Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 26, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    po&íffc
ZÁ
PADU
RNYMKO 4 Tll řof tirmn át tiWatM WC 4 IKimfM MM MTTt
OMAHA NEB VE SíftEOU 20 KVÉfWA 1897
rcCKÍK XXVI-ČÍSLO 42
k
r
i
i
řlOVÉ Iř'ilAVY DOMÁCÍ
K0PUM tOALOlfí
UKliJI fficl
V í4řti Mu ZApoČatO po
MlVrm fýdn sbíráním jahod a
lu fittinl jlnn firma Srroy
llortiailttiral A'n ktrái ml
I4'm tfcřň jahodami osázeno uve
řejnil ohlálku ž pfijm 10000
(%ni práce Vyhlátka tato za
nilf ! mla pfíhlásil jo
I vb p jak dvojnásobný tik !
pfo lidí fy vftlwc ani tnUta nhyh
M Oni trn íiolA zemi spáti rutin 1 1
Armáda dčlníků byla r slam c ti
km fíky Spring postavených
Na dlvaoi ofelalolf
odkázání byli V (kornou S I)
krajskému soudu brallf Jolin
flrrt rl lloltman ktcfí před ro
kem domovinu v okresu 'rtsho si
Zaujmuli 1 ohy tkifký poh k
obžaloval je tolil e nabílí ťv ba
W II Prosloví náhž jícího a po
předWIném výslechu t y I i skutcČ
ni také krajskému soudu odkázá
ni Obžalovaní n pojírajf bý
ka nezabili uvedli vSak okolností
za jakých tak učinili a tyto zajisté
více ml je k tomu oprávfiovali
Tvrdí totiž Že býk minulé zimy
kuvz sní liti v okolí na mnoho ston
Užilo na farmu jejich zabloudil a
do dríkáku jejich se propadnul a
pří tom tak se poškodil že zabití
jeho nezbytném bylo
Stávka krejía
o vypuknutí kteréž minule zprávu
jsme přinesli nezůstala omezenou
pouze na New York a mesta okol
ní nýbrž rozčílila se v úterý již i
na Philadelphií kdež dne toho
více jak tisíc dělníků oděvntekých
továrnách zaměstnaných práci za
stavilo
Nový podmořský člun
torpédový spuštěn byl v pondělí
na vodu v loděnici Crescent v Eli
zabeth N J a dle vynálezce J
P Hollanda nazván "Holland"
Člun jest tvaru cylidrového měří
50 stop 3 palce délky a v nejširší
části své jest 10 stop 3 palce širo
ký Dle tvrzení vynálezce obná-
šeti bude rychlost člunu 8 uzlu
pod' vodou a 10 uzlu nad hladi
nou Hnací síla poskytována
bude gasolinovým motorem když
popluje se po povrchu a proudem
elektrickým když pod vodou
Ozbrojení sestávati bude ze tří
trubic torpédových a mužstvo se
stávati bude pouze ze 6 mužA
Vynálezce požádán byl vládou na
ší jakož i vládou anglickou a špa
nělskou aby dovolil zástupcům
jejich zkouškám přítomni býti
což ale odmítnuto a podobně od
mítnuty doposud veškery nabídky
na odkoupení vynálezu jeho
Zajímtvá otázka
vyvolána byla ve Wyomingu kdež
nejvyšší návladní podal žalobu
proti dobytkáři E E Adamsovi
pro porušení státních zákonu ho
nebních Minulé zimy hleda
la totiž značná stáda jelenu past
vin na planinách kdež rančeři
usazeni jsou a zde na zásobách
sena a slámy velké Škody spůso
bila Adams právě tak jako mno
ho jiných dobytkářft následkem
toho nucen byl zhotoviti kolem
stohů svých silné ploty a tu jedno
ho krásného rána do takové ohra
dy 97 jeleno se mu chytlo Adams
je tam pěkně hezky zavřel a tam
je ponechal a učinil s nimi pokus
zda ochočiti by se nedali Ná
vladní státní podal však na nřho
Žalobu pro přestoupení zákona
Dovozuje totiž že prý ohrada ona
považovati semusl za pasť do
kteréž chytání zvěře ve Wyomingu
tVnish j l 1 íf h'ní ť ř'M
dílu jtl jbní ťuttulj lu
dobrovolný lt á mIuiSmÍ Mm
bylí A'Í4fn bijí ' prolí tointc
in lím obfdďi rif f Mil i J'ť
ftýhfi k fxhrat) in opilci a
kdyl jb rii j dnrni u iij l k j"
ho ibmtali a tam níl Ž I
