Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1897, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 i
-r-řH
Pokrok Západu
13
i
0
í HW '
DALŠÍM PRO JÁTRA A LEDVINY
Oavídil m ť((ťf fřřprtítftfi
kofiíitrln froatfrdrk UMnf
f 9 aeUf aa4t
J IV lir I Ií Xf M!A?f4)f
f — lil
v Boston Storu roh 16 a Douglas ul
Mulk4 Jarní avrehnikr JI lil rafclelnt rrna Jl tl ar"
) pnwMiiy liniiu $760 a 0 O
MnUk #? I nf ra ttb-ky i $360
(nuUbrh ka'mrovfc oMrht ntHfnfi U vrk po $260
Mulk lli) olltky p ilUH
) mnlkfch eellnfni'h iiliďkA Jfl maji cenu al fi ypro
(UlMI tltll H
lun oMi-kft pr Hiy ul i al II rk i
(Vlonn rli'loloir olbky pro h'hy M 4 dl II fk4
NJpknJ( obleky tr hochy Jl )m lamini - rypftidajt m
rWat řirt'liln' li druhá relovln'11ch intiltkfch ublnka [Sk 11 ilml
venfch po
MttMttlMMvkt V
(itlí ky fro mUilíky im) II d t O rikt p-i
NHUÍ ffWtutMh f hMfhjr p
roh 10 a DoiiIjih
The"New Cliampion
Kového druhu hnnrl tatixfiil rynáicfe rkrntilok vátucl kolo ivjuj tilu stmja
ilahtuja tah Pn)lilelnf ! Mih Jejímu Now Champion vátai a Nw cbanploo iaoi iiroj ne
koupila JId Jadnati I0 nalfnnte lo
X A Devlne T1IE WAR0EK Itl SIINKM A ULEMSXERCO
blaal MaaUl Clllooiro 111
OOCSOIL BLCrro IOWA thUai Toárn va 8pr1Pfíld O
Lešetínský kovář
Před několika Icíy vvdána byla v
Praze dchvatná vpravná liáaefl Svato
pluka Čecha Lťfcctřnikjř kovář" Lí
čeno v nl otrinl tahy jmníuičování
čcnkích dWin cizozemskými fabrikan
ty a vřeli láka lidu českého k teti
otců avých leHctíniký kovář vxor
pravého Čecha vadoruje anahám po
nřniíovacím a caplat ( vzdor aviij íivo
tem neUť xa ponřmčovately tojt mo
cné rameno "zákona a pravedlnoU"
Hánefl pnaná v alohu lehkém a přece
úchvatná najfmavéni aptUotiila veliký
rozruch VJak ten trval na krátcel
Vláda ji tkonfiskovalaf Jen nřco málo
ví tluku před konfiskací rozprodaných
Ířiílo mezi lid Joice přťavřdfenl
e přijdem vntřfc přání kadého tniluv
nfka uSlechtilé fethy vydali jme no
volením apUovnteíe bástil tuto v
plném znřnl koiilikovaného vydání
A v očekávání tom jme ae nemýlili
IWhem prvého roku rozehráno prve vy
dání hkrovué ovalil a mxiřádali Jhiii©
Vydání druhé v mnohem lepil a doko
nalejší oriravé a vřUdn formáté nel
1)_tIo prvé Iíáei1 tvoří knihu o H8
"řanich a on-láviine ii iw 2:t Io
Čech e zarufením za Síle a druhého
vvdání (ana kniha valné lilií) za toct
K dotání ca botové u
Pokrok Západu
Omaha Meb
MIHJHTOVA JíHMOÍJ
0
! ?ÍMOtl( ítl( r
nepritvldrlrioat útř'jf nWot ýili
niMliiní údA A itodhliál Umí iirtnf
1
J-říflťikjř #
Dfl J H McLEANA
po mnoho Jíl rokoko nepři
pro hroimm (tito hrmoc
Caa$lftOMi '
KOK INK (0 HU UuU %n
ici Tftriiirji ri:
OBLEKY ?
