Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - ' ? i- "
Pokrok Západu
Pokrok Západu!
1'nMNhrl fy 'fcf1r flTrt
i l No i n m I f 1 I
tl 10 r Mf
f řMl M44 l4#
ViUl! Tlikjhkl Drshtvt)
plJUl n J4itř
Hiljrtl )í ( f H- t )ř Ulil
ě t p-f( IIvmM flfi
ll h m'ii n ! -n H"
ro044kr
! !)' 7 rnH '(rit
Mp uSU-K-n' bl l pl4í I n I t
f #1 '#t Ol ( H' M )
M'tf - f)!Jt l fn4 t
JWR )W tllť !( ( t -jW t ffif
ih n ttiii iii! tMiml i bot ní
l'Hkf tmnit
) nf hifi lumpi ni
lfM V-frf ířt--f" Iři MW w
flM T( ř llf''l'm ftkI- hřl
Kiht„l K' tilk Jit K i l
řhn ptniui ihM' ' A unii mi SI
n A rrnťt tVi l ## tcllty h-ii 'lt
! kl'l ht-e t kf' -ni
trtr f ! t ' I t 11 ' rf'i S r fftfn
nim f h #ijh 1-1 1 ) n
lr#iii k-Uf hji 4liiif iw 'hr
#!!! f JtalrtoltťhoU Irnll4 í!U
tu 1
fokrok 7riJrt
Omaha ?tvti
Omaha Neb 2 června '97
psovskA nittira cli)ti h? jf (minka
kttr-i noií kornnti To si ilojista
myslí řixký kríiík Jiří
Tuhle jcdtn řlovřk v Chiiagu
spadnul z třináctého jionchoilí a?
dolu na dlaHm a zalil se
Minii tVikn slavujv královna
Viktorie svoje narozeniny a ač jest
ženskou nestydřla se za to že
jsou to již 78mé
Sném stAiu Nkw Yorku piivuul
125000 ročnŽ za účelem prémií
pro cukrovarníky což nepochybní:
povzbudí průmysl ten v onom
státu
Kdo tráví ze v tčto zkmi není
více Žádných vlastenců? Tuhle
jeden koupil farmu na které se
narodil Abraham Lincoln za $5800
a nabízí ji nyní vládč ku koupi za
$50000
President podeiai zXkdn kte
rým povoluje se Í50ooo k úlevě
americkým občanům na Kubč
Zvláštní náhodou mají tito ame
ričtí občanč skoro napořád Spa
nčlská jména
DEMOKKATICKť USTY VYTÁHLY
opčt na svčtlo denní oprášily a
vyleštily to staré blábolení které
jim před lety tak dobrou službu
konalo o ukládání cla a zdražo
vání pejlku dčlníkova a všech
potřeb jeho
ČÍM DÉLE SE JiUDE 1'ROTAUOVAT
v senátu debata o novém zákonu
celním tím déle to bude trvat
než se zemč počne zotavovat ze
zlopovčstné demokratické politiky
kteráž zem přivedla do utrpení a
bídy jaké v tomto pokolení není
pamčtníka
ZA Mtsíi DťllEN ir ivkzfno iiylo
do Spojených Států za 143000
000 více tovarů a výrobků z Ev
ropy nežli za týž mčsíc minulého
roku ale na hlavu padlí demokra
tičtí falešní proroci pořáde ještč
neví proč se musí posýlatí lato
zc zemč ven
Bývaly" poslanec v kongresu ze
Šestého distriktu z Nebrisky
Kem který poetčn byl po třikrá
te zvolením ale jakživ nic rnoii'
drého ani prospČšného tam nevy
konal stčhuje se z Proken IJow
do Colorado Postrádat jej asi
nikdo nebude
A tohle e divný" rozsudek který"
vynesl minulý týden vrchní soud
státu Nebrasky totiž že čtení Ča
sopisů není vadou pro kterou by
někdo nemohl býti porotcem - Mi
ijfA fj ((1 „ „
fi'dí t jíiffi# kd úr rtu n
ftr i- si
Akusv o MHr(tví iiimvř t
iti!i nr linuji 111 iipt vyllií
(i jtdiif5 ifSnii srn {ulil fM
bodnul h Iih viitithí íilituní
koillíli' IH lili f í IMt4flflVOítÍ
diťiífii jjkiiiii ii V) í 'í um i n j
fiii'í káft íivík lni pfivo o
1 'I' lř íli4íni iMt4iťii 111' folioj
přlNl U -
N ii irtl 1 Hf -1 h 111 tfdM'
IiUki ti iil4 4 'il ilii
prti Nt'mku it kdl jí skmttil
