Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
11
v
$
fa
í:
i
SMv osmí v Nfbrisct
liotpodihltýni cdťortrtt vydá
na byla fit rý 4i(ovrř tthá
u f 4 vit iw nf -ovlřii'M Ijblni
7 ttihm uhtttyhttfm
i Po lylfi ponty tjítbfl íliUI
nrn n II4I# bylo pod fnr
íft VtUmhni tb nrtí li ubila
Málu ohniti I 7 Mujiftfi mřiř
jí m-I ubyfí n? í m j hladněji bylo
't fíky MlMOiiri kthlliplof
f (iffif fniMi o if Aiitni yU
¥ jihovýchodní íáiti Málu tmf
f'f ftrrir nýrrt v vt? Uti Mhtbi
lilii n il nf ťi n r nťit i li
y foápailnf !( I od i 30 do j 15
'tj i 1(1 I)
í Poa%l po t lý l)'if n bylo řfi-
ln itrohnhu ohill vt li pfíni
i týřii i r nihly lilo j )()'im
!♦ ni f lito i iv jimi
vlato Mavti ifohrlm
Chladnrl jičad in bylo pfínb
vým kufřík ji vfťt jijl v jfi
abdrtíiti týdnu pramalý pokrok
udlal řníly počíná Jloiiltioiiit a
crlkmi vlo hřmi dobři idfavil
barvy Slunky jsuii lah)'ini a
f f víky fxMiri v arni iim4- no na
ní btoltť íkly tu JS kdy jin
dy lak )v ji naná Čáit iiMVH vy-
4ována ťyli musí Ovorávánf
kofny jmi v plričm potnhi niNty
)! alt- korná proto dotud pfili
nbekou Koma po o Ji'm Málu
za pot b bí má t pit jUho počasí a
ve vřtsínč okresu i vítr vláhy
OVOCI' V Cl ikli lillljíj Úřodll (1íi-
fou Umnnó tfeínř a jahody v
jižních okresích počínají již zríti
V okretdch jihoáadnft h zapo
čato již s pravou skliuf VojlHky
a úrla j jí j st naJprftm£rrtoii
NásUtlovním olirazct-m znAor
nřn jct spád ili šlč v týdní uply
nulém
y n
" i """í 13 jr1'!
niu Val H ' i I s xkUum
V jednotlivých okresích naSinci
hojnřji osazených stálo si osení
následovní: I 1
Iiutkr — Pšenici ovsu a Žitu
dobře se daří pro kornu bylo
příliš chladno a sucho a znaČnč
korný bude muset znovu vysázeno
býti
Clay — Počasí pro kornu bylo
velice nepříznivým za to vsak
bylo příznivým pro pšenici a zem
čata část korný byla již znovu
vysázena Vyhlídky na sklizeň
ovoce jsou dobré
Fillmore — Drobné obilí stojí
si dobře a místy již metá pro
kornu bylo příliš chladno zemča
ta stojí si výbornČ pastviny jsou
vc stavu dobrem
f ' příliš značný pokrok neučinila
t~r - ""b" — — i -j
itd U Vadli a xjwa Aiiakiiv
% nnWrořilv TenlL'išího nočasí mč
g- j — a 4 m
- lo by veškeré osení zapotřebí
Lancaster — Po celý týden by
lo chladno a pošmurno korná
pokračuje pomalu drobnému obilí
za to daří se však dobře třesné
počínají již červenati
Pawnec — Počasí bylo příliš
chladným a pošmourným než aby
osení značnčji pokročit! mohlo
ZnačnČ korný muselo býti znovu
vysázeno an přílišnými dešti vy
plavena byla
Kichardson — Pšenici se zkp
šila a traviny stojí si výbornČ vy
hlídky na sklizcft ovoce jsou vý
borné ovsu daří se dobře a počat
sí bylo pro obdělávání korný
příznivým
Salině — Korná učinila ' slabý
mkrnlt a znační muselo ii znovu
i 'vsázeno bti následkem řádčn
