Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 19, 1897, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
ROK
tritff 4? tri ř'if ffie af ohmim aiaaaaitA A it naft
ROČNlK XXVI ČÍSLO 41
OMAIU NCDRASKA VE STftCDU 19 KVÉTNA 1897
řtui r'" tu-! im ms
OK
Z
I
NOVĚ ZPRÁVY COMACI
flrofilkM i#!il#f I
V Uitytftti Wyo rofhoíbutn
át#ý tiko f(řitř spolkovou 1
labitf ěloWka v fi4 (fiífr ftfii
lidném iíoeíftnt ba ani pMifiom
nýbrl It ]( li poh4 i#íftf4 r4'
bod a ci tiková ! IfMli rpo
h4 Iťiihodnutí tMo u!fiit)'f bylo
V případu vojíni JaniU Mtřf kt#
rýl pfi pítfifm i4pa t k§4fn4b
oftdmhl atfho líbil t kířifýl 14
aledkro toho vt ♦fíi-nl m nastal
doku I by ftlkoi} porotou fit ního
oblatob vinlef )hyj To lo
roíhodnitf vtlké poroty tjnno
bylo na tom likla IA la firpodáoo
"y npM Iák4 mrřflft lip f ! by býval
t4p$4 pé#tní tytolAn nějakou iáll
nb troft4ftf nějakého sporu i
následkem toho vjrfJVnl idJaloby
odmítnuto a Ml i n voldi pro
pnítíri
Xhidý bdiáé luflrm
V Alhnta i rpnohem Ve stře
du roitttlá íi atčtdm i J
Cuonieghama syna bohatého plan
t41ntka nkoUk mil ml města sídlo
majícího na ohžtlobu t loupeže
Ztloba tato vznesena naft byla zá
možným kupcem Cli a A Slanforď
rid kterýž před několika doy před
místí přepaden a oloupen byl
Slanford přepadeu byl několika
mladíky a jednoho nich prý dva
kr4to do ramene idřelil a Cunning
hama prý nade vší pochybnost pc-
anal- Zatčeny- popírá e by na ob
vinění tom co pravdy bylo policie
však ca to má že byl hlavou bandy
nřkoiika mladých boháčů - spustlí
ko kteří v poslední době k vftli
ukrácení chvíle v předměstích celou
řada odvážných krádeíf s loupeží
spáchali
Trotl dráhám
Sněmovnou zákonodárstva rnichi
ganského přijata e středu předloha
kterouž daň železničním společno
atem ukládaná na základě příjmu
znovu upravena býti má Dle
předlohy té platitl by musely dráhy
kterýmž jedna míle tratě vynáší mé
ně než $2000 t proc daně z příj
mu od $2000 do 14000 4 proc od
$4000 do 10000 0 proc a od $0000
výše 10 pron Na přijetí předlohy
teto naléhá hlavně guvernér Pingree
kterýž rátným avýin vystupováním
proti monopol&m a trustům dobře
mám jest
Je ústami
Illinoisským nejvyžňím soudem
atátním vyeeAen v úterý rocHudek
nímž ntnán eákon ukládající dauě
na dědictví kterýž tákonodáratvem
před 2 roky přijat byl ta ústavní
čímž roasudeu soudu vysáfho avrá
oen Zákonem tímto ukládána jest
daň na veškeré dědictví 14000 pře
aahující a xkuňebný případ učiněn a
poslední vftlí někdejíího majitele
Grand Pacific Hotelu J B Drakea
kterýl po sobě dědicům svým vfoe
jak $2000000 aanechal Poražení
dědicové ohlásili že odvolají e k
nejvySšímu soudu spolkovému
Dobře takt
V sákonodárstvu tllinoisském po
raženy ve středu tak avanó předlohy
Humphreyovy jimiž výaady veSke
rých pouličních dráh illinoisských o
60 roku prodlužovány býti měly a
jimiž by kontrola tratí nyníjíích a
povolování výsad nových ukládáno
i ' býti mělo do rukou aviastnl komise
Yj místo rady městaké Jako doposud
Pro předlohu blaovalo pouto 29
poalancft a proti 123
jimf fttiika
klffttl fUř pklalhí sjftf iihřd
rt'intí foíMÍ vytolánt byU thuhntm
Ind 'VttW při přlřlí fwj#řy'
km o ktf rmíť fif-t-tí í( ř4vl
Jm jii přin'i N Mltnt
!! Vttjusi giM'h kaUřorn
Mhu vlna a %%m% brif ly
l't!pfiíjil ibfpmvdfina byli a
lH u( klťliti v Hi ťrhíkq
ďi kl Jiií ři# wi řkli( % fnjilU
Jjí dali p(řilnoni i4řiik'j U ji
v Kř4dku v ftMnfm klili-li !olí
ktfi(fj fipttřpiií bylo (lotným fis-
a dkm t"h" I dA f ftbns! 1110
t Kllfn mphirti dou I nabyli
4fiikit t"rfiti ík ttytií rili I
k'ni tUt uh h ifiifiil ri4klal
ď(4tl rtm'ho tak bud muset
pokialnt odbr Miti lajimavon
otAíko jsou-li li kd J tárukta dali
li uplatní danéf í bnwu 111000
todpovldfsi
Jim4 ikstiUa
s bit) kly provedena bnd a rotktia
velitele armády Piruilk Mosa od
j -
23 pluku pírhoiy vyslán byl tolil