řovi n majtkm j lei Mali
řlí VvOf MlvOI
S(atiili( koti iVíadovnou )Hna
by la v minulý h iIiimIi podrobní
íprlv nlni vývozu a pHvosu
v iníii dubnu lib? (} y
Imtt rnxn'lifi jflxiíí v it%ki tom
t 1761767 tu) jr( f775
imh víii' n I v tMiil innkí řoku
minuli ho Plívo rtrifii lyl na
I loiJ''5l" řfi"l plných 3i
pfoc přiv ži 110 b) lo h 1 la V
10 mít íi h v poiÍrdn{ do!4 ukuli
Mných ohnáM vývoz ttM proti
tíe roku niinuU'ho o plných Ilji
cmkooo vír- a plívo v téži Jh ri
Mlé vftři roku lořmkímu byl zá
roveň o 166000000 nu nU
Ztratil m a ptntt % nim
V HoMonti polifeíiije se ct stře
dy A M King tybtý poslíček
ltostoii National banky a ním
mm
mi
I ! II lll!!l!í
r _ a 1 11 11 1 1 ii 1 : 1 - n 1 -n ' -iiiivif- - r h
v v _
SULTÁN CHYSTAJÍCÍ riE K PROJÍŽĎCE
Sultiín turecký Abdul II imid pracuje každodenně asi do přti hodin odpoledne
nařež v průvodu cetne Hr&lo vyjede si na projížďku do parku u ivíbo pa
liíce Hultiin jest velkým milovníkem koní
zárovefS téměř 520000 na hotovo
sti a certifikát Sp Státu na řio
000 znějící King jako obyčejně
vyslán byl po 10 hod ranní aby
výměnný obchod s ostatními ban
kami jako obyčejně vyřídil a pení
ze clearing housti náležející ode
vzdal Na této cestě jeho prošlo
mu rukama přes $45000 a posled
ně viděn byl v clearing housii
kdež po 11 hod $1559071 na
vyrovnání účtu banky odevzdal
Když ani po 1 hod do banky se
nevrátil započato s pátráním a
policie bezodkladně o tom uvědo
měna leč vše bylo marným a do
sud Žádná stopa nenalezena King
požíval doposud pověsti té nejlep
ší a často v rukou měl sumu desa
teronásobně tak velkou s jakouž
nyní zmizel a proto má se za to
že spíše nějakým neštěstím stížen
byl a že zmizení jeho dobrovol
ným není
Novináři ve sjezdu
V Chicagu zahájen ve středu
výroční sjezd associovaného tisku
za značného účastenství zástupcA
předních časopiso v zemi Ze
zprávy řiditelstva vysvítalo že
associovaný tisk čítá přítomně 681
Členfl že roční příjem $1700000
obnáší že 23234 mil telegrafního
drátu k používání má a že průmě
rem denně hlavním časopisům
50000 slov látky dodává
čloWk tf ltl
jt A i turtytt t tM$ tyti
Nor th i rfiíitagr' ave v ( bii at(ii
imWdí H pravdivou ožaloba
proti n fini vo íf ní V no i na
I května jbo h na tjmri imt
ť la a v pom!' II Im tur f t latVrt
na obžalobu h voi tmu iavří
dd jak polifío tvrdí f tutoři
přovi dl tražcbi npfKol m kuťn'
litíilním Ifvaltl ji t Živa v
kytflinitha pak mtatky pilil
hy po ní nic nabylo Ltn-tirt
byl íuajiti b-m n jvtll továrny na
aJimy v a M AmrÍM' blíťko níž
bydlí Jut podruhé lenat Jlio
první žena n4hl ikonala r M76
V l dmi 1H7H pojal a manŽ' Iku
t I Ji kuriovou ale nabažil
m? jí a jwi j roky už pival v fjřa
dovnř kam Víwlil prý It ny jo
i hybné pvYti Kdyl run li na
proto imla v)7itky umínit si ji
zavraždit! a řin (en proved! M
IxUkou chladnokrevností Ptlle
tvrzení policie nakoupil n halené
ho vápna a rftných kyselin ačko
li jeho továrna nepracovala Oko
lo pni j d nácté v sobotu večer I
kvčtna oba manželé šli do továrny
Luetgert vrhl se tam na svou ženu
a vrhl ji do hlubokého kotle napl
něného vápnem a ostrou kyseli
nou' které v okamžiku téměř strá
vily maso celého jejího těla Zby
tek kostí prý spálil Policie má
v rukou dva prsteny zmizelé ženy
které byly nalezeny v kotli
Nezdařený pokus vraždy
učiněn byl v úterý v New Yorku a
