Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
-W i
V
r
4-I'OKKOK ÁPAnnf
fl
my jsst pro ntu lítého ťvatl
pouhou prrihá4k'Hi takfa dWárn
nabiti opii vJUf rovnováhy va
fttfiMoh tvých titkuh Apon
naitrMm nvUJi ni JrMtn4 H lint
i pfátslv v Isaké A mořím
Hr lnl idravf Vás VAlmManf
K Hl Vř4i
l)0 HASICH D0PIS0VA1 ELO
-
Dffroll Mifin — V ťUV':
Dovoluji si Vám llil řilro o D
Iřoít Minn Zakládá Milsíká
osada tnytlfm ! fttmoKťi lift lni
(orlího inUta pro II vybráno
Křapni tato J( práv m Ib-rot
£e-fcf lil M#dá aí jak- obŽjfA
vily príjl pvudé Krajina tto jt
polohy vlnité a (ihdartn i dtifuM
ísrnoti orniol pomsti" tvrdjm
dřívím Jako Jomi duby buky J
ay osyay a Jilm jr pod litntýni
Issy ktré se al dn osnilMnoo v
telérn sttw Jfinn V okolí tonrio
Jt mnoto jsř ktřfél wají pro
joKxl4Ntf f velké fny Vody Jut
! dobré v hojnosti trávy ! to
toa v4ho druhu Jako jetel tíino-
ín "tl top biu Jonl a jmmI Obílí
iit daří vivho druhu ohsvláftlé
párnic N semédlUtvf posledních
nékoíík rok 4 mnoho fsrtneru si at)
ská I prý s nevyplácí ovíeni Je
" ne v některých roUtseh kde sucho
kroupy aneb podobný živel celuj
íarmerovu n vlřji skúcí v milé chvíli
kilelto krajina tito ae mole chlubit
tím la sde takového ji t6 nio ne
bylo Za druhé sdsjíí hospodáMvi
se spise vyplácí pocévadl na sdej
iím pozemku pétidolarovém re vy
péstuje ta nejlepsl pšenice ve Kpoj
Šíitech a tolik buílft po akru jako
na poiemkn sa který roufte platit
$50 a výie aa akr Daně jou jinde
vyiftf a vftbeo vSeclioy viduje máte
v6Uí nežli ade — profi tedy adejíí
boipodiřittvl by e nevyplácelo když
pocemek jet laciný a vypřutuje ty
aamé plodiny co ten drahý? Krajina
tato tn& Bpojení a tíaii nejvřlMmi
trby na íeverotipad a co jet nej-
slapif le ma kaidý ade j mí onadník
Í to nejlepAt trh doma Mčato T)a
' troiťňíti 2000 obyvatelft límnlho
iaso kdežto letního času jent troj
oaaobDo tak velkýn a to pravé jot
na co 8e máni rolník tipolehat aby
mél domácí trh ten mi nejlepSí úči
nek pro rolníka Když by pí nikde
přál velký trb ten lehko dotiahne
neboť drahá Northern Pacifio ma
i
spojení % Detroit do Fargn Dalutb
West Superior Superior St Faul
and Minneapolid Mřuto Detroit je
elektricky osvětleno ma spojení e
vfiemi městy na severotápadé telefo
nem má dva elev&tory na obilí a
mlýn městskou vodárna a čítá se na
40 obchodu v tomto město Jest to
okresni sídlo okresu Becker Měitto
toto ae vyrovná váem měsifim co se
týče Skol Jsou ade dvé velké Školy
a na venku jsou též školy všade po-
taveny dobré voaove cesty a velmi
í spořádané obyvatelstvo ponejvíce
Amerikáni
Právě jsem 6e též dosvědčí že
Jsou ade ještě homesteady ale jnou
V aí IR mil nd měnu tioblfža vládni
— - — ' i
cesty Jsou to lesní potemky a kdo
by si přál takový bomestead tak by
neměl dlouho odkládat poněvadž
oni nebudou dlouho na osadníky ěe~
kat Pan Klusák sde má hodně pčk
nýcb želesničních a též vsdčlaných
farem na prodej Tóž má dobré a
čisté prérie asi 20 mil na tápad od
Detroit při dráse Northern Pacifio a
v okolí malvch městeček Vsiílanó