do Fort Mís-oula Mort aby tam
torj-aniíoval řttu 20 bicyklito kti-
ří by od vedením jfho eratn odtam-'
KOM ISA íi WM
Za přfflnou vyšetření smrti Drn Huize
řelný právník illinoisky Wm J
presidentův
tud na bicyklech do St Louis pod
nikli Četa vyjede 1 ěervna a k
výsledkům pohlíží se v krůtích vo
jenských se matným napjetím neboť
ukáže se tu zda bicykl i v krajinách
hornatých s úspěchem použiti ne dá
Ukradl parník
Zvláštního dobrodružného kousku
dopustil se v Louisville Ky James
Bárta nedospělý dosud hoch pochá
tejfcf jak tvrdí a Philadelphie
IIoAík ten 10 května spal nedaleko
přístavu a tu o pal noci vlesl na
jeden malý vléčný parnik V kotli
bylo zatopeno a hoch jenz se v lod
niob prácecb trochu vytnal přiložil
udělal páru a konečně spustil stroje
Vyplul na řeku % hnal se vesele ku
předu Netnal vSak místní proudy
a voda jej strhla k vodopádům Vida
že je fle počal dávati mámení píSía
lou a volatí o pomoc Jeden pobřež
ní hlídao mu přispíšil ku pomoci než
vsak oa parník dostati se mohl byl
stržen tento proudem a narazil na
úskalí Hoch víak byl zachráněn a
bude muset nyni i lehkomyslnosti
avé před soudem se sodpovidati
Dvě cerno&ky Ijnřptány
V Jřff Ala lvnčovánv ve středu
nnri dvě černosk? Neílie Hmilho-
va a Mandy Whiteova kteréž a otrá
fí Jm Kl!jfl' a i pokii t
otr4v#fif rl4 jfliO ř"díy
byly Při ý pokus li ořt rodi
y nťihlh btl s přd tý lny Hiiu
# o p lní M e#l4 vn% rtns
niw f(U a díuhho dft viďiř
ttiolhA pfm"t líkalk Kflly imřid
t křf ífJ!nA po ttUli tflá
r plína inov4 oniřijoíníla a poois
víř'm ikřo'n( kařkťřna s
'fhht í#i !iny— jlkm II od—
livotl ntchráftití Zivadnýw
4íř4film t)Mtn ts% U vl
ťM ! fba pokusy břoma In4 rtia
vy j it hknj byly J vedhjm't
£rrKiAkaml k lyl tyto aitení
Jejich k alořiň'1 tona # při-naly
lynéo4o( jiíb lM řt'ci r4t
doválo
Hknrli éřídsika
a poliffjnlho k tomu mřli v Kldnrt
!t DriA pivního urtora t'i ban
ka Uradlřyova o $Í300 oloupena a
nyní tajnou j-olu-ií Pinkertnitovou
ijísif no m dokátárto I lotipt-I tato
bjfbi a p-nlnítu Uronlho maršála
! Heierise l týl ki provedení loope
i U dva lupiée t Chioaija si importo-
val a ž před dieřmi banky potor
divat aby na lupiě dobýváním se
J CALIIOUN
na Kubd vyttliín byl turn zvlilítní komisař
Callioun Jest 49 roku stár a starý přítel
do pokladny zaměstnané nikdo
vtrbnouti nemohl Stevens kterýž
dosud té nejlepií pověsti požíval
přiznal se že plán loupeže jím byl
vypracován a že lupiči karbaníkem
Doddem zjednáni byli Z kořisti
nedostal prý však ani centu neboí
lupiči s lupem zmizeli dříve než
podíl svůj zabezpečili pí mohl Dodd
byl zatčen a tu při něm nalezen nůž
a prsten kteréžto věci byly majet
kem obcLodního cestujícího J L
I Ayleswortba kterýž 19 dubna v
Ottumwa přepaden a oloupen byl
krátce na to utrpěným pH tom ra
nám podlehl Z toho soudí se že
Dodd ještě v jiných kouscích prsty
měl a proto pilné vyšetřování zave
deno 1'ostarí pouze Jeden lístek
V Des Moines la odbývána byla
v úterý porada privátní stMbrařakých
republikánu za účelem porady o tom
jakých kroku učiněno býlí by mělo
aby při Kašlávající volbě státní pou
ze jelen lístek do pole postaven
byl Schfiti této přítomni byli
též zástupci strany populistické
a strany demokratické a výsledkem
porady bylo to že pouze jediný lí
stek do pole postaven bude a že
platforma všech tří stran pouze na
? á'
I('Im
jl av r t r t
ímcl radí k
(Iiaiu
m m
Coiniciiiml
á
lim U&
Jamea Michael Jest avětovýni chám
plonem na Jíwlu na bicyklu při velké
vzdálenosti
Odporoučí všem Jezdcům užívání
Patne-ovA Celery Compound
Zkušenost Jeho jest zkušenoatí tisí
ců Jiných S otevřeuím aézony pro
jízdu na kolech shledáme celé mno
nt ví mladých lidí a sta starších kteří
se ustanovili věnovatl se jízdě na kole
z ohledu zdravotního avšak utav je
Jich není takovým aby započít! mohli
Tělesný stav jejich překáží podobné
