Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 09, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
WRKKLV MHTION
řof OřřKU OM4M4 At o fi l t444 Mtfraa
ROČNÍK XXVI" ČÍSLO 44
OMAHA NE0 VE STŘEDU 0 ČERVNA 1807
FMrMU ffcrk mol a $ ikim m
cist vykl jidsa
tan h Jí yondrttjj
i nn llnl 'ik
r - í'rtmř tht
t mu Mt niU t-Hxnmt fltlli
T IV Wf
fi ' í_'
"iW" a Knih U
Ctěte
KratOCbvIfnOU historii místi
míit V Cíchách I n1 Mnravř
me pfettvfdčeni Že žádný ro
rrán ni-rnclil by pobavili lak jako'
bude haviti tato IUtorie Upo-
zorníte své sousedy na to že tato
híatoric v Pokroku Západu vy
chází a vybídnete je k předpla
cení 1'okrok Západu pro nové mlbč
ratele do nového roku za $l
Yyd Pokroku Západu
Oř GjRosewaier
Oflicc:
itt líce Itldict roh 17 a Farnam ul
TalcroM $Oi
Obydlí:
&61JII Sft ul blíit St Mary Are
Talrfon HI7
OMAHA
- NKISKAHK A
tUT Mluví ftitky
DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce
Ofllrf v 1'axton JUiM-k na rohu 1(1 a
Farnam ul Omaha !
nemiMinkl Ulhft I
Dr E HoIOYtchiner
český lékař
Offl na rohu 15 a líowanl ul Nhce
Iy' Illoek ř ilrcH 210
Telefon I43S
V ptnirní k nnlosnnl ort 10 do 13 hodin tino
tKixi(iKiwii1()aixi7(io vuícr
Obydlí t řítilo lttlO Center ulice
Taieiun i74
nr RiiriiUftínsIri
afii iiuuiw #iwiiiwu
ČLSKY
lékař a ranhojič
V ťrete br
Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
tklkpon st
bude Uspořádání výstavky svě
Ze Schuyler Neb řeno bude zvláštní aoČlenné komi
si kteráž slonŽití musí bezplatně
IT-m £t TTT a kteréž pouze nevyhnutelné vý-
JLrl OsJUaOl jLLtl) lohy zaplaceny budou s tím však
ČESIvÝ í
lékař a ranhojič
uvut ifrimu oiMi-aiMtru ▼ tntrmwt u m
třUv8hujrler uMdil jMtnrboUin n m-
voUol kUdémn pomod ikahké biwijiotnu
sndouiiu Poradní kmUf nMu m podi
ixtř HoiimDí bu-ku vt druhém piMcbodi
TnUOtlh D DolíV tJ)i"rjW
hl mm i IQllh slnrTkZjZVnl
ti pw uiy iowU Nrbrku itiiui M
f et dpIWi 0 JOM V PALÍK
1 wtf orth Hvnd Nnb
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KHOHIKA UDÁLOSTÍ
cmi uMovat
Pittuhiirgu oznamováno bylo
k"kniáth v údolí SlicnnKi
Mhoninfc amýílf i (tnnam
Mivku pakli h do é
0y k i ivýíenl
_ I ! t I 111
fiiíily vyhovíno nebude Přitom
dl ttil dělníků lěthto olmáíl
f 150 a! fjno denně a itávk
odloží na býlí má du f rv nn
x lé příčiny an v { kily velké
horko naMane v I ic r těžkým lni
! xNkali liili kteff práci onu vy
náhdkem íhol ovtem pak
imřtnavat lé záhy požadavkům
stávkujíc tch podrobit! ly mu
l
rit ítík uloř°'
U kevatonr W a uničen
„ fý „)2jirm pMyuk farmera
J II VVtiita ph čemž 5 dítek j
j' v planumch zahynulo I)řcka
ulozfrii jich na lfiíko oihhrali
rmliic návJtfvou k nijlliž5íinu
nouscilti a když st navrátili nalez
li domov Rvnj již v sutinách Nt nl
nrjmonU pochybnosti o tom Ž
poJár byl dílem žháře a po stopř
jeho pomocí slídících psu fic pátrá
Stav veřejného dluhu
Pokladničním odborem vydána
byla v úterý podrobná zpráva o
stavu národního dluhu naírho
