Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
15
S
r
'A
1
NEBRASKA
— V okolí Tccarnah objevily s
koncrin lýdno housenky "vnjnke"
a jsou cdmvy Je drobni? ! i I f za
" bť jim padne
— - V Oscenla kopnut I I v o
bolu íariwr Fred Anderson konrni
tak prudce fv smrt za nedlouho
na lo následovala
— U Stantoit jiotrk1n liyl íar
nier A 1 1 n t s t í Jrttlsc íi Ion mírou
Iv riirt j ho vzílof pomoci lékaf
I I I ' nedlouho na lo n1sl dovála
%k — V T cnnis h ukraden v ťite
I Vrý min týdne krejčímu K Limp-
ovi par Kotu a kočárek ra vy
pátrání zloděje vypsána cena #50
— - V Aínsworth poškozeno
noci na neděli veškeré osmí znač'
nou měrou tulným mrazíkem Ovoc
ne stromoví téměř všechno po-
mrzlo
— V Iirainard učinčn v pátek
kolem 1 hodiry ranní pokus na
vyloupení stanice U V dráhy leč
nepovedlo se to Jednatel želez
niční nalézal se totiž v písárnČ a
lupiče zahnal
— Ve Schuylcr uznán ve čtvr
tek v krajském soude mladý kra
jan Tomáš Janoušek u Clarkson
bydlící choromyslnýrn a dopra
vení jeho do ústavu pro pomatené
v Norfolk nařízeno
— U Du Iiois vyšinul se ve
středu z rána na západ jedoucí ná
kladní vlak drájiy Rock Islandské
NeštČstí spflsobeno bylo prudkým
lijákem kterýmž bčhem nocř část
tratě byla podemleta
— Ve Schuyler započato v nové
máslárne s prací 20 května a vy
hlídky " na výborný obchod jsou
mnohoslibné Prvý den dovc
ženo do máslárny od okolních
íarmerfl 2683 lb mléka a množ
ství téhož pátým dnem na 5261 lb
vzrostlo
— Ve Fremont přisel v úterý
min týdne o ruku 6oletý Peter
I vesen v tovární na zpracování
konopí zaměstnaný Ruka přišla
mu totiž mezi válce jimiž konopí
y drceno jest a byla tou mčrou roz
drcena že v předloktí odejmuta
býti musela
— V Papillion zemřela v úterý
min týdne následkem otravy krve
j dceruška A F Emply-ho TáŽ
uhozena byla as před třemi týdny
J při hře mičem do kosti kolenní a
nepatrné z počátku pohmoždční
1 ono otrava krve následovala
) — V Arcadia zbláznil se ve
' středu Tom Cheney otec tříčlen
né rodiny TýŽ přistěhoval se
tam min podzimu z Colorada a
l dinou velkou bídou následkem
kteréž nyní s rozumem se minul
— Ve Fremont spáchal ve stře
du samovraždu oběšením 45letý
ÍFred Endewart Týž oddán byl
v již poUelší dobu nemírnému chla
- stu a ač rád by býval téhož zane-
V1S WVII1V1II w VIII Wr €
ději k samovraŽdě se odhodlal
— Ve Scribner zatčen byl ve
středu John Jones majitel tamní
ho hotelu na obžalobu Anny Tů
mové v hotelu onom sloužící kte-
u raz z otecivi nenarozeneno uosuu
I i děcka jej obvinila Jones jest že-
r - I! XÍ-Í A I
nai m oiceni rouiny a požívat uusuu
pověsti dobré
— Celý téměř stát navštíven
1 byl v noci na středu hojným lijá-
rámu osení suchem značně iiž
Ji' trpícímu zpomoženo Nejvíce
r snad deště snadlo v Tohnson
County kdež za noc celkem čtyry
palce ďeště zaznamenáno
— Ve Wilber zadal v sobotu v
soudu krajském T C Callahan z
Friend žalobu na náhradu v ob
nosu aoooo pro tiskovou uráŽ-
? V"i cti proti Ed Whitcombovi
tí Í 'vydavateli a redaktoru časopisu
ÍJA ' "Wetkly Telegraph" kterýž prý
o něm a o rodinných jeho pomě
1 l t jrech články urážlivé uveřejfioval
— V Iinrotn cdbývána vp řlvř
I k Mát fi ř prohíbiřní kofivetm za
úča%tcniv( prattlabého Konvn
iv míla vlastně odbývána býli ve
utíedii bč v den len létněf ladný
deli kát přítoini 11 lam ii(b)l lak
mui la na čtvrtek odrofena býti
a sniutre mjvyKSÍtio noíidii navr
žen IC M StronK t North Henda
za fiditele Rtátní liniví řítily pí
SpiirlockovA z York
— V (ieneva píííla v sobotu k
vážnému úrazu pí W í) Torry
