Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍO
Pokrok ZApadu
OD MAŠÍCH DOPISOVATELŮ
MIlAVAfKi:!' V (líni
ř# fk r # pnknktt hM„ V í f 1
%f jOl Velu tpaflié 4 M''' řl
b pí Čay % Jim sít pf bych
tam by lak vtiíiint iWnfnUt uf v
nití jako jí il}iHi ♦ mi doplil
né i 4iisM r ry rt hnvah
N'IVfl-lMf )dll4ťov4 frlljf
tf h Mfarv V t i tib byli
I nto lyibn ti ff jd#r Ka
plíkt til dh' IIU" to bu
dit i řubťijl ri( a mi
juh líto ! ío oítř )ttm řtt
Irych fO R4f'ltb takový JíiN k i
d m( In'ř4f Ut kdyl f tle tiv i
bn pf M!n'i f M Iv noviny
Vldllfl J Umi přoll pokfoktf i
t4i!u { j (1 f hudé MMfluk
pf4íll)íc Ě třnitjífe f }en ÍjfT'ř(l
ni I ? n k tn rit- niř'!filfn
C"JS mí mmu národnímu
dutím i citu plíči a pak }im ti
nady rj' 4 pakli ta ní tak'
vv-tlmy fuskUitte n ď i?to
l!da viru ♦ofrtujínty tlnťm no
vinifum I4I1 naříká 4 kfií na
český ihuh přive naíí fary
kaadlny dIu n# iť a'i'in hsty
kafít katolíky a kot te prý ni-
rodu čtkmu hrob do k t f' ft
ab 4titi padm te 4 Iij4 pry k4
tulikufll Cil lakové noviny ih! bb
rjl a při praví že přiibíl
na Cnhy íim l doba a 17
Mol f Ir přijdou oj n lt ski 111
vlast tra"nf dnové neboť že
č :íí opět nubtějí víru kat znát
a přijmout jako rSovu v Voj
Iři ha jak potom někdy tak ulav-
ný rod rovcuv bídnř a habm b-
né v pofianstvl zahynul atd Uv
lo toho mnoho a mč hnčr lo % toho
v uiích lidy již dont ocstojí
lo za cti ní
Obchody zdt- vSi-olM-cnž vánou
a po cc lý mísíc kvřtin silné zuity
Panovaly tak tr zde vitchrn kvřt
na stronift h zrnrzl i listí utrpřlo
mrazíky To jest v Se nového v
Milwaiikie S přátelským pozdra
vem 1 učtou Nám oddaný
A S
LINWOOD Nt-b Ct redakci
Pokroku Záp: My íarmáci nyní
pilné robotíme o té nasí "desá
kové" korné Jsou to těžkosti!
Co práce a namáhání s ní a když
ji Člověk zaveze fůru na trh mní
stavu si za ní koupit ani sváteční
gaté Nepříznivá povřtrnost nám
zde dělá nesnáze z jara ohromné
mokro a teď ohromné sucho se
studenými vČtry — ač odjinud dí
zprávy o hojnosti vláhy Podzim
ní orby v této nesnázi osvčdčují
se dobrými neboť jarním přeo-
ráním je píida pčkné zkypřena
tak že není pole tak tvrdé a
hroudnaté — vůbec podzimní or
by mám za to vydají letos mno
hém lepší sklizeň
Snaživí ochotníci LinwoodStí
čas od času vždy mívají předsta
vení — důkaz že zde ješté bije
tepna národního života
Pan učitel Jos E Černý v
distriktu 15 v Saunders Co do
konal 4 t m svou povinnost
ukončil vyučování Pan Černý
je schopný mladý muž a hodlá se
teď znovu vénovati studiím
S úctou Boleslav J Kavan
TAYLOR Tex Ct red Pok
Západu! V předminulém Čísle P
Z dočetl jsem se že až doposud
jest v Nebrascc kukuřice přebytek
a že by ji zaslali dosti za levnou
cenu do Texas Myslím Že rol
níci zde víc kukuřice kupovat ne
budou nebo jest zde ovsů již dost
posekaných i vymlácených a vy
hlídka na letošní sklizen kukuřice
jest právě takovou jako byla mí
nulého roku v Nebrasce
Též se chci zmínit nčco o těch
spolkách Zde i sou dva snolkv
zastoupeny t j C S P S a ka
tolický Mnozí z téch zbožných
katolíků tvrdí že spolek CSPS
má společnou ruku se Svobodný
tni Zednáři a protož jej všelijak
cklsuzují aniž by něco takového
mohli dokázat Což já (ačkoliv
jsem katolík) tvrdím že mnozí
elnov polku kat jtou horíí
řtl ruk Sndfiln7f h dniřn
nf 'i kdl y byli f uM yd4
){ fMilí f y poft tti
Pm pfri)4 ftihfdi v fib pi-křy
pfMikWat
I) fíím II k4i pf4í (f
( M i !)d4l'nf ( h li- í v i r 1
Ut-li
ětit lakofui ( i ni t t rtrd!'i(!