Nenaleznete výhodnj-
Hic li koupí v oboru
tom jako
1160
$360
3 OB
760
$3 60 360 4 60 6 OS
$t6P ♦! £)() a 60 a $3 60
ult Onialm Neb
J
vázaS smí wu-t
ANT MAŠINDA
Jodla
český + lékárník
v Praze Saunders Co Neb
má na akladí vRechny byliny kořínky
v&clíjaké thé kapky olejílky Xťávi
řky prášky maaté náplaatě (ilaatry)
vodičky pilulky zkrátka v Se co 4o
lékárny patří Připravuje té! rozliCoé
mazání pro lidské neduhy léčebniny
pro domácí zvířata a véUím dílem
trefí vidy na to pravé Léků Severo
vých a jiných t xv patentních má tél
hojný výtiir jakoX i barvy itítce olej
na barvení i na stroje zkrátka v&c co
v lékárně mívají ZvláíW velkou cá
řoUi má vl'ch vřcí a kterých ae
iccepty připravují ať jnou jil a Čech
ihoIxkI doktorů zdejších lilouholct
rvik dal mu mnohou zkuScnoat a ta
I řišla a přijde mnohým krajanům
vhod — Zvláštní ataroatlivoat vénuje
receptům 26—
Pánům úřadníkům spolků
Oéetní (olichodnQ knihy Jako Ledjf
éra Journal denní knihy a jiné od
"5c nahoru u Pokroku Západu
1 MAŠniO MtSTA
Wm McVVVw i Vnut%
lflliaw kliří jak tnirtiit Jm#
Ollálinll téUftii lylí n fxn
tfanf i lotiplfiého filfki na lř
WiImmu na if f SI Mry'a a v
o (tofmatiU tiťlatdvini fyli pro
iMlm íWtiytkiu fatiilt pro
llofc § of?iyU 111 rftiprj Mimo
l' pk v#n#-na prntí McWrcrnu
ÍřUAiř JHÍ a ť pro vlonpiní
mmt nv(lř#n lyl le i iMiivř
néliM oliydlř řev WiNona ilaíé
hodinky tikrailnul 'UUltn4
pfilínř vhtinů iialanuvrnn jr
fia pfíttí ííťr íwlpolínr
— Zpronevěřilý mé! iký uu
kladník Jlmry Holin klerI jak
mámo k l'ylHé kiniri a k xapla
ten( pokuty V bťnoail lllrxKj
cxUoiuf n ly I a kl rIlo romlrk
lle ilílvrjlílio natehn onirnenl
nfjvyMífii aoudeni atilnírn tiyt po
ltn cxlveťrn lyl v utřý odpo
ledne If-rílcm nalím do Iinroln
by tn al ivftj lam naitotipd 'U d
odjrdem ivýin prohláiil Holin
vňí i pravolajrtm le oiudil avé
mn ťiplní jca oddán a J!n pfipra
ven )'! nailotipilí Uťat nad ním
vymloný árovrfl prohláail 1c
pevní doufá le po nřkolika le
tech Irrst odptiltcn arita budí' a do
doby té Ic o rodinu jtdio dorostli
dva synové itaratí budou Trá
vní zástupci jeho vzdali e jii ve
Iktrého ťunyalu na odvoláni atr ku
nřjvyííímu čoudu cpolkovému a
jakožto dftvod toho uvádí 2c prý
znaínč pfnřz by to Málo a tčch
prý po ruce není Sami prý za
dříví jŠÍ své sluíby liollnovi pro
kázané zaplaceni dosud nebyli a
další vydáni prý z kapsy vlastni
krýti nebudou
— V krajském soudu přiSla v
úterý před soudcem liakerem ku
projednání žádost právních zá
stupců zpronevěřilého pokladníka
státního Joseph F Hartleyho
kterýž jak známo v soudč zdej
ším ze zpronevěření $200000 ob
žalován byl a kterouž zamítnuti