dle téže obná&el dluh koncem mě
sice kvČtna po odražení hotovosti
v pokladně 996 684052 což jest
o 11560080 méně než před mísí
cem obnášel Celý dluh ohnáše
$1 226797 864 z čehož připadá
lo na dluh zňročitelný $847 365
030 na dluh z nčhož úroky platit
se již přestaly $ 13485 10 a na
dluh nezúroČitelný $378 084324
Řád Novodobých Dřevaíu
Modern Voodmen záhájil v úterý
sjezd svfij v Dubunue Iowa Ze
zaiímav znrávv nři-dsfdv vvifmá
rneŽe v posledních 7 letech vzrost
_
P0ČCt řenstva ze 4°000 24°
000 člena že průměrné stáří čle
nft kleslo z 3805 na 3576 roku
náklad organizace $162 na 61 ct
z hlavy a že přítomně členové na
$550000000 pojištěni jsou
posledních dvou letech přijato by
lo 127110 nových členfl a 15000
žadatelů o členství bylo vrchním
lékařem odmrštěno Úmrtnost v
i -i x i x i
řadách organizace té obnášel
období onom 460 z tisíce což
Ijest nejnižší úmrtnost od r 1889
hlavní úřadovny do Rock Island
111 a sjezd příští položen do Kan
sas City
V zájmu výstavy
Poslaneckou sněmovnou záko
nodárstva illinoisského přijata by
la ve středu předloha kterouž
povoleno jest $45000 na obeslání
výstavy zamississippské kteráž v
Omaze roku příštího odbývána
vyhražením že tytéž více jak
$5000 obnášeli nesmí
Tilba zlita a střítra
ftiditel naší mincovny uveřejnil
v těchto dnech podrobnou zprávu
vXfbu 2l-ta - stříbra v kalen-
VJICZKU a siriora v Kaun-
dářním roce 1896 a dle téže vytě-
lCno zlata as za ls 1000000 o
$6256000 více než před rokem:
"tříbra vytěženo 57700000 uncí
"2 jest o 1900000 uncí více než
v roce 1895 Z těžby zlata př -
„ l? 1 r
padlo na Caliíornii 721600 uncí
o 571 nifi ní přil fknii ha
Colorado 7oXnf iirwí ofi J7J
víiej ha M'iiil4nii Hřřf inu i m
73J7 r Ařionti m o
llflfí O joiH VÍm mi f tf n
l'i5 umí o 1 H 1 7 7 vím im tUth
0707(1 uncí o jfH í m
AlAklM7HJ llhří o 1 ' 3 ' 5 '
t Z Vjíllklt StKbfA pflpJUlo
na VoUitmiit i j vJ'"" "'i' f
MjjfMdi uncí riirť in J! r 1 5
Montan l f ()"" mihí 03
7J7J' řnn t'iah M iiníu
untí o fijjoofi vín Matni f 3
chmi nití I o yfl y víi Ari'i
na t7ijoi i 11tí o 71 i on vím-
Také tropuUh
Ve WAtluniíloím koni 110 v
úterý pfi Jím ní Ují inttík m nť
kerního trnutu J li Sarl "4m
kterýž podobné jako (iik rní král
I lavi nu y r oilpovídati luél x
ueváhionti Komín ktifrŽ dopustil
e tím že na nt které otáky vy
íi tíiijícíiu výborem s iiátníiii tnu
předložené odpovřdřti odeplt I
Soudem nalíeno porotě vyiéti
roznudik "nevinni" a to na tom
základě an prý dotyčné otázky
nebyly místnými a že byly z obo-
WfPA ffifl
JOHN D ROCK
miaay Jiocicereiier yn íaKiauaieie prvnuio siihu iniBiu v Americe mono
polu petrolejnlckého — kterým
Jest milovník uportu a jest řiditelem klulm ku hře míčem na kopanou
ru právomocnosti výboru vyšetřil
jícího Následkem rozhodnutí
tohoto zbývají nyní soudu k pro
jednání již jen podobné žaloby
proti novinářským zpravodajům
L J Kdwardsovi a J Shriverovi
podané a rádi uvidíme zda sou
dem stejnou měrou jako osvobo