!'il'i ! lu MiiKii h litino I
mi nyní ihi-lík křil fkf Kdy-
'V bl válkfi n'4jit l'v! ! j
)!fiili a ťť)' )í ft jik i-
dili ofkívjf b)I pnra)''!} hřoí
Ulil Vli4OV I('l J V íl'-
! } I!' II hi)VÍ%
inu ií"iimU Ji!uýi li mti v [tfdlo-
!iif n 11 piiloííi- jifi citkř
tvrdí ) liíťnA u'inn4 b)l k
} 'ti (iřiní cukl riiílio Iruttu
V4k irovi A í(bliij h#- Wrfth
intítonu } ai { řát rlní pfiď
lohv j'fijit4 n bude a tu rnfslu ní
} ('íijit bude lánek j-k navr
lín b)l pndinrfii I in (?!- -
Kl'HV V INVi II MÍ II liiÍVAl
ib'lrn'k lakovnu 111tbi jikii p(t-
bij- v této mi m iotfi bovati
lytfiotn Žádné ochranné tlo Ale
vMli d j--í V)rabitel musí (datiti
tfi- až dtMtkrjte tak vysokou
liidii jako jUtí vyrabitrlé zemí
jiných svým dřlníkfím pak jen'
bláhový člověk se mňže domní
vati Že by mohl bez ochrany celní
soutěžit
Na 11 kanu fen rfxkvVh je she
(10 válce ale jiroto přece mfiŽe
ýti všeobecná mela Až do před
minulého týdne působilo v koncertu
evropských velmocí dissonanci
Německo a když batuŠkovi poda
řilo se nezbedného Vilímka trochu
ukonejšit teď zas "kopci" Angli
cko a hrozí jestli nebude po jeho
že s ostatními "nehraje" Je to
tak nesnází kdyŽ kluci přerostou
přes hlavu!
O jak špatní lide" jsou! Staka"
paní Kingsmuthová matka redak
tora Svitu Švajnfurt-Rindsvůta
kterou nechal tento poplatníkům
okresu Colfax v Neb "na památ
ku" kterou již po pet roků živí
okres a sice nyní v chudobinci
prý jest bohatou kapitalistkou
která vydržovala svého podařené
ho s(v)ynáčka a půjčovala mu pe
níze kdykoliv jich potřeboval!
Tohle to se povedlo! Kdo chce
lháti ať to umí!
Kdvisy se popokratčm v senXtu
kdež mají včtšinu jednalo o to
aby Žádný trust nemčl ze cla pro
spěchu navrhli a přijali by Článek
v novém zákonu kterým by sou
dům aneb presidentu dali právo
zrušiti kterýkoliv Článek zákona
celního když by se zjistilo že
obor výroby na který se vztahuje
ovládán jest trustem Pokud to
neučiní jsou jejich řeči o nadržo
vání trustům řečmi demagogů
Demokraté v senátu v kongresu
odporují přijetí nové předlohy cel
ní Oni jiného než odporovat vše
mu co jest neumí To činili
neustále po 32 roky vlády repu
blikánské a při každé volbě říkali:
"Jen nás tam pusťte uvidíte co
my umíme " Konečně je národ
"tam pustil" a co vyvedli? Osvěd
čili svou naprostou neschopnost
ku vládě a nespňsobilost svých
zásad k zjednání a udržení blaho
bytu Evropa není spokojená Mexiko
není spokojené ba ani Japonsko
není spokojené s navrženým no
vým celním zákonem a stěžují že
prý jim bude na újmu Když jim
bude na újmu komu bude ku pro
spěchu? Komu jinému nežli
nám! Proto nebudeme žádatí je
jich dovolení a upravíme si nál
celaí zákon tak jak za dobré
HnÍliiet fi nim budí- k fiijlijťtí
líni pímpí c Im
't Viiimioi rHit iovřf
J nu i UhiDii Sfoji nťcli Štítů
kffl přffofnhi budou jrthihjtif
I iikm kf j"rty anln k bud
t-l NUitihw Knd kbfv! imL
od'bff- - ild Spl!i!lik4( by !t
f ri I val 10 řvIiMrif diplomati
iký Utupifr o nfOřfilní knbln
ké íibJítiiiti ! Mn n fm
I l Vil f)di v ik r iriuoii vlďdru
ku otijfie ktibíinké
t in loví 4hr4riirf(lni úfndu mí
