Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    !Sitwí „v V ér „ y A#4MN J
Pokrok Západu
oltltf f MllU"lt 0 T !'
dani ki roní na nbv#rf bídy po
Hfidrtl as řiho fdiyvaťhilvi f
Jíl l'íl' ! oooi U jtnh
kladnlmu tiíill povob rw býti
ml n'f 'iVr'řtln v profď
říl( f r I#fy řlrif v tutá al
it 5:1 j pokračovino po kriíM
liflzí výkonná odroleno a#dártl
l fll rý
V aniiiovn jfmUnffl Jinnf
ahJjrrif tvrbčnlho za dání uČb
din % tfny ihreokrafítké pokus
n přoj duivání otázky koblnsk
podáft lfM t x Wh
InKlonu r sobice librou! by po
VMabi a řnítf válčí f uznáni byli
f 'rolí uvalování r"tolu vyšlou
Jol Ibntfby návrh jeho na pobí
leni t stůl 01 proti 37 blatům
Selivábfl iHlkoí pak dalífffl
jednáním bylo ZJiílČno r doU
bčný poč! pmlantn k uzavírání
twtfbfiýV MfitoVfi runalzzi
zandání vi ti J5 na pondIÍ od-
lití thn
Z WlSllMftOIS
{ 'řt ! nt i McKínhym bylo
oznámeno pátek nominování I-
V Neumana je tllínoi konnihm
v Kolín- rixtl (ýnhl M Baucb
tiina X lití not konsuh ru v Břemen
v NčfiHtkil
í President McKíntey rozhod
nul již nu tom ! výstavu v
Nashvillť Tcnn navStiví Z
Washingtonu vyjede ráno 10 čcr
vna zvláltním vlakem Chesapcake
& Ohio dráhy a výstavu navštivl
li června načež pak 14 Června
zpáteční cestu nastoupí
X '- Washingtonu oznámeno v
pátek že presidentem jmenování
dne onoho zvláštní zástupci ktef
pH slavnostech na počest 6oleté
vlády královny Viktorie v Londý
ně pořádaných Sp Státy zastupo-
vati mají Jest to Keid z New
Yorku kterýž pro příležitost onu
jmenován zvláštním velevysian
cem a O Mills z New Yorku a
admirál Miller kteří jmenováni
zvláštními komisary Mimo tich
to zastoupena bude armáda naše
při příležitosti té velitelem armá
dy gen Millsem kterýž v Evro
pě již mešká a jemuž nařízeno by
cestu svou po státech evropských
zařídil si tím spůsobem by nejdé
le do ao června do Londýna se
dostal
DROBNÉ ZPRÁVY
Hospodářským odborem od
hadováno jest že za minulý rok
2330000 kusů vepřového dobyt
ka v Iowč choleře podlehlo čímž
£2 100000 škoda íarmerňm
spůsobena
Námořnímu odboru podařilo
se konečně v úterý získati parník
kterýmž hladovícímu obyvatelstvu
v Indií lidem americkým darovaná
koma a pšenice dopravena býti
má Jest to parník 'City of Eve
retť mezi přístavem san trancis-
ským a východní Indií plující kte
rýž nosnost 2600 tun má Za
dopravu požadují majitelé £40
000
Poslíček Boylston Nationa
banky z Bostonu AI M King
jehožto zmizení s $20000 minule
zprávu jsme podali dopaden by
v úterý ve Farmington Me
pro zpronevěření pod zárukou
Í2íoo krajskému soudu odkázán
byl
V Joliet 111 zemřel ve čtvr
tek v okresním chudobinci ailetý
Geo Sace synovec to známého
newyorského milionáře Kussel
Sagea "Strýček" byl níkolikrá
te žádán aby chorému synovci
něčím přispěl leč nechával dopi
sy nezodpovídány
Guvernér californský odmít
nul v pondělí omilostniti T Dur
ranta a S D Wordena Prvněj
ií odsouzen pro zavraždění B La
montovy v kostele jednom v San
Francisku druhý pak odsouzen
pro vyšinutí vlaku v čase velké
stávky zřízenců železničních před