obžaloby této bylo požadováno
Jakožto dftvod se strany obhájců
uvádřno že prý policejní soud v
případž tomto Žádné právomocno
sti neměl že Dartleymu náležité
ho výslechu předběžného před pa
třičnou autoritou se nedostalo a
konečně že zdejší soud policejní v
případé onom právomocnosti ne
má an několik dnů před tím v
krajském soudě v Lincoln totožná
žaloba podána proti němu byla a
na tuto Že Bartley soudu kraj
skému pod zárukou odkázán byl
Tvrzení že obžalovanému nedo
stalo se náležitého předběžného
výslechu před patřičnou instancí
opodstatňováno tím že v listině
kterouž případ onen soudu kraj
skému byl odkázán uváděno
bylo že slyšení odbývalo se v
"soudě policejním" kdežto dle
zákona předběžný výslech vý
hradně jen před "soudcem poli
cejním" odbýván býti může a o
soudu policejním Žádná zmínka
tam se nečiní Dále prý i zatykač
sám byl nezákonitým neboť jím
nařizováno bylo zatčení obviněné
ho šerifovi nad kterýmž soud ani
soudce policejní žádné právomoc
nosti nemá Soudce Baker pro
hlásil že důvody obhajobou po
dané jsou velice pádnými a důle
žitými a doznal Že zápisky a vy
hotovování úřadních listin za ny
nějšího policejního klerka od té
doby co pan Broatch krajana
Michala z úřadu toho propustil
dějí se s velkou nedbalostí
a jelikož pak otázka ona ve
lice vážnou jest oznámil že roz
hodnutí své později prohlásí —
Rozhodnutí své oznámil soudce
ve čtvrtek a sice žádost obhájců
zamítnul Soudce uznal že ná
mitky obhájců po většině jsou
správnými zároveň však prohlá
sil že přichází 1 nimi příliš pozdě
a že když věc onu nechali již tak
daleko dojiti že případ onen již k
projednání v čoudě krajském při
praven jest sami do jisté míry
pfávfmiof n'i Bfiudtt 11nali a U)
nynř na lil podrobili rnuaí
— Spolkovým kortiiiaffirt l'nn
dyin odkiUárt úlfřý vHM porot
polkoví Jarrtea 0'f)riy kťr-rýl
přfi udávání faMrtýth dolarů za
tfn byl výalliti tirlal iV
hoyb r fť tný ďdař klr fýl
e Jedna rbdřl# l v j#dfHiin ho
atinfl fcdyl vílíím papírovým p'"
řtl m platil a j ai vtei té jiit
l thH lýl dolar témnl hoatiii'
kémn vrátili Tomu vlak pn
hoalíniký níktrrak rntnnřt i fi'
thlřl a proto milého loatyrtira a
iknotiii dal JdikoX komisař pf -avř#líen
lémřř byl i výpovf
j ho pravdivou' j' l propttatil j j
proatlm na svoboti na etné
pouťf slovo
— V úterý odvolána byla okr
návladním Jfaloba podaná I'rant
I'alá6iii proti Franl Vomáíkoví
pro útok s úfiiyalt m tříkého po
Ikoenl na třle ktirťho ap nl
lýí prý dn 5 ři rvi ne min roku
dopuatiti žaloba iNlvolána na
židoat aamého žalobce
— Ve £tvrtk přijel do města
nalUho starší již krajan Václav
Mlejntk x I Vale la nalézající
