Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1897, Weekly Edition, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1ř i 1
fj
4-i'OKKOK ZÁVADU"
fU moM mni ©siroty Na ne Ir
NultMhmlf
dns lo března I v7
VlMtlfi4 redakc!
Pilu tyto řádky na moli vraceje
0 i sv t(tjr do vnitrozemí Nové
Oainejs Na pultu odevzdám j# v
Hínjapore odkud nastoupím další
cestu Bude ti poslední číslo mlho
cestovního prrgrarnu lh$ Ilírmy
neb Hiamu pak ale vyčerpány bti
don úplni mé peněžité 'roiřfJk jr
o zdraví tni nem'avl Jinde mi
třeba opět v-lklho zotavení Mimo
mlho starého v Africe uloveného
neduhu t ř i to J i I jr e li 4 — le
následky dlouholetých mých sví
zelí námah a nedotiků li cetáoh
ismiml nezdrav ýml A nyní k mé
hlavni cestě Na Novou Guineu
sloe do oné na kterou Holan ra
né Čial sobi nároky Dne A
líto la ir"i přistál Jem malým
parntktra "Kampliulien" který
čtylikráte do roka na potřeli se
vero zápalní s4 lo-jilnl Nové
Ouinejy rozvine holandskou vlaj
kn na malý ostrůvek "Maniiam"
oproti ta mi pich označeného Do
réh hlávci stanice utiechtké
misie Mimo píli misionářů léto
společnosti jednoho kupcv nemá
di!e cel i holandská Nová Guineje
Jiného evropského (i j Mléhu ple
mene) obyvatele tedy Um míně
úřadaíka posádku ant-b cj's po
dobného Tícbto několik Evropa
nů mleti se tudíž úplné na milou
a nemilost Papuanců (obyvatelů
Nové Ooineje nápadných svou po
dobou černochům obrovskými
nakudrnatělýrai vlny) V Nové
Guineje mimo bud lask čtenáři
le Jest to největší ostrov na světě
severně od Austrálie ležící tro
pického rovníkového ponebí "na
mapě" rozdělený ve tři částě z
nichž jiho východní patří Angli
čanům severo výcholnl Nřmcftrn
(t tv K%ier Wilbelm'ii Land) a
cejvítží sbylvk llolanďanam Prvé
dvě mocnosti ovšem ale maji na
Oitrově několik malých etanio o
▼ojenskoa poidkou a gavírnors"
Z těcbto třf ob!at( nejméně pro
tkoamanoa a nejméně přístupnou
jest holandHka iknl Dále bude
lask čtenáři snimo 2e obyvatelé
N G třeba byli četných řečí a r&i-
ných mravů jsou toubrným jmé
cem "rapoancr cvam a lesí ne
nejhorší světové pověsti pro svou
úskoinost nepřátelství útoky na
abloudiló eem lodě lidoíroututvl
atd atd OvSem vželicos jest pře
hnané a mnotí novo guinejŠtl kme
nové jsoa hodnější nežli jich po
věf ? celku je tato ale přece jen
oprávnínoo Hlavně obyvatelé jižní
čistě holandského temtoria idajl
se býti vtělení ďáblové Bylo
mým úmyslem navstíviti práě to
to pobřeží přesvědčil jsem se ale
o nercožnosti nemaje velkého
ozbrojeného průvodu a aniž bych
dosáhl od Temátského (horní os tro
vy Molacské) gobernora (t tv
"Kesidenta') povolení Příboj
vln na onom pobřeží v době tá
padnlho munsumu (větru) nedovolí
přistáti It&zhodl jsem se tdy
pro severní přístupnější část