t rokv při čemž a životy lidské
utraceny
Tf raflt
V AU ¥ Crthifh it( n fr
Uktoř Tin Vidní V Nh'irt
n fh?!ÍMt ytít vl rii l)
ví fh #hJjný#h tň htft'utti
iřiiřivfí htm kýfni pfotí kaťinrtd
lladt noví a pfiti jiykoýfn náH-
tn(m a V htt ví dotkli # muhy
yUt" riiířii! rt v ijidni v
rukou fo4 (iký ďkrrt nff
mjííl tAv ní a fopuíilfil Mly
Utt kťfhdj JťMihjr pk li l"
vl r Uny nllnl protNdky k řjď
ninf pifidkti na r-l IlUtté tf
íiriktii i ttiiřiot
tfny npakiijí Vr řlvMk
trvaly ýlřln'wti plnýih d vít ho
din a doMo k boji na pt£ Pryř
1'oUky AbiW ÍUUm]" Ivali
Nrn i SiU oi a ! hUvosi prr
lidmta lífíly dn kutí imiřkiní
denní pofádky Po%Unri dr
Funkf dr í itm rotrhali tftno-
pitril ípíky tthhtr První j't
advokáť tit flfultí univi rítn(in
proíinoři in V ví (Au cné vfavř
bylo !)í t dra Gewnrnana křičeli:
"Kluci lidovllíí" Kotiální demo
kraté volali pak vodpovM "llu
Mři Uad noví" "psi" "zloději"
"Sibalové!" Hozpultřní poslané
cké sněmovny zdá c býlí násh d
keni jidnání potlobného neod
vratným
Snřmwntm fraiHPHiikflu povolen
ve řtvrtek mimořádný rozpořet
pro otlbor námořní v obnosu
100000000 franků za kterýžto
obnos celá řada nových lodí zří
zena a důkladné opravy na ostat
nich provedeny býti mají Po
volením částky této postavena
bude Francie na jedno z prvných
míst v řadě námořních mocností
evropských
V Pařili zahájena byla v pátek
za účastenství 300 delegátů kon
vence národní francouzské ligy bi
metallistické Tajemník ligy ve
zprávě své kladl hlavní důraz na
zvolení presidenta McKinleyho
kterýž prý bimetallismu nakloněn
jest a jehožto vlivem a spolupůso
bením prý jistě téhož docíleno
bude Praktické rozřešení otázky
dotyčné lze prý v brzku očekávati
jedině tehdy pakliže Anglie sou
hlas svůj s bimetallismem pro
hlásí kteréhožto příkladu jistě prý
by Německo následovalo
Ntmtítl poslanci na říšské radě
rakouské nemohouce ničeho své
sti uličnickým svým počínáním ve
sněmovně počínají bouřiti kraja
ny své doma v Čechách a na Mo
ravě V Čechách hrozí 1 50 obcí
že prý zastaví všecku politickou
činnost přestanou platit daně a
nebudou volit žádné starosty tak
dlouho dokud nebude jazykové
nařízení odvoláno Do Chebu
bude prý svolán sjezd aby tam
bylo učiněno rozhodnutí jak mají
Němci společně proti vládě bojo
vat V pruské snlmovnt jednáno v
pátek o vládní předloze kterouž
právo shromažďovací značně ob
mezováno býti mělo a tu po
krátké debatě návrh vládní pora
žen Podobný osud potkal ná
vrh náhradní kterýmž ustanovení
ono zvláště pak článek na zave
dení dozoru policejního a právo
na rozpouštění schůzí voličských
pouze na sociální demokraty a
anarchisty se vztahovalo a sice
poražen týž 206 proti 193 hla
sům — Očekává se že tato po
rážka vlády za následek míti bude
pád ministerstva jehož většina
jiŽ před měsícem poděkování své
císaři podala Jakožto nástupce
kancléře Hohenloha naznačován
jest dr Miguel nynější ministr
záležitostí zahraničních
V parlamentu antfUkém došlo v
pátek během jednání o rozpočtu
na vydržování přístavů k bouřli-
vítufíii Níkťfí í"-!
