Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
WftfcKLV RUÍTIO
RNTMMf af TNU řotf frřHd át r4U um m ií i Mt Mirraa
1 KZMtt xm~ CÍCLO 4$
OSAHÁ Kl O VE STŘEDU 16 ČERVNA I8W
PhHWi f"fc't IUU II 10 MM
f-M M Poťnft I Rum tm f ft §i f
í
KOYÉ IřPÍVY DOflÁCÍ
K0fXA UDÁLOSTÍ
Vrli i cnll iMtiltf
Jak tloi(Um' zi t Irnf p
V A (ířfínijřfi J-t otovatl
K M Vtit na íMě fpáulníi
Ofinl l)tirm datovaným
S-iti l!ř 10 ktJfHJ poýlá iO
zdrav tlrtn Ddifírn annrickým a
dluj 1 Mffypta ottif tift t
Halu nf jí JI nf 1'rantÍi tht Jižní
AttM-fiky a pak do Sjj Stálft
fi ti opačně
K výirinotttai
MIo v ťilrrý v Minonk lil V
uhelných doběh tamních slivku
horníci jil fuj f kvtna a v p
sledních dnech vrátilo jich ni
kolik vzdor odporu převážné vít
liny do práce V úterý kdy!
akéhove v průvodu itipťrintťmU-n
ta a dflovrdoucího do t&ih
ubírali vrhli se na ně stávkáfi
rr kterážto útok bylo jim sujwrín
trndentrm Morgant-m a dílovedau
cím KrU-landem revolvery odpo
věděno píí čemž jeden stávkář na
místě usmrcen a jiný těžce postře
len Tím rozzuřeni vrhli a stáv
kující na ola úřadníky a zmlátili
jc tak že o udržení jejich při ži
votě se pochybuje
Zajímavá scint
odehrála se v úterý v soudní síni
v Ottumwa la když J Ilamilton
ze spotuviny na oloupení banky v
Eldon porotou vinným uznán byl
Když obžalovaný totiž vyzváfi byl
aby řekl má-li čeho k namítání
proti tomu aby rozsudek nad ním
vynesen byl tu prohlásil že
když on vinným uznánjyl každý
jiný v soudní síni se nalézající
právě tak jako on lupičem jest
A k tomuto prohlášení jeho přidal
W i soudce kterýž prohlásil že
sám o vině jeho přesvědčen není
jkož však porotou vinným byl
uznán že si pomoci nemaže a nad
ním rozsudek vynéstimusí Od
soudil jej na 18 měsíců do kázni
ce kdež ale as dlouho nesetrvá
neboť učiněny budou ihned kroky
aby omilostnění jeho bylo dosa
ženo
Pozdním mrazíkem
navštíveno oyio v utery v noci
okolí Huron S D NejvětSí
Škody spftsobeny byly na zeleni
nách kteréž v celém údolí řeky
Jim vesměs pomrzly Jak již dří
ve oznámeno melo posledních ně
kolik mrazíku tu dobrou stránku
že ruský bodlák jimi téměř úplně
vyhuben
Kli vývoz
Dle zprávy úřadovny statistické
vyvoženo za kveten různého zbo
Ží a plodin v ceně následovní
Chlebovín za 113807017 bavlny
za $9627473 minerálních olcjQ
za $5:362282 dobytka hovězího
a vepřového za $31479651 a po
travin za $10592183
Stav ombI
Hospodářským odborem ve
Washingtonu vydána ve čtvrtek
podrobná zpráva o stavu osení z
níž vyjímáme následovní: Ozim-
ky zaseto 946 procent výsevu
loňského nebo-li okrouhlým po
čtem 21562000 akru V New
Yorku Pennsylvanii Delaware
Virginii N Carolině Alabamě
Texas Arkansas Tenncssee a W
Virginii seto ozimky značně více
než ' v roce předchozím Stav
ozimky klesnul od května z 802
na 785 proti 779 v roce minu
lém V Ohio odhadován jest stav
její na 88 v Michigan na 79 v
IndianS na 60 v Illinois na 38 v
Missourí 45 Kansas 88 a Califor
nii oa 72 Jarky st to letoší jo
procent vjVvu lontkého atav
j jí odhadován b-M na Hfi proti
f'f i) v témfe oIhIoM roku lonké
ho Ovm ntoo)j proč výVvu
onkho a atav j ho odhadován
)♦! na Hf Zita aeti tf j proc a
fltnm v Ji proe výevti onké
ho atav prvnějtfhn odhadován
jt na a drtiMho na 874