jak již dříve řečeno přistál jsem
k ostrůvku Mansinama Mansinam
vedle ještě jiných třech čtyřech
bodů na tomto pobřeží jest jedí
né místo kde citinec ať již bílé
neb tmavé pleti těší se jakési re
lativBÍ jistotě Jioak hned vedle
(tak v Amberbaki) neb ve vnitroie
ml lebce vydán jest následkům
pověr domorodců neb i loupeživo
ti Nejdříve podrobil jsem tento
maličký ostrov své sběratelské
fotograncké činnosti a pak odeplut
i dvěma velkými kanoemi domo
rodců na vlastni pevninu Nové
Gaineje a sice v ústí říčky Audaji
jihozápadně od Doréb na upat
malebně se vypínajícího divokého
až 5000 stop vysokého horstva Ar
faků Zde v Andaji na pobřeží
naleiá se opětně jedna misionář
ská stanice uprostřed ne právě
"roEtcmilých" Arfaků Od Mansi
oama % Doréb obývajících Nufor
cft Ml i mravy I ty jsou pvl't
r líifefrn kmenom Tito clo
prostMiftvately msil Noforcl
♦ nitřnusrnftíml kfnny v obchodu
rjkmi VUsř klysl tk mytli
ckýtli nju(4 ats titjkrásaiJIU
ptáků cUUn světa fotom cssti tak
nápidnýfti !# i !jf býti "hp
ním" fMikllin ptačího rnt#riáld
'lobromídy nifíhl ilatoliatých
dlouhých vlml Jftrmých pit rjk
"Psřidiift ťiti%řta" olt dávn
tvofí ohe hfxlrií přřdmít Jst cli
Nutá (Uúfiti i tm tlc-bto bl
ně di Ffnd tyviffných ptsříeb
kojí jt poměrná vvlrní vysokou
ký div In cřI4 iitapy ďbrolrabfl
tmaé pIU se #oq#(Jnfch ostrovů
%k Artbové a Í'lftn4 příjíMřjí
"Kamphaitcm osutijí se ns
ntfab nebo poblíl mnoa dřívt
mfnoviných mítih a doroorod
vAm Ufjíují puíky a střelivo
Tito odíbřot4 do vnitra do
hlubokých pratrsů na lov rajk a
kořit? olcvidtjt svému imltna
v)tli Ale klíme! m Vřlicf milý
Čtcniři ptř(i li roeii ony tak do
u 1 ho]n naivní kt#H myslí I
ivcc h ti pár sklrnnýih korálů dá
ti ku tUu nejméně nějakou pra
voi prrlí ďb kůli rajky ŇJ
ípinavřjíf skoro úplně nahý le
notí "sotva leioucl" Papaanec
nechá si ta každou rajku vyplatit
lo až I ) tlatých v holandském stří
bře aneb ve ibolf které odpovídá
Mansiaarnu této ceně Mimo ra
jek jsou tu obrovití (svící nejvělšl
slepice) boIa(xvé s krásnou korun
kou které též pohltí "pani móda"
V celko vyváži e ročně t pobřcií
Nové (Juineje asi 60000 ptačích
koží llijky iialeiají o blíiko vy
hubení a jou tak vtácnými že já
ca celé své cestě jen tři knsy (ve
třech droifch) zastřelil I)as aby
vial všechny PaříŽanky i s jich
abrklou módou! — Tedy přistál
a
sem k úpatí Arlaku Jak muohé-
i ~ - — — f — - — — — w —wm
mu přlrodoipytci jest slovo Arfak
totožným s krásami přírodními
všech druhů Vždvt odtud ooorve
l
přišly do Evropy nejkrásněji! dru
by rajek A Jaký spůsobily v
Evropě poplach ony nádherné ale
imriačené kůže kterým obyčejně
sebáiely nohy takže [v předešlém
stolttíj naltii se "mudrcové" o kou podporu k další cestě Hlavně