zeným boháčům měřeno jim bude
Nevzdal se nadéje
Ze San Francisca oznamuje se
že k smrti odsouzený dvojnásob
ný vrah Teo Durrant dosud ne
vzdal se naděje a že když omilost
nění jeho guvernérem odmítnuto
k soudům" spolkovým o zakročení
obrátiti se míní Zástupci jeho
podali ve středu žalářníku káznice
státní žádost o propuštění Dur-
ranta na tom základě an prý věz
nění jeho neoprávněným jest Žá
dost tato ovšem byla zamítnuta a
zástupci odsouzeného jiného neo
čekávali Podání Žádosti jejich
ylo pouhou formalitou kteráž ne
zbytnou byla aby odvolání se k
soudu spolkovému byl oprávněn
Soud spolkový požádán nyní bude
o propuštění Durranta na základě
íabeas corpus kterážto Žádost
opodstatněna bude tím že vězně
ní téhož neústavným jest Soudce
kterýž rozsudek smrti nad Dur
rantem pronesl dopustil se dle
náhledu obhájeft té chyby že ulo-
)d I 'if Mniii vltní fty dra a
to tfM nmrtí a ifMvifi tfnt k í
nire l ltiif V ktifl Slfhhit jfho
fMfílio dokinl by im popfv(í
vvv'l ti iid)l Nej)UÍ nt v lad
ní ilítnl tvrdí í' tfo Mannv iko
obhajrn notiď fit Rpotkiivýin fo
"pfivii iiiitii' m lnul' a kal
dl nad je n arhránnl Ihirtattta
l oprátkou j t již marnou
Ottlftyjl iifuviméra
ZUlflf V)'rfř Il Jill llllIMliv
tkíMio kliféiniiŽ víno l)b vy
í Iři ní řpfofi v7 ( til fondu Mátni
ti ri t v t %í ty bank''!' 111 (' W Spaní
dmi' 111 ktifýŽ árovi ň í poklad
ník m iifiivi iMliiOiofiltl Utva byl
j t V)1 tfovánífii ívýiii ji hotov
ai iik právu kvoii i nátii
1'fnlal Zprávou touto pfioif HA
nemalá m tnao- m boť vrháno jest
jí pratpatné vtlo na bývalého
Kuvernéra Altg# Ma ktrýž dopo-
iid ih plnil popokratA a vrtbo
vM poitivoti prohlUováit byl
Ve zjrávř liváilí se že pan exj£U
Vernér byl baňte té velite dblJÍUI
že v řane kdy přeiNedu banky
Spauldina pokladníkem liditil
tva univirsitního jmenoval dobf
ť XV
K KELLER Jr
neatKičetiié miliony na lidu vyždímány
vřdřl že banka v úpadku 6e na
lézá že jmenování toto učinil
jedině proto aby v úpadku nalé
zající se bance té na nohy pomohl
a konečně že sesadil vrchního
klerka z úřadovny auditorovy je
jiní proto poněvadž týž na dů
kladné prozkoumání záležitosti
banky té naléhal a představeného
svého na to upozorňoval že kni
hy banky oné falešně vedeny jsou
Mimo toho všeho obviňují ještě
Altgelda že úpadku banky nema
lou měrou přispěl a to tím že
pňjčky své zajistil akciemi kteréž
v čase tom buď úplně žádnou
aneb cenu jen poloviční měly
Mezinárodni obchodní kongres
zahájen byl v úterý za velkého
účastenství delegátů ze všech kon
čin světa ve Philadelphii mayorem
Warwickcm Úřadní jednání kon
gresu zahájeno bylo ve středu řečí
presidenta McKinleyho za účasten
ství vyslanců téměř všech zemí
středo a jiho-amerických z kte
rýchž největší počet delegátů k
sjezdu tomuto se dostavil
Vřzňové se bouři
Ze Sacramento Cal oznámeno
ve středu že na 300 vězňů za
městnaných drcením kamene v
státní káznici Folsomské pokusi
