Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - m V
Pokrok Západu
NOVINKY Z Čím
V pMťe I # kvílná Ify
l(i'ttt I f nflitiKCHI uran ň '"1 n
í t - l ilm MnMrl
rr-r ! i finri irto
twřl ! (nt l 1 „?
fjťUMiHf Htm' tu (If
řířruli ttjáti tto pro Iři kíi
ftátlf ni á j'pi'l tví Si Jifi
lt fi-foviův i' ) i -f luflik Wtí
mimo li IikiMíif i n fovnoitř
lftfjýf i h c k f b frakií přivádí
rk(l!lk): }-4fÍ4f! hl V ftOUcholl
J'jFti i u o pdnýih nivrfcři
!♦ tm! ti'rl -fi aS i-f ' i n n( ani
! ti Kil podivu Sta cký
iilia(i' nt kí- f Vm í avťij
kou íitjfkií J 4 k ' ! I) ihij- f
fM-ht~tift ( '-!'! }uf Uni litu % {! n
l!ll Jll 1 Ulili' K ttllltl IIM
ii linu ímsis- i hmni iiiiitc i"i'if
ft tl r 11 f & ďllif i% I (r k k :J Ll i tailli dl lul ' I
my hit mi
X'h-i'ý Htťií fťlliMfi tt ťijftí
Iíiríík U n4Ml v' 6 tl4ca-
nu i t'fti Í4)kovyiit ftaHi ním
ninnly nnírtíW tině (tnrimi {toniod kufth l)Ul IM02no asfí
lni iuii Nťíri i Za tuto urál- Li: „ t i r „„ t ila
l i II i i il ll i
RIJ „u ' '" )
tUly hUy" PohIu k souboji
k mui fu wu
Ki4ihoi ci k i' si idncn na nici- u -
tnncmu turkav jmstil Uftklad-
nc ži ou Snad Uď zkrcnne Nh
toi Holuf a hrnula dobrých je
v klubu ji as pít Co mxlo-
utiai ! ut ii uuHiiiť uruiiv Dmu
si t dy Wolf dá tt ď pozor na hit
bu
niutHÍ návrhu na télitlotn
U mim- I
Urů UU podepsali nařízení jazy-
kové pro Cechy a Moravu padla
Darmo Se páni kompromtovali
Podobnými lapálienu jen slova n-
skou vzájemnost — utužují
Oln hoinl a tlnl smlouva s Hul-
harsktm schválena v parlamentě
navzdor odporu nčmeckému Ve
avjen ecetn prou ni Atmci ze-
jména posl Serche otřel se o
slovanské národy balkánské Posl
Brdlík a Fořt Němce náležitá od-
byli zastali se Slovanů a obnově-
ní smlouvy prosadili
i
Nástupcem rak frúnu dle všeho
stane se ne arcivévoda iTantišek
Ferdinand ď Este ale — mladší
jeho bratr arcikníže Otto Tak
aspoň soudí dobře informované
kruhy z představování jeho v Ku-
sku V nejbliŽší době přiděleny
budou arciv Ottovi důležité úkoly
representační
Jtdnánt o rak-uher vyrovnáni
stále vázne Uhři postoupili přes
Cislajtanie chce více než
36 % DlíŽÍ se to stále k naší
předpověděné kvótě 35procent- Nlmttká akce v rajchu utržila fi
ni Aby Uhři prosadili svou asko Aby proti jazykovým na-
hrozí uherskou krísí ministerskou řízením hodně bouře zaseli vládě
Možno že k ní dojde Ale dojde-li
bude to pouze šachovní tah Dá
Cislajtanie mat?—
Socialisti v parlamentu nějak
usnuli Není o nich slechu Při
hlasování o jazyk nařízení čeští
demokrati utekli Kvalifikují se
čím dále tím více na židovské
Adlerovské pohunky!
