
tbifti krky ifHMilili j j tu to na
íil'nír} íi!- hne til4 jk
ut vidlí na kttp{ Kdf o
ifei n'P přivd n I y I n4 I-ní
p4řd kf ť k' pnf n lil f
kť íí bnktil th U 4t v Hřod
p'dyh i ) Mni narostlo Ik iSe
Niffen hodil oprátku pí t
podtrhl Moliku Al opřitka
M šťastníkovi #ro kli pí m! i
pí liÍ4vi a o p ln iv h íi ní
a po přikrč lř4ni do Mlk ííky
svjIii' plíval do jify V
rumoví n chytili a hida
ti '( i t iy I ) I híiho yh
i a1 kotlttn 1 4 k t o ' iivtod)i
"Volatí h ! jo!i liro Jí a v J{o
k) trsu i rof íhm I t dy ntojw nr t
vol a pdív jNi- to v ním
UhU- li ním %ln J' Hokvtfii
I nh1 b r m ky } t Vtn""
Vo! foíífinto a i nIto valily
r niky 'olífi ldy do !rffti
např( N milost jeku5 rvtí fotí
fo jMi c p'#i ni d iíl l nkřlte
PíinJItí okolo nii iidlati zá
bradlí i kanu ní % jim odo!if
n c ví kríť ukiotil
V IUiivm nal Ohíí thova}í m
tt v ť ti vi líce památné: j tna
-h t ti I h enil i nr kttfá prý po
thízi ž kihna dřveřky prvního
pana vrchního v iímlyrii druhá
i)"Hf l"'l kt rýž j t avi n
u Mropti na podloubí přd radni
cí Tento drak prý e zdržoval
kdysi v baŽináih za mMrtn m
žíral Dudyňskýrii dčti Kilyž to
už přilil dlouho provozoval jali
e přemýšleli jakými prostředky
by se ho zbavili načež učinili to
to: zabivše tele vykuchali je vy
cpali m haSeným vápnem a pak j
draku předhodili Drak hltavé
tele spolknul ale jakmile vrátiv
se ho bažiny vodyse napil poča
to se v nc-m vápno iiasiti a on
puknul jako žalud Ihidynští je
ho mrchu s velikým jásotem při
vezli do města kdež ji vycpatt a
na vččnou památku před radnic
povČsiti kázali Ten drak tam vi
sí až jodnes a jest to krokodil
ale teď přijde to nejlepší: dlouho
podrželo vycpaní- zvíře přirozenou
svoji barvu šedozelenou aŽ teprv
před nedávným Časem Uudynš
chtčjíce osvčdčiti svoje vlastene
ctví dali milého draka natííti če
skými národními barvami — a teď
tam dč-lá parádu drak červeno
bílý!
Huciiov Čili iJocHov jest mčsto
nčmeckč (Uuchau) u Karlových
arrt a netěšilo se nikdy obzvláŠt
ní přízni Ducha svatého Mčli
sice na Kazaieme aucna sv ze
sádry ale ten jim spadl a rozbil
se na capart Opatrní otcové mě
sta zvolili ze svého středu dva vý
bory kteří mčli jiti do Prahy kou
pit nového ducha sv Ti přišli do
Prahy a zde k sochaři ten ale ne
maje právfi žádného sv ducha po
hotové a jsa čtverák liškou podší-
ty zabalil jim Čistého bílého ho
luba do škatule a přísní nakázal
_ i : - _ _ v
auy ji neotvírán az uoma sic ze
by jim duch sv mohl uletčt Po
šlové zaplativše co žádal ubírali
se nazpčt V líorosedlcch zasta
vili se v hospodě a když se najedli
a napili zmocnila se jich zvída
vost jak asi ten sv duch vypadá
a kterak še vynachází Otevřeli
škatuli a milý holub írnkl oknem
ven Zděšení IJuchováci vyběhli
za ním křičíce: "Hailiger Gaist
aí Ducha iua! aí Ducha zua!" an
zatím holub lítnul zpátky ku Pra
ze Mezi Dlkolí a protějším Lulce m
(u Mčlníka) za vodou panuje od
věké nepřátelství které zvláště v
zimě když Vltava zamrzne pro
nikává v zuřivý hoj: tihdáž s
obou stran postupují soupeřové
m
na ledě proti sobě háze jíce s po-1
fltkii potkami (nhovým knb-míj
pak ale kmy hdn uhorunM
klafky kam ním tak lo mnohý
odr f ti I ifj- krvavou hlavot a
pothirnýmí My) Kdykoli Lf
f k nrhU liifco5ka ptifte pokři
kovali nafli
H?t Dttkollk řtdpfivídl po
dřiJdn
f ) 41 t f 4ll
# ' li #4 tnlť
" Taková larvllky bávaly Ul
í 1 ri y v í'rae rt V ltav mví
('hkallky a SttikhovUy tt ho?