ptácích ráje jen na slunci ve k vyhledání cněch viácnýcb živoči
viduchu žijících a f roto — beano-jchů jež studovati a sblrati bylo
býcb bloumící Na úpatí Arfaku jedním a hlavních účelů mé cesty
byl proslavený Wallace ve vnitro Ale již v Aodal naualy mis Ha
m % m t var I
remi na nranicicn praveno liata- Umci svliele 15a beamála došlo
mo dva italští výzkumní cestová- to k boji Syn náčelníkův již obrj
telé IAlberti a liecflari a Holan- žoval misionáře Odepřeno má
ďan liruijio — jak šťastným moha
se aváti že mrě podařilo se ještě
vic uo vuuruiemi vnmnouii nezu
tito tři poslední — leč Jaký rozdílí
ok vw vu uaicn ujiv uvtiu
překvapujícím mně ale jen zbylé
"drobty" byly zanechány Ze všech
Evropanů ji nejhlouběji vnikl jsem
[ač jen o 20 kilometrů hlouběji
nežli předchůdcové] do vnitrozemí
holandské Nové Guineje — leč co
tu svízelí nebezpečí a výdajů —
nikterak v poměru se nalézajících
s výsledky Přátelům "Američa
nům" bude to asi směšným "dva
cet kilomertrů" více neb méně to
se "ujede ' v Chicagu pouliční ká
rou Na Nové Guineji ale 70 kilo
metrů cesty do vnitrozemí jest
podnikem nejen nákladným čet
nými svízelemi spojeným nýbrž i
poměrně velmi nebezpečným Di
voká příroda nepřístupné pralesy
lid nepřátelský žádné potraviny
nedostatek nosičů nemoce — a jak
vechny ty překážky oostovateli
nepříznivé se jmenují V Andaji
narazil jsem na první překážky
Ač Arfakové dávno nejsou oni
obávaní divoši o kterých psal Wal
lace není jim přece mnoho co vě
řit Hlavně jedem rádi zbavují se
nemilých osobností a na nynějšího
misionáře již několikráte měli chuť
ne si pochutnat nejsouf lidožrou
ty ale zkusit všeliká své umění
zkrátit někomu co mužni rychle
tuto pozemskou pouť Ničelník
Arfaků starý lotr a vrah nerad vi
děl že chci se pustit do vnitra a
když židal jsem ho o potřebných
mi 40 nosičů požadoval tak pře
mrltlné eny it osobn le n#moh
]m nslll vysmát mi do tvář
Ivořils roiumí se tnmn sbo
1'oslsl jssm si tsdy nk'ilik domo
rodoŮ dirv do vnltroisml ko
kmeni Htarnjů lád ni Irík
by ( to tnn# přilsl a s ssbon pM
vdl 40 nosičů Pořnt tobťu l
m mu dřívky an di vď jak
dvaceti (prsty rukoa i nolmti) in
tobo počítat nsomí I)bu ofie
kivinl svýrh nííů vyplnil tm
sbrtlko(i čínnmtí v Arfsku
Okolnosti byly m4 velmi nepřilni
výml I'ř'l mým příchodem i
vrslden byl mlsljl vykoupený otrok
na lo jdne dávno pnhřUné mrtvo
le v noci aříinata hlava [Papá
sncl aby dosáhli titule "hř líny"
rádi ( blobf slovenou b-bkoi —
ovI?m: Veimi kde mŮlesl Pa
cbatel byl vyiraten byl t jden
mýth "sběratelů pomocníků" a
rodina lemřtUho přísahtta po
mstu Na t stírá choravi jedna
otroky &! it čarodějnicí prohlášena
a do mořs holena — v c-elka t lr
id flčilen Nemohl lem tdf
v
co bych si přál podniknout!