Umu ÍMk£f li ihtli (Mil pfíť h j
frtti vyii?)tkov4li k upoornnf
Iom M nuitkovan k upoor
ti n Iif dlřtonl M ' (íi ne dh(
noí Anglií i f%kfKi rilifi
itoilknoitlí not nVtU kt 1 byli
if'dí!' tipoof ftřw f Mí ji
K b na řtiNtř n# jon au oofi
lf l jin # i ln t N Ub dk
loffO fiyl ff lltl Ímv fimov-
ny } vyliiti a nttfh ť n 1)1
proti ii hŘdm přijt Vtloii"
ff ni byli John V l#drootid 6ď
f trny rar nt l)ovk# John (♦
Cljnry poilanur A Dublin Wm
{(nond poflanrť a Ut
ťtf a Wm rill poptali c n
j'dfU t divní DuMn%kýh
I' If ttlttm k rlnu trvá km
fotu'! nboť biu r Slov odpirijí
ff# rt jrnhoijnřjí ')iúla jdnínl
1'1jiUfiiti dokud by jím
(rany miřiist rtva nil íit 4(i-
fakff n'dotalo V úť rý Jádjil
pfifir'ta nnmovny Pidal !!-
řálního vftdre Sí'atu irn# n ři
Vfttíny by stoup nte vé k ná
vratu do rinovny píini! lí
lXtM ta byla odmítnuta a to na
tom jfkla!ř an por n nl tm t
vřttirtrMi a lilttrály nýbrl 111 i
lilw rály a vládou a a tou h vyrov
nání bude rnti t wmno býti dfí
ift n l blK rálové do unemovny a
s uitii í vrátí
Spanfttkf minittr finaml Rever
te předložil v minulých dnech
kortezům návrh rozpočtu pro pří
5tí ňřadní rok Dle odhadu jeho
páčí se příjmy na % 17047380a
vydání na 1168655114 Aby
zajištěn býtí mohl mimořádný roz
počet ministr navrhuje půjčku
za kterou v Ada zaručila bv se
rtuťovými doly almadenskými ja
kož i příjmy z plavby Ku krytí
větších výdajů k placení úroků a
k umoření dřívější půjčky kterou
zaručily celní příjmy má bytí po
volena ioprocentní přirážka na
všecky daně vyjma zemědělských
Na tento zoňsob ministr doufá
získati 20 milionů Dále 40 mi
lionů získáno býti má prodejem
petrolejového monopolu a bude-li
třeba prodá se i monopol na výro
bu třaskavin
ŠpanWtt libcráhvé kteří násled
kem známého výstupu v senátu z
kortezu vystoupli dosud trvají na
odporu svém a v sobotu prohlá
sili ústy vůdce svého Sagasty že
dříve sezení se nezúčastní dokud
se strany vlády náležitého zadost-
učinění dáno um nebude a dokud
vévoda Tttuanský ministr záleži
tostí zahraničních v úřadu nalé
zati se bude Následkem rozhod
nutí tohoto byla by ovšem krise
neodvratnou tomu však minister
stvo konservativní vyhnouti se
hodlá tím že odročení kortezu
prohlásí a tím vyřízení krise do
října odloží
V Řlmí zahájeno bylo v pátek
přelíčení s Pietro Acciaritem kte
rýž jak známo 22 dubna vražed
ný útok na krále Humberta když
tento na cestě k dostihám se nalé
zal učinil Obžalovaný přizahá
jení přelíčení prohlásil že činu
onoho dopustil se jedině násled
kem zbědovaných prý poměrů
nynějších Neměl žádných spo
jenců a učinil prý tak jedině v
zoufalství právě tak jako když
nrí člověk k samovraždě se od
l J y-
hodlá Útok jeho nebyl prý na
mířen na krále nýbrž na repre
sentanta třídy kteráž v hojnosti a
přepychu žije mezi tím co ostatní
ani chleba nemají — V sobotu
bylo přelíčení skončeno a obžalo
vaný na doživotí na galeje odsou
zen — Rozsudek přijat jím byl
chladně a před odvedením do vě
zení zvolal: "Dnes je řada na
mně a zítra přijde řada na vládu
a buržoasii Ať Žije revoluce ať
žije anarchismus!"
