Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
POKROK ZÁPADU
)
4
1
i
M
""i
- US
n
v I 'i nt j vř b by jakých bole
sti tlil Operace byla úplně i4
Mou tik ? p Šťáv áhy nnl
se mne I úplně rdráv domu navrá'
liti V stbdu prohání! jíl
po bicyklu Omahou chtěje
důkladné mastem naUm se obe
ífiiíiiítt I f plil Jilostí tčlo upo
zorfiij iie i t Ivny kMI by lé
kařík pomni i i) dra I (olfivřin f a
vy Iď i! í valí a tA pbY ínou op ráče
ni b lékařského c tfnvánt déle
drbli se lu imisi ti Je tý! upra
ví nou itiA soukromou ru mne nic i
v ní j-tk obsluhu tik í v rť
aopatb ní pfi ciiiuh itijmírněj
lii h nhdfb tí mohou
Ní příští výstavě amiÍ
siippké ln1 me fitftí také pravou
čfnkoi restauraci kt rnu! fílili
tam hodlá Sam lee t Inmont
Oti'C nlvo buď- mne í si pot hul
nával 04 víech mn?ný h lahůdkách
čínských ktiré! a účelem Idu
2 n l ské b'5e budou irnpfif továny
analene tam vše od nakládanýr b
myších oásku a b vlaštovčích
hníd
— Výstavní tulili htvo ttlnlr A b
ve čtvrti k prvou jfihlásku z cío
zimska o sici čest 4 přináleží
nám Čechiím riihlásilť se co
vystavovatil pražský ril)(lmIník
UtriiMin Lcilt-ri-r kttrýž vlastní
zívod knollíkífský a prýmkiřský
1'alrnt Iv se n klair in že y t
čťtí }r(imyslníci dali zlskati pro
zaujt tí Čiskťlio oililřltní na v
stavř
— Do nemilého opletání s rtřa
dy dostal se v pátek krajan Jan
1'finosil na 13 poblíže William
bydlící Týž jest zaměstnáním
pikař a zmínřného dne vracel se
z práce kol 4 hodiny ranní a pří
tom zastihnul známého ve Čtvrtí
naší starého Jack Welshe na 14
blíže kostela brloh svůj majícího
při kradení mu tyček jimiž Síiůra
na prádlo se podpírá Toť se
rozumí že Ubiti si to nenechal
když Welsh proti nčmu se posta
vil a kusem železa udeřiti jej chtíl
uchopil po ruce stojící tyčku i
dvakráte přes hlavu jej udeřil
Videi sice že Welsh krvácí jelikož
však hned na to se vzdálil odebral
se Přenosil domů aniž by si byl
pomyslu že jakých váŽnčjších po
ranění jemu spůsobil: O nčkolik
hodin pozdčji nalezen byl Welsh
policistou v tratolišti krve před
lékárnou páne Čermáka kdež nej
spíše rány obvázati dáti si
chtčl Potlučený dopraven ihned
na stanici policejní kdež rány mu
obvázány a dopravení jeho do ne
mocnice nařízeno Přenosil zatčen
byl na obžalobu z útoku s úmy
slem tčzkého poškození na tčle a
předbČžné přelíčení na sobotu od
poledne ustanoveno Pozdčji odlo
ženo bylo na zítra odpoledne do
která doby zástupce doufá žc stav
Welshe zlepší se tak že bude se
moci k přelíčení dostaviti — Záru
ku za Přenosila složil zamčstna-
vatcl jeho p A Svoboda
— V páteční schůzi řiditelstva
výstavy zarnississippské oznámeno
bylo tajemníkem Že do dne onoho
celkem 57999350 na upsané
akcie splaceno bylo a že z obnosu
onoho přítomně $40000 na ruce
se nalézá ftiditelem Kirken
dallem podána zpráva žc plány
na hlavní budovy jsou témčř
již dokončeny a že již tímto týd
nem konkurs na stavbu jich vypsán
bude tak že srnčle již nyní tvrditi
se muže že veškery budovy jisté
prvním červnem příštího roku
ňČeli svému odevzdány budou V
dalším jmenován výbor který po
radili se má s komisaři okresními
vzhledem k vypsání volby kterouž
by občanstvu předložen obylo
odhlasování povolení dluhopisů
v zájmu výstavy Ke konci
schůze oznámeno že dosavádní
přihlášky vystavovatelů celkem již
83000 čtverečních stop obnáší
— Naše policú? v posledních
dnech pilné zaměstnávala se pá
tráním po novém nčjakém svfde
ctví na základe kteréhož by vra
hovi poliutly 'Íit-mn4 vypi
tritií 11 mvMi ní býlí innliU ko