sice měl se státi obětí téže bývalý
senátor-spolkový J li McPher
son Týž napaden byl v úřado
vně své W 13 Van Akenem kte
rýž částečně slepým jest a nebýti
zakročení soukromého tajemníka
zajistě plán by se mu byl zdařil
Van Aken ve společnosti jednoho
ještě muže vstoupil do úřadovny
McPhersonovi kolem 11 h dopo
lední a žádal jej by při nějakou
v kteréž účasten jest po dobrém
s ním se vyrovnal a když tento
mluviti s ním nechtěl a k právní
ku jej odkázal vytáhnul revolver
a McPhersona do prsou střeliti
chtěl Než však ránu vypálili
mohl zachytnul ruku jeho soukro
mý tajemník jemuž také po krát
kém zápase podařilo se zářiv
ce přemoci Mezi tím společník
téhož zmizel Dle vyjádření se
McPhersona jest as příčinou úto
ku žaloba kterou Van Aken proti
němu na $a8oooo podal ač prý
II 11111 ! I -4 i V VI'' : 1 IJli I
I X-C
i 1 1 av rs r v ir 11 1
mu v I t r 1 ani j-dmWlio rentu
illuŽMi nní Tvrdí Ž Van Ak-n
ktfýl pfed bty vli# Amnlný
byl hUb dkem trJly U rlo
j ho maj iku na foinnii thnrým
Mal a Že tak i Žaloba výpio
dem thoriím moku b)l
Cktf thHtiif ilíklríMu
V l Moinejt la iMlbývána v
pondlf vlitní Volba V níž ob
lanMvti předložena byla k odhla
sování Otilka fdá ífiMo vlantnl
(bktrirnu pontaviti má Či míli
I na dále kontrakt na invž tb
váni ulic fadávati Mtu itČírtČu
byl totil firmou M(('ky & Hol
r om b nit SprinKfteld III návrh
Je t U ktrirnu tam postaví a mř%tu
p6'i řoku 300 ib ktříckýih v
trl za roční poplatek $35000 do
dávali budou načt 1 po uplynutí
doby té #b ktrárnu I se v lím zaří
zením majetkem mostským se sta
ne To se rozumí že stará spo
lečnost proti propozici Uin ze
víih sil pracovala to víak bylo
ji málo platným neboť táž při
vollě 3HO1 proti 1377 hlasům při
jata 7 výsledku hlasování toho
soudí e že podobně přijat bude
i návrh na zřízení městské vodár
ny kterážto otáka počátkem pří
štího měsíce k odhlasování přijde
V Kansas sviti
Přinesli jsme již zprávu le
kansasŠtí prohibičáci stěžují si na
guvernéra Leedy ho Že prý íýž o
provádění zákona prohibičního st
nestará a o záležitosti té sděluje
se nyní z Topeka následovní: Gu
vernér Leedy a nejvyšší návladní
státní IJoyle ponechá velkým mě
stům tolik piva a kořalky co jen
spotřebují To platí zvláště o
Leavenworth Wichita Atchison
a Kansas City kdež smýšlení lidu
převážnou většinou jest pro lího
viny a pro vybírání li cen se Pře
dáci temperenční lígy přišli již k
tomu poznání že administrace ny
nější na provádění zákona prohi
bičního ve velkých městech nalé
hat! nehodlá a proto obmezí se
pro přítomnost na venkov kdež
přestupnici zákona budou stíháni
s dvojnásobnou přísností
Žní v Oklahomi
Příštím týdnem započnou v
Oklahomě žně a ze zpráv ze všech
okresů oklahomských došlých již
nyní souditi lze že úroda bude v
pravdě obrovskou Pšenice seto
bylo více než jindy a sklizeň bude
tak bohatou že úroda od 40 do
60 bušlů po akru se odhaduje
Soudí se že celkem v Oklahomě
kolem 8000000 pšenice letos bu
de sklizeno
Příjmy vnltrozemnf daní
obnášely za měsíc duben $11384
539 což bylo o $96705 méně než
vybráno bylo v témže měsíci roku
minulého Za posledních 10 mě
síců vybráno vnitrozemní daně
celkem $122350404 což jest o
$600063 více než v témže období
roku minulého
Jsou prý připraveni
Z New Yorku došla ve středu
zpráva že kubánská junta ujišťu
je že v pádu uznání povstalců ku