nily innolié jfiy koitnllliií o
l4vu ti 114 K 11 !#- mínl
pofiřovlfii bvlo nib dki in toho
h' koniibvé 4 Kubi rnvnbUjlí
e n dfívM vé ttkty kily Jt
lto libd-iny n ti4Í ny kde
liýti Hifly 'in!ivnoii nihoioi
lon i tomi právy o wdIo
íťth j í Sp4ulůn ku ctí fiinbiii-
H otikoii kUrý f t f I ?ti
nťUka j' od-trnn! Ovbnt že
(xUtrnnéní t4li e tA minulé vlá
dy p4H4 (l l I4fld4
Nlviiíií kviíki Pvriinni v Ml-
chit4n sr pld Č4Mni cwltrhli CmI
Jednoty (iroto že zapovězeno by
lo jim používali nčmi tké řečí jdi
obřadfth a založili zvláštní Ji duo
tu "Zdokonal něho řádu Hytířň
Pylhiovych" Vclkolože Jednoty
lítaré je žalovala pro zneužívání
jim na a pro používání starých
obřadů ale soud rozhodnul ve
prospčth ji-dnoty nřmetké (ři
znav jí právo že může tvořili
jednotu samostatnou
Ústřední lhůta Or adníkO jež
ustanovuje president obnáší sice
po zákoně čtyry roky avšak tre-
sident může kdykoliv kteréhokoliv
uřadnika sesadit libovolně před
uplynutím jeho lhůty a dosaditi
uřadnika jiného Tak rozhodnul
vrchní soud To jest nic méně
než po právu President je hla
vou moci výkonné a jest činěn
zodpovědným za dobrou správu
země a proto má míti právo obsa
dili úřady takovými lidmi od
nichž očekává že správu dobrou
provedou
Telegramy sdkmjvaly z Wash-
ingtonu minulou středu: "Posla
nec Mercer a pan Kosewater na
vštíví odbor zahraničných záleži
tostí ráno aby odevzdali pro naše
zástupce u cizých dvorů pozvání
k odevzdání vládám oněch zahra
ničných zemí ku podílení se na
zamississippské výstavě kteráž se
bude odbývati v Omaze příští
léto" Nevědomí hoši kteří "dě
lají" do novinářství mají za to že
zamississippská výstava v Omaze
bude obyčejnou "county fair"
jakou viděli jednou ve Schuyler
V Kansasu mají komisare poji
šťovacího kterýž jest zároveň"
soudcem porotou advokátem a
vrchním soudem Když některá
společnost pojišťovací zdráhá se
z jakékoliv příčiny pojištění vy
platit! když totiž má za to že se
děje vůči ní pokus podvodu na
řídí jednoduše pan komisař aby
společnost ihned zaplatila aneb
Že jí odejme právo k pojišťování
ve státě Co pak takovému popu
listickému komisařovi je po tom
že máme soudy a zákony on je
komisařem a proto musí své moci
používat ať právem nebo neprá
vem Pasta šáhksnictví padla i v To
ronto v Kanadě Tam světila se
neděle tak přísně že ani pouliční
káry v neděli nejezdily Poháčům
bylo ovšem hej ti se mohli do ko
stela aneb do parků dáti dovézti
ve svých kočárech avšak prostý
lid musil chodit buď pěšky aneb
zůstat doma Po tři roky po sobě
volilo se o otázku zdali mají káry
v neděli jezditi a letos rozhodnuto
většinou 471 hlasů pro jízdu
Však Šábesníci nechtěli se ani pak
podrobit a žádali o soudní zápo
věď proti jízdě Špatně ale po
chodili neboť soud odepřel zápo
♦Viř vydali Mf pfolcr v řndli
jMďjí
DMU K 4 4 lOMIMIMl PoVATM
e ftifiinJe f41'fíli fiíkdy V ní
tm Tmi Mm lopuvřiik
j mu! úpíf li Národního Výboru
byl Irm tu V buku 11 ku rý proto
ilfpuMil f liumbíit profily %iá
e lpícími Udy Mkntnifcé #if
"' ři4b i pfímfmé svým vlo
hám A f hopnnil 111 píM"bn a