Bývalý policejní úřadnlk jj
Matici Školské $200000 Ústř
Mat Skol obdržela legát přes
dvakrát sto tisíc zlatveh Velko-
myslný odkaz pochází od bývalé-
ho policejního úřadníka v širší
veřejnosti naprosto neznámého nota německá pro pitomou ol
od muže který sice byl původu strukčnf politiku trhá — dnes je
německého avšak prodlením doby v5ech třch rtů ani ne — 50!
přilnul k národu českému nesmiř- Veliká Praha O velice dňleží
nou láskou a sice proto že boj tém tomto projektu se pilně pře-
jeho uznával za plně spravedlivý
1 icnym vlastencem tímto který
nikdy nedral se v životě veřejném znam bude míti české půlmilio
do popředí který žil úplně osa- nové veleměsto mezi Vídní a Ber
mocen a v mládeneckém bytu línem a mezi Peští a Pařížem
svém oddával se tichému vlaste- středisko to železných i vodních
neckému rozjímání tímto vlasten- drah centrum Českého obchodu a
cem byl — Bedřich Schncll c k průmyslu semeniště národní vý-
policejní komisař ve výslužbě Na chovy! Význam Velké Prahy
sklonku života svého znamenitý 8e tu pochopuje Jedná se celkem
tento mecenáš postavil si v rd- o různé finanční efekty a výhody
řf h till fcíii fimnaAti Ifiý
pomník vínoví ním t # MImi pní mí
ho - I n4 n paff íiímniy -íii
lůrn rtirotlnim pmnovif jk
ot4 vťhu
f f'M po p f i h tUť k
#"vní)líhf íkií Proto 4 kv- vý
Ili ř"ky jfl uplynuly ! fml
nkiiHif ikti kdy fiínií I!fnh
Sthn'U i Ikoji [ii iř ri( f-v
t Jmr ntit fl'iuylil V%it St Sk
titt Ikrlkl lr'Ul4 ř !tit
k ttU líoli fibi N drn
hé ifn h množil fíri
i y n i Ca U t Moravy M-1
k aly Mii- noví' a nm(
vy Ut 'řivy vé JN vU a hÍ
)4frii tit líjifíííJi kra4nťi iV)h a
)k It lít k %f li)] Á Jfftft)fn
tnito dCitkliv) lit I(!iit nt n mu
ííní jtomfřy )♦ jí toniu n
(lovulovaly Nt ja!f!iý Jit j t
nutiivtfll Čin } r Jkl4ll) liil
tiíní n Íoitat( k otu n ji ílnou mi
íf Ic j'řijlynt tam mnoho ud
um iiiwii muu iii)iii rui mu
'
mládež Českou v ó? ruí sm(S-nm
ijít Ale xprivii o tom žálnťfMi
t jjasvřctnych jře rty r mph
ik(Jř Schmll narwlil h
v řažc r jKuH ž nnhíft nřnu kí
n4minosti Vřnoval se úřadu
polici jnímu v kkrírn postoupil
ja kon]isařť ku konci U t padt-
sátých byl prnsiován
Život
Schnclla byl vt rni skromný Zby
tečná neutratil ani krejcaru liyl
tnlFivť-m fiiLfili víalř lakrfn-m
Dovtd hospodařit % jHnřzi které
„ii„„i „fi„vi
dáyním ča zdřdn MáJo u
AtAnA 7rak mil ít '
rhZť mi nňhnftst ílrt '„
Cc a i zde nevmřŠoval se do hovo
rů V posledních dvou letech se
slábly dobromyslnému stařečkovi
nejen nohv ale i zrak Požádal
proto proí dra Deyla aby zákal
očí jeho operací odstranil Ope-
race mČla zdárný výsledek leč
před několika tvdnv k chorobé
dřívější přidružila se chřipkakte-
rá životu znamenitého mecenáSe
Bedř Schntlla učinila konec Vel-
kotiušný tento vlastenec zemřel
v pondělí 10 května 1897 o lž(
hod odpol v letním bytu svém
v Podbabě Nebožtík zanechal
imění přes 200000 zl Imění
sestává z cenných papírů ulože-
ných vesměs u zemské banky král
Ueského " vg stal° se majetkem
Usir- Mce bkolské
Cest tomuto kavalíru českému
Ar Ž1J: následovníci!