farmy maji cenu od $10 do $15 akr
nodle toho mnobo-Ii le vsděiano a
podle vsdálenosti Kdo má penise
aby mohl sakoupit vsdčlanou farmu
jeat tde pro něho velká budoucnost
Na všechny plodiny nalezne sde rol-
rk dobrý trh domácí jenže jest to
Jako vždy: Češi vždy ae dlouho ros-
V l i _ l'tl -1
mysli ceaaji az pnjaou posae
Mvslím Ze nikdo nechybí kdvž si
(y přijde prohlédnout tuto krajinu a
Jsem Jist le každý bude uspokojen
('fi lýí# ití li ide bylo l#Mftl
rok spoidáno iib islfm al
11 dubna Poí jt krásné lak
1 fhllí jit 0Í(řl4 M Mlsf)l
H éftoii ( Iim V Dřilin
IíoHžp Nb fifnk4 érdi ki
koříc byla tuk hojnoti a při tom
na tik Ivn4 f firm4ř1 rtMil(
ífíifjsm mají pf9l řiojné přs
bytky Hkořfi kMf frm4ř i l mk
ikI Ju laé Jfi tlí Ur J4tl ku prmj
a drdiii by jt nt nitrtlído kiry ti
IScntA bii Imf itnmt ensfi v
klMh V II ťi UM tn do
Ml U v Tsimi by ( Jí firmiří
rilí !] Inili nutí l druhé ruky 1
Jim přtjl drtho atyilím la kď
bf potMoiv' mohl by sim ďpal
a bilo by mu poflouNno
níiiři4m v (u f
ii#t A VU4k
Conlní ('I Olráďi Vaho
(s(i{Uu ikoro nikdi np(4 0S#m
! ai( roli i v Ttii )(t vlUi
nou dstuokraté a tMbrrí a ( ř'to do
řa'ipin rtjillik4nkí'br nrptlou
Alt to hfklí iihImC y Jjirh rota
mybrit"lioi mrio( fliji Ja
J4im ďf sotva vy test a hndU t
třech litMoicli a vn w stáb
neb ty slsré kosti nřjk ale srots)!
l'últrnot rn4mkoro Jko na Ml
iippi n "b Ixiiiře jrdna druhou
tlh tak 1 jins s víí príil poia
dii Dun ho břrsna přiilt silná
bouře a ii hr a mnoho stroma bylo
pokáceno bt i til dost doma roirne
teno Nato nál'dova! silný mrái a
8 ho dubna píiiel druhý a kroupy
velkontí slvpičích vajec b ne ani
kroupy ale srovná kusy Indu U tak
telkých sde jistě nikdo nevidí I
Kdyby bývaly menší snad by nebylo
sahalo jedno okno v celustí ale pro
jejich lili nemohl jo vítr nadehnat a
padaly přímo Nádedkom toho mu
seli jsme bavlnu snovu aáiet a někte
H i kornu Z poslednější asi mnobo
nebude neb je tu u náa na ni posdč
Teď nám piišli dva deště jeden po
druhém které sice nebyly tak škod
né ale přece spfisobily velké mokro
tak že se prače dva týdny adrií A
tak to chodí Když farmeři něco
počnou přijde liják a všecko sapla
ví U nás ve Weimer před velkono
cí chudší negři aneb jak se praví
chudi lidé chtěli si něco "vydělat"
na svátky na tu maškarádu Sešli
se v jednom domě a dali se do kar
banu ale přišel šelma anděl strážce
a vsal jich pod ochranu asi deset a
byli pokutování asi po $50 každý
Pčkný to výdělek ale pro advokáty
Když jsem vo tak v mé nemoci pova
lovrl tedy jsem četl co mně do ruky
přišlo aby mi chvíle ušla a je to vě
ru až směšné jak ty demokratické
časopisy se durdí a přec jim to nio
nepomáhá NejsmíSnější se všech
jest tahle naše Texasská Svoboda v
jednom čísle haní a v druhém chválí
Škoda Že již panovníci nemají žád
ných dvorních šaškft jako za starých
časa já kych jim o jednom po
věděl S pordravem Vá8
Fran' 'mák
Denver Colo Ctěná redakce:
Některý přítel mi saslal jedno číslo
Svitu se dne 7 dubna b r ? kterém
jest několik článku při čtení jichž