Ač v úspěch svých "vyslanců'' mnt
ho jsem nevěřil objevil se tou
ebně cčvkávaný Koráno (nice!-
ík] IlittrncŮ doproviten vítu jak
sedmdesáti osobami vSeho stáří a
obého pohlaví aby si mne odvedl
vnitroicmf Mužové vesirěs
lípy luky a kopími ozbrojeni
peřím bílých kakalů a bturovými
oidobími v uíícb a na Čele Ně
které ženy svá dítka jiné tich to
potrádj!cf přinesly krotké mla
lé vepříky které na cesty Papuan
ky viude sebou vlečou v přímí
vém terrainu sleduje vepřík jako
psík jinde bývá na ládich noíen
Známo jest Že ve své v pravdě ni a
teřské pečlivosti jdou některé Pa
puanky tak daleko že štřtináče
kojí láska ta však nevadí aby
mnjm wvn mt j i Pliti UCIfllJKJ BUl"
den Poioroji že již jsem naosr&é
když doroste byl slavnostně sné
stránce a teprve v Andaji budn li
tak ookračovat doble mi Danír a
é — ' l
Vám trpělivot nežli re vrátíme s
cest Novou íiuioeou proto raději
letmo a jen v markantních rysech
[dotknu se nejhlavnějších událostí
mé cesty Koráno slíbil mi vseli
lehounká [nejtěžšl as 30 liber] ta
vazadla nésti Žádán dvojnásobný
piau Konečné mysle ukonejšeny
te 40 původních mých zavazadel
inu lurujitiiu loioiřT zařízeni zbo
ží střelivo potraviny a prázdné
lahve] naděláno 60 tak že byla
některá zavazadla pouze 15—20
liber těžká — Dne 12 tr0RÍ
1890 odchod a Andaje Má vý
piava skládala se mimo batam-
ských nosičů a mé ozbrojené dru
žiny a sice vesměs Udí poměrně spo
lli:_i_L -::t
ieuuv)tu vivuisovanycn a sice
byli dva z ostrova Amboiny kdysi
průvodčí slavných cestovatelů Itasa
"Miclucbi Maclaye" a Angličana
řorbesa [poslední cestoval se svou
chotí ovšem tie na N Guineji
nýbrž v místech přístupnějších!
třetí byl velmi civilizovaný po
křtěný ťapuaneo hdožroutskébo
kmene Karonů čtvrtý Arfakeo též
batamsky mluvící a konečně připo
jili se pod mou záštitu dva sběr a
a ta
leio raiea jeden uetebeseo se
svým papoanským lovcem
Těchto íest puškami ozbrojených
mužů byla mi obranná moc na
jichž spolehlivosti mnoho siviselo
Cesta do vnitrozemí vedla hlabo
kými pralesy a přes velmi strmi
horstva tři al pět tisío stop vyso
ki Pravím-li cesta míním tím
jak noba úký často přerušovaný
vyšlapaný proužek jako obrovský
had vinoucí se řukami skalami a
sklutkými svahy přerušovaný Mu
sel jsem se obdivoVati jistotě
jakou hlavně ienv která neltěžší
nesly náklady [muž divoch není
tak hloupý aby se "přilil npraco-
val" k tomu si koupil Itntij sil
Mly strm oviem vegetsc! po-
roitlé hřebeny a stny horstva
PmIm hluboký nevlídný sotva
obrt hlertt ttákt S monotonie
pMlý o el koříatí v let" na
savre tik rhi lé leml ani slechu
ani vidu iWhoplulno ! kď
Indy odváli! by bel fásob potra
vir brio hlvhm by uhynul J o
rhol by velmi obtílným blffi
pro virostlé ř#ky íeni a Pran
obrovské natím pří triím mračen
podobné lijáky
Nepoko]#nol mých nosiřů
izvsi de mých potravin lana
ehill (níl byih to vedli) htt v
f) lI následkem (tehol trpll jsem
poillji velkým ned"ftkem Hyn
Korárův polomil iiroti mni stůl
i I a rlr lnn opustit Jedna f
na poraní s na Čele taef moím
4 platit pokotfi neslaf mi tavaia
11
I)oe 11 proÍnc přilli jsme k
večeru ta obrovského lijáku a vel
mi lern dleni k prvé lidské chýlí
asii lil v ohlr llatamců V
lom ku kolem cbnl sedíme así
čtřiceti muli obklopeni tu počal
syn Koránův bouřit! vle mílo
ibraul řiravené a počato ss ne
řátelsky stavit Očekával jem
nejhortlbo Jen několik mulů a
tarý Koráno zdáli se býti míra
nakloněni Po dlouhé řeči (mluvil
-m slátaninou holandštiny mv
ajštiny aiiličinyj k mým dvěma
otcům titi v správné mala{štině
Celebescovi tnt v papuanstině
nufurké k mému Papuanci kmene
Arfaků i tento koneCně v hatarn
lliné k rozčileným Hatamcům
ÍMr a potměšilý syn Koránův chtěl
totiž pro subo a pro bratra zmoc
nití se mých dioi nejtepších pů
lek nelárn li je Že mi vypoví jři
ttlátet (což jest obepsáním války —
přepadení] Zajisté m mne ale
přece bili jinak nač tolik řečí?
