Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0-
Va#
Pokrok Západu
Celní fřcdloha v senátu
Jest tomu již (! dva mř-dn
C proíta předloha litích vho sně
- I 1 I I
niovnoii povian kiiii a předloží na
b)U Sendit V sněmovně V kt
féž mají ř-tit l I i ít 4 n slušnou vít
linu nt maf byl žádný čas zby
tečnou (li itil WtilM rt Ii
kánská podle slibu učiněného 1
platformě národní minulého roku
na jejíž základě dosáhli rr pnhlik1
né vítězství f f volbě n ii rit
ské přikročili otálení kti prá
ti ku kteréž převážná vtšimi ni
foda j' povolala íak jinak j' t
v senátu kde r publikáné vtsiny
postrádají Tu kladou M" přidtot
Cí lní všemožné l f k 4 7 k v a zdržo
vání v cestu Po c dva mísíc
jiŽ tornu co předloha v scnílu
předložena byl a ř 1 1 teprv
tninulý úterek započata byla o ní
debata Zahíj na byla senátorem
Aldric Im hi t ih tu komise s ní-
tnf j muž svcfi na péče o předlohu
tuto ze strany republikánské
Jak dlouho ď bata o předlož
trvali bude tížko určiti jelikož
jak známo v s nátit není žádného
obmezení a každý člen téhož muž
debatovali po libosti až všichni
se vystřídají Tráva tolio dle pra
videl senátu používati budou d
mokraté plnou měrou abv píij tf
co možná dlouho zdrželi Činí tak
ovicm z úmyslu nekalých a stran
nických očekávajíce Že zdržová
ním tím poskytnuto bude impor
térům příležitosti abv co možno
nejvíce zásob takového zboží je
muž ochrana celní poskytnuta býti
má do zemí přivezli tak aby pří
voz náš po přijetí zákona byl co
možno skrovným a příjmy celní
nepatrné tak aby mohli nabyti
příležitosti v budoucích volbách k
odsuzování nového celního záko
na jakoby nepřinášel potřebné
přijmy do pokladny Republikáni
by ovšem rádi viděli aby debata
skončila se aspoň dne i července
a mohl tím dnem zákon v platnost
vstoupiti však není jisto zdali
toho docílí Ze strany republi
kánské nebude ovšem Žádné zdr
žování a Žádné dlouhé debaty
Otázka ochrany celní byla v minu
losti tak důkladně probrána po
stránce theoretické že sotva lze
co nového uvésti Proto obmezí
se republikáné pouze na vysvětle
ní jednotlivých položek kdekoliv
by toho zapotřeby bylo
Předloha navržená v senátu liší
se valnou měrou od předlohy Din
gleyovy přijaté sněmovnou posla
neckou a opakuje se tu totéž co
bylo před čtyřmi lety Tehdy
přijata v sněmovně předloha Wil
sonovaale když pak vyšla z rukou
finanční komise senátu nechtěl se
k ní pan Wilson hlásit a jak zná
mo stala se zákonem bez schvá
lení presidenta
Senátor Aldrich V řeči kterouž
debatu celní zahájil dovozoval že
změny na předloze senátem učině
né považuje většina finanční ko
mise za prospěšné a potřebné ma
jící za cíl sestavení mírného a
střízlivého zákona proti němuž
by nemohlo býti oprávněných ná
mitek a kterýž by podržel platnost
na delší dobu Proto snížena by la
sazba celní v návrhu sněmovnou
přijatém aČ ochrana podržena na
stupni kterýž považován jest za
dostatečně ochranným a celkem
očekává se od předlohy Senátu že
vynese větší příjem celní nežli
přinesla by předloha sněmovny
Zejména poukazoval k tomu Že v
minulých měsících od té doby co
počalo se jednati o nový celní zá
kon přiveženo bylo sem velké
množství cukru vlny a vláčného
zboží tak Že by v těchto oborech
dojista nebyl příjem ze cla ani
přibližní takovým jaký očekáván
byl pro případ že bývala by před