ová ze Shickley Táž dostali se
chtěla po nákladním vlaku domu
v okamžiku však kdy na vňz vy
lézala vlakem tak prudce trhnuto
že paní rovnováhu ztratila a hla
voii na nárazníky padla Lékař
ským vyšetřením zjištěno le mimo
poranění vnitřních utrpěla 1 otře
sením mozku
— Crčte bude míti záhy opět
novou banku "Crčte State" ban
ku a kapitálem $50000 úplně
splaceným a ínkorporátory jsou
následovní: T II Miller C 1$
Anderson Anton Drdla Chas
lUdelman z Albion N Y a Fred
Koenijí z Milwatikcc Wis Úřad
niky budou prý: T II Miller
předsedou C li Anderson kasí
rem a Anton Drdla příručím ka-
síra
— Právní zástupci bývalého
auditora státního Eugene Moorea
kterýž jak známo ze zpronevění
peněz státních obžalován jest
podali v pátek soudu dňvodyproč
že by žaloba dotyčná soudem za
mítnuta býti měla Udávají že
prý Moores dle zákona nebyl
správcem peněz veřejných Že k
držení týchž oprávněn nebyl a
následkem toho tudiž také ani
pro zpronevěření jich stíhán býti
nemaže Slyšení v' záležitosti té
ustanoveno na příští sobotu
— Smělá krádež dobytka ozná
mena z ranče krajana Jana Po
tměšila v severni části Box Butte
Co V pondělí večer když jeden
z hochů stádo domů hnal přijel k
němu neznámý muž který z re
volveru stříleti počal a hocha tak
zastrašil že bez rozmýšlení doby
tek opustil a co nejrychleji ujel
Když později rozběhlý dobytek
sehnán seznáno že tři dvouleté
volky zmizeli — Totožnost zlodě
je jest prý známa a zatčení jeho
bude následovati
— Ve Wahoo vloupali se v pá
tek kolem druhé hodiny ranní ne
známí lupiči do písárny dřevař
ské ohrady B R Phelpse a po
mocí dynamitu vypáčili tu po
kladnu Užili však při tom příliš
mnoho třaskaviny následkem če
hož pokladna úplně zničena a
budova značnou měrou poškozena
tak Že celková škoda přes $200
obnáší Kořist nedostali lupiči
žádnou neboť hned po roztržení
pokladny dali se na útěk v obavě
Že lidi silným výbuchem k místu
přivoláni budou
— V North Platte zemřel v ú-
terý v okresní nemocnici 6510tý
íarmer Calvin Kose a smrt jeho
za následek míti bude stíhání ně
kolika mladíků kteří prý smrt
jeho zavinilí Rose přijel as před
2 týdny do města akdyž poněkud
se podnapil vzalo si jej několik
mladíků "do práce" a lili do ně
ho kořalku tak dlouho až téměř
v úplnou nevědomost upadnul
Na to oholili mu polovinu vousů a
vlasů udělali v hostinci jednom
malé jeviště a po celý den a noc
jako v nějakém museu jej vysta
vovali načež do vozu jej položili
a potah jeho z města vyvedli Dru
hého dne nalezen povoz jeho na
prérii a on ve stavu bez vědomém
a veškerá snaha lékařská na za
chování jeho při životě byla mar
nou
— Minulá komise obecných po
zemků a budov pod vlivem pana
Rusella kupovala obyčejně úpisy
pro Školní fond až z druhé ruky
totiž úpisy některého okresu v
Nebrasce prodány byly některé
mu vydřiduchu východnímu a v
zápětí na lo odkoupeny by ly t iti
naíí komisí dobrý 111 výdělkem
Podobá e Iv lento syf lem bude
snad nyiiějíí komise následovat
Aspoň minulý lýden byla příleži
tost koupili úpisy okresu HutUr
a uložili lak ěásl rtěz Školních
aby přinášely nějaké úroky ale
neučinila toho lnu již staré
přísloví praví že špatné příklady
kazí dobré mravy
— V Osccola vyloupena byla v
neděli v noci pokladna v nádraží
U P dráhy a lupiči odnesli sebou
vše co v ní se nalézalo — Druhé
ho dne zatčeni v Grand Island
tři podezřelí muži na podezřetiíže
s loupeží onou co činiti měli
— - V Humboldt přišly v neděli
k těžkému úrazu dvě dcerušky
krajana J V Vozába Povoz v
němž paní Vozábová s dceruška