íí břiík n#fiii ifntl v kfil'vlf
Kf ef" bulím
l'kU Naí)ři4' přňii) dn
li ni a ttud řidťh nfiívi
Un kď by nim př f')'vf
n'tiaftí bud
líku k biln a blííftlmu kř ta-
(ItHviof d"4rf4 luttihu f ik 41
ní í ii Jjk Ifřts t%i m
íi í 7 n 4 11 ř l h í ru
V tnttlii apwikii i fibni dl-ř
pofí va ! b£ fiťií bivo!i( 10
ííH 14 iité- tttui tďi ni
d d ijii í 1'itkladník tofioťi p'd
li l II kli:kti4l lti(r V
mři řJ íliud' třídy na' ho lidu
t j pít Vnltt- 114 k'-t I N li-
v)i'diy I ! r oadfiíkři j ni
vidu h dluh kusltliil !ktjí tí
til %v trdtolo to ai třma 1
ulri udí lal jž v)bral když ko
sli lní dluh i- t iny ohofr
u- pokladník a ibihíil: "Coi m
víí ž joii toííki ré výlohy koptit
ní a k tomu ji Stě daft z hřbilo
va
Pod' ji jsim: se přezvědí íli 1c
nmí a neplatí ze hf bitová žádná
uan rv íakeiuu ufrlii tv tunlt
upotřebil m ní mne známo Muž
' 1 1
né že za ně okráSlil svůj hostinec
I to j t tak dobré jak ten kostel
nebo tam víc lid jde jak do ko
stela Ostatně ii st to skutek ná
božensky není-li to mnohem hor
Sí nežli spol ČSPS které se ne-
honosí jako oni farizeové svou
zbožností ale věrnou a upřímnou
láskou bratrskou
S takovým jednáním na cti utr
háním od kat spol na žádný pá
nesouhlasí l W Kohoutek
ATKINSON Holt Co Neb
Ct redakce Zajisté se budete p
red pamatovat že jsem se vás
ptal jest-li se může muj syn
uzdravit když co nevyléčitelný
poslán byl do ústavu v Hastings
a vy jste mně také málo naději
poskytli Netrvalo to ani 14 dnň
po jeho tam odvezení a já dostal
zprávu že jeho stav se lepSí a ne
trvalo to ani rok a já ho dostal
domu zdravého V Noríolku bvl
čím dále tím hůř a v Hastings se
lepili stále víc a víc Když Šel
domu tak byli puštěni tři tedy
já myslím 2e se tam také dost
uzdravujou Tedy ta tazatelka v
hovorně ať neztrácí naději že ten
její přítel se může uzdravit Já
myslím že v Noríolku ho jedno
duše uznají za nevyléčitelnéhoaby
se ho zbavili a pošlou jej do Ilast
ings aby si ho opatrovali jak chtí
Tedy paní pisatelko doufejte že
se váš přítel navrátí zase zdráv
Naše Holt Co holt je chlapík
Najednou naprší až všude stojí
voda pak zas dost Jedna čtvrt
je suchá a na druhé se boří doby
tek tak že se nemůže do ní zajet
Ranné obilí je pěkné komu po
stačí ptáci a červy sníst my ale
ncmňžem postačit sázet
S úctou George Jonáš
DUN LAP Neb — Ctěná red
Ku nedávné zprávě v P Z o
smělé krádeži na ranči krajana
Potměšila v severní části Pox
Dutte Co uvádím následující ne
patrné opravy: Ty volky nebyli
dvouleté nýbrž roční Ten člověk
co je ukradl se neví kdo byl ani
nebude zavřen a trestán on tam
nepřijel na koni ani nestřílel z re
volveru Chlapec PotmČSilův ne
ujel odtamtud pro žádnou pomoc
an nikoho oikdt nevidíl a lidné
tlflM finy ft'dfM Koinit
vdky nikdo riMilfMdl n mdiny
Zatrhli i f!i dřidiý tU n linu na
b-hi S rdf¥f tti Vál
v n
A CMKKSON Mb ( f rrl
V íi d dfi ( řh i ( m rt
I ý vii'i hylři pojmi no íftí dífrfc
dle volodoiuy tlnho
(1 fa buky f tdt {p Svof M'n
1 1 I P S t ( Í4fk'H il
ďitl liojftltn ťiaifntf v f ti i
pofkuv Pnjut ltin b y
dílky ypi t Jit Cibulky d
f i"k A l li bř l fa f K"'ib'i