mu tělocviku Kádi by jezdili avšak
nemají dosti tělesné schopnosti vysí
leni jsouce prací v uzavřených míst
nostech během zimy Mnozí kdož
skutečně neduživými jsou a trpřli
všeobecnou rozrušeností po delší dobu
až konečně neduh svůj považují za
chronický nemohouce úlevy dosáh
nout! uchylují se k jízdě na kole
očekávajíce vyléčení Avšak i tento
skvělý tělocvik vyžaduje potřebné síly
životní Krev jest v nepořádku v
podobném stavu nalézají se nervy a
k jich nápravě zapotřebí jest přirozené
potravy
Všechny podobné osoby shledají ku
své radosti že Paine ův Celery Com
pound použit nyní uzdraví je
Paine flv Celery Compound rtčiu
kuje z jara podivuhodně Jestli jste
trpěli opakujícími se záchvaty bolení
hlavy neuralgických bolestí a nervos
ním vysílením jest nyní nejvhodnější
čas k uzdiavení
Michael jest dnešního dne jedním
zneilenších lezdců v kruzích blcvkli
stů Od r 18U4 byl champlonem Velké
Britanie a v následujícím na to roce
odebral se do Francie kdeí dobyl 51
vítězství mezi nejlepšími jezdci Evro
py Porazil slavné muže v oboru
tomto jako jsou: Jacquelin (iongoltz
jednu vě? totiž na svobodnou a ne
obmetenou ražbu stříbra se obmezf
Všechny tři strany dle úmluvy po
drží zvláštní svou organizaci a státní
konvence avé odbývati budou někdy
? červenci ? jeden a tyž den v Des
Moines Kandidáti meti jednotlivé
strany rozděleny budou následovně:
Demokratům ponecháni budou j ti
kaná pro úřad guvernéra a nejvýš
šíbo soudce populisté dostanou ná
městka guvernéra a železničního
komisaře a stříbrařští republikáné
státního superintendenta Jelikož
pak v Iowě fu zákonem zakázána
jest bude vyhlídnuto asi pro lístek
lento jméno úplné nové
bicylc listu
úíuni VaUu uvií Vvtery
Htiret Kivierre líotibonra Bourrilloii
a Barden % Anglie a Leytena cham
ploua belgického
Vrátil se právě z Evropy a jest ho
tov odebrali se mez! jezdce na paci
fickém pobřeží vůči namáhání v mi
nulých měsících podstoupenému
Michael věnoval dostihům na bicy
klech neobyčejnou pozornost a může
ze zkušenosti udílet! rady bicyklistflm
a athletum vůbec Vzhledem k jeho
metbodám zajímat! bude zajisté kaž
dého následující dopis:
Boston Mass Feb 21 '97
Po namáhání spůsoeném v do
stihách v řetě Morgan & Wrigbt na
jihu minulé zimy během jichž jsem
ztratil částečně na vá:e nezvyklým
jna tamnímu podnebí a bylo mi ra
děno abych užíval Paine ův Celery
Compound což jsem učinil a s ra
dostí mohu říci že mně lék uspoko
j:l tou měrou že jsem jej počal opět
užívat) abych se zbavil následků
dvou nepříjemných mořských cest
podniknutých minulý měsíc Sou
dím že bicyklisté kteří musí pod
stoupiti namáhání s dostihy spoje
né shledají v Paineovu Celery Com
pound velkou výpomoc k udržení
systému jejich v dobrém stavu
Jimmy Michael
Každý zapotřebí má jarního léku k
pročištěni krve a oběh její upraviti
tou měrou aby pocit vysílení před
cházejících několika měsísu zmizel
Nejinteligentnější lidé v každé části
země odporučují Painefl v Celery Com
pound Prozkoumali slavný tento lék
pozorovali s účastí účinky jeho v pří
padech svých přátel sousedů a pří
buzných a znají co mohou od něj oče
kávati Jako sílitele nervů a mozku
jakož i občerstvujícího prostředku
porušeného stavu tělesného
V Deadwood S D zatčeni ve
středu tajnou policií spolkovou bra
tří Richard a (íuy Flick a J líurna
pro znehodnocování měny spolkové
Trojice tato zaměstnávala se výhrad
ně penězy zlatými a každý dvaceti
dolar kterýž rukami jejími proáelf
byl z pravdU o (3 až $5 v ceně zleu
čen leptáním kyselinami
V Akron Ohio spáchala ve stře
dn eamovraždu požitím kyseliny
karbolové slečna N M Leibova po
nakolik roků obchodem pojišťovacím
a prodejem pozemků se zabývající a
sice učinila tak následkem tohnf že
tlOQ kteréž k osobním účelům pou
žila za v čas splatili nemohla
l
í
ř
i
f
i '
t
V :
í -
r s
i ' i