ae na cestě do Oklahoma City k
synovi a je likož patrným na něm
bylo že v hlavě jeho v pořádku
to nenť uznáno dopravení j ho
na stanici policejní nutným Mlej
n k trpěl totiž tou utkvělou my
šlénkou že synové a zeť jeho o
farmu připraviti jej chtf a tvrdil
když ji rit ji pfcpsati nechtěl že o
zabití jeho se pokusili —-Jak se
nám sděluje tclegraíováno bylo
ještě téhož dne do Iowy pro syna
kterýž dnes přijel aby otce domů
si odvezl
— Výstavní říditelstvo rozvi
nuje poslední dobou činnost zim
ničnoti a pilně stará se o to aby
pro výstavu výstavky co nejzají
mavější se všech končin světa za
jištěny byly Za příčinou tou
jmenována již celá řada zvláštních
komisařů kteří v těch kterých ze
mích v zájmu výstavy a co možno
nejhojnější obeslání výstavy za
bezpečiti mají Mezi jmenova
nými komisary nalézá se i prof
J II Gore pod jehožto správou
výstavka Spoj Států v Brusselu
se nalézá a jehožto povinností
bude pro výstavu zatnississipp
skou nejzajíniavější věci jak z vý
stavy brusselské tak i z výstavy
štokholmské zajistiti Pro Francii
a Belgii jmenován komisarem
Louis Moreau pro Švédsko Nor
sko a Dánsko col Murphy pro
Anglii Irsko a Škotsko David
Cole pro Nový Zéland a Hono
lulu J T Lowe pro Mexico rev
Powcll a pro ostatní republiky
středoanierické A W Cockerton
Pro zbývající země evropské jme
nováni budou komisaři v dnech
nejbližších tak aby co nejdříve
na stanoviště svá odebrati se mo
hli — V soudě policejním započato
ve středu s projednáváním žaloby
pro kriminální urážku cti kteráž
zadána byla proti Theo Bennctt
ovi následkem toho že týž před
poslední volbou o popokratickém
kandidátu mayorství E E Ilow
ellovi pověst rozšiřoval jako by
týž členem knownothingské orga
nisace A P A byl Bennett od
přísáhl tehdy výpověď dle kteréž
s Howellem k jednomu a témuž
číslu organ isace té přináležel a to
mělo prý na katolické voliče vliv
takový že porážka téhož tím za
viněna Jelikož pak přátelé How
ella jsou prý jistými si toho že na
tvrzení onom ničeho pravdy není
a že Ilowell nikdy Členem APA
nebyl podali nyní proti Bennett
oví výše uvedenou obžalobu Kte
rá strana pravdu má ukáže se
vyšetřováním
— Neznámí dosud lupiči vlou
pali se v úterý mezi devátou a
jedenáctou hodinou večerní do
prádelny "Trilby" v l 314 jižrí
10 ulice a mimo nějakého prádla
a šatstva $450 v hotovosti sebou
odnesli
— W řlvřlk po pobdiij pfiíl
k valnému úřa11 Krd lSrnnfiírn(
Týl akod t motoru na tt a
Parnam ha nepravou atranu to
práv V tikamJiku kdy po kol jfrh
vedlťjlíeh kára opáfnýrri atnérf íil
jela Byl o v lem ninU dkem loho
k zemi amJen na lilavř poranén a
mimo jiných odřenin I noha mu J!