V Pise Itálii událo se v neděli
v tamní kathedrále neštěstí které
několik životů lidských za oběť si
vvŽádalo Při slavné mši skácela
se totiž jedna ze svící následkem
čehož látky na oltáři se vzfialy V
nastalém zmatku při pokusu na
výof
'loiftiif kwl4 bylo ď vřl nííií fofru n poloostrov balklfi
niob fc siitití iitUpíno it osob ikm
pak Jt" fáráno j ínttit !! dor hkc U U h po
hluj i itlmnl mfiif h do-
todli Vnnttnf' Ve tlfobl im
tnhA hofy kfr4l port vii! j
f ni k vyj' dn4vJf ftiíru ru ti f j
k in a í tir # k m vt in bvla V
not I výttovfi praví I !alWjtoiip'ha byla tu b pin pfivo
vyj dtiivánf ohtrdnA jdnotlivh inrM it onu " lak dlouho v
1'ntiui'ři' k proti f dni lífit V ítMor
lítí rtiuií a fr přín4 j#-fnáli
m ti obni óaitnnými ť f7ni
bivobfio ru 'buď' (Mpovf v"!nb)l4 7 podobu )fui plí ny lu
vyUnr6 ťUhn byli fm'oti
inrotí v bvytbift 111 iin k tu '
kť-rýl pobnou noiu poť { 44(1 li- iUIíh 7000 nsuJfi vojtka por
'xlpfral dokud by vlidou (koti oi pont A no a J- vylrojnf dab
11I pbdnt atiMAtio nlylo hhth joooo lnuo rK fo M
na poíbiifnky míru jak vlruo"
mi vy jM' ovány budou b v fo
lio odporu a kladu pfitupi
f inil tak ovítii i rokaseu vlády
vé kt řií olklď lri tím ajiílnl
ohb-dávi-k iifiiik)h ilfiiťlrt
dluhopisů f(kýťh dofíhti dít la
a lpor l nlo imIvoIAu t prvé na
přímé íakročení Kuka
'- sfrlr (ahhtalikjlíh pínají
v v) hlídky na brké uavft ní mí
ru a na rychlé upraveni pomrů
na Dalkání- opln1 kalifi a nové
jnraky na obzoru válečném zlaj(
znovu vystupovali Vzdor ná
tlaku velmocí nepodařilo ' totiž
doposud od porty doptali uspoko
jivé odpovědi zda na podmínky
vtlmocemi kladené přistoupili
míní a (Klklad tento vysvětlován ji
tím jf-dinkým spůsob 111 že sultán
času nabyti chce nejí n k dalšímu
zbrojení ale i k připravení smý
šlení obyvatelstva tak aby stano
visko své tím opodstatňovali
mohl že lid toho si Žádá a že ne
vyhověním veřejnému smýšlení
jenom vlastní postavení své by
ohrožoval V tomto odporu svém
vůči spojeným velmocím podporo
ván jest prý sultán potajmu Ně
meckem kteréž úplným potřením
Řecka a vyvoláním dalších záj)le
tek na Balkáně zájmům svým po
sloužiti chce
V Athénách s nastalým přímě
řím opětně počínají propukati ne
pokoje a sváry domácí a jedna
strana na druhou svaluje vinu za
porážku utrpěnou a za ponižující
postavení v jakémž zem násled
kem porážky se nalézá Ozna
muje se též že vláda jmenovati
chce zvláštní komisi kteráž vy
šetřiti má kdo vinen jest špatnou
organizací vozotajstva jakož i kam
poděly se zásoby střeliva a po
travin kteréž pro válečné tažení
připraveny byly o nichž však
když čas k použití jich nastal
zjištěno že zmizely následkem
čehož ovšem ve vojště hlad a vše
obecná ochablost nastaly — Ná
rodní organizace "Ethnikc I Ie
tairia" kteráž vládu do války ve
hnala též přísně pro nerozvážnost
vůdců svých odsuzována a ozý
vající se hlasy že by vláda měla
organísaci tuto rozpustiti a fondů
jejich jakožto částečnou náhradu
za spňsobené válkou škody se
zmocniti Aby veřejné smýšlení
proti sobě poněkud utišila věno
vala v úterý "Ethnike Hetairia"
60000 drachem ve prospěch uprch
líků thcsalských
Porta odpověděla konečně ve
čtvrtek definitivně na notu vel
mocí a sice oznámila že přijímá
zprostředkování míru se strany
velmocí s tou však podmínkou Že
řeckým velitelem dříve příměří
podepsáno bude Jakmile to bu