V ' f oonrav Drol
Drobnému obilí daří se
Sauaders — Koma pomalu a no-
itejnl rychizíj lepil pocaitad
1 lybi by k tyt iď jUmu třAtn
korn ilofiř1
(lotřil — Př komu lybi poa
í jifílií í liUdftým filalníini ou
Íkoovjjri4 jit korná rVfWky
niiiii( Drobit oblil Mojí ni
lobři koriM řiti l pť j'ílto
itf%{ ofřb(
lfb(f — V'rol ví hi omni
h h dosf4tkn vl íhy i ulilm
hládnu byl tUbjrfii korná vSud"
t Moi ht li aUIoh
Holt £ltl jíl řtU tl 4 j' Vr
t4íi vlomni} mítty koni js
t ovorina pailvíny jsou v- la-
u výbornou
Knot - Po dootavivtíiit d -
U VÍmIiIIO Ot# ní jll4íA í¥ď
o poib dřiř t fiá koma poínl
v(ht-tÍ % no ud výborným
Madnon -- Korný ai ilvi' lř!i
ny jíl vf Uy dfďnmti obilí d i
řl dobít- cukrovka libiij- hoj'
nou klii ft
„ ft Drobnil obilí po ď Wt
!imh xb ptilo pro kornu bylo
píílií t hlrfdii'}
Ibdíalo - Koma j st slabeni a
nj(ne biid ji itiuv t xnovu vy
í no biti Hře d4ÍÍ %! dobfe
ví um dfoiiimi obilí vláhou
by tMfnč fcpoiuoíino bylo
(!iist r — 7ilo a omika poííná
pí nu tatí korná ioulm a pouta'
bi roste a místy poškozována ji M
lt rvy ovoráváním korný již za-
po a t
Howard Korná rosl pomalu
a vzrfist v ho t ní zilržován j tt
nuthciiir žita i píi nin- joti fídký
mi a stonky iHobyřejnČ labýiní
Slu rman— Poslední ib-šť znač-
ne prospěl v mihu oihii Korná
ji st dosud slalioii a zapotři bí má
teplejšího počasí
Valley — Drobnému obilí dali
se dobř pro kornu bylo trochu
chladno zemčata vzchází nestej
ní1: íarmáíi zaměstnávají se ovo
ráváním korný a setím mikty
1'urnas — Alíalía se již seče a
bud ji hojná úroda žito a past
viny jsou ve stavu výborném kor
nč daří se dosud neobyčejné
dobře
Hed Willow — Následkem su
cha neučinilo osení Žádný pokrok
ač dosud stojí si dobře Žita jsou
již vymetalá
Keya Paha— Obilí daří se dobře
pastviny jsou ve stavu výborném
pro všechno osení bylo příliš
chladno
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chltmiw 14 fvrvnu 'VI
lřltí- Utírá pníátkl-m íi-rvna vitlnft v
ri-ní1 li iiíllii minulým týilnnm opa hyUo
rhnlilťjii 'riMlvá mi nyní t Jurka m ílWtt
IVA tin íáH a pro iwin W
KiiliiiHi-o i'1'ny in-viié a vjMÍ pnxUvá
m 2F pro tn vi"av-iO
t Jvimi Jo lét euny imvné za lft!„ l 9 na i%9
Awl S pnxlíví no mi ItlVí
liíímiTt Jint euny itUoro nuitiířnfnii m Í7!4
UM din jitkiMtl
II v i iliilvU-k ilrí wt V HUilná HhI i-i-iií
Krmeni voli ík' prtHlávullw nIW'Mfft
a nvláílí iWkiiB a lo h-Jh voli k ilru HVa0
a krtvy a jamvu-n ti iwi3
Vi-prový lihyt4-k wi nyní Hf in omH v ci-iií
lťii4ll IidmIívhI m ilnixi včlAlnou po M '"''(
3 vonlni-ena ax
Onmlm U íitrvna '87
Doliylka liov'ílio přlválI ne nyni holnfjl
Lili íli vxiihivl'lni I MkolinVvlio liitllA In i ¥
iIihh Ii mlíiulich Juk Jeví mi i niln(luJlellio
v t karu:
Iluvf íilio Vupř Skop
ZaKlDknnílJfprvna líWI (!
