Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
Pokrok Západu
Adresář spolkli
íeibo Slov Dllnldé řoJfof itinoty
fitrimt řftw 4mtnl stllf t
Mlnrif I wa W!-miln Nrfrit
a4 II 'M iMsity
II tm nl JfilwnU f Hntilifmtirft linu
f# I f NitnffotoTJ litin
r Mtt (Mnik J R I" 1 1' i
řl II Urfb e nrr trnli-r
tni p J I'pijř Jitiii
lnh-miiíkr V ti4 Illff'm Min V(IÍ
V4 Kr 'kM in j k rfmm
( III V w ri !
Ilf4 fctif kMrt 1 li ? ni-'' I
ku %' t i 4-Vinift I r t'ika '!'!
! I'ul Mlnn
(" If f Hlnrt#'MIU
fft#4 rkiř k' l"'l4 IwKU I r
ifit t M Mrhlhtttt llll iitiftm
riHlri IVlf Ur laj ťt J!#l'a M! ltt
talii Vtik r r SUk IM- 14 irp
Mlnnapittf Mlnn
4 i Saié 1'raf fllnn
nl)if4 nrhA kaMotil ÍHťll tírl
fil 4ÍHik Jilit Jflilt k ikJtllk i tklll'
1-Vuxl Viim t h iiMkf ll r j ii
ť" II f IUjart Mlnn
rwlM tri avé wh!W I řilřlt tr l'Nil
Krl í'unfr il-r'' V4c Vaník 11 Volf
ri nvwf ljlitrliw Vliiin ťVlnk J l'lik
— _ i-
Stá Th lM1 f TU f Mlnn
'KHlit J SmUn tu) Jun Jlmlrn K llk
inr Mntir r Mínit aí-ii(ik Mul lnr'k
lK'klliiik Trn Tirn k
í' VIII ltvnot On ttm Mlnn
inl rf P S Kr'l ui4k lJ V
Murliin-k nwiiloim Minu j 6(tink ( r k-
r-
mlUfri tu-h&iti k nJt1 m 1 n 4 Hthlt v ffnict
tnlKliiiwtl D II !l'lnkt nl'' laruiH-ř !H rrri
K A (hau ř HWIrtt Tib M c4n Tah-miiik
K s-lsnh vn„ AKiník J I lfiljfl v
!i W nh INKU in uiolH-viiid I l hiiNKivnlk
Ani Kom S:ti Mniki t m Irnvcr l'li
The Chicago
Rock Island
& Pacific dráha
timIo d Cnllforiiln dvnjiin mtířn-m Jol nu
vel) )iivalnou krajinou )ff Vi)l'mlH)
druhá po TKXAS DHAZE CDCTHKUN lA
CIFIC PwlwInCJíi d(přjp J IŽM CA LI KOK
t ryclilt jl ihKII kii-rtknltv dráim Jln
Yflftr do ('ttlirornli- do IUhí Ilantl
9 m
im) WtíTťktíliv Jiné i'ráxi% ponkytajíctí vflvliú-
NKJLFVNÉJŠf CENV Jíalnl h Iktkft ilofa
I A Ll -I 1 1 íiiá
lllirilltl liltjrllif ijri v v 1111-11 i'4-iij (Jji lilii
flltti fii f 'nllrnrnln flikirl Ibt iiimImIi
lelt náí "Tourlst Koldfr" olriihujicí mitp)'
unior ce-iy i jin p)iiaii'iii
U fny fiittkil jínlnírh ilimte m u ktrhoko
llTjudnaUiluO u lltV Ur mittlHlopičU! na
John Sebastian
(2 1' A ChicHťo lil
králem všech krajin
— vhodných —
K MLÉKAŘE NÍ
Poněvadž jest to přirozená krajina
luíintá VSechny druhy travin di
vokých I občejných rostou tam v
hojnosti
Jest tu přístřeSÍ pro dobytek dříví
ku sUvlií dobrá čistá voda a nestává
nebezpečí ztráty úrody nánledkem su
cha Trhy Jrou na blízku jelikož jest
pouze 69 roli do St Taul a Minneapo
lis a 63 ruíle do Dulutli a Superior
lleroun jest Již nyní předuí českou
osadou v krajině a během času staue
se rolékařením jednou t nejbobatSírb
Připojte se k osadé této nyní do
kud St Paul & Dulutli železniční spo
lečnost prodává pozemky lacino na
sečkanou pět až deset roků
W O mapy a podrobnosti piíte na:
i
JOSEPII CIIALUI-SKÝ í
Looil Corrwpondent
BEROUN MINN
neb na:
IIOPEWELL CLABKE
Laod CommlMioDer
ST PAUL MINN