bánských jakožto moci válčící
4 válečné lodě připraveny mají a
Že tyto pod vlajkou kubánskou
vyplují na moře v týž den když
uznání tohoto ze strany Spojených
Států povstalcům se dostane Lo
dě tyto koupeny prý byly v Anglii
a podobně i v loděnicích anglic
kých vyzbrojeny byly
Bílou vránou
mezi politikáři jest iowský senátor
Kudolph Lehfeldt kterýž v okre
su Crawíord při poslední volbě na
lístku republikánském zvolen byl
( '' ta ford í o j pít vážnou #t
linou ď mokral i' ká a I lib hlt
prolil í? it byl ! ti ý 1 1 výhradní
(' n n íl dk in litkoví (hyby kf
rSŽ ve jn ni ď mok Mtic kYho ji ho
soiip íe e jtiV U a nnJvajf že
v !♦ ttnč ď ní el o-fho id ut p
voUn n byt oď pf l j j zastávali
V" n ítii a fbu tu b!i mimo
f ídnh'i Jfatdlíií objevit s potí
j dfiot a to f- nVf íí- kdyl hlasu
j ho n v) bani In' k poraŽ# ní pro
hibiákú a kil pfijíiKiti píilihy
výrob1! tilciv mi v Io aí oprávWiju I
apotbbí b)jfkd)ž mu poit
k in t)'dn státním Muditor ut joij
k lka na o?4 mi plat nádobu
ai!ítií zaslána ti ji ! vl bo
romýíl ní vrátil s dokUb'iu
ti'hoiá pfijmoiilí plat ia práci
kterou li konal
I Wathiflftontf
I V Puti' blaho oniiiH-no v
minulých dnech že bývalý sená
tor poir senátor Cannon a sen
Pi ttigrew o!j- loti a července Ze
Han Franciu a do Cíny a japanu
aby tam otázku peněžní studovali
V bytu senátora Pettigrewa
odbývána v pomleli porada stři
brařských republikánských členů
sněmovny a senátu v níž usnese
no naléhali na to aby daíi na vý
voz hospodářských plodin uvalena
by la Uvalení daně teUo jest prý
jedinkou cestou kterouž odškod
něn býti může íariuer za clo kte
réž na jiné výrobky uvaleno jest
a kteréž následkem toho prý o
obnos cla zdražovány jsou V
senátu podán bude návrh dotyčný
sen Chandlerem
% Guvernérem území Arizona
jmenován byl ve středu presiden
tem McKinlcym M II McCork a
Ch II Akers jmenován úředním
tajemníkem
% Z Washingtonu oznamováno
ve středu že sekretář státní Sher
man uvědomil konečně ve středu
vládu anglickou prostřednictvím
velevyslancu Paunctfotaže smlou
va arbitrační mezi Spoj Státy a
Anglií uzavřena bytí nemůže a to
následkem toho Že téže schválení
senátního se nedostalo Příčiny
pro kteréž smlouva schválena ne
byla vclevyslanci anglickému o
známeny nebyly a také nebudou
neboť důvody pro vždy veřejnosti
tajnými zňstati mají a ani v zápis
skách státních o nich žádné zmín
ky učiněno nebude a pouze to
faktum zaznamenaným zůstane že
smlouva zavržena byla
+ Sekretářem vnitra zaslána ve
středu senátu zpráva komise kte
ráž s Indiány Choctaw a Chicka-
saw v Indián Terr ohledně od
stoupení pozemků jejich vyjedná
vala Jest to nejdůleŽitčjší smlou
va jakáž kdy kterýmkoliv kmenem
indiánským uzavřena byla neboť
jedná se v ní o 11300308 akrů
pozemků v kterýchž zájem má
14560 Indiánů a plných 100000
míšencA a bělochů
Zákonodárstvem texasským
přijata v úterý předloha kterouž
po roce 1898 zavedeny budou ve
všech veřejných Školách texaských
stejné učebnice
V Hoboken N J zničen ve
Čtvrtek večer čtverec ohraničený
ulicemi 12 13 Washington a
Hudson a za $650009 škod jím
spňsobeno Na 150 rodin zbave
no přístřeší
V Sioux City la popálena
ve středu smrtelně výbuchem ga-
solinu 75letá pí M Henrahanová
TᎠčistila si Šaty gasolinem kte
rýž nějakým spňsobem se jí vzňal
a než hořící Šaty z ní strhány
smrtelné popákní utrpěla
7'
I1