l" f n'ln lf luk 1 a p Joh ll íjka
y Joíf dířuk4 [Uthtu
Pn přviřbrí idřabi poval t
f ' Cibidka b'rífy h4 oii fafiiiu
kd" j liíf kap t i nbv % loval
brantniky hudbou fctf f J ifvili
riMip ďiknfial n iili itl! ilii-
Iihi m d I lar k vin p Ani Cť
flhn inril' Vnstf ilalí línmm í
fn tvl yyffi ťitné l aix y
byl l y jinm inii' pnak by m
in lt r i diM il- Ono
£' bdtii Jffibii 4ko kn id b
vadla lokýmt jioky irtifStjii
4bavy a pi nké vUln ik
p!fitky tinaií di dotti vti
tnistď není a!- to o bývalo
dříve Ki %lj¥fioft na 1 ''♦ ko
nají %' -lké připraný n b výbor
vdl že mtad V llowell aití v
í- ih m buď nu lbyatí
I n li ti ji M u ítf- jinak patiiátfiy
a ie líni to ď n otltríí ní
zájMdiiíih řádu C S P S ol
výc hodu Kli ré Mrane" přinese
ale VÍi e blaha to %t u if- neví
Zik 11 ná je UVl h- tu bude v
naS protpth ti b přibude kolem
10 členu hned v první ftthni a
nebvti té orravy bylo by nám
přes 30 členu odstouplo To
Jstá pravda to dokáže každý Člen
našeho řádu Tato oprava měla
byli učiněna hned v cedar-rapid
ském sjezdu nebylo by Žádné roz
trŽky která jak myslím Žádného
z nás netíSí ale jsme k ní donu
ceni S pozdravem
Ant Odvárka
Ze Schuyler a okolí
V pátek 4 t m uzavřeny
byly veřejné Školy v městečku
našem a třiměsjční prázdniny za
počaly Jak v obyčeji každým
rokem bývá byl i letos v poslední
den školy sestaven slavnostní jro-
Kram pro vystoujdé žáky z vyšší
ho učc-Iistc našeho Počet ura
duantů byl letos nad léta minulá
velmi slabý neb ze sedmi žáků
graduovali pouze dva ostatních
pět uvolilo se dále školu navŠtě
vovati Jeden z {(raduantů ie 8VB
našeho starého kantora p A Z
Donata který nadšenou řečí svou
pobouřil přítomné obecenstva
Název přednášky jeho byl 'Abso
lutismus a demokracie" Hlavní
bod a počátek výkladu v nazna
čené řeči byla česká vlast vylí
čená s velkým a nespravedlivým
utrpením a pronásledováním Me
zi jiným zmínil se mladý řečník
že vzdor všem těm bolestem jež
nepřátelé české vlasti zasazovati
se snaží kráčí Cechové lepší bu
doucnosti vstříc Toť se rozumí
Že oba graduanti jak sl McCrai-
ova íak 1 mladý nadšený krajan
Jonato byli odměněni hlučnou
pochvalou všech přítomných Po
skončeném programu udělil obě
nra graduantftm předseda školního
výUjru diplomy Avšak dojímavá
scéna odehrála se když profesor
Jurkett povstal a po krátké dojí-
mavé řeči Donatovi ml první ce
nu stodolarový certifikát do
Joane-ovy Colkge odevzdal Po
dotknuto budiž Že jest to pátý
žák české národnosti který první
cenu z vyššího učelištČ našeho
odnáší SchuylerŠtí Čechové mo
hou býtt hrdi na své dítky
Čest a chvála spolkům našim
zvláště pak T J Sokol Že koneč
ně docíleno to co jsme nejvíce
postrádali a to jest Česká Ikola
Jak vjb©rra Ikolním usneseno
bude e vyiiovali po fe ludl
H dní ¥ lídfiu 1 tiilib vo
jen p A íonť V)iiovti
pofhe V putXKH I f (11 e
v(i řmddí tkolr přní wafdr t
hJlihiid" tttřil na řiHiiii by
dílky ď Č fci ífciily poýlali
V fiti fí m liii4
fmade f f 11 ri vojnhrďit i Vn ka
Synovi4 p lín V aAka bii ř a
V át I4 brali %i tu mnh II v t
!fy Iťailnýfři inaní bi l ího
v 1 li Joob k vybral ( h koi