K kvřU IMM WI Hinx7
" " 20 kvřt I3KI Wa !'fiO
Ceny ta liovfřl ilodylnk v Irliu tomtu pluti
iloliré liapuinfriift Irliftni llnřm vyi mi
tli(U Iiimu hýl prívox hiivMho dobytka nH-
nIhMI ninolia ilnA a ilovifant voli prixUval
u 11MUMIAV NctnlHl M'ii rulittli-cnii hr
tu mniáilo volkA v4Au-ích iiriitni'ri'111 iwi Kila
k(li l ni'Jli'p)ii přilnulo Mtaito Aici prdmť
ri 1773 Iiiik oll k lru Immi Ktále iwnv r-
wké pi WflOftlW krávy a Jiilovlco x ÉiiV
Vi-plovf doliyU-k v týdní tnlnultin Kininá
lilu í ulálo klííMl r i-'iié iUIk al klitul itort
tw vlak koni'im tfiltie imt kud nlnpMI a
dmu priHlv wipiiN VlWti
Vojoe řoral vé Jiu po 7c
Máalu In Imx imnv: olivřrlní k nakláiláni
7S nnil'lí Ktoltil 1 vnukova iHet3ir 1 má-
tlovnn !(( l:o
Hliipluejiuiu po6'-iíJV !!)_ kufaU lAc l
Ko"i'tová třtina Ja lMoniřny ni-JIcp! i
H 3HO oliyrtijn IHC 10
ItramlMiry nov klouly na 1100 ta bull it
ti Jitou pimud "3n- bull
Mwl priMtává m po tKtlV Ib
Kliín Jmiii crnjp nllI: nyrnv mciAHc aolo-
né eVtC''t sulktii k-!! un:i "r 10
81 Lnuta 14 řervna
1'lonlci1 ktirá tr prvním ldnu t m byla
tm vyií nyní Jl wbabďj! rarvuná
t % ta h" pro rpn o7 lárl 7:
Kukuřici Jh naproti tomu tny pivnf Jl
vyui ta ew
II vlna Jmt Ornf untálcllá prtřodnl la
7 a-ia
New Ortaana li Ivtr
Bavlna J or klidná ala pavbi vroatHdnt
M 1 r-M
NOVINKY Z ČrCIf
ťárixtaf lafMiíM nl hI "řoV fáa"
V Prar 1 Či rvna iM-j
fcilká fnibt - fti hit alufokio pra !') —
IhhIiii — r ii)l n'niwii4 (doiii
r — ř !! a nlmwk4 pf'tlf - Voltif Ht
riiny — tlf iilni( h votfli V
kuiK - l niovnifM l Am-rlkf
fílttki ni!) jak jiitii oná-
míli poslán c Hc ho# n r ř itnan
vftdtr firti'k(í oppoirf ofilínl
na knc míntiM mhu- h- t(ť
nóbl obirukfi jakd nmovna b
smi vMkiu n byla A n j it
iiiixtl nalíonálovf1 nýbrl ( pan
Pufikf Pirtlt Ni t-ulď prová
žili naiB ným joib ski m tuto hro
btl DokUd l tito plni ' ň
tam m Ni hoi ti r f 1 111 ři jn fo
oJftnjí nýbrl } ftArff nab ají'
t ji ho vliku tm b j"j jíih
vřfhnípárí a Vilílil 'foť ví
h' 0I1IS' ná bitufiití proibikre
fi H Ihk ft r rova oči kávána byl
viliky ni napjilím m bot bnťi
pán poífvá jako poíadatt I nntito-
viikh i jiných kravalu povřsti
im jt hvaln jí a publikum k I r
na ji ho vvbíduutí e ai-Mo ku
píi ihtavi ní v j hoí arrangement
on f byl uváal nikdy iKopustilo
bvadlo b jí ňjilfiho nepokoji ní
Schoi m r rova hroba pAnobila
statní v jiném ji ítf smíru Ptiu-
Lily si- k ní povřsti o brjekťm ih
roři ní parlatitc ntu j mní dáván
termín m jdťle lo pátku Al
tentokrát publikum zklamalo s-
sí hfii zařala™-odjrošováním
Sitlitjtikct fniviii Prvním kte
rý Ve vet rt jsf SCIMII ke slovu se
přihlásil byl povČstný poslanec
ryt Pessb r Však nepřihlásil e
aby zahájil obstrukci a aby po