potí po(i p4ttiřift i
r-sixlol hm
V 1'hmom Anm tni ly
tmin v třdi f nJdvoří radnif
ním ci ttun h SS'm Andrw ktf
fyl pív du onoho pro tnitnf
ní jdíi íloUy k stniii rxlťMit n
byl-
V Joti City f'i e v ůtttf
riiont pft a P n (!rk vdouf f a t
tom okaitJiku kdyl lhb ho
rilo dob) lká pít nj fmino
bylo Iva (armift plilli pít tom
k mrt lnfnti ňrati 4 kny do-
řirny a ínaíně jicli tou
fíyfum pottnttii) ! nabití jích
nutným w ulálo
Dr E Holovícliiner
tenký Ickař
nlUr na roh U a HmiaM nI hhff
I IlUk rfirří SKI
Tlrra lna
V iUrol fc tf ntt w W iť lí hrin rimt
MV I ll'liiti m r ! Wřf
Olittlli lt- II! 19 I cUrr nllrr
tiim um
DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoci
onirr t 1'attoit Itlmk na rohu Ifi
1'artiam nl Ontutia St h
Jxiii tři fa niiKiil nil4(Kiiitl v Ht JiMMtb
iu'HKnn) ttlhft
Dr 6 Rosewater
Ofiicc:
SH I!e Itllir rub 17 a Kartoun til
TeUCun 604
OhyTlí:
'Cil Jil 2 u! ttlíže Ht Maryx A-r
Tlrrn 117
OMAHA NRIIKAMKA
IV Mluví řesky
Dr Rudís-Jícinsky
čliíjhiÝ
lékař a ranhojič
V Cn-tf X'br
Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
TKLKKOM 33
Ze Schuyler Neb
DLHSixtá
ČESFkYaj ta
lékař a ranhojič
uvádí Krému olrenRtvu v tnáinfiat (m
trvale ve Bbujrler nudil a Jmt ochoton am
voláni kaidémta potnwl Hkufnki blidaj!otmu
(xmloulttl Poradní kanocUf naUxá h jtodle
l)'iy v HoMnian klticku vo druhém piw:boll
T6tn
Pí A Kretschmer
ranhojlřka
a vrrabttelka {enke kulenoe a tvllnne
D)Htl (řtyfi druhy) k vyhojcnl kald4
rány a tmlt-ctl na tfle
Obydlí: 1940 již 16 ul
Omaha Nťbr
Velká krWk (Sune!) této vftWne
niMtl tU)jl tátc N venkov ialJI ae
wjmen dvi krabičky m 1110 t+Un
SI Ir g
xiirtr
v-ir l
25c Imlíčcli
I n ltr-nt poalí jme prodjj prvního i4Ír# balí'kn
prafírh blriMi píifc na krk tr rv h!l'tl Ineri pl k
¥ d riont Kad b tliVř k fďahitj fofr4 #orky -— J'"!