mi se nalézala srazil se totiž s
povozem jiným a všechny tří na
zem shozeny Paní Vozábová vy
vázla beze vší pohromy
Zamhaisalppská fýslara
ViUvs kterouž poMiU ftlit4l&v f
mÍMlw)ippkch m poncmthlu blIJÍ Ne
bude to trvali sol rok a máma JI Již zde
Nikdo nemaže pochybovali o tom že
vyitsTou oživena bude Omaha nesmírná
a zroste nicrou znaénou Chicago před
vftavou mřlo 1 milion obyvatelů a po
vyitv3 dospalo ku více noí 1 milionu
Také % Jiných pHíin lze ocekavati víe
obtené tlopinní prfimyalu a obchodu v
nf-mž rovnfí Omaha ae bude podíletl
K výtUvfi fini ae přípravy na vioch atra
nach 8 pracemi na výstavišti ae Již za
poóalo nové nádraží ae Maví a řilejšf }
vot a ruch jcat Již pozorovat VSÍmnřte
ai Jen Farnain ulice a porovnejte ji Jnk
byla před rokem a Jak Jest nyní Potjf
vějte ae kolik tehdy prázdných krátub
Jest nyní osazeno Toto oživení nepři
spěje Jenom nřkteró části tnesta nýbrž
městu celému NaSe Jižní Mut bude fc
podílet! právě tak na všeobecním vzrů-
stu jako která čáat jiná a to tím spíňo
an mnohá zdokonalení byla provedena
aneb ae provádí Pouliční dráha je teď
prodloužena až do Brna Kivervlcw park
byl upraven a otevřen a obecenstvo po
znalo s překvapením že jest to nejkrás
nřjíí park v ročatfl co ae týče polohy a
vyhlídky Na dohotoveni boulevardu
který spojovat! bude mčsto s novými ka
sárnami na kterémž bylo hned v podzi
mu započato a pilně 00 pracuje a bude
hotov Již v pHStích týdnech Na všech
stranách vidíme toho dfikazy že pomine
konečně ta olrlost a že Omaha probudí
se k novému žirotu
Po minulé čtyři roky jsme byli posti
ženi tísní velikou jako celá země a ze
jména majetky klesly na cenu nesmírné
nízkou v Jakou by nékolik let před tím
nikdo nebyl vířil Vsak nyní dospíli
Jsme Již Jak se říká "dna" dospěli Jsme
místa kde už vidíme "z lesa ven" Již
cítíme předzvěst dřívějších časfi kdy
opét obchody se budou hýbati a kdy na
stane opět vétAÍ poptávka po majetku
Teď je majetek skoro tak laciný Jako
byl pokud Omaha byla méstem o 50000
obyvatelů a Nr době nejblizší počne již
stoupat! v cen6 Tak laciný Jak nyní
jest nezůstane a nikdy více tak laciným
nebude Nikdy nebyla tak dobrá a pří-
ležitá doba ku koupi af chce kupovat!
nikdo domov pro sebe aneb uložili pe
níze na Spekulaci ro budoucnost
V Brně mezi desátou a třináctou ulicí
blízko parku mám 65 kt& na prodej
xl sJOO do 250 na mírné splátky To si
pomyvh-tť! Majitel těchto lota musí je
1 dprodnt n proto Je nabízí ta tak levnou
cenu Brno JI J není tak daleko od místa
]nk se zdillu ilf Ivo když se tam lotr za
ťaly pnxllviit Omnha byla menií Teď
semfiže po káie su'zt za S centů až z
Brna kamkolivík a po dobrých chodní
kách a dlážděných ulicích dostane ae
kam si přeje Nikde v celém místo ne
najdete loty za takovou cenu tak blízko
poměrnfi od roísts To Jest příležitost
kterou by ai neměl dát nikdo ujít
Aal 40 lotů 1 ceně od $400 do 600 mám
ku prodeji na 13 a Vlnton ulici pouze
jeden block od dvou různých pouličních
dráh Tyto loty patří Omaha Havings
banku kterýž Jak snámo učinil úpadek
a přijal tyto loty za dlub Prodávaly se
tu loty dříve po 11200 ai SJ500 Bank je
muaf na každý pád zpeněžit a proto na
bízí je za tuto nesmírně levnou cenu
vzhledem k poloze Kdokoliv má za
bankem peníze totiž kdo tam peníze míl
uloženy může ponechat svou pohledávku
na aráiku ceny lotu co splátku To jest
to nejmoudřej&l co kdo může ndílat
Když tam má peníze musí čekat několik
let nežli Je zpít dostane Když ai ale
koupí lot sa samá peníze v nynějších
( I rn X4
f '%
?Q ?