Í JiHlhU 4 V blli't k bVMMl lo
finkit Pítky íil ítAafik
riiarjildiý palr Vl''ik bývaly řt
til tKady Ifínri 'u tikoniní
iil' hřáli e ii-M r tilloii 1
lo iioiiMt p I ihy kd' Mařili miy
obd va IVany tkival Záhy
po u1ih foiif rtl ink Umíní
al ava ktré (i rtjtaftí ba
bn'k4 i'atfnh O to klar loť
e fniířní %f bylo nU hit plivl i
řa10 Sloly pak fiifaly vítný
nu zákusky #1 fďčda ) do rána
imkryty Mnyt m byla i v I
ka likýih málu bývá £t"jtrif
ttnrfmě iřili radostí jak nad
mladými párky lak nad vybranou
l'oi ( ností doplaviv tl k vtslí
svalí bnřmii Pan Jan I ha j-st
Mary pionýr okfi sii ( olfa kli rv
s" V f e tří 7 4 íjfii V"isontifi
a Mře Mdvauki e na f t pusty
ijad Jř jttheival l'oMt k j ho
byl zlý 11 b píi'1 v lta nejhoríf
fi í in vní v lib vytrvalost a ifi-
t inhvost jMistavily rmláka p Cíhu
na tupA ámožtiého rolníka
Dlouholetý uJ aí ní' pan AI
Vrák jak ne poobá není také
na planetě Štěstěny narozen Mi
nulý čtvrtek utřjiél k# lí lé slotč:
ztrátu vilue citlivou a tu ohněm
Nejspíš nějaká nelidská duíe za
pálila mastal a než se pomoc do
stavila a Vrzák ze spánku prolni
zen shořelí koně a přístroje v
mastali se nalézající Mimo toho
1 kurník se slepicemi podle stáje
se nalézající shořel Ztráta
ohněm p Vrzákovi sufisobená
páčí se na $400 pojištění j 100
Hasiči kteří se požáru 11 p Vrzá
ka sueastnili dostanou prý vy
znamnou nudalii za rychlost a
vyměřenost jakou se při ohni vy
znamenali
Dle veškerých známek nebudein
asi oslavovati v městě našem pro
klamaci neodvislosti americké a to
z té příčiny že jest městečko naše
příliš pobožné Za to ale sou
sední městečka budou slavili 4
červenec ať 11Ž v neděli neb jiný
svátek
Příští neděli 20 t m pořádaií
hokolíci naši pochodový výlet do
háje p Kohoutové asi dvě míle
od města Že návštěva bude ve
liká o tom nelze ani dosti málo
pochybovat! neb se již nyní na
vy let ten každý strojil připravuje
Minuly týden meškali v městě
našem manželé Koudelovi z Wa-
hoo u přítele p Jana Prokše
Neviděli jsme p Koudelu již po
několik roků a proto milé bvlo
nám stisknout! jiravici příteli sta
é
rému Náhoda tomu chtěla že
za pobytu mezi námi zvěděl pan
Koudela vlastně telegraficky mu
oznámeno že stal se dědečkem
prvorozeného klučíka přihoda ta
udála se ve Western Toť se
rozumí že jak babičce tak í dě
dečkovi se všech stran hned bylo
blahopřáno
K závěrce musím učiniti po
známku opovětmosti 11 nás Máj
studený a bez deště červen počíná
bytí teplý a též lez deště vláhy
jest velice třeba korný jsou Spat
né osení žloutne každý volá
déšť Znravodai
Národní j'zd uřileJský
od B feryenee 197
Jestli se súčastníte vezměte do
MilwaukeeVis Greal Ratk liland
Jrdhu Dle přání pěkná jízda po
jezeru Pude to jeden z největ-
ších národních uČittlských sjezdů
Poraďte se a tednateh-m vaší sta
nice aneb dopište na
J SEIJASTIAN opa
45~ Chicago III
Iprňij odbiti
V 1 1 ho if tu ♦ b zavítal tbi í hna
hy pau V l i tla isiup e čaío-
peil Í10 Ika ja k JIH l lO
vMb šol k př dlil V IMí P
o dmh do Malí tutore kď! l#n
lo ly'd it n nov 11 vy(liiei poČn
Pan ) Ib Shary (i ntitjt ( }!