slancům již mu nejsou po chuti
vynadal nýbrž pro svnj ničemný
bídný výrok jímž označil 171 po
slanců pravice jako lotry byv vy
zván poslancem Udržalem Wie-
lowieyským a jinými ještč na sou
boj pokornč za odpuštční prosu
Svým odvoláním k nčmuž byl do
nucen strachem před zbraní ozna
čil poslanec Pessler sama sebe
jako mizeru s nímž čestný posla
nec nemůže míti na příštfi stykň
Máme za to že svým neslýchá
nvm nokorentm tento ciovek ve
veřejném Životč vftbec je hotov
NtpoclioJili Po satisíakci
které poslanec sám sebe odpravil
nastala na raichsrátč neskonale
směšná protestace společnosti par
lamentních sprosťáků proti znásil
ňování kterého prý se dopustilo
praesidium a sice "lstivý Armén"
Abrahamowicz a "brutální Čech"
Kramář jak nyní nčmecké listy
místoj)ředsedy jmenují naproti
bodné zachovalé pořádku milov
né a nlodnč parlamentní práci od
dané straní- obstrukČní Cten
protestní spis levice v nČmž žádá
se aby oba místopředsedové sne
tnovny odstoupili Pravice vysle
chla slohové cvičení obstrukčních
stran zcela klidnč za to prováže
no čtení protispísu jejž proti pro
hlášení levice podala pravice !
obvyklým obstrukčním skandálem
Mužný protest ten v nčmž odmít
nuty útoky parlamentních škrtite-
lů rozčilil levici tou měrou ž
užila í přinesených píšťalek aby
nepohodlná slova protestu umlče
la Místopředseda Kramář však
s mužnou rozhodností odmítal a
vyvracel všechna přímo nestydatá
tvrzení protestujících stran ob
strukčních Nezalekl se vřavy
ani nadávek levice označil lico
ničrnost tčch již zákony a řády
nohama Šlapou a potom zuřivč
řádí když nejpřísnčjším výkladem
jednacího řádu zhatí se jim vypo
čty Presidentova slova učinila
mocný dojem i na nejvčtší křiklou
ny ale ovšem Že provázena byla
všude kde ostřeji se dotknul stran
obstrukčních hlukem a řvaním
Mocným dojmem zakončila tedy
předehra k rokování Však ne
přistoupeno hned k dennímu po
řádku nýbrž předseda přeruší
chůxi načaž předsedové klubu
iCDómanty
3
ktrr fwfj(lm r'
! hi lo
bkf'ivn!l Jmi# n
I í ttj'fi t Mru r ♦
Múm Helfli IMW
knilťk I DtCIL-n 4f a hptli k ii
řlilnllm f fH k d'- IMxl řill f ili
I! Mlttll llfflktillf l(iJ Ms4 ll„ím fi„
Mtutnifm i-ti" l ihi t ri -4ř „ihIpI in i 1 lij 1
l rl m MM T" t 'Jl i li-i ifl„ N ti j
or0 Mmia pnviii OH I M1 Rl tP II 1IIU
t)at) iId Tnri ""'' n!-((nhr tl v ná
riay lliy lUM !'♦ oi id"tfiit iimin
koliv )m in i i fMi#Oil J Hiii n ! tr'1'fnt i p 1
kmA hiiwIwi ff r#riH'il ii pn i ik tr kl 1
MA§r zXhukai
rníulfliii' )-li'll a k!j
T" ni (hhIiH v hJ l-k a
liKutrnl a !n iiftkij(
kdl l'l l I iiKřill
) t~i„f iMtuiiiil Mahr iliil
ťí Ti-IimI 'i tl lt h}
In ilrf kjl
Bity Tom J dosti dotrjfm (ro trnovníky
Jsou dosti dotryml pro vis?