pilu pMfuj'' o in bv pfiknil
4kkoliv vyloiiji ní fichft mi
výl4 rmnítiiíiiiiké Jk dlou
ho bude lid j í I A Ifjtli 4kot(tuto
ojinf nou (iriiio% fíkové
#lo(lVČllé Ikfidic ffM-íi scliiuiř
fltt KDVl )t Jll iřliM C tti o -NÍ
níkUd íhbbovín pro Indií obdř
Jfrl "MfiAfof ( híndbř (rlvii c
(rý lo ne (půjde obilí Um piwílaf
Z jdno vyndovulo ty riíkládi
ni v pytlích r druhé iíáilk al
do Indi- lál4 ly hodně jw nit t
if tí mnito by obilí (KKÍláno liýli
do vnitra řonř to! prý by přiílo
draho a za řlvrlé panuj" prý lam
pov%ť ro!Íífiri4 rnizi lidem Je
nyncjíí mor ípůiolrt n byl í iiil
a (rolo jirý by pScnicc tam víla-
nou nebyla Kad$i jirý peníe
Když to koncem díl m v zmi m
bude to ai to nejmoudřeji
líflIřM MINťlřlIO 1ÍDNE ONAMO
val t b graf několikráte % Wash
ingtonu že se dějí pilné (orady
kabinetu ohledně Kuby i objevila
se též pověst' že uvažuje se o
tom aby navrženo bylo Kubán
cům by se vykoupili vydáním
úpisů kteréž by Spojené Státy
zaručily zaČež by však měli do-
ílídku na finance kubánské Zdá
se že na této pověstí bylo něco
pravdy a Že objevila se i ve Špa
nělsku neboť sděluje se z Madri
du že vůdce liberální strany Sa
gasta vydá prohlášení v němž
vysloven bude nesouhlas s opuště
ním Kuby za peněžitou náhradu
fíÍKÁVÁ SE O ČÍNĚ ŽE PRED NEKO-
ika tisíci lety zůstala státi a jest
pozadu za celvm ostatním světem
a nechce se nic přiučili- Ze tomu
není tak podala Cína důkazu v
minulých dnech Španělské voj
sko na Kubě zničilo závod jedno
ho čínského obchodníka a řiditele
obchodu smrtelně zranilo Čínský
konsul oznámil to své vládč a do
žadoval se ihned zadostučinění a
náhrady a obého dostalo se mu
hned v zápětí Dostalo se mu
ujištění že velitel vojska kteréž
se násilí toho dopustilo postaven
bude před vojenský soud a zbaven
hodnosti a nároky že budou ku
uspokojení vyrovnány Kdo ví
jestli by se opovážil konsul ame
rický na vojenskou správu v Ku
bě tak dupnouti!
Rytíři Pythiovi pred několika
lety kdyŽ se nabažili placení na
úmrtí na samovrahy změnili sta
novy a usnesli se pojistné po sa
movrazích nevypláceti Časopis
jejich Sword and Helmet v jed
nom z minulých Čísel praví o vý
sledku a účinku tohoto opatření
jak následuje: "Zvláštním vý
sledkem na tak dalece jak týče se
mravního účinku usnesení vrchní
lože o zákonu proti samovrahům
jest že od té doby co pravidlo
toto v platnost vešlo jest velmi
zřídka slýchati o samovraždách
mezi bratry" O samovraždách
mezi Členy Českých spolků bývalo
také druhdy zřídka slyšeti pokud
měli ve stanovách opatření ná
sledkem něhož pojištění na samo
vrahy se nevyplatilo Samovraž
dami se nejen platy příliš rozmno
žují však ještě důležitějším jest
tože kde vyplácením pojištění není
ku samovraždám členstvo pobíze
no zachován býti může na Živu
větší počet těch kteří jinak by
životu svému konec učinili
Maklér Chapman to odskákal
ten musil do vězení proto že ne
chtěl svědčit Však pan princi
pál sám Ilavemeyer byl bez
trestně propuštěn uznán jsa ne
vinným Soudce propustil jej pod
Ion Hrninltmi Je prý oMky mu
kladf rié nevtahovaly é kil vM
11 Je prolo m potfi boval k nim