loha ihned v platnost vešla aspoň
ne pro první rok úřadní Vzdor
hojném i tomu přívozu různých
tovaru a zboží lze očekávati že za
příští rok úřadní bude přebytek
tipofl tři miliony dolaru t to ná
sbdkcm zvýšené daní ÍM pivo M
Mhák a uložení (14 na fuj Ohle
dne U(hin tfí pfedmrtft tlovooval
senátor Aldiic h že není Jádru zá
važné příčiny proč by pivo I
bák kteréž obé jmu vlaitn linu-
tu ne kmždodeiiní potři bon
rvýCennii daní m mly býti obtíže
nv kďžto naproti lomu řaj tím
pomřrn skrovným thm bude
draží ti trž jen nepatrní' tak h
nebuď' to ani k ponání
Položku o cukru bral senátor
Aldrich t w ni v odíránu a do
vozoval že rafineriím m poskytuji
tu Wtíí míra oi hrany nežli zá
pny prumyilu toho vyatliijl a na
proti tomu že předloha celní slou
žili budf k povzbiii ní výroby cu
kru řepového
Celkem vzato mánie za to Že
předloha přijata v snčmovne vy-
lovtije pjifse požadavkům a záa
lám strany republikánské mŽIi
lato předloha senátu Poutáme
viak ikžIÍ k přijmutí její dojde
že naprav en v budou hlavní vady
Ž obsahuje a Že v konečném znč
ni Pinie uspokojivou 1 přinese na
šemu průmyslu slibovanou ochra
nu celní a ní návrat bývalého
Ifívč jšího blahobytu
Stav osení v IScbrasce
Hospodářským odborem vydán
r úterý podrobný výkaz o stavu
íovčtrnosti a stavu osení v týdnu
34 květnem ukončeném a vyjí
máme z něho následovní: 1 o-
slední týden byl vi li
vtlice teplým a
ruiuerna denní
ti plota by la o 7
stupňů vyšší ni ž obyčejní V mno-
lých místech zvláŠtč jak v Části
střední po nčkolik dnu ukazoval
plomčr 90 stupřSfi Spád deŠtč
yl nadprúmČ-rným zvláštř v čá
sti západní a severostřední pod-
)riímČrným pak byl v částech
ostatních Počasí po celv tvden
ylo velice příznivým jiracím pol
ním jakož 1 příznivým zrustu ve
škerého osení V částech střed
ních a okresech jihozápadních
drobné obilí počíná trpč-ti nedo
statkem 'vláhy korná schází po
malu a zároveň nerovnč V okre
sích ostatních drobné obilí stojí si
dobře Sázení korný jest téměř
již skončeno v okresích středních
a jižních a při nejmenŠím tři čtvr
tiny jest jí zasázeno v okresích se-
erních Ranně sázená koma té-
mČ-ř všude schází místy jsou ale
rostlinky příliš slabými tak že
nyní jistým jest Že značná část
bude muset znovu vysázena bvt
0 4
okresích jižních s ovoráváním
(orny započato
Následovní tabulka naznačuje
spád deště v týdnu 24 květnem
ukončeném:
% '- ' hal 1 lU t f Mi 1 pul
V jednotlivých okresích v nichž
včtŠÍ počet krajanů našich osazen
jest stálo si osení následovně:
IJutler: Korná téměř všechna
zasázena značně jí bude však mu
set znovu vysázeno býti an červí
ky značně poškozována jest Oves
a pšenice zapotřebí mají deště
Clay: Korná již téměř všechna
zasázena a drobnému obilí daří se
dobře Pastviny jsou ve stavu
výborném a s ovoráváním ranné
kukuřice již započato Vyhlídky
na úrodu ovoce jsou dobré
Fillmore: Někteří íarmeři do
sud se sázením korný hotovi ne
jsou Pšenice a oves stojí si do
bře Gage: Korná již vesměs se
ovorává a daří se jí dobře Znač
ná rozloha bude jí muset znovu
sázena býti následkem špatného
semene a následkem poškozování
od červu Žito již metá Croda
Ďzímky budo chudou
IllPlllIi
%VC &kM m UV
□ B 0 1 H
11
Kanranteř! Probnému obilída
ří ne dobřr brambory vzcháí př
kur a ftáxrno jich víie nežli jindy
Pawnee: Kann4 kukuřice pí!