RH Dm31)
— Předplácejte svým přátelům
íITospodáfe" do Cech ponz 1150
Zceských mlýnfl
lit "RRKV HARtk ftní
Prich jjko frich
"Tak ul i" lM il V- V Ik f
mÍl)ř'" viiMval vsIiimi) iIm Id
"K! V ovalí í!ři!ivil
tininu VÍK b la vir
"lnu lul Jflt#n tr žlnikii
J W ' st i v Mni ln?l nalniin
ad i at É 1
l a tím 4 firu ti nnll Mi
lil"
"Ti !í iliiti lílof lakovou inrť
(ví h i řSI hfiíil li
ilnř UVn{Ui v ř k t - ní
in pf 7 klíHo im tUUt h
pak li vky napil pdříiln' vy
p4l a f inů ni- pfoliinlil ii v 1'ilra
jako vvttroiihAitý alabnfifí"
"Ij-Ií jmIi ní latu chultk na
v'('iM'vti lakt na na'i Palandu
vp'tfrnnř" nmál nltfk
"iiiiiř apoft fíkíval h- prý mi lu
taUafi(i x roku oMiiaiMvIuJtfho
ani pofttnrli j Mč n 0(ljiislí "
"llahalia! ii jakwl prolni
prach a pro ly litoky?" — za
( !h huU s' hlaitč t i Salanila
a lirml ij!a svorná že ul proio
musí Johatiyskov i tily mlýn n
pollfi l
A co tnu to vlastnč Irnkrít vt
vttlla la (haa tu vázaná?
lnu vílím byl vin n ten "lláni
vy rok" a ta "konstituci " kt r1
vlastni m byla aso nic jintMio
n ž obrán ní svítá na ruby i
vzhůru nohama tak Že mohl kaž
cly krajánek c nudit s tiinton po
panskčm a odstře lovat ty nejvypa
senčjší uSáky na které si v zámku
zuby brousili
"To má být ten nový pořádek
světa' zioiul se tenua onanes
na potkání — "vy budete našemu
miloHtpánu střílet zvi-řinu a on
aby si ji od vás kupoval ne?"
Neboť Johanes miloval svého pá
na barona na Kohatickčm zámku
z celé duse a z celé žínč své a by
by se pro nčho pral s celou vesni
cí Starý pan baron ale zase
miloval zajíce z celého urozeného
srdce svého a byl by pro jednoho
"janka" dal s chutí dvacet pytlá
ckých Vašků odvést na vojnu
teď se musil dožít takových neslý-
chanosti Teď se mři na to i
okna dívat jak mu bývalí poddá
ní práší z mizerných brokovnic do
té "jeho" panské zvíte jako by ji
pánbůh byl stvořil pro ty jejich
selské žaludky ba jak i ta chasa
ze mlýna celý boží tlen nic jiného
nedělá
"Ne ne! tomu musí být konec
dupnul si jednoho dne a zazvonil
na Johanesa "VÍŠ ty co: zej tra
honíme!"
Johanes zůstal jako sloup
"Na to se podívám kdo tu jeStč
panem! Máme-li pak v pořádku
zbraně a dost munice?" —
Ponžefi prosím milostpane
zajikal se Johanes "munice bude
na tu patálii málo!"
Tedy stantepede pro ni do
mčsta! Tu máš přt dvacetníků:
za čtyry munice prach a broky—
pátý si nech"
Ten "pátý" Johanesa vzpama
toval Políbil milostnánu ruku a
jaký měl před chvilkou strach s
a — —
takovou kuráží vyrazil ze dveří
"Počkejte: mývám ukážem jsme-
i tu ještě pány!" — mumlal si sa
molibě pod kníry a uŽ letěl
Ale bohdejž jen to sluníčko
nepražilo! Ještě štěstí Že je ce
stou hospoda a dvacetník v kap
se Naschvál se tam dnes staví
aby si je dobral ty rebulanty ktc-
í budou zítra koukat
"Víte co nového?" ohlašuje s
vítěznou tváří nabité hospodě
jedva vkročil "zítra honíme my!"