neotužilému čtenáři nejméně mráz
po těle jesdí Čtu na str 4 t č:
"Svit" časopis pro myslící lid če
ský" "Povinnosti vlády" píše:
"Kdyby McKinley byl mulem náro
da a ne loutkou úhlavních nepřátel
amerického lidu určil by kongresu
učiniti smlouvu a národem na stavbu
bezpečného řečiště pro naše vele
toky" Toto měl Svit pošeptat Cle
velandovi před povodní v anglickém
jasyku snad by to mělo účinek
Duchaplné přirovnání: ''Katastro
fa neodvratná" "Vysoké clo je del
ším pouze bičem na zmořený národ"
Svit používá výbrané češtiny stran
spolku ČSPS: vybrdlil to orgánství
— ryl proti bratrům — vlesl do sta
rého chomoutu — neroaumí ani bo
vadu Toto má být pro myslící lidi
Divlae že chicagský anarchistický
lit pls vsřsjn pnhuřitjM él4ftky f
Hvít ffi J-uk K bojím (V hlt!
proti ÍVi-Mm ritji i í"pl '('' f
nátky a o lpovídl k I JmJ
mlidk4 straní — sift! a ) vřa
lns rtiMÍ rtsjJfruInJjM trn) tftit
podoljk4 Vo d4vtipnfiii (ifíitt
povf vlsrhno Tií ! mytim Né
rll přobUm v (svhkřh atfpítjl
boji rí4lnfm4 a (TVí-hy ode dnika
nm vícs rskaUrké ntlii byly při !
rokem Asrnatylkátýmt Mojí u
dnss proti sob řský kpi(4l a hk
Vtír Hvit alllal MUSoiWIq
líakvltny a kpitlity a is srn UI'
sta ty pravé ri4roiovR a li jrho
myslící f(r4ři mu snt I víří
J4 vlk Jfnu povím pravý opak
toho Přivé írký socltlita rn4
uínl rakouské a a pohrtniního NI
mseka kl dlilk íi-ký Irhko
há sv4 lt tím idfim a bývá hrc
mixvo lm pH sty kich policií kle
Tě si) vft leové a lidovití írnokovnd
vyhnou
Tam jKt t1 pařrníité intsrnscio
nIUtd (privně tečeno odro-lilcó)
Velmi tnfiié Nirodnl Listy vyvrá
tili ten blud inlernvcionilam v Če
rh4ch Mé důkladné pozn4nl iř
nitckóho národ mna přrsvidoilo le
anarchista socUlista a j ila vidy
řekl a hrdontf ! jest Nřnnc (xjuse
Čech "i-iti" svůj povod hledí sipřlti
exil jeitt neomluvitelná slabost tací
lidé potírají vlastní své bratry proti
svému nepříteli jsou však jako be
ránci sbolna]f jeho jednání Pulur
čeneo horší Turka
MAt© jodmi nofo víco kraví
irtn fti i4im teti fiAM pťl értmtnt S4kifnl fHlljr tntil
in ÍMh4 imInI Y'1'ill vly
1m li f tfl npmitf l' t fin lUfl n it 4tfV f tV ntll ttrtf
i!t flnfn fi li nn iilnlrí m lfl(Mrl Vfhf f Hl (iřlm f Kb
♦ řfifwil if rai " Tt Snili ittf ttim HtvhQ IMvftnnN
ifímff wm i f4mMé Ě'U f f n vnl SSlltrS)t(fr '
í
i VjMMlsjj
rq
Svit bičuje nový podnik novinář
ský v Chicsgu "Světem"' a praví:
"Dostaneioe-li vysvětlení s jakousi
zárukou smaženi stín v tom článku
vržený a budeme pro list ten na dále
pracovat" Z toho "khoukhá kšeft"
Tak mimochodem v č 12 Žen
skýcb Lišta čtu (stran sjezdu česko-
slovanských Žen v Praze) mezi ji
ným: "My Čechoameričanky které
se těšíme všem těm výhodám po
nichž naše zámořské sestry mohou
jenom toužili "(?) Nepřál bych
jim všech těch výhod docílili an to
postavení ohromné většiny česko
amerických žen není skvělé ostatně
tato rozmarnost nepřiláká Žádnou
k _ _ _ - _
2enu s Cech Nechť tak pokračují
ty Ženy americké nechť se honí po
těch "tyéMch" snahách budou dříve
u konce so tvoa ženskosti a dobrými
potomky!