fřjvtlkolcffJÍÍ prodej v historii
klínotnlckcho otchoJu
ťll4'n b-nl it nutí 11 nu M" in
N4 f-l nk „ „ lil l'H
Ji hll Ji ll „♦ ! M
KiH tlky k mnuli láni „ (r!fi „ I i m
vlaky k IikIOiI" ' „ ts I 'i in
HiiMiti i Ji 1 i'tJi ' f ♦? a
'H ob cilnát tni prli nu přloOi- kmiik p ipíri uk w ii i
Im tlMiikn pr-ln iiOiti nái Jřl"l-s MiMt v kivni
I mtili m ít 'iii'ii n luli lf při-k iim ni tili 11 T M'i'iii
ili r) nliilrl li' 1'i'hiir w rtl kilyl iiaiJti iiiiip ik ijl
TUK DIAMOND PALU K
Aiiit rlioii i:xiri-n i:!ik ( IIK UiO II IH
pravice odebrali se s Členy kabi
netu k dňvčrné poradč Co tam
bylo usneseno se neví Ale v
parlamentu i skrze zeď pronikají
i neitainčiší slova a tak se hlásá
že parlamentu jest na mále takže
guillotina která mu život přetne
siadnouti muže každé chvíle Če
chiím to jedno! Ale řvouni nepo
chodí Odročí-li se parlament
bude svolán snčm a tam dostanou
Nčmci — oplatky! Dobré chutnání
napřed
Cti stojí nřmtcktl obstrukcet Za
nčm obstrukce hlasuje se stále
dle jmen: poslednč devětkrát
Koztomilá zábava jenom žc tuze
drahá Stojí dle výpočtu poklad
níka sl domu každé 40 minut
trvající hlasování tak asi Hoo zl
Co pčknébo a užitečného dalo by
se za to poříditi! Dejme tomu
že letos hlasovalo se asi 5okráte
dle jmen — tož sumička 40000
zl vylétla komínem Plodná
práce rakouského parlamentu ať
žije!
Císař a iSuťťkS protesty V těch
to dnech byl v audienci přijat
profesor vysoké školy která nalé
zá se mezi třmi jež podaly sou
hlasní s nčmeckou universitou a
technikou pražskou protest proti
jazykovým výnosům aby poděko
val se za povýšení Císař přijav
díky jeho pravil k nčmu: Jak jste
se mohli opovážiti ku protestu
proti vynosňm jazykovým a to je
štČ k takovému ve kterém se na
lézají zjevné nepravdy? Oslovený
profesor odvčtil: Prosím V V za
prominutí Já na protestu tom
podepsán nejsem Na to pravil
mocnář: Pak Vám gratuluji
Volby do úrazovny skončily kon
cem kvčtna Výsledek zevrubný
není znám dosud ale jisto se zdá
že zvítčzili zase — Nčmci Ti
naši čeští Živnostníci jak jsme už
nčkolikráte poukázali jsou hroznč
neteční A přec se jim to nesmí
říci! Kdyby byli volili do jednoho
jako Nčmci musili jsme zvítčziti
Volby v V kurii mají dozvuky
Pro falešné hlasování odsouzeno
už na 50 sociálu a ještč celá řada
jich ju u vyšetřování! Vida jak
Čiité bylo jejích voUbní právo!