strachu nahnali a snad ji i k ústup-
ku donutili tu naši milí Čecho-
němci uspořádali v Drážďanech
sjezd protestní A jedouce tam
těšili sena ovace na slávu na
randál Ale sklaplo Účastníků
nebylo valně a když Schoenerovci
spustili na sjezdu buršáckv Wol-
íovský kraval — policie saská
sjezd — rozehnala! Bouře tody
bva' ale llesk stlh pořadate-
y Mají ti Němci malér nad
malér Všude se jim to kazí a
vláda Badenova místo aby se třá-
sla se — směje! — -a to se jed-
mýšlí i pracuje Jaký politický
kulturní a národohospodářsky v-
l 'ltltí PfM Ikf hllí
t pfin-t n tí Milí tu h
i-fni(c VVI Piily iMkuti (úl i
při jtlf-ilut I f-MÍV I f4 #i (i I
i pl'xni # t 1 tl'!b jnl
flfl ( J''í?í livlflíl I jiltuli JMÍ pint
peiry _
!! i l ptj'Mvy I ďi r i j
přMty pro plout Ut nt v M-
íl' M4Jlv lir' kiílk 11 Iřodřifct
iií h n k } itk y tub i v V
fciiřtl lii(l'tn l blt mlřiií H i 4fl
ti)fH(j Ir
'th: iíijíi tu lldilt
M ' tW il 't til' ihbd
"Shi l n řii íj v ti} rí)"'
ll( %i iinr UA lít Uiy l'fj
ÍÍ4 pfil j p!'i' 'il pífli J
! v up
Smis Djfkinských nir&jd
N ní tik hnd ktisinkti
řifii KrfL oiiokti 4 4)iMitné Sj'"j (e
St ítv S v r íiřii m kt- im vv juitřijt
kď bv thk rňnwh n 'n(Mlniií i
lelkovým pUiOÍn tu l)li pf umí-
nu jako v nvti"í duMid luri t ké
Ivti pulmisirov Pxilkinkrlio
v mi o niž M' právř bojiij
Jak známo n tutalo pt po
%% Ufit vin e rusko turu ké h vsmu
t í I i t 1
ni ní říoiivisi lo v ICvroťř
přílDOU Vládou hllítHIOVUU nic víte
iii žií asi mjvýši třetina poloustro
Va a sii f Albánie ICpinm Mac
lonie a pak pruh txxwX: podél
Argi jsklio moře tak zv Jižní
Klinu lie a Thracie Vše ostatní
odpadlo: Bosny a Hercegovin v
zmocnilo se Rakousko Černá
Hora í Srbsko rozřízly svá ťizemf
Humunsko obdrželo Dobrtidžii
vzniklo samostatné knížectví Bul-
t ll jt "I I
narsKe Které spojilo se za nedlou
ho s Východní Kitmelií a konečně
připadla Kecku Thessalie Kra
jiny Které svým rázem význačně
jatřily k tomu neb onomu národu
li :'n'i iiw
uyiy liz jaksi ocmeieny 011 tona
bývalého různorodého tělesa kon
glomerátu evropského Turecka
hranice zaokrouhlily se podle ná
rodností a co nyní zbývá jest
takovou národní smíšeninou Že
ačkoli celá řada národů zvedá na
ony kraje své nároky je namnoze
jen velmi těžko jíiznati jím k tomu
práva:
Následující vylíčení poměrů na
základě čísel sestavených od vý
borných znalců Balkánského polo
ostrova potvrdí tato slova
Turecké území v Evropě čítá
nyní celkem jen asi 6 mil obyva
telů a z těch je prý nejvýše jen asi
1360000 Turků či léjie snad
řečeno PoturČencň neboť pravé
turecké krve bude zde bezpochyby
jen velice málo Víme jak to
v Turecku chodívalo a kdo bylí
hlavní představitelé a udržovatelé
tureckého panství v Evropě! V
harémech bývaly ženy všech náro
dů a nejvíce ovšem Slovanek a
mnohý znamenitý paša pocházel
vůbec z úplně slovanské krve
Avšak ani na této dnešní své
dosavadní državě neobývají Turci
nikde pospolu ve velkých masách
ale roztroušeně mezí jiným obyva
telstvem V některých krajinách
Žijí toliko ojedinělí turečtí úřed
níci Lze též pozorovati že Turci
pomalu se stěhují nejen do Caři
hradu ale i do Malé Asie a to
nejen z území jenž ztratili ale