fíituti ptitU prý k lomu náhledu
a 'f svřdČ itf ) ly přívťí innf
ky v on Hatho K' tri' M
dvou yrt j ho mi a prt luké
proti vítfti tbm huni v pí bií fa
lolm pro wablil pfvYlif stupni
pro vloupáni ¥niífM K
pďtvMiVnf tomuto ďpJsi polí
ni' hlavri' hálidkím idi }
KMim fívé č po fnihnt vétii
H rdili Iv v lnu i t domu niliyli
k f4iiu ve voíku viti pobili
tiifl4 kď l VÍ4d4 píchifi4 VÍ
ilni l-yli íť ve mÍjí nabmy
pfofiiřiklé jejiMi Mly b-piiUy
j' iill f nit l p"hM- dul f v( 4
Jt Tii d ru in tu pf d tiifti í íib
Ven in dďb poprány byly pojnl
nou iiii ly n hUvnř ak rivb ui
nílilk rn toho }c prý v ni
raněný prdiiM4 (lov r útočníky
nade v íí pK hy bnii"! jiMil Po
licejnímu soudci pbdvidní byl
na ' d 1 ž b t 1 1 tuto v sobotu d"po
if i ' - i t t 1
ifiine vciciim in proiímui %t
býti iievínnýrní a odkáání k pb d
bč7iiéiiui výsbthu ktrýžn4 H
června urči 11 Ux pbpudčnl zá
mky Pro Čtenáře na- ajistč-
zajíuiavým hr }: starý Ki stiu r
jist prý vlastnč taky krajanem a
že vlastní- jmenuje se Krýííl- Kra
jariňm kteří před lety ve šinelco
vne pracovali zajisté dobře — ač
ne příliš "dobře" znám jest l!y
tllíval na 14 ul u p M Svačiny
a na severní stranu mčsta kdež
lot si zakoupil odstčhoval se as
před ta neb 13 roky Za man
ži lku má Nč-mkyni a té okolnosti
máme co dčkovati že více mezi
nás se nehlásí
ČEŠI V AMERICE
V Chicagu vyjel ve středu
večer min týdne 1 7lctý Jos Kon
rád na byciklu naproti své sestře
Když přejel Throop ulici vbčhl mu
do cesty malý hoch Konrád aby
hocha nepřejel zabočil náhle stra
nou a nešťastná nálioda tomu
chtčla že kolem jela právč tlektri
cká kára do které s velikou prud
kostí vrazil V témž okamžiku
byl odhozen stranou a zůstal v
bezvědomí Nebohý mladík byl
odnešen do blízké lékárny kdež
přivolaným lékařem zjišténo Že
má hlubokou ránu na hlavČ sko
ro přes celé temeno dlouhou Na
štěstí nebyla lebeční kosť roztří
Stíná a proto život mladíka není
ohrožen
V Chicagu přišel v sobotu 5
června k vážnému úrazu kraian
Frank Kouřimský Týž zamčst-
nán byl barvením ve velkoobcho
du Schlesingera & Mayera a tu
ebřik se mu smekl a on na zá
bradlí schodů tak prudce dopad
nul že na tomto bez včdomí vise
ti zůstal Stav jeho iest vážné
i Z N Prahy Minn oznámeno
minulého týdne usmrcení manže
J M Sokolíkových Tito bydleli
as tři míle jihovýchodní od mě
sta a v pondělí nechali tři malé
liti doma a sami odjeli do ko
stela Při přejíždění kolejí St
Louis & Minneoapolis dráhy byl
povoz jejich přihnavším se rychlo-
ovlakem zasažen oba manželé
na miste usmrceni vůz roztří
štěn jeden kůň zabit a druhý tak
poraněný že na místě zastřelen
)ýti musel Na křižovatce do-
týčné událo prý se více neštěstí a
vzdor tomu však společnost želez
niční hlídače ani zábradlí neopa
třila mt V Chicagu přišel v úterý mi
nulého týdne o život 3letý hošík
Stanislav Vosa Týž upadnul při
přecházení ulice a nešťastnou ná
hodou přihnal se v témže oka
mžiku splašený kůň a tu kola
vozu hošíkovi přes hlavu přejela a
tak tížké poranění spůsobila že
smrt za nedlouho následovala
1 V Clevelandu uchází sc pan
osef Kužel v republikánských
předvolbách o navržení za poslan
ce do státního sněmu
V Slovanu Americkém do(
linif ' o nadčjum mladíku
čukrm Janu Afánovl a 19
foko ilafém Týl vloupal v
npíítotiifiosti rodiny do příbytku
lana Kohout 11 Solori j
hoJto syn sjouíil ukradl tam
b!bk f! hodinek poudřo
vfilc vSeikfi vlieb ibháe m
pf ohlídal pálřajf po tu nčd h I
Váilav Kohouta kde ai lýb n
lonbl fáll pltě hub- Pkřad
de I zlaté l stbbfný přuteii sium!