Soudil bůh ví jak se leknou Ale
nastojte: ti rebulanti pranic se
nelekli naopak jen se smáli a to
že prý oni honit budou také!
"Na to se podíváme!" zlobí se
Johanes "To by byl pěkný světa
pořádek"
"inu ll JC je a imile poučuje
li j i M t tfth f jpalfl "liď jfne
i plul pářM inbfili mi víif hni f ov
nii pán rwpát jf jedno Kdu
se
povyšoval bude poil dním % kl
I 1 pnl ilniiii smí vyjít im i'u
Tak (o slojí psáno v fi konliliM
a bU"
Ubobmu oianii U hlavu
kfb m t iMi boImpridnjMi titt
dekaoval kam by lo vedlokdy by
pFtMal4 bjl na ! siijrnaf
ktlvliy mt se lak mfi slafi na
rovin vniti plnu a zavolal
na nřj: "Milostpane vypunijou
sni boty a přinesou mi můj brn
kale a kos IUovnv - všah nic
naplal li Iditotini mbyli k pf'
vnln-MÍ Ji H se SfihUí Ř j n
tnu smáli í fly rokoliouirn vy
bifl t pól hiHbny f limpody
klusal svou (estrm d íle i )
inl I do města jen s- nbo
slévalo (I Žida nakoupil řinmit í
b)la toho plná mysliven ká braíoa
"lnu to bude ftáká bnin liniin
liboval si a už si th'!a! plán na tu
nlon zítřejší patálii On mí
loMpán íolt spřávic tbroění
písař hajný Kaíář pokladny
tomu jetě bonti inu to bude náká
armáda!
A lak se zabral do lé výpravy
lv ani neviiiciii na jídlo a na
obff rtve ní v lom parnu až když
h 4 4 t 'Jit
už zase byl hodný kus od města
Teď tt prv bacil se do ěela jakou
Že to hloupost vyvedl Má se
snad zase stavit pro zlost' v té
hospodě na cestě? Ne to neii
lělá! Ale — do mlýna zapadne
ano toť stastný nápad — tam
bývá o pivo hej a pokaždé i něco
na zub —
Nemýlil se Od té konstituce
byla šalanda Rohatického mlýna
učiněná hospůdka kde se pilo
hrálo zpívalo a rokovalo o politi
ce ou rana do večera bekernik
dělal hospodského Měl pivo z
Mýta a "Národní Noviny" z Pra
hy Stárek předčítal a ostatní
pili A když se zpravila politika
oanoval — velus Velus! Joba
nesův had z rájekterému neodolá
ani o pňl noci A nešťastná ho
dino! právě byli v něrn
Ah fiahahó! zahlaholilo to
tabákovými mračny jako bouře
pan Johanes" — a už seděl za
stolem uŽ měl korbílek před sebou
uŽ mu Šel sekerník shánět nějaký
kousek krkovičky
Ctnost věrného sluhy ještě byla
suna "Ne ne dnes hrát nebu
du" bránil se a nechtěl hrubě ani
hůl odložit jak byl "na skoku
Však za pňl hodiny už držel hfil
evou rukou neboť pravou měl
co držet karty Po hodině už
ežela hůl pod stolem beranice
na lavici a pan Johanes jen zářil
Neboť karta mu padala a stárek
Váňa mu přizvukoval do noty že
e slušná věc aby si mohl také
milostpán vystřelit pročež zejtra
nikdo z chasy se neukáže s flintou
v polích "To je přece vidět svě
ta a mravů znalého člověka" —
iboval si pan Johanes při tom ale
stále koukal po hodinách jak ten
čas "fičí" a nořád bvl na "sko-
ku" Musí prý ještě milostpánu
nadělat patron namazat lovecké
boty a kdesi cosi
Ale nedělejte si daremných
myší!" — přijde najednou stárek:
zítra nebude z honu nic Zítra
prší celý den" '
Johanes se zarazil "Jak to
víte?"