Ofalfý lir
proUn byl v úti rý o 6 h vrč
v lovářiiíi na ohAwiroje na rohu
Wr Van Iluřrn a lfalt ad til v
Chicagu a ic zaviněn byl iiptMfl
ním mrky kleroul jb n dlník
ač lakizino to bylo dmku zapá
lili i thtl Za praví Ufat po
valovatí tnňle Iv stalo tak
po 6 h vrČřrní kdy v lká vřtlí
na dlníkn již lovírmt opustila
nt U( jinak zajistě le poít ottl
daliko vetlím by býval Výbuch
vznětím m? lfakavin a prtkavt-k
vzniklý byt tak vrtkým le tůmlt
viUkrrá okna ve Čtverci onom tla
kem vzduchu roztlíltěna a v témž
téměf okamžiku nalézala se ct lá
čtyřpatrová budova v jtdnom pla
mtní Halení bylo velice obtíž
ným ntlioť z hořící budovy lítaly
prskavky na všechny možné stra
ny a hlavně tou okolností zavině
no že tak značný počet osob k
úrazu přikl 1'řišliť totiž k úra
zu i osoby které ve vzdálenost
až 400 stop na požár se dvaly a
pokud známo celkem 26 osob ví
ce méně poraněno Jedna z po
raněných ještě téhož večera v ne
mocnici ranám svým podlehla
seznamu raněných nalézáme též
jména následovních krajanů: Jan
Iicčvárek raněný na zádech od
padajícího skla odvežen byl do
okresní nemocnice Vil Bláha
jenž má ruce Šeredně popálené a
nohu odřenou Fr Firpach by
splašeným koněm povalen a tak
se na hlavě poranil že musil býti
odvezen do okresní nemocnice
L Zárubová pořezána sklem F
Friček sražen byl koněm k zemi
Spusobená škoda přesahuje $60
000
Cyklonem
zasažena byla ve čtvrtek po 6 h
večerní krajina severozápadně od
Lyle Minn a velké škody na
majetku i na životech lidských
jím spftsobeny Dráha cyklonu
byla více jak půl míle širokou
Zprávy o řádění cyklonu došlé
jsou následkem přerušeného spo
jení telegrafického dosud sporými
a dosud ví se pouze že 6 osob
bylo usmrceno a 15 osob padající'
mi troskami nebezpečně poraněno
Kam ní?
Minule přinesli jsme zprávu že
V jedné nemocnicí ' baltimorské
objeven byl případ malomocenství
a sice že hroznou nemocí touto
stížena jest pí M Ilaqsonová
kteráž z Alleghany Patam při je
la aby tam pomoci lékařské si
vyhledala Zdravotní úřady bal
timorská nyní oznámily že nemo
cná vrátiti se musí tam odkud
byla přišla proti tomu však opět
protestují zdravotní úřady penn
sylvanské kteréž ve středu pro
hlásily že za žádných okolností
na území Pennsylvanské ji nepu
stí a Že jí po případě překročení
hranice i násilím zabrání
Neďokiull to
V Jacksonville Fla odmítnu-
ty počátkem týdne soudem spol
kovým žaloby kteréž proti maji
telům a mužstvu povětného již
nyní parníčku "Three Fricnds"
pro porušení zákonu neutrálních
a pro filibustýrství podány byly
V důvodech svých uvedl soud Že
nikterak dokázáno nebylo že loď
dotyčná v obvodu právomocnosti
Spojených Států vypravena a vy-
p
moI
"Vyjímaje hrstku věhlasných 8tát
níkfl a válečných její brdlnfl" praví
nejnovejsí íplaovatel o Americe dlu
ií lid více darmontlmkťmu lékaři a
učiteli nežit komukoliv jinému
"V každém postavení života mezi
nejvyšžínii úředníky ve Washingtonu
v domovecli nejváženějších obyvutelů
v městech mezi obyčejnými ownlníky
na venkově v rodinách žijících v do
brém posUvenf I v těch které Žijí od
ruky k 'ústům a nemohou kdyby I
chtěly zjednat! sobě služeb lékařských
— všude Bhledal jsem se s lidmi jimž
Paine fi v Celery Compouml stal se