kní vzchází Ovia zapotřebí by
mi'I ih ítf a pš níre stojí % Amii
dobře
Kicliardtont Sáznií korný l
ukončeno Probnému obilí daří
ae celkem dobře ač vláhy Ji JI
značnou mírou zapotfi bí má
Salině: Kukuřici' po vČtíinř je
jiŽ zasázena a pík ní vzchází ač
v nížinách bud
znova mnít t vy
nazována býti Vyhlídky na skli-
4
z íl ovoce jsou dobré
SaiíMdera: Koma jest téměř
již všechna zasázena a vzchází ry
tlile PaMviny jou ve stavu vý
š t i t M f
pornem a zeleninám lakoz 1 zem-
fátum daří se dobře
lloyd: Probnému obilí daří ne
lohfe Sázení korný již značně
pokročilo a místy počíná jiŽ vzchá
Zetl žito Již metá Veškeré Osení
poškozeno poněkud mrazíkem 14
května se dostavivším
( olía: Po pátku bylo sucho
veškeré osení zapotřebí mělo
eští Pátečním deštím ale stav
všeho drobného osení značně se
zlepšil
Cutning: JiŽ jen něco málo
korný zbývá ku sázení Zito me
tá a slibuje hojnou úrodu
Podge: Sázení korný chýlí se
jiŽ ku konci a ranně sázená počí-
již vzcházeti Místy jeví se
škody od červů Pšenice pokra
čuje pomalu Pastviny jsou ve
stavu dobrém
Holt: Korná již téměř všechna
zasázena a s ovoráváním ranně
sázené již místy započato Zem-
čata slibují úrodu dobrou a stro
my ovocné poškozeny mrazíkem
Madison: Pšenice i oves znač
ní zpožděny Koma jest jiŽ vše
chna zasázena dle všeho bude jí
muset ale značně znovu vysazo
váno býti
Pufíalo: Korná počíná vzchá
zeti a drobné obilí až do 21 trpě-
o velice suchem Sklizeň ovoce
bude slabou
Custer: Deště zapotřebí bylo
by hlavně v severní části okresu
ač i v částech ostatních pastvi
ny i drobné obilí velice již su
chem trpěti počíná Sázení korný
jest již skončeno a ranně sázená
počíná již vzcházeti
Howard: Drobné obilí po ce
lém okresu potřebuje brzkého de
ště Koma vzchází pěkně
Sherman: Drobné obilí počíná
trpěti nedostatkem vláhy a korná
z téže příčiny nevzeŠIa doposud
téměř Žádná
Valley: Sázení komy již skon
čeno Drobné obilí stojí si dosud
dobře Zapotřebí by však mělo
více vláhy
Red Willow: Veškerému osení
prospěly značnou měrou deštíky
kteréž 19 a 21 se dostavily
Keya Paha: Dostavivšími se
deštíky vyhlídky na úrodu značně
zlepšeny a místy počínají velké
Škody tropiti kobylky Korná
vzchází pěkně
Vilclmí atletové jak£ I sportmanl
ví Je Olej 8 Jaknlm Jest nejxiiá
inřjAlm hojiteli-m úrarň vyvrtnutí
eořwiiií atd Prostředek tnt JBt
tw)WMm hojiteU-m při všech nepo
hrxlách
Také jeden z téch hodných
Pan Ign Kliment z Arthur
Neb nám dluží po 6 roků a 7
měsíců za Pokrok Západu a Kni
hovnu Americkou částku $1975
Účet jsme dali ku kolekci firmě
"Publishers Collection Agency"
ale ti nám odepsali že nemožno s
takým člověkem co dělat poně
vadž dluh není možno skolektovat
ani pomocí soudu a všechny do
pisy jejich právního zástupce zů
staly bez účinku Proto všechny
krajany varujem by s ním do
žádných obchodních styků ne
vcházeli Vyd Pok Záp
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu xdirm
Bouchironl
Zdejší česká ozvěna linmbu-
kářského a botu haronského VVorb
tli raldii hre následovali onen Ča
(a lL A I t
bw3 mni 1 iumuiH 111 ni 11 uhlí
minulém avém čís přinesla rríYfát
o schůzi odbývané minulé neděle
v síni Mi tzoví za fičí lem dalších
porad ohledně zastoupení českého
na výstavě zamississippské po
následujícími sensaČními hlavička
mi: "Opět starý Šlendrián —
Klika sauKUvanýtli vůdců 11 ko
lébky nového národního podniku
™ Národní pašové a jejich bra
banti domáhají se vesla cítíce v
tom "money -— Surovost a libo
vůle — Kdo zvolá První Potud a
a
losti? — Mají i České spolky biti
ve vleku pohtikářských pletichá
řň?"