Moje "kuří" mi to povídají
Můžete vzít na to hostii: zítra se
eje od božího rána"
"Kdybych to věděl" myslí si
ohanes v rozpacích a kouká brzy
pánu bohu do oken brzy zas do
karet Skutečně na nebi se sbírají
mráčky sluníčko zapadá moc žlu
tě — i půjde si poslechnout jak
žáby kuňkají
Johanes vyšel naschvál na
nraz
žáby kuňkaly opravdu ja
ko bez rozumu t-ď to bylo jisté
to se změní čas NuŽ a vzhledem
tomu vrátil se znova došalandy
zasedl ještě na chvilku za stůl
sejmul novu a už rievřdl aníko
likálý tu ilJMruk vlastně mtrWni
1'miof ný" odtrohoval rovna j d
nu půlnoci a mčslnk smál na
h WV jako poťoiií blý když
jiait Joham vfaal i "miSla'
fesptklive e mlýna v potu tváří
ku zámku Horko sice už n by
o ! Johanes iitfl jifne přntíi
vislu roei jatou h beranili v rit
ff a byl filý ulrmÍMU že jva
na nohou držel Ani ta hfi
ní mu nesloužila Kodrcala s
ostuda a pb ila se mu pořád mei
nnliy a hnd as Si rmovala v po
Vflff řftvna když hi ttejlíj
P'm plít
Konečně byl u zámět kýe h vrat
é t t a t a
jel pan Se JetF Jeli - '
Marni dmnn?" - - mumbil pan Jo
hanes: "já vím že se na tuho -
oihlastu vrátněho nbitluču!" i
usi-dal s resiijnací na atník Tu
teprv sjíooroval jak je vlastně
iimidán "Panská služba" vdy
tlial "pěkná ale těžká těžká" -
rojímal kloně hlavu- "len pratb
a ty broky to má váhu v ta
kovem parnu -— j n co je pravda
v ťm ly nula hyt rovnost ji
bych mt mít valacha jako mi
lo4pán — - vala — va — "a převáli
se do kyprého drnu jak Široký tak
dlouhý a chrápal do vonné trávy
jako když hrnce vozí
Jakživo se mu to ještě tak krás
ně nespalo! 'a to ale Kohatický
milost p'm mM Špatou noc Oka
do desíti hodin na Johanesa ěe
kal a klel do jedenácti — kde nic
tu nic "Aby se mu takhle napo
sled bylo něco stalo?" radil se se
správcem "Naposled ho někde
ti rebelanti chytili a st Ion L 1 i"
mínil správce i vyslal po něm lidi
Ale tito se k půlnoci vraceli ah
zase bez Johanesa V Žádné ho
spodfi a v žádném příkopě ho ne
bylo Rozzloben rozčilen a ne
pokojný ulehal pan baron na Iňž
ko ale měl trhané spaní a když
z dab ka z modrých hor slunce
vycházelo byl skoro první na no
hou a musil si vlastnoručně otev
řít okno aby se mrzutostí nezalk
nul
'Kde jenom ten nešťastný ose
uvíz?" brouká na lačný život
oblékaje si župan a vykládaje se z
okna aby pookřál v ranním ván
ku "Jaký bychom to měli dnes
pěkný čas rosa padla" — ale ne
domluvil nýbrž trhl sebou vyhnul
se "na celé kolo" z okna a vytře
štil oči dolů na trávník
hjhle tu pod samým oknem
eží na břiše jakoby hříbata pásl —
míly ztracený Johanes! —
i 1 f II it 4 4
inmmiiauuonr zakleje pan
mron ale Johanes nic
"Snad není naposled mrtev?
A skokem jen co trepky stačí
spěchá milostpán dolů odstrčí
skojrnělého vrátného a stojí u Jo-
íanesa
Zatřepal jím jakoby z něho du
ši chtěj vytřást a zahoukl jakoby
10 budil v den soudný Johanes
se počne zvedat po všech čtyřech
potácí se a koktá že z honu není
nic poněvadž zejtra prší Teprv
když rozlícený milostpán znovu
jím třepe a cosi o opici kleje
vzpamatuje se nešťastný Johanes
tak dalece Že prosí na stokrát za
odpuštění Uránii prý milostpána
v jeho právu až se celý tiondal
''Munice ale neseš?"
"To nesu milostpane až dost"
"Tedy honem jdi dělat patrony
trtibcnte!"