de učiněno vyjednávány budou
podmínky míru mezi portou a ve
levyslanci načež pak smlouva tu
reckým a řeckým zástupcem v
Thcsalii podepsána bude
Z Cařihradu oznamováno v pá
tek žc Portou nařízeno bezod
kladné vypravení 30 pluků do
sud v Sýrii službu konajících ku
hranicím srbským a bulharským
TéŽ oznámeno že prý vypraveno
šest lodí válečných se zapečetěný
mi rozkazy Ukážou-li se zprávy
ony pravdivými tu ovSein jest
pramalá vyhlídka na brzké zjed-
jbdní li řprá v ro tumf llí tk
íl hka fiíflíh'1 vlfr'í rvřop
kí li podroluir a hlavní r
JMoti u nutilf tAmjiit na tom
aby imi I b bu f ňjifiA rj
ijf til fotil ilMhiKl l) ty
j'-ln4 náhrada vil -tni U' t Vtu
do potbdnf drarbioy tAtts
ť ki ktit ?nt tn ÍU pf řuýfif
j- t io -)Ui t tolio I- do'Ilia
podraní 'Miali natahá hlavní
MfatM ularoliiř 1 kí klřil v rad
ntiuitť At vlíiou mi Vílko
v zlf pfi podávání zprávy vé o
rozhodnuti pora y mítml rk
Vhbďnik otáz o vyjádřil
db- tb d Ční zprávy fafibraď
Xt vři i iltánu niibdovnř:
"V" Veličenstvo ZVÍtezilo V Otáz-
m arménské i v jiných přípa
dech v klifýibž fMb pMo podro
bili # ibktátorstvf lvropy a pro
to melo by i v tomto pfíjiadA po
dobně pevným býti Nsouhla-
s( li Veličenstvo n náhledy mými
tu pruiil bych by pfijmuto bylo
mé poděkování"-— Proti tomuto
stanovisku Turecka prohlásila
n jprvnčjíí co m jrozdiodnč jíí od
por Anglie a předseda minister
stva ohlásil že pak-ií by velmoci
evropské k něčemu podobnému
přistouply a obsazení Thesalie
Tureckem povolaly byla by nu
cena z koncertu evropského vy
stoupili a na dále v otázce východ
ní na vlastní pěst' jednali
Řecké ministerstvo dle zpráv
nedělních obviněno bylo z hnutí
protidynastického a jsou prý dů
kazy že hlavně předseda minister
stva Ralli bral pilného účasten
ství ve hnutf majícího za účel
prohlášení revoluce a svržení krá
le Jiřího Rozčilení kteréž roz
šířením zprávy této v Athénách
vyvoláno zvýšeno ještě měrou
nemalou zprávou z Německa do
šlou že prý fíecko mimo odstou
pení Thesalie a vyplacení velké
náhrady válečné přinuceno bude
zárovefi i ku snížení armády své
na 20000 mužů a k odstoupení
válečného loďstva svého Turecku
Z Athén oznamováno v sobotu
že vojskem tureckým vzdor pod
mínkám míru obsazena byla část
neutrálního území kteréž od zá
stupců velmocí evropských mezi
oběma armádami vyměřeno bylo
Vláda řecká podala proti tomuto
porušení úmluvy protest velmo
cím Řecku pocítěny byly v neděli
dosti silné otřasy země? Zvláště
silnými byly v Latnia a Patros V
Athénách bylo chvění země sotva
znatelným
Guvernérem Kréty stane prý se
princ František Josef Battenberg
ský 7 Berlína oznamováno v
úterý že na jmenování jeho vel
moci již se dohodly a že ani por
ta proti němu ničeho k namítání
nemá
Z Kuby oznamováno ve středu
že gen Gomez vrchní velitel po
vstalců kubánských vzdá se do
časně hodnosti té a to za příčinou
aby do Soustátí odebrati a zde
konferenci s presidentem McKin
leym držeti mohl Po čas jeho
nepřítomnosti zastupován bude
gen Garciou
U Shady Bend Kan utonul
v neděli při koupání se v řece Sa
lině 15 Utý Herbert Repshire
Otec jeho kterýž mu ku pomoci
přispěti chtěl též zahynul
V Montpclier Vt přišel v
neděli zvláštním spňsobem o ži
vot 63letý Henry Kendall Týž
spal ve skládací posteli když tu
tato následkem porouchání péra s
ním se zavřela a než mu ku pomo
ci přispěno byl nešťastný stařec
zadušen