Démanty
htn ilíml hut riH'n
n iiifiilí Topfl
ku-rj nliii p
Imksxovall Jsrns a tílrliul řiprrtl přiznávají
i bílý Topas iiflr rfWXiiHtl #h1 praých diamantů
abychom 4s o loni přesvědčili ělnfms
VelkolcDon ziláSlol
mi Ji hili l knoflík h ntn-in-f k h'xinli4m lrl
nuiil lfii[ ik'wl kmncriM ill iiUnl f ir ) f lK)
immr inmmii t-rf kn
l iti r h f tc mitlftn tilfii
i)lrrlin ff Trjw n
rwntl tm liitrfimrt u mv-li OlUKIiN KJ1 f IIHIIM
Drt) ít5 TAfit "' nli yKfntn Ink ni
r Ifliy Bily lOpUZ Hniniiil l-mnniy l j W f m
kollv JmoiiKMi iisnMiitnf ml Jm ln-jl řMirnl prli-lrNlM-knmA
ii-iniirti J roM-miall l [j r r -h mk pnlMI
NAŠE ZXltUKAI
Zru'tim Ji-itun kM
Topní lo jMxlrJl 6J Irk a
laMiiMnl a In plní uoprikojl
IHnm nim T!(n ilIUrA
kul jr S hiidi-lo riHH- okimll
I Jt txlmltll nnhrnlllí
liilf Toiiuju Jniá vré'n ly I
rn'iiniMikoJI
Bílý Topaz je dosti dobrým pro panovníky
Jsou dosti dobrými pro vis?
Nejvclkolepljži prodej v historii
klenotnlckého obchodu
I'rtn Ji-nl m mitl c nu a
NAprwttiriku iiUm) „ „ v #30 íh
Ji-hlli- jři „ rii m
Knoflíky k matili-tAm „ :í „ # xa
AVráky k liixllriUAm „ A „
Ntinli'0 Ji- Mlají na „ V ÍJ'li
I'M nlixInAvArií prleru přiložte koiiack ptiplrn iikiiujii l
lio llooiťku inttu ZiiJli-ln iikiii JKDKN lHiAll v iHwíUivfil
IHiukAu-n neb n-iiiu ti a liuil-Ui přt-kvnMinl lílj)mTopuX4in
ilurí ollrite IVnfiic M) vrátí klyl AmM iitumimkoji
THE DIAMOND PALÁCE
American Express Itldir CHICAlíO IILS
t '1-
levných cenách tedy mu za ta lóta ueí
by pentze nnzpítz banku doslal (aí jestli
je vAechny dostane!) notně přibyde tak
že inu přinesou velké úroky
Také" hmí 41) lotů mám v Niuth Omaze v
Dvořákově přídavku Tyto loty patři
též zb nkrotiléitiu banku totiž Nebraska
Savins nd Exhan'o banku Prodá
valy se tu druhdy po MM až 1100 Jrden
vSak nyní je lze koupit! na splátky po
100 jeden Na některých z nich jou
domky které se dají levně koupiti Kdo
si chce pomoci k lacinému domovu na
splštky mi teď příležitost jaká se mu
vícekrátc nenaskytno
Velmi krásné loty mám na prodej v
Čáslavi v South Omaze a Již se Jieb toto
Jaro několik prodalo Kdo chce míti
pěkný domov blíže Cudaby nakladárcn
za velmi levnou cenu a na mírné splátky
má tu dohrou přfležitoxt Kdo by tu
chtěl stavět pro sebe nemusí prvním ro
kem na lot nic plulit a mftže použit
všech svých peněz co má do stavby
Nejkrásněji! farmu Jakou si jen rey-
sleti můžete '?20 akrů ncJlepSího pozem
ku v Douclas county Jen 14 mil západně
od Omany při malé řece dost vody boj-
coitt luk pekny les znamenité role vo
bec farmu jakéž druhá není rovna
mohu vám prounti za %z akr Majitel
její Jest v Omaze a musí JI prodat Kdy
by byl na ni usedlým tedy byste ji ne
mohli koupit pod 150 akr $5000 ge
posuovl
PojiStění proti ohni v ncjlepíích spo
leínosteeh obstarávám v libovolném
množství Proě se dáváte poji&ťovatu
jednatetů s n miž ani dohodnout! se
nemůžete když Vám dobré a laciné po
Jištění může krajan obstarat? Prodá
váte II majetek a potřebujete li výtahy z