VždyC seděli jsme na zemi mezi
tolika otbrojinými muži tak těsně
druh telle druha že nelvýše li
' 9 # m
yl bych mohl revolver a kapsy
vytrbnouti nijak ale mojí lorci
pušek se chopití Stálo to mnoho
řečí dárků a konečné slíbení jedné
juwky synu Korioovu nežli se zí
skat klid Ale ne na dlouho
ozdě v noci totiž nastalo silné ze
mětřesenl takíd celi špice vrchu
na které na vysokých kůlech stála
chýše počala se kolóbati z pro
tějšího svahu horstva řítily se celé
masy kamení dolů Ten poplach 1
Ač Hatamcům známý to zjev pře
ce je síla otřesu tak poplašila že
nastala velká panika a koneo konců
opět "byl to příchod cizinců který
to zavinil"
Dne 17 prosince nalézal isem se
v pravém Hatamu a sict v chýži
náčelníkově špinavé hmyzem hlav
ně blechami plné kde ve smradu
a kouři musel jsem se děliti o malý
prostor s několika rodinami Papu
anců řvoucích dětí a kvičících
Štěňat Poloha Dřes 4009 sL véše
takže noce poměrně chladné denní
temperatura velmi snesitelnou Na
neštěstí použil kmen "Ngomon"
llatamcara nepřátelský obchodn
Koránová s tak četným lidem do
Andajny a zavraždil mu mladou
dceru Merelci fasnoři ledna činfl
i ' J
s počernénýma tvářema [na zname
ní smutku a že nalézají se na lovu
lebek] zuepokojovali obyvatelstvo
menšího Hatamu (asi 8 chýší) moli
hostitelé velmi proti mnč popuzeni
le jd to vit zavinil očekávali
přepadení Ngomonci Jedno děvče
zemřelo — musel jsem je zaplatit
l ak zaběhlo se prase — musel
jsem Je zaplatit — že prý se nás
cizinců bálo a proto uteklo! Trnul
jsem strachy aby nezemřel naho
dou někdo z mých nosičů aneb
někdo z mých sousedů v Koránově
chýši když dle papuanských niso
rŮ každé neštěstí smrt zaviní zlý
duch a tento zlý duch sídlil v nás
A život za život Iluď by se rodi
na zemřelého pomstila tím že by
byla zavraždila některého i mých
lovců lebku jeho vyvěsila na strom
k usmíření ďucbů aneb co obvy
klé musel bych se vykoupit Ze
mřelého zaplatil dis staví (byl II
otrok či svohodAÍkj stojí al přes
IM ll Vt lbolf vleho 00 ml
Koráno slíbil am slova nesplnil
Moji lovci denně a střídaví ilmnl'
td nemocní ji Uj zimnic sice ala
velmi slib i n "iole" (bsmakaj
poslán svým starým v Aírloa na
bytým neduhem! K lomu velmi
citelný nedostatek potravin slili
ríinice nepřátelství několika řo-
lín které lifidlly Korinovl n
Ury lebravost tohoto posledního
a v#dl nejistoty Života jen vslmt
pomalu rostoucí mi sbírky —-jaký
lit l# itriel Jsem veškerou mysl
energii a le s obavami bledli jsont
diMí budoucnosti vstřía
Ttmporirel sté I lovců Zotaveni
ponlív podnikl Jsem menl výpra
vu Jen s nlkolika osobami dále do
vnitřoiemf objeviv tam dvě malé
íěky a velké horstvo které po ne
smrtelním nalem skladateli naival