lo se dne onoho o vzbouření a váž-
nýtn výtfinoHtMtt pon jfi fi
ným akfoi ním ipfHie viiím
ubráněno bylo 'ý itov
' folií Jmni V 'rb i bnttff toho
nařídil tfWm aby ph prvnbh
nimkár h jakho bouli- ní I) to n i
lnftí ko)ii ImiIo roka J'ik
vftfnn při naitnpov ínf do pr-ÍM"
oiiámíl n líni lak ) kiolil ) I
liadib' klidu přai ují
řruJkou vichřicí
prováinoti priiilkým bjikftii ni-
5tív II byl Ve (Vřtt k VI ml e
a a Uody hlavu na dořávají
1 fni obilí iHiton nií iiilti1i budou
do tisíill Ve I'of Woflh bylo
m dotnkťi ákladii ýih
viibíití poiinnto a v okolí Ar
linutou na p domků úpím" ro
m ti 110 Podobné zprávy o řá
d'nl dřavt ho živlu doíly i 1 (iraml
Prairie Kithland Wi atln rfofil
ltaa Pnnii Willii Pomt Mc
Kmíny CoiMiana ( aín iv ilh
Cralidall Tern II a odjinnd
KtiUUnj lni
V trbaita () doMo ve čtvrtek
ilojiob lim- ku krvi prolití při
němž 1 onnby na inMe tiimru ny
a 7 jith smrtelně postři h no W
Mfi dii zatči n tam totiž byl čer
noch Cha Mitchi II pro znUilnf
uí bělošky pí li (muiih lové n
když touto ztotožněn byl počaly
se ihned ozývati hlasy že by ml
býti lynčován Jelikož pak roz
čilení rychle rostlo povolána k
ochraně vězení setnina státní mili
ce a zárovt ň učiněny kroky aby
vil 11 f k co nejrychleji odsouzen a
do káznice státní dopraven býti
mohl Právě zasedající velká po
rota vznesla proti vězni obžalobu
týž ve čtvrtek ráno před soudců
předveden a po uznání se vinným
na 20 roků do káznice při tČŽké
práci odsouzen Ač jest to nej
vyšší trest jakýž dle zákona vy
měřen býti mu mohl přece jen
zdálo se to lidu málo a proto zá
hy počly se kolem vězení shromaž
ďovati davy lidu kteréž o vydání
vězně žádaly Když lid rozejiti
se nechtěl a na vězení útočili po
čal nařídil velitel milice střílení
do lidu a po několika salvách dav
s výše uvedeným výsledkem roz
prášen Jelikož obavy jsou žc k
dalším výtržnostem dojde požá
dán guvernér o vyslání další jedné
setniny milice
V jižním Wyomingu napadlo
ve čtvrtek na 2 palce sněhu
Národní organisace obchod
ních cestujících usnesla se v roce
příštím sjezd svůj v Omaze odbý-
vati
V New Yorku zatčeni byly ve
čtvrtek manželé K I) Keotiesnc-
ovi pro padělání dlužných úpisů
republiky Costa Hica
V prvém missourském kon-
gresním distriktu odbývána v úterý
volba poslance do kongresu a tu
zvolen demokrat Lloyd většinou
as 5000 hlasů
# Z Atkins Ark oznamováno
v utery že v blízkém townšipu
Lee vypukla plemenná válka při
kteréž 3 muži zabiti a celá řada
jich poraněna
V St George Utah spáchal
v utery samovraždu zastřelením
indiánský jednatel Joel T Olivě
kterýž několik dnů před tím z
úřadu svého sesazen byl
Téměř celý Wisconsin na
vštíven "byl v úterý v noci prudkým
mrazíkem jímž zeleniny a stromo
ví ovocné poškozeno V severní
části státu napadlo značně sněhu
V New Yorku sřítila se ve
čtvrtek dopoledne novostavba na
na 4t ul a 12 ave při čemž 4
ělníci v troskách zasypáni Kon-
traktor a stavbyvedoucí byli pro
nedbalost zatčeni