kloubu vyřálena
Dlooliob tý říditel jatek a
naMádarcn Swifiovýth A C Po
ster Vídal v úterý svého úřadu
a in učinil prý tak j dinl t té
příriny aby v k rý nvftj l% na
dále vlaitnítn ál iitoten vřno
vati mohl poateř byl v službách
firmy Swíítovy od srpna tHyi
a řiďitelem ívoln sotith-omaJlíké-ho
byl od samého vniku téhož
od května 17 l oiter má zá
jem v několika obchodních závo
dech zdejších a byl tél členem
ataré policejní požární komité
naíí
— Frank Doležal o jehožto
odiotteul k osmidennímu vězení
minule zprávu jsme přinesli ten
tokráte přec ještě trestu ušel ne
boť v úterý po vyslyšení důvodu
právních jeho zástupců soudce
Baker na základě hábe? corpus z
vězení jej propustil
— Úterý bylo pro jatky so
mažské tím nejlepším dnem ne
boť od Července 1892 ncpfiveženo
tam tolik dobytka jako v den
dotyčný Přiveženoť tam celkem
401 kar v nichž nalézalo se 5000
kusů dobytka hovězího 15000
kusů dobytka vepřového a 3000
kusů ovcí Počítá se že v jedin
kém dnu tom za přivežený doby
tek $185000 vyplaceno bylo
— Je to jen otázkou kratičké
doby kdy se p Kašpar bude mo
dlili: "Pane zbav mne mých přá
tel od nepřátel pomohu si sám"
Titéž trháni kteří byli by před
6 měsíci p K na lžíci vody uto
pili kteří od něho ani žvanec
chleba nechtěli teď nad ním pro
lévají krokodilské slzy — a to je
ovšem smutné Při tom lamen
tují jak prý Češi pozbyli u města
práci za nové správy ' Bodejť by
ne! Všichni ti kdož pro město
pracovali až na malé výminky
pod vůdcovstvím pána Kašpara
pracovali pro Howella a proti
Mooresovi a když byli poraženi
tedy by si měli pěkně lehnout
býti zticha a nebrečet jako malé
děti Mají co chtěli co si za svou
hrabivost zasloužili Jestli že ne
bude od nynějška zaměstnáváno
tolik Čechů co bylo před volbou a
až do té doby kdy musil p Kaš
par z úřadu ven následkem změ
ny kterou populisté ve sněmu no
vým charterem učinili pak musí
totiž za to poděkovati jedině
jen panu Kašparovi a Broatchovi
Pan Kašpar s Broatchem během
2 měsíců před volbou a po volbě
promařili a promarnili tři čtvrti
ny všech peněz povolených na
práci na ulici pro celý rok a za tu
jednu čtvrtinu ovšem nebude moci
po větší část roku zaměstnáváno
býti tolik lidí co bylo po 2 měsí
ce za tři čtvrtiny To se rozumí
že popokratičtí trháni prolévají
krokodilské slzy pouze jen k vůli
působení štvanic — vždyť by neby
li trháni Však Čeští občané zdej
ší nedají se zmásti Oni ví dobíe
Že Čechové mohli zaměstnání od
města obdržeti pouze jen když
měli republikáne správu kdežto
za demokratické správy měli vše
Irčané A proto jejich štvanice
se nezdaří
Hluchost neruftže být rjléěentt
mlnlníml aplikacemi ponřvadí an nemohou
ku ncmiicna Uti doHlali 1'oiim Ji-t Jlln
Kpbwib vyhojuní hlui'hwtl a to lky ktiu
kupními Illuchiwt lest ntifMntwna aupáieníiu
llmch blan lemujících Kuxlachovu trubici
KUvi Mi tato truMrp mpill řítit huOni
v ulcha ti'lilírhát': kilvt ae Qplnt wtcelt
pinlmluja ohluchnuti a pakli lipni nod
Hlmnl a trubice m-pHvefln do normálního
Htavu jtwtaluch pro wljf mlOn
lvH 1 rtelll pHpal& hluchtl Jet p&wv
txrno katarem oot ncnl nic Jiného nel upá
leni pllinch blan
ltme Jiřino to dolarft la kutdf ptipad lilu
rhintti Oiptinilrt-n katarem jn nemft
bi vylfrvn lkeiii Haifa ťalarrli l'ur It
pil l pro clrkuUřr— ilrma khtd-kv
PriMlávian ta Ukárnikt m c
F 3 Hr-NXTCTtEI00
tr Ilall Family Pilulky Jaou nejlepaí
f
f
ř
i
ti- '
i '
Iv'
1
I '
I ť
i v
f %
r ♦
ni
%
ti