také z krajin ve kterých jsou ještě
pány jakoby cítili že panství
jejich bude brzo konec V Bul
harsku a ve Východní Rumelii z
30000000 obyvatelů je na př již
jenom 560000 Turků ačkoli mi
nulo sotva 20 let co Turci země
tyto ztratili
Za nejrozšířenější národnost na
jioloostrovu pokládáni byli druhdy
Rekové poněvadž všichni pravo
slavní počítáni bývali za Reky ale
od toho bylo již dávno upuštěno
Řecké království samo čítá jen
2200000 obyvatelů ale ryzí Re
kové obývají potom ještě v Jižní
Macedonii na mořském pobřeží
podél ústí Dunaje na ostrovech
Eejského moře a na březích Malé
I 'roiiMiill vó MiOfiNÍ
jaru í
Mn4lf rfxitf fttťt
rVi-iirnltflI '1
Sl 3nfo()0
fMif nllilf pfumA him fiJpit(m
Ar Vti t h Ri ků j fi jvýV 1 Ř
M"liotur W Komu v Malé Ani
Bulhaři obýMjf ftrormtilné ltv
' ]'f BullMriko pik Vý hodní
RiiMiíbi jikoJ ve vi kl Čántí
Man dottir Sř ijMib' náhli jf až
ďi Srl'k4 na jihu jioii nmíďrii
Albíriří f{ k 4 Tulky Bulhaři
ftnt vidle ft ku nejvfttf nároky im
Mif 1 ilrmi aU- ihiímií tam roho-
dtijúí vřlíiny Maeedonie má
totiž 15 ji ono ibiif a t tčth je
31000 kfi ťatiských a 46000
mohiiined4iiikych Bulharů 350
000 AllMnru jMťiooo Iurkfi
145000 Rků iio000 Srbů
ijjoot Citu arů a 40000 Zidň
Ostatní jsou tikání a tunú
Se Srby jest v národním ohledu
dosud m jhůře Ve svém vlastním
království mají na východě Rumu
ny a Bulhary na jihu Albánce
Tak zv Staré Srbsko okresy no-
vopazarsky a soluňsky jež jsou
cestou tio Ttoiune požaduje r
sebe Rakousko Dnešní srbské
království čítá 23000000 obyva
telů Bosna a Hercegovina mají
1600000 Černá Hora 250000
obyvatelů Počet Srbů kteří žijí
dosud na tureckém území čítají
Srbové na 1340000 cluŠÍ
Rumuni obývají dosti zaokrou
iiaiiy ceiiK izne ou liunaie
(v Srbsku a Bulharsku) jest jich
na 200000
Albánci nazvaní z části též
Skijietaří a Arnauti jsou nejméně
civílisovaným kmenem na polo
ostrově Všeobecně má se za to
že jsou potomky starých Pelasgň
podrželi v podstatě jejich řeč
Na základě jejich řecko-latínského
pňvcdti byly mezi Italy a Albánci
od jakživa úzké styky Známý
italský státník Crispi pochází z
Albánie a v jižní Itálii žiie así
100000 Albánců Počet balkán
ských Albánců obnáší asi 1750-
000 dusí fsa severu ísou však
pomíšeni se Srby na východě a na
jihu s Bulhary Reky a Cincary
Cincaři a Macedo- a Kuzo Va
laši jsou vlastně Rumuny Jména
svého nabyli tím že číslo 5 ne vy
slovují "činč" jako Rumuni ale
cinc" Je jich asi 300000 a
obývají v horách pindusských
Zanášejí se po většině chovem
Jobytka Těměř všude jsou po
míšeni jinými národnostmi
Konečně ještě něco o národ
nostních poměrech v Cařihradě
kde zrcadlí se nacionální smíše-
nina celého poloostrova Poslední
turecká data statistická jsou z r
1885 Tehdy měl Cařihrad 873-
575 obyvatelů a mezi těmi 384910
Turků nebo vlastně Mohamedánů
152741 Reků 156032 Arménů
4378 Bulharů a 44361 Židů Na
těch poměrech se asi za poslední
esítiletí nemnoho změnilo Je
nom Arménů snad ubylo násled
kem událostí minulého roku hro
zných řeží hromadných poprav a
lavně ovšem vystěhováním se
četných Arménů do Ameriky
Rozhodněte nyní která národ
nost má nejvíce přirozeného práva
na kraje dnešního tureckého úze
mí? !