Minule podali isme usnesení a
hlavní jednání této schůze a jest
to tedy naším Čtenářům již známo
KJ se týče referátu v Dělnických
ústech jest v každém ohledu tak
nepravdivým že jest sám v sobě
jiŽ směšným tak že vlastně zby
tečno vážněji jej bráti a snad ob
šírněji lži tam obsažené chtít vy-
vracovat Proto obmezírne se jen
stručně na vytknutí několika bodů
a na pravdivé vylíčení onoho ko
mára z něhož Děl Listy slona
dělají Podotýkáme předem že
nebyla to schůze všeobecná vůči
kteréž by mohlo podezření vrženo
yti že někým zbubnována byla
nýbrž byla to schůze zlstnfů růz
ných spolků a troufáme si říci Že
ádny ze zvolených a zasedajících
tu zástupců se o čest tu neucházel
a po ní nebažil leda by to byl
nad malicherný pan redaktor Děl
Jstů Též každý z účastníků
musí doznati že nebylo tu nikoho
kdo by' se jakého vesla domáhal
'ři volbě předsedy ačkoliv pouze
prozatímného zdráhal se dřívější
prozatímní předseda pan Kment
znovu v úřad ten seuvázáti Úřad
zápisníka nechtěl žádný z přítom
ných zástupců přijmouti a konečně
[yl požádán přítomný p Novotný
kterýž ani zástupcem nebyl liž
tyto íakta charakterizují náležitě
referát Děl Listů co úplné veške
ré pravdy prostý
Episoda z kteréž malicherný
redaktúrek Děl Listů vyvozuje
celou svou hrůzosměšnou historii
sběhla se následovně: Pan Krou
pa byl navržen a jednohlasně zvo-
en tajemníkem když dříve byl T
Rosický odmítnul úřad ten při
jmout! omlouvaje se že nemá k
tomu řasu ačkoliv skutečnou pří
činou bylo to že nechtěl posky
tnout! příležitosti všelijakým ště-
kalům a mopslíkům aby jej pode
zřívali a o něho se utírali a když
byl dřívější tajemník pan Mašek
rovněž odmítnul jelikož co řiditcl
zpěvu nemohl ve schůzi setrvati
maje vyučování toho odpoledne
na starosti Dříve než pan před
seda výsledek hlasování o pana
Kroupu prohlásil povstal na do-
ejším konci síně p Kavan kterýž
s někým z vedle sedících byl ho
vořil a nevšímrTol sobě že bylo
odhlasováno usnešení kterým pan
Kroupa zvolen tajemníkem Před
seda dopustil se té neopatrnosti
že panu Kavanovi slovo udělil ač
stalo se tak pouze jen ze shovíva
vosti s jakou si vůbec při schů
zích společných počíná Pan Ka
van nevěděl že volba již provede
na a proto přimlouval se za to
aby kdokoliv zvolen bude byl to
někdo jenž úřadu toho je scho
pen Všichni z přítomných byli
toho svědky a dojista pravdu do
znají že řeč p Kavanova nebyla
nijakým spňsobem osobní a vůbec
ne proti p Kroupoví mířena Když
p Kavan domluvil a pan předseda
ohlásil výsledek volby odepřel p
Kroupa úřad přijmouti ač neudal
Žádnou příčinu Když opětovaně
několika Členy byl Žádán aby v
povinnost tu se uvázal tu teprve
podal svůj důvod že prý bylo o
eho schopnostech pochybováno
coi přijato bylo s všeobecným
překvípealm yicch přítomných
kteří neměli ani tuíi rif že by nudil
býti tak domýšlívým aby slova
pana Kavana na sebe vztahoval
Pan Kavan na to povstal a žádal
pana Kroupu aby úřad do ričhol
byl zvolen přijali ujišťoval že jej
ani ve snu nenapadlo thlíti jej
aneb koho jiného uráželi aneb o
jeho schopnostech pochybovali
le vůbec jeho řeč na něho se ne