ni a svrchní prádlo látky Mb vf
e řMndIíky a víie jíftýi h malí
íkottf přilií( Ičl V í f litio ii#
hoř cítil p níe# kleř víak na
MČMf ful 11 Kohout u s e bro
kovnici Kohoutovu ucjmI asi na d
palců a fevolvf r skřivil tak aby
obé nemohlo býlí k po(ře Kdyl
byl s v?ím hotov chtěl i ílě
nkráiti krmě b) víak ilomácínií
př kvajHii č prchl neboť p
Kohoutové nevěděli ro bv I Slá
chal alliprvkdyž vstoupili do
staveni erán jest v Americi
ti prvé as rok
V Chicagu vešla v pátek po
o lioilině večerní svoji svárlivou
povahou známa Marie Čadová
zadním vchcxlem do hostince p
Kotrby na risk ulici tázala se
přítomné paní Kotrbové na Chas
Hrubého Mrojvedoucfho na drá
ze kile me šká a uslyševši že pře t
chvilkou z hostince' odešel vytá
hla z kapsy revolver a se slovy
"Mordie kdo nu přijde do cesty
toho zastřelím Žádného se nebu
du báti" vyšla ze dvéří Sotva
stanula na chodníku vypálila rá
nu a kvapně přes cestu přecháze
jíc druhou a přišedši na druhou
stranu ulice před grocerii pana
Hrubého namířila po manželce
téhož která právě v krámě za
pultem dlela a vystřelila Kule
projela oknem výkladní skříně a
na Štěstí paní Hrubou nezasáhla
Přikvapivší policista který Čado
vou již v hostinci u pana Kotrby
viděl a kterému její počínání by
lo nápadným ji i s její 61etou dce
rou zatknul a na policejní stanici
odvezl Paní Čadová tvrdila že
prý byla sbita bratrem groceristy
Hrubého a žc paní Hrubá jej na
vedla a žc tímto spůsobem s rimi
vyrovnati se chtěla
% K vážnému úrazu přišli v pá
tek v Chicagu 4letý Jos Michal a
4 a 7 roků staří bratří Janečkové
HoŠi odebrali se odpoledne do
staré jedné kolny za domem Čís
100 záp Chicago ave a hráli si
na tesaře a totak důkladné ze
střechu na sebe strhli a troskami
zasypáni byli Janeček vytažen
v bezvědomí a shledáno že mimo
rozbití hlavy i obě nohy nad ko-
eny mu zlomeny Oba druzí ho
ši utrpěli též poranění těžkých
H V New Yorku spáchala min
týdne samovraždu požitím paříž
ské zeleně 4 3btá vdova Antonie
Drahorádova K sebevraždě do-
inána byla zádumčivostí kteráž
as před 5 týdny sc ji zmocnila
"5 Ve Fayetteville Tex založe
no bylo minulého týdne prvé číslo
Texasské Jednoty pod jménem
okrok Texasu Zakládajících
členů bylo 34
V Clevelandu jmenován byl
minulého týdne krajan Josef Ha
vel příručím šerifa
í V Monroe townshipu John
son County Iowa zemřel v pátek
dne 4 června krajan Petr Serbou
sek jeden z nejstarších osadníků
českých v Iowě Týž byl 76 roků
stár a v Americe usazen byl 40
roků
' V milwauckém krajanu Fran
tišku Ladičovi kterýž v jednom
tamním hotelu jakožto posluha
zaměstnán byl objeven byl paní
Lehmanovou a prof Capen-
lausenem mnohoslibný baritoni-
sta a následkem toho do New Yor
ku vzat kdež o jeho hudební
vzdělání náležitě bude postaráno
tak aby v čase co nejkratším v
operách vystupovat! mohl
V Ch vi landu unhl V utiřý
iniiiiilčho týdne prudkým in tem
plic: Ijhtý Josif Musil Týlse
pral se b de hoího flvflku pro
kvarl piva a mladým soudruhem
Pátkem při h ml oba liotně po
tlučeni V" pátek si tkali no
vu i nová rvačka byla toho ná
sledkem Musil utlučen tak du