odpovídal Vy Ifoviní jak xni
řno do e A lim ůhhm aby
rjilílo říhli fh nové icr4lii lp
kulovali akcii inlnikerníholrtmlil
a řdalí pod vlive m (élo avé pi ku
líce o řdnf př#dloK pfttl j
Idy liliof ali Cli4pmn odepřel
dělili jména in nátorn j' n! je ho
prostři dnie tvfiu akc i fukefního
tfuilu kupovali a prodávali llave
ineye feivi pbdlojtny byly oláky
mnoho li přiipíval ri4 vole bní vý
lohy v foie Hij na kteréto
oláky odpíral odpovědi aČ vlíd
ní fántupfr odůvodňoval cit4fcy
iivé Je je dnání e nátorfi v o4ct
re n( mohlo býlí ves spoje nl a vol
bami V foee HjJ Je? fotil ItHiMo
býlí ejorotiměnf nutí nklerými
se nátory a Iruile m c ttkc rním ohíed
ně řiněny řakem tclníhci soud
unal Je prý otlky ly mfivly v
přímém vztahu k domnělým Ie-
kularím oi nit o rrt 1 akcie mi truilu
Ne (icichvbriě Je druhý řb n trustu
se krc lÁř ji ho Smrh vyváne (wi
dobně neboť také on byl obžalo
ván pro ne váJnost k vyše třovací
komisi proto že zdráhal se odjo
vídati na otáky vztahující se k
volbě prtsidentské v roce 180a
Otázky ty mezi jinými byly jak
následuje: "Jakou Částku jste
přispěli k demokratickému voleb
nímu fondu ve státě New York v
roce lKy2 kterýž byl použit k
vedení kampaně v onom státu v
době kdy Cleveland a Harrison
byli kandidáté presidentství" Dá
le: "Přispěli jste Čím k demo
kratickému volebnímu fondu v
New Yorku?" Posud ještě a kdo
ví jak dlouho bude v platnosti
pravidlo že ty malé zloděje jen
věšejí kdežto ty velké nechají bě
žet
Zprávy osobni
Starý náš přítel p Jos Dtichá-
ček z adison Co byl V Omaze
minulou středu Přivezl dqjrhu
4 Železniční náklady hovězího do
bytka a ač prodal dost obstojně
po I450 přece netrefil v pravý
den neboť v ten den bylo skoro
5000 kusů hovězího dobytka v
trhu a cena byla ochablejší Roz
díl o 10 centů na 100 1b dělal mu
ztrátu $100 Pan Ducháček po
čítá že kukuřice kterou dobyt
kem zkrmil přinesl mu 25c za
buši a má ještě zásobu vykrmiti 3
neb 4 káry Se zkušeným rolní
kem jakým je p Ducháček je vždy
mílo pohovořiti
SI Antoinette Sadílkova z Wil-
ber přijela na návštěvu Omahy —
soudíme že do zábavy pořádané
v sobotu sborem Sokolek
Mnoholetý zdejší osadník p I
Jirovský který před několika mě
síci šel do světa ohlédnouti se
kde bylo by lépe a nalezna při
svém zaměstnání krejčovině do
bré místo v Lincoln tam se po
minulé 3 měsíce zdržoval přesí
dlil se tam nyní se svou rodinou
— V minulých dnech navští
vilo nás několik osadníků z Madi
son Co mezi nimiž pp Jakub a
Frank Ambrož a John Brož kteří
sem přivezli dobytek k prodeji
Na neštěstí přijeli právě v dobu
kdy trh dobytkem byl přetížen a
tudíž jsou s prodeji pramálo spo
kojeni ťoclolině víuilf
E B Hall l4rnfk v HTaUvIIIk Kn ul
UHn o A lli'n' Lunu llHUnniu: "jint tu n-J-rA
lek priitl niHluhfiin hnil a plic a vmi-I-ii
ukjmj kol ujn M rnfliKtU trj MlMruf ujl"
Kuptet l VKlkuu lilinv proti ntvlutaíiin plic
cestující jedna tel
pan )F Jí yondrejs
vydal se na ítslu koncem týdne
a navít lvi feski osady v owř
a Minnesot! Prosíme aby
mu tíude nali fřlmirci přilli
vttřle Vyd Pokr Zdp
Hospodář a Knih Am