Mnh ny h pr í lhtu nrvyl bdnot) a jed n balíS k ml řy
I fntiJi vydřh li % do trny
{"kný ýbř t aod ric a # pbjř
ůt tt J I I il 1
_ 1
pravé ik a pt pí 1 rna! f hu na mit rty f #
tnjr ijr Jř dno j l jn h- Činíme {- ti ílt pri obi hody
abythoto vř íkaníky na hofkií po4ií jfipravili Mk
"cřah biť o ohhfcy pt dvo i dolar th MuJfké lui
kalhoty f"3c
22
rilh- iilíiirf' íinlři- iv
Cll C?Ef r"ttulnk chra
LA Akjl-kL i' bolťa n
P fca"praouMucM-
mt rhflpku nemoci llc vylíi
E SKVKULV IMIIM jro plic
as a go ct
ŽENY
dívky trpící nrpra-
vKlrlno!) niÍKunl
alatmiktí obtížemi
vi?hfitntvl po porodu a r m5
ní ýjvota unajl xa fiřjlrpll l'k
SEVEKČV KEOtliTOR
ienakrh nemwí $loo
Dobrým měřítkem zdraví jrat
#1UIIT' kÍl"u' Kílf rP'
lili II I 'texživnoiitfiilabo
UIIU I j jm nemoci eS
lostf toho uzdraví
fc STfrora Žaludeční Hořká
£~ flstř bylinný lék
joca Sioo
T Aď I I"'' dodivají
obhrcli krluv Chcete-li ti ie la
P kovyml ufinltl a udrietl nalea
3p nete nejlepSím lékem
fc SEVER ť V 8ILITEL VLASU
3oc a $ioo
a' Severova Zlatá mat na oěl
odutraní každ zánět oři 35c
HT ZrláStní léky ta $300
W F SEVERA
Íli
llambursko-Amcr
Prplavní reny:
Po parolodích expresních nejrychlejSÍ jízda přes moře za 5 dní 21 h
l'o parolodích ezpreuních
„ pravidelných
Union linie
Ilaltlmorské linie
baltické linie do
Ohledně připlavu hlaste se u
HAMBURG -AMERICAN LINE
37 llriindway
J niiiirilnl afiidovriy
I pifniMtl
5
Krw York
- t
pro fy kd-i pí4y n no-ií řnáin"
maílí v kr4rtý( h rorkich f
1 Iíl I l 1
O
1U 1
OlAlflNKIl
lalafWaw
a 1ÉJá+4jtJj
lili) 4iiÍt
V7
1
1 rtu-ar l! aákladem cl
II f fy xdraviVyráikyttá
""J ™ louunavnofora- Z2
lo( Uliot pohlavní nemoci r3 I
koni choroby odolrani 3 !
HEVERLV KKTFÍISTPTEL §
$100
BOLESTI :'íJ?hV
xnámkiu choroby ledvin Ob
lile moěeni pálení reiavku vle-
chriychoroby ledvin a mře hýře
KftrrfiT Sllltřl Irdtla ajatí-r
7SC aliag
lioleitné aoubkování horkoat bo-
pokoj odstraní
SE V FIIL V TISITEL DfeTl :
UtlSí upí a vylééí d5tl 3
agc
lfCTnV ílcPu nepravb 3
VITI 1(1 delno( stolice ~
1 alll holetl kolem pa- Z3
SEVEBOVY PILULKY
pro Játra
agc
Severova' Mať proti a v rabu a
vyraženlnám vždy pomtlie 50c
poSlete-11 popi armocl 53
Cl
CEDAR RAPIDO IOWA B
akciová paropl spol
Z New Yorku
do Hamburku:
Z Hamburku
do New Yorkui
132 00 #3600
120(10 'MOU
%'SJM 13400
ťTOO
Štětina 137011 le řtítína rJ0R0
W for Kandolph IaSallř Mtrpft
( blrairo IIIímIh