kladně fv domu odnes 11 býlí
musel Pátek byl alčen a vyčkali
tiiusf výsledku vy b ifovánf poroty
koromrovy kťroul jiítčno
ápal plít tiáedkcm rvačky oné
SpfHolw řl lleby I i pf vé propil Uf lil
j ho ttafíf no
Sjezdu vojenských ranhojičů
kb rý minutého týdne v Cciloriibus
O odbýván byl účastnil se té
dř Ottokar Kuklila první dorent
na ICkahké fakultě pralské kte
rý! tou dobou v Chicaiju návdČ
vou mělká X sji du zvol ndr
Knkul1 dopisujícím Čbnem vě
nován mu skvostný odnak swď
kový
roh 10 11
v
#1Í1
7v -íčíní
IlUvJllll
Vyprodáváme košile Hrmy WeII Haskell
k Co ktťnVjsme vykoupili zu ceny velmi
levné Košile tyto zhotoveny jsou z nej
lepších látek
o
500 tuctu pěkných žehlených košil
M50 až P250 vyprodáno
1000 tuctu mužských hebkých negligee košil které mají cenu
50c jdou po
1000 tuctů mužských bavlněných
Darvy Které mají cenu 25c
3 bedny mužských Rockíord punčoch 2C 1
500 tuctu mužských černých bavlněných punčoch pro dítky
_ I i I w
s uvojiiymi icoieny ve vSecli
100 tuctu černých bavlněných punčoch pro dámy 4c
Zásoba pěkných punčoch pro dámy které mají cenu 20c
pouze
KowiW pro liocliy
500 tuctu pěkných žehlených košil
na vWr
MUŽSKÉ
Mužské nejpěknější worsted Scotch plaids cheviots a Ho-
canum obleky zhotovené dle nejnovějšího střihu oble- H
ky které žádný jiný obchod neprodává laciněji nežli za jť
ři5— í 18 u nás nouze 4l1Jfc AA
Mužské módní obleky v nejnovějších
i šedých a hnědých kašmíre ch
dých cheviotech které mají cenu Í1250 u nás pouze $750 Á
Jíl- iř_i_t t f é
enne muzsKc cciovincne omeky z Cistélio kafimíru a cheviotu i
které se všude prodávají po $10 u nás pouze $500 '~
485 mužských ce lovln obleku ve
R
IVcjtiovíjňí módní o1u v
1 barvy rudé a hnědé
Ženské pěkné Sněrovací střevíce poue tlOH
Ženské pěkná vlci kozlnkové střevíce rudá
barvy mají cenu M fiO nyní potíte 1348
Ženské "lirooka Uros" vlci kořínkové
na 16 a Dodge Omaha
% V Chicagu vyznamenal t v
pondčll večeř minulého týdnu kra
jan Adolf Zlv ícť vy nelením f
hoffeí budovy Jeny jedné která!
dýmem pfc mob na jí! byla a na
IňJku ve stavu beyědořtiéiu e
nalčala Pfí vynábnf lenp
iitrpčl značných popáté ní na obli
čeji na rukou
Če ská co o fatívnl koloni- -začni
spiďČnost která! pb-t
krátkým časem v Chif aiu žalob
na byla zakoupila ji! IJtjíí
akrů pozemku ve Virgínií tak íc
se zakládáním osady tu tie jdflve
ltid' zajtočato Na poe niku
dle zprávy jest prý míst pro '
deset rodm a prvními osadníky
budou li kliíí vklad složili j( g
na te stu mají přítomně t
práce jsou Zárove ň Usne i nu
vyslali jiilnoho ib legáia do Te n-lu-ssee
kil prokoum lili VMitblího
MÍ íe lií tamní koop rati vní kolo
nie řiiské
( iiiiilia Nih
které mají cenu JI 1 00
bude po
výprodej
košil
černých punčoch pevné Hp j
jdou po lUiV j
velkostech pouze 2£
12ic
majících cenu Jit 00
iJÍAc
OBLEKY:
i' m vw
hnědých kostkách jakož
a pěkných černích i hně- J
světlých cheviotech pouze ${75
i ' '
střevíce rudé barvy v Šířkách A al E
mají cenu 15 nyní pouze Í350
Ženské ěerné dongola iněrovací pólo-
xtky ca met
VW Objednávky Kňtou se vyřizují
4