požehnáním"
Většina čtenářů seznámena jest s
Často opakovanou povídkou 0 celo
životní práci tohoto obra meri muži
Svrchu uvedený obraz Jest nejiepňí
Jeho podobiznou
Byl to věhlasný vynález professora
Phelpse k neklamnému vyléčení trap
ných neduhů vznikajících z porušené
ho systému nervového a nečisté krve
kteříž učinil lékaře toho světovým
miláčkem a npfisobil novou éru v
prakel lékařské
Proř Phelps narozen byf v Connec-
ticut a vystudoval lékařství na uni
versitě Yale v v '
zbrojena byla a že ' nedokázáno
že by bývala náklad zbraní v ob
vodu 15 neb 20 mil od břehu
přijmula Vůbec nepodařilo prý
se úřadníkům spolkovým doká
zati ani toho nojmenšího přestou
pení zákona
r
mží hfyéŮ % "
ř sá
— _
1 1 1 1 f HVtij lvol f
4mm
Jeho neobyčejný talent domohl Ne
v brzku známosti a prominence mezi
jeho soudruhy Poprvé zvolen byl
profesorem anatomie a ranhojiěství
na Vermont UniverHitě Později byl
ustanoven v Darmouth koleji k před
nášení o "materiu rnedica" a "roedi
cal botany" V následujícím roce
zvolen byl profesorem v křesle před
sednickém kteté uprázdněno bylo
prof Hobby-m a místo toto jedno z
nejdůlexitějSícIi v zemi zastával v do
bě kdy poprvé zformuloval nejpozo
ruhodnější ze svých předpisů
Vzhledem k přečetnému množství
dosvědčení o cennosti Paine ova Ce
iery Compound jež v nedávné době
se objevily od mužů a žen národního
uznání jest Dodobizua prof Phelpse
zvláště zajímavá
Skutečností jest že Paine ův Cele
ry Compound není lékem patentním
není sursaparillou není pouhou sfliv
kou není obyčejným nervinem— Jest
daleko jich vzdálen — Jako démant v
poměru ke sklu
Uzdravuje lidi Jest jedinou uzna
nou sílivkou co den předpisovanou
věhlasnými lékaři v případech vznik
nuvsích z porušeného stavu nervů
í Sen Allen z Nebrasky podal
v úterý senátu resoluci kterouž
dovolen býti má přivoz kontrakt
ních dělníků těm firmám a závo
dům cizozemským kteréž výstavu
zamississippskoti olnslati chtí a
kteréž k uspořádání výstavek
HÍY'Ktí
l'rof Pbelps dal lékařství Jistý lék
proti bezesnostl ztrátě síly nezáživ
nosti žloutence neduhům Jater neu
ralgii revmatiflmu a proti všem u
duliům nervů a ledvin Ve všech
takovýcli pf ipadech osvědčil se Paine
ův Celery Compound když vše ostatní
minulo se účinkem
Žádný jiný lék nebyl nikdy tak vy
toče odporuěován jelikož nikdy to ik
nedokázal
Dnešního dne stojí Paine-ův Celery
Compound bez konkurence k obživo
vání vysílených nervů a znovu zbudo
vání tělesné síly Léčí přesně a tr
vale Nervotiní vysílení a všeobecná
ochablost jíž trpí po delší dobu tiHÍce
žen takže neduhy tyto zdají se jim
býti téměř druhou jsoucností — všech
naCutrpi-ní tato 1 malomyslnost lze
odstranit! správným živením nervů a
zaměněním nezdravé krve za čerstvou
bohatší Zdravé zvýšení chutě k jí
dlu a soudobné zvýšení váhy a dobré
nálady následuje po užívání Paine ova
Celery Compound
Taine ův Celery Compound je nej_
pozoruhodnějším lékařským dílem v
poslední polovici devatenáctého sto
letí svých nevyhnutelně starých svých
sil zapotřeby míti budou Záro
veň resoluci tou opravňován býti
má president k pozvání vlád ci
zích k obeslání výstavy té čímž
by tato jaksi rázu národního nabyla
1 t
-
'i
' '
i-:
v
i- r
I
v
id f