MI#Tmoi I I ltllř# áJ
váfiftiil ři't ř'1 íimV'i í
ihí ř ( nt ftn a
1 ti t1
f li ! r tm fif i 4 ti tf
fiM !' iir n#-i
Démanty Jutllltoviny
! ' v tíUm Totlitt
! l'li"Vii- a iittuxé 'ft f ff
1 ' Jíl VM-Ott VfM4'i i
ir h ' i inrf tf it
( ii 1 t h rv I r
' 1 11 h x iritnkv a ti
I'M h Hrlvlfiř'N
j I k litlf i I q 1 ri t Jiill
S it ifl Inkové diiilili4iv
I ťilho ř"f#i unii y hr
' lluM l
Cestovatel Vnh jede do Ameri
ky Na cestč stavčí se v Praze
Odskočil z Janova Dnes jede
dál Šťastnou cestu!
Droboty Zatím co ve Vídni
nastává a panuje krutá vojna par
lamentární tak že se dennč čeká
odročení parlamentu aby si od
dychl — u nás doma v Cechách
začala doba kyselých okurek
Trochu činnost národního dčlni
ctva které se pčknč činí a mohu
tní vlní hladinu veřejného života
— jinak začínáme sját — utíká
me z dusna pražského ven — nebo
divte se máme teplo a to slušné
letní teplo! KonečnS! Jen aby
jiotrvalo vláhy bylo a je dost
Přejete nám po důkladném namo
knutí osušení také že? Pozdrav!
— anp
i tož votla
obMihuJi) mnoho clnivi Škodlivých lilu
ŠUMÍCÍ BONBONY $3 ftWBl
iMVrXuJiui a lílirrufi chtít imjífi láKJ
Ialíěck 10c IldlnUU 30 hul piUh
II lu vnl JiMlimtclú:
Veselý Ac Co„
mu P miliHt
NewYork Pí Y
IIIKDAMK VsfPK JKDNATFlK Kaídýsl
lllilí11 XIlJlHtU HkVČllIII lllKloUCItOMt
lhTinai
Po Plciumnt Vlili Ncbr
Úmrtí a díkůvzdání
Hlubokým {tilciiiNklfuiiloxnniiiuJim
vinni iiřiítfliiin a itiMiiýin io naň milo
vaný iiiiiniH a otec
Ant Zuntpfo
mmířcl xi dlouho trvajíc! nemoci
kMi-íiií vodiiiitrdiumti v wiImiiii 5 tvr
vnii vnl li mlp a HH hován 7 řurvna
in hojného iliNiNtviialvi na hMiltovilo
l'liaaiii HHI Zniilý ťyl roku 'r
a miniwn v I rui-cniiurku v kraji Ca
hliivakém v Stehách Jhimp Hivnnl
víiIhII vroucnil diky vlci kdo cmi
Iflin mi dolní Icho nemoci navilivlU
1UI11 o V Itanlclovl t:rft mi irom
to' t-f v (liinř nnuitkn a nn liMiitiv'
al M Kralnchvilnvii V l'illkauov a
M Kmlníkové ra kránné vřn a voim-c
víii ifárcfiin kvřttn ImdU dik
v-i-iii 111'imtnikum imhMiti JU Juki-kollv
Hlulliy nám irth iiiili a lul n inniriittl
lilfil ll Marie iiiiiprn manclka
Frank Anton Jun Kdwanl nynoví
Mnrle IJrlianová I Jiwwř frtmn
II Ku'crov Váo Kiiínm
dcury provdaná M'ťov
Mario 7uinpfi Mario ZumpÍP anachy
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu k do
stání zdarma
1
H
1 _
-aM- - fa