' Chval každý duch hospodina!"
ibiije si v duchu Johanes že to
eŠte tak dobře dopadlo a šourá
se ve svou komůrku aby honem
nadělal trochu patron
Ale jak otevře brašnu zavrávo
rá leknutím: v opici byl si strčili?
mezi prach a broky nevykh panou
ýmku: "Tohles mohl — letět
Abrahamu!" peskuje se a vlepí
si pohlavek jen to luplo
Na to s třesoucíma se rukama
vytahuje kornout s prachem roz
tálí a — zavrávorá do druhé Ne-
oť místo prachu střelného má
tu
samý prach mlejnký — a na
kormutě ilpísi "Prmh jk'
prai b Aby se hutalo žádni' ne
ítěstí jios tne vám ten střílný nl
řílM"
Oči v Ka
prtth U f ftmf h pMfíl
Hiufli tílná nrmi I I til kftliaaMlM ~l
lřitrnl JÍaJIi láhM sluchu lt
rarknfmfckhi ritMk
DRA PETRA
HOBOKQ-
po rnff bwifi pHprarrnl r mjiMJI
físl přihiwl 0n Jr-st ryrble v piíwitifil
spnlfřilitit roli tlilkA a IriaM v kHn
rlrb při f fh rharaliArk $pl1nfrk
tieěltoit krtí Jak
krtlcíih tjráJee rjmťt
Iím-JI tr udřeli rťill raku a rakwvla
arh irútň Ixníll a im Iio tlmba
kiiinírh nenicHÍ
' r i I na prmlrj u lékárníku nbrl
jcillnA ii irláitníih JidiutelA n(-U
k doslání ve TAsVm okolí doplíte na
Dr Peter Fahrney
U21U S Hoj no Ata
ciika(jo in
A I v huni iiriHle i iinStcIi i li ífinl nďh IkkII- J
IicIí (ir- inu' ii li (lnu v ívjbiII xnUmn imi 7
)Hlti'li tSOilnA rtjln'- i it liÁlfliiJii:í
ih'lm'ly iM knUilá 'lili lllltln4vce
iiiínriivťti liixlliifk : l'i kné km liiky k mim
S lAiii liro inu' iifli iliímii i iii jli)iliii itiimuii
ilatit eena IJ f: J-lill-l iln krnvnl v nt I ri ť- m
zIhciiiiu n h ih knwn kliMlrin lii 1175: náiiínl-
c vykU lani' ktI'HiI IIMi illurniuitiiviMi n-
iriil Jflillel U lliMluiky Juni in knC rytina
mi hIiiIm'i iri!i lilvii(' f jih Jmiii Hlíně plA
lovím! II K xlutťm u mu li vIiIimI rhiNcli Uit-
(lim-k fl Iloilliiky i vicliny jetu í nt-rié xde
l)h'(nn'ly xiioti mi n ii iloliirku tn titt U
Mrnv(!iií ilupnivy ku irolili'i- iP1rO
nuti JchIII tieliiKlilv A iilml Himkuli-iil vrititn
Ji na im Airuly IIMlItiky ►hiii tné imhJÍ
(I viijnáwiliiiiiii ci'ini iikuii my x£iii)ii-nm
ZiiilfU) ♦ ims olijnliitvkoii a my vám raHIin
ulitriiiH Jisltn i nMlrli vy hlái'iiýiii řclixk6
pro inu?' m l) iihiiiii Jiku vlu-l ni r-ui II
Royal Mfg Co
(llikllmll
Čechové !-
Ji-ili lit-ll (li)Hlar vlántl ral iwitií uinmi f
uivini to ctujli l ajlrh kufry liui-U pH-
sliní i(inlixl6 (lunravuJl no imi iuluxnlol IIFZ-
1 IA1 Mí ui clu im stu Jlci iiu n ChceUi-ll ho
l iisimiHU íliyuiiích vyilinl nimvHiilli no
přisláni ImlB nikomu tn-krly a kufry nýlirí
piwt-f k Jus tím ni (lijmli t tlu nifuta Iliviiiiin
a puk trprve oivíIijto ave tlekety a kufry
Jediné Cvhki firai£:
V UREJI EN
23 - Bahnhofstrasse - 29
tyti no vm kufry bezDofnfi do domova
dopravmii bfU inulill SU-6tn
Přeplavní m lístky
do anebo z Čech
ln nejlevnřjKÍ ceny kupte hi od
JJHavelky
vrchního fřeplavního jednatele
Písirna U-vhna tr mdf ll od Hilu II IhmI ráno
Ariis poitovnl i
J J HAVELKA
144 EVaa Bare St C hltáno tf
Iake Slior A Michl in Hoiilhurn i
K IC IS'ixii Imiii M
-— Úplní seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu zdarma
Kareš & Stotzký t
popište si o Děj "
i
v-
4
4
i
i