sem "líorsivem MmeU?iovýmM
Zpět do Hatamu vrátí zvldll
em t domorodců o ttistncl
velkého (?) vnitroiemnllo jeiera
č marné namáhal Jsem se opit
utvrdili miloa karavanu ku dalll
cestl smírem k tomuto Jeieru
Marné bylo nabíleni velkého plate
domorodci vymlouvali n na bojov
ný kmen li lolroutů IlirsjŮ za Je
zerem bydlících a moji'vlatnl prů
vodci vyhrožovali útěkem zpět do
Andaje Má poic v Hatamu stá
vala se čím dále riskantnější takže
nezbylo nežli upustili od dalších
podniků a vrálíti se zpět do Andaj
— velkou čit ivých zavazadel opu
stiv jen se lo noeiči z nichž ně
kolik na cestě těžil zavatalls pak
rostliny horniny a j zahodili a po
Sdcnnfm pochodu jinou kratší ce
stou vritil se namísto svého výcho-
iitě — do Andale V jakém sta
vu jsme došli netřeba líčili Moji
ovci ani později na moři na palu-
parníku nepozbyli své zimnice
— Zoologicky prozkoumav poslední
část vůkolí Andaje a Arfaků vritil
sem se do Maosinamu kde nemile
řidily všeliké ezotické epidemické
nemoce tak jislésí ochromení údů
Jeři lieri a pomalu t Wendesi po
řeži sem plížící se neštovice Mi
mo tobo an přestal veškerý ob-
hodní styk papuanských prací
odicj které z vŮkoloích krajin
dovážely potraviny panoval i ne li
hlad tož nedostatek Ji jsa ho
stem bodrého zaoužilého starého
misioniře Van Hasselta ovšem ne
dostatkem jsem netrpěl a pozvolna
ze svých trampot se zotavoval! Po
slední dny v únoru přijel opět
Kamphniz" a ji chorobou i nedo-
tatečnými peněžitými prostředky
nucen němotu jsem jestů další tri
měsíce N Guineji věnovati a proto
bez s!sf v očích rozloučil jsem se a
nevděčnou nepřístupnou Papuaoií
Kdyby se snad našel mezi lask
čtenáři mecenáš který by věnovati
hodlal nové cestě na N Guineu
5000 dolarů ihned jsem hotov po
kračovali v cestě Ale mám své
pochybnosti mámeť těch českých
miuionařů v Americe dosud velmi
málo
V Ternáte [malý ostrůvek aopeč-
ného původu na severa Aatrnvft
moluckých vlast? muíkátových oří-
šků a hřebíčků] přerušil jsem pro
churavost svou další cestu a odho
dlal se čekati na čínský obchodní
parník Který pluje do Singapore
přes málo navštěvované ostrovy
Sangirské ostrovy Suluské a Se
verní Bornei Při nakládání mých
zavazadel stihla mne opět a velmi
vážni nehoda Těžký velký kufr
spadl mi do moře a takto ztratil
jsem svůj výtečný voliký stroj fo
tografický pušku některé fotogra
fie atd Nemalá to pro mne ztráta
Vedle četnější sbírky hmyzu a
překrásných rajek jest velká zají
mavá sbírka fotografií uspokojují
cím výsledkem mé cesty Lei
očekival jsem mnohem více a pro
to jsem velmi roztrpčen že N
Guineu musel jsem opustit anil
bych vykonal vše co Jsem si byl
předsevzal Donfim že na moři
se zotavím cesta do Hiamu a Bir-