knih abstrakty) oťraťta se na mně s
obstarám Vám Je nejspolehlivěji a za
nejmírnějňí cenu Jsem obyěejné k na
lezení v doutníkářskétn obchodě p Jos
Nováka 1240 So 13th 8t CS-lin
JOSEF KAVAN
Frank Novák
majitel
Zamissíssippské
sochařské
dílny
Zhnlovujn mramorové tutoví pomníky
daky Jako! t vfc-lio druhu prái-e hHiltovni
Veíkrré prAVo vyhotovuji se správní ryrlile
a Uivnř Xitf
I hulovnu řÍH so HJtli Sir
uMAIlA JVnilTl
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu k do
stání zdarma
UítM' W w
nabídka £ t::v
im flH-fm ríiwi Vr
flolař nlilriti i-h ( ni ii
lni'lfw hnlml i-iwt l
í I Dm"'lllilí?i"'
v tílrm Tocazu
í 1'nrinvnicl a liiimá "řtyrr
lil rln-lnl TylilAJ-iB
í (Irnlof ilcrimiiir im'fit
{ nákrínífd h tUr h ímt-
ru b tiArnrukii h n ipiiii'íi Ii
} Iťlríitll iiodoliytnfi ti
i iiklmlfirli vn cř JiMtl
{ mml prárA tukové ltiikiy
liili-ho Tinxu ani ly liyl
S íiiuii rounu
Nový lék pro neduhy ledvin a iiičchýrc
proti revniatismn atd Zdarma
pro vSeeliny Čtenáře -p?V
Nosi řtenáři 8 radostí přijmou zprávu'"
o novém vynálezu v botanice pod ná
zvem Alkavis jer? se osvěděll bezpeě
nýni lékem proti všem neduhftm sprtso-í
beným kyselinou moěovou v krvi se
nalézající aneb poruSeným ustrojím
moěovým neb ledvin Jest to podivu
hodný objev Jenž v 30 dnech vyléřil v
nemocnicích 1200 píípadn Ucinkujo
přímo na krev a ledviny a jest pravou
bí ivkou zrovna jHko chinin v přípndeeh
malarie Ke v W B Moore DV l
Washington dosvědřujee New York GhrU
Htian WUne že Alkavis vyléěil jej úpl
ně z neduhft ledvin a měchyře mnoho
rokft trvajících Mnohé paní dosvěděují
léřivou jeho moc v chorobách ženám
přílťuznyrh Church Kidney Cure Com
pony 418 ťourth Ave New York N Y
Jest Jedinou dosud firmou Jež lék"
tento importuje a přeje ai nby cenu
jeho dokázala a proto zašle bezplatno
Vření Alkaviscm vyplacené poštou kaž '
dému řtemiři Pokroku Západu jenž trpí
jakoukoliv chorobou ledvin nepořádky
měchýřc briRhtovou nemocí revinatis
mcm vodnntelnostf pískem v moři
bolestí v zádech ženskými nemocemi
aneb jakýmikoliv neduhy které pftvod
mají vnesprávném pracováni ledvin neb'
lístrojí močového Odporuřujeme víem
trpícím aby adresu svou zmíněné spo
lečnosti zaslali a obdrželi lék zdarma
Bude vám zaslán típlně zdarma abv
obdivuhodnou léřivou sílu svou dokázal
T II IF) '
Ze řádu Pravdomil číslo 131
S- P S
Všechny dopisy řádu tohoto sé
týkající - adresovány buďtož na
následující adresu: Fr Lemr
123 Curran St Cleveland Ohio'
Muž 43 roků starý zdra
vý májetník farmy na jihu
hledá spňsobem tímto druž
ku života starší dívku svo
bodnou aneb vdovu Dopisy
zaslány buďtež pod šifrou:
'S S" na administraci Tok
Západu která je odešle na
patřičné místo l435x
IIiiM it rSÁAii
Krásné dva litoprafované ol)razy
iFeditavujíc( c"ckc velikány Iliusa
Zižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnost i jakož i pro rodiny mátne
nyní na skladě Prodáváme je oba po
íl(S) aneb co prémii kPok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu
Otnaba Kct
[ Naimlí t sňatku