vztahovala avlak jestli na sebe jí
přece jen potahuje prosil otiřto-
vaní aby mu prominul a odpustil
ujištoval že neměl ani ten n j-
menší úmysl jej uráželi
Co se Ivká toho domáhání se
vesla každý kdo četl referát Děl
nických Listů dojista si utvoří
svůj úsudek Na návrfi p Kroupy
byla zpráva podaná výborem od x
kázána spolkům a na jeho návrh
požádány byly spolky aby pově
řily své zástupce plnou mocí
Nepočíláme-li volbu úfadníkň
tedy jediným člověkem který
ílčlal návrhy byl pan Kroupa a ty
ho návrhy by ly přijaty a 011 ještě
není spokojen a blábolí něco o
tom že někdo chce ovládati
Jestliže sbor Vlastislava nepo
střehl usnešení schůze předcháze
jící ohledně počtu zastupiletek
nebylo porřeba na pranýř to stavětí
'an Kroupa měl ve schůzi právo
jako kdokoliv jiný aby protesto
val proti většímu zastoupení nežli
dvou zástupkyň avšak tam toho
neučinil aniž uznal kdokoliv z
ostatních ta za potřebné poně
vadž přítomným zástupkyním dáno
to bylo šetrně na srozumněnou a
za vyhazovači výbor nikdo se pro-
ůjčiti nechtěl Nepotřcbuieme
snad připomínat Že Dělnické Li
ty neví co žvaní když iíší že na
výstavě zamississippské má býti
ouze účastenství Cechů záiiad-
ních Vždyť i národové evropští
jsou pozváni k zastoupení vždyť
stál Illinois povolil na zastoupení
$50000 a bude zde míti svou vý
stavku Kdyby měli být pouze
zastoupeni Čechové západně od
Mississippi byla by ta Česká vý
stavka zpropádeně slabá Snad
by byli vystavovateli Korbel Uros
a pak už dost leda by snad Dělni
cké Listy vystavily svou drzost a
prolhanost Rosický nebyl opráv
něn zavádčti korrcsDodenci do
Čech a také žádnou nezávaděl
avšak úŽším výborem byl oprávnin
sbírali adresy českých průmysl
níků a obchodníků v Americe i
v Čechách kteří by se vystavova
teli státi mohli a za to že povin
nost svou konal nezasluhuje uráž
ky od nikoho tím méně od mali
cherného redaktňrka Co se týká
té ochoty viděli jsme jí právě v té
schůzi Kdyby bylo pravdou co
pan Kroupa napsal tedy by byl
projevil svou ochotu aneb by se
byl nalezl některý jiný z přítom
ných který by se byl v povinnost
tajemníka uvázal a nemusil býti
požádán pán který byl ve schůzi
co host a proto byl úplně míst
ným náhled pana Kavana Že až
práce nastane bude nepochybně
muset být přiměřeně odměněna
Celý tento bombastický a bou-
charonský referát Dělnických Li
stů nese na sobě patrnou známku
že se jim jednalo pouze jen o spň-
sobení štvanice o získání dobré
vůle těch kteří v štvanicích si li
bují a může býti že také o zrna-
ení jakéhokoliv zastoupení na
výstavě Není to poprvé co ma-
icherný redaktúrek Dělnických
Listů koná práci herostratskou
Ku zasazení smrtelné rány postačí
nepatrný štír aneb malá tarantula
Snad je dosud v pamětí Že byla
to tatáž nepatrná osobiČka kteráž
nepatrném plátku pro ktervž
náhodou páchala redakční články
jaKO jedovatá zmije uštknula Ná
rodní Výbor prozrazením jména
zpravodaje pražského pro associ
ovaný tisk v Londýně O tako
vouto zlopověstnou Činnost má
malicherný reduktůrek zásluhv
nepopiratelné Že by byl však kdy
co prospěšného vykonal o tom až
posud není člověčenstvu nic