Josi P- Pal
liwtrtl MtíTPAl
I
IKKD]lťujl-( nu
II Vlit pnlnlMHatl V
Nfw Turku Ji 'na-
tul pru mály lowu m Vcbra-liu Hnlm m
orh dopltt o Jm V 'A Ií K
vni Aurtli Huml Ab
Cel
{ }hM o
John F Lalla & Co
í í Jnllll hnif t t
tmmúhtíůiů
VCHÍCAOO IMINOIS
I'flj!i4m tninlii ti-Ji n hrttnilmtf vlliy
l řu ln lilium nrlKim14
Ráčíme mi za dcJtjsší m ccoj
Zlumt ni a uhlriMln l lnmi ni ob
lilrnl AilmuJI ninllky nai
jmi' uuuro
IHI Hmiilolph M
41-1I11
( hlrKo( III
► IIAVK K HIIHH
Joh IIH
J II HM11
pfml iivrt n ici-n mni{
pMKlllVdí1 duti l l
pí
Kl ríkollv r nli-h firwiiJn t Jmu
vrh tákumiik
iikti
Joseph Bliss
Umúmii se 2irf m ioljii™
ííl SKI Kxelianír llhf
SOUTH OMAHA - - NEB
VSi'inoná fMil ví míjo mi vli-ni íinylkim I
mutílaMítůiu l'f íju!Í5 Vaín Jiwt uctivé ImIídb
Tržní eeny na požádání
Ni-inipmiiflit t 3lfl KxcImtiKe Hlir ! Oinalui
Karel - Aron
krejčovský a oděvní ziivod
V t'KK rtC NKIUIASKA
Hojné stánuliy botovélm lnittvit pro mul©
liiKrhy xa ioy vnlml mirnť Zárovefl ozna
muji krajtinfiro to žlmiovujl obleky Wikáiko
vi Kdo by cokoliv v olmru mém nfťo potře
boval ať um laskavě navitlvl Sltf
Karel Aron
Navštívíte Omalui?
J iHI ano ODiiiiiii(-nie xaidavtM ai npro-
mleli I'raliy u Hturí-lm Knáiuého
J Ondráčka
jlinl III ul
On mi pni via vždy iiejlcpaf OinnlHk lágr
luiMirtovanl kořalky a vina vlk-ho druhu
Jukni I dobré douinlky Moje Importováni
Kráriká jisal Jixllní toho druhu ve mMť
ZwitarUi k a nnl a ph-avťdřw au lil
Pozemky v Minnesotě
Mim hojné poumkB v Mlnno!4 vonnich
vi luil lo vníoli Leanf imI H lo K akr prérij
ní od do III x akr PalM vyavfUenl na po-
íáilinl H-Sin
F i flám 913-14 areM
Nortli MlmiKBpolU Mina
Čechové !
Jmliiii-ll do kiuri vluiitl r?to aobj ta pama
tovali (o ci-tujírl a Jli-h kufry bnrd pu pH-
atini pamliMlS dopravuji mi po lUtleznlct UEZ-
ťLATNK ai do híihU Ikomi n Chet-ll ao
b iikiHH abyUWnyth Vjdiol noavřřujtn pn
přiiiUni lodě nikomu in kely a kufry nfUH
pow řkr Jte a tím a dojedí to do tufeiU Hn-niRii
a pak ti )rvB odttvadujla avi ll kety kufr
dlné Imki Brmti
Kareš & Stotzky
V lili EM KN
29 Bahnhofstrasse - 29
lyUi aa avfm kufry lr[xrn do domov
dopraveni bU niohll 9t~4m