Denverské ženy se též náramně
vysnamenaly totiž daly si na pra
por: "Mnnicipal Qovernement is líu
siness not Politics" Já myslím že
jeBt to správně řečeno Správa obec
ní je business to skoro zapáchá jako
Baxter al v New Yorku tam se šat
stvem zde o jistý žlábek a kosti
Kam jdeš? — Neuí tvftj business
Co vše jest busine? Malé děcko
přivinout je businesu Já také pře
stanu již an to není mfij business
kritisovat a sneužívat svobody tisku
Solidonovino-mluvokaz a la pan 11
nechci býti
Apropos: Syit také má něco a Den
ver t j: Ouv Adams podepsal
předlohu kterou ee zrušuje trest
smrti ve státu Colorado praví: No
vý dfikaz že opravy společenské vy
nikají a šiří ae na americkém zápa
du — To 1ou chutě pouze Já
jsem proto kdo savraždí vědomě
nechť sabyne taktéž ne aby přišel
na svobodu sa peníze neb seděl v
žaláři na účet jiných
Pozorovatel
W II WurthlnitUin rwlnktor řaaoplim "Pa
tron or Hulnlrjr" vydávaného v Columbii
Mim pl dni 2S Snorm IhkS: "Vniky onen
Vil iík Allitn' Iuniř llKliam uíivul Im-tu v
rtKlIn v po pHtnii t mW6 proti kalil niiatu-
ceni vím lo Jt Um ni-Jh'piíin Kkoiu — 25
C 600 HUliov
Potřct t jot©
OBLEKY?
ť 3
v Boslon Storu roh 16 a Douglas ul
MM4 f $thiit ! fi4l4 k lf tr
k4r M7l A SU UM
mii4 m # hMf f - nit
mtmf'% r fk llkl riifh f4 r MM lít
vun n m Mir p n t
mm mUťH t ttlfH M kl M t 114 ri
lit 14 iiiHIIMii llíiMlilliiillllillalltlS
m pt lM H ! II r tl - O
rt l4- 4 'řM4 ♦! ! í km f ití 4 al II wk M rtli
WilM t h -t h l- ')4 I ! '! M'J AU
1frh4fm i t
xik4 lil r M7 no
OkMf ftm mt4"t "4 t é- it rkl M 1111 Ml alUllrt Um
sjtíiíi ith bk4 ftukmkt y iiNoNt nu i ii a no :i no
roh 15 ii DoiikLim ul Omaha Neb
ZAKLÁDÁNÍ M OSADY
Jtda% t BJ4l4(oh dřtviiftkýeb pínotl Wood okr- t Míla Wl4lr JmI bs odpif
IOHfl ARPIN LDQBER COUPANY
prodává iko4 pouioky bl!i Arpln tolr el4u}lat mtú dícu dráhmt id4 kiototm
ilMvl b41U tobi r králk4a m vydlUII doU pn4i k tlctn! poitak Pily pplrny papír
a dhn vyráb4)lo( Jukoi I llnle ikrujl uajsn tamtatsiial obyvaťlitvu sýbrt )aoa tírovt-á
dobrým trhám pro dřlrl J-hol okolí Mnoat Podobni moíno ipaaMlU vlaehny výrobky oaUtiif
xa eniiy dubrí
Btno prodliv 4 po 4700 tana Maalo prodáti M ÍOo libra
Ot-a prodává po IT ct bull V'Jo prodávána ta ISo too
límU In hojná bobat4 trávy cul nnadfio] vjIuí ilíkař nf V okraa bydli 1M00 obyvatel a vit