naPlpru vm Wnl Wil pp Koř-
b I lifos mihnul uf v Oinaf
koHMflt iiim lýdfte bu Kof
b lovu jtk ri liiiii íf 11 povrttí
tťbp"í in boť brní b dliv i sf
toho nby pouz pn pravá fí(4 4
vybAill vína jakol í pravá vili
ři i bf ifida íkaníkunt e d oslab
proto Imsiiriíií pp " SvobiJi á
a Jo HatbYik ktiří !( Hor-
b lovu dfJÍ í tntfný fwlbyt na
ut rntjí Pan Shary byl povolili
ilo i fHatja i l 'grafu fcy tu bor
hlava hrmy LoimmI Ki-tl I vf-Sld
Si Z rVfoťV a V ( bil Jtř II fe nm
1zl
Pan I A las Sk lub'e priiil
do Oiiiafiy v pofidi lí jsa 111 po
vol ili 1I0M011 i t přivou ie ii ho
dvě ibefykliríŽ po ně jakou do-
iiiiiu 1 1 1 _
- Mjf 'ímiiii' J ''I
iiiMtití nějtkťhu boJf v Postou
Store a od sou rty k idaienítit
lol piknty hřvfata ifuvozuií
h obvinění proti rum zakládalo
na pouhém omylu pu vvsvitlnl
léhož proiuiiiiil jun niayoř Moores
pokutu ulozi nou i oib braly ne
op tu svým domu
Pan I" Kurul t Katovic v kra
jipfsetkém otu: pj Končin ze
Salině Co a příbuznv naSith tm
Kun Iň kterýž přijel přt( několi-
ka týdny do Ameriky navštívili
své četné přátely mešká nyní v
Omae návštěvou ti příbuzných a
hodlá si město naše důkladně
prohlédnout! Statný botlrý pán
jest bystrým pozorovatelem a jest
mnohé co v Americe se tnu líbí
ač ovšem shledal mnoho neobvy
klého Končeni tohoto měsíce
odjede nazpět do vlasti a přejeme
mu aby si odnesl hojně pěkných
upomínek na pobyt svůj v Ameri
ce
Pan F Cuba český právník ie '
Schuyler byl v Omaze ve čtvrtek
v záležitostech obchodních i bylo
nám potěšením že nás navštívil
Pan Cuba jest právníkem svědo
mitým který bedlivě stará se o
zájmy svých klientů a proto není
divu že jeho jiraxe stále zrňstá
Paní Jičínská choť dra I Ru-
diš-J (Čínského z Crete dlí v Oma
ze od pondělka návštěvou s dce
ruškou Jiřinkou
V iiříštích dnech navštíví
město naše pan John Pluháček
z Norfolk Neb který se po dlou
hou již dobu zabývá sjíravováním
harmonik Všichni kdož harmo-
niky ku sjírávč mají naleznou p
Pluháčka v klenotnickém obcho
du pana Tibigera
Farma na výmřnu ífT"
I":miJIi'!m voHlřwlnwii Wlmxumliiu na řnrinu
y Hllmlui nub JPnl řái HiMilonffh Htát6
PHhláíky HilriMiuJW na Vr Adámek
Krlciifluhip Wl
"v
Vin krajaii&in v llralnnnl ikoli dovoluji
I iíitlildrioutl MVNlufhjr llkMhtkj Nemocni
iih('iiou vo tiui Itikuři! klerI proválí prak
cl Jli po
luiiiulýeli :io rokfi
a mohou býti ubezpečeni správné
ho a vědeckého obsloužení
v každí neniofl -
v každém případu
Zvláštní pozornost věnuje se
oiiemeím a ni-iluliAm ienským
N'J lí l# do vuHlenolt mřul hIpI !
v i horolxiu kdjřl m&feto poradit Uk
Nim tUrm skuhmm na Wirku Mvlif
m Vi dopKl neb ti-l-KrfuJI n luíUvof
Dr Jan líabenicht
DoBraioarda okolf na 20 mil
li ral nard ebr