tlaii nlol viaatni dobr4 obdílB4 řarmy Jtt maji ocnn od 4Mio $90 akr Každý tu prospfrá
Abvobom DOfemkv v m-IkruUt noin4 dob4 vyprodali íltáma pooia $7(0 ta akr a výhod
ných podmínek a pM lxvnýea orocloli Dráhy Jtoo v pobliU xtty lca dobrá ília voda tdravt
podoubl íroda tnjtltina 100 4akýob rodin ta )ll Baawno Pont 370 mil od Cbloag Kru)un
JollD 1'OHpíňll zodpoví vlaehny otázky Dopltt na& pod aail adreaoo: tíBhl tm
JOHN 'ARPIN LVMHEK CO Jrpin Wood Cot Wis
I?rnvó
BROWN 0B0RA7ACE
Zanesville Ohio
jsou iievyrovnutelnyml na poli kukuřičném pro svoii ryflilost a dokonalost
v práci Jsou pevné trvanlivé zhotoveny z nejlepnílio materhilu nej
scIionirějSíinl dělníky NaSe upravltelné otářeeí Soky jež drží při obo
nívoitch tčehto ramena v rovnováze mají vlastiionti bez nichž uvřdomely
rolník seznav výhody Jejich obejiti so nemn?o Miime nejlcpM přístroj k
reiriiioviini iuouukv uihhii-
viiní 1'éra při oborávařlidi
na
m i ammm -m mBa rjBVšVEaasBBav-v
v a woia Iqaii nitTíitiinniinuui í~ ietxi i srna m
stě mskmry
T-- i — i iiirinm a— -
!"aBW"l(!IÍlKt
Hotoví
me tóž
royliřná
Jízdní
v 11 na
vane a bez
vii i n é olio-
ravuce jež
nelze předcit
Dotiihtn o
dali bc no- VX "V 7 1 kiitaloir a no-
Sinouti 3k V- X yr niBiió obtžnlky
D1IZKO
wie nen — —
daleko odsebe dle příní Jednoduchým zařízením dají sc radllřky postavltl
BROWN MANUFACTURING CO Zanesville Ohio
Uéi 1 1 l'la 4V iXm lil Villll Vřa ovinul jvuiioiu v aaaaa aaw 'vi
TFa-T — si " 'I
Q CMC HA Dříve nežli objednáte semena solin květinová neb polní
uCIlICIini sah-te nám seznam semen jež si přejete a my vám uči
níme zvláštní nabídku Neodvažujte ae ztráty času práce a pudy sázením
semen neznámé jakosti V trhu nalézá se hojnost laciných nespolehlivých
semen NaSe aemena jseu chvalné odporucována témi kdož jich zkusili
Hlavni sklad semen vojtésky kukuřice ovsa jarní pšenice plnnin atd
Dopište nám o ceny NaSe semena květinová a aelinná nelae předfiíti
DopiSte si o naSi sbírku 12 odrůd sladkého hrachu aaále se vyplacena aa
25o NáS semenářský katalog na rok 1897 zašle se zdarma na požádání
Adresujte zmlníce se o našem listu na: t30 hi-3m
THE NEBRASKA SEED CO
520 North 16th St OMAHA NEB
ÍW Předplácrjte Honpoláře uvím přátřlúm